Szolnok Megyei Néplap, 1974. április (25. évfolyam, 77-99. szám)

1974-04-02 / 77. szám

8 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1974. április l 1974. ÁPRILIS 2. KEDD ÁRON NAPJA A Nap kél: 5.22, nyugszik: 18.14 órakor. A Hold kél: 13.09, nyugszik 2.49 órakor. Százhuszonöt évvel ezelőtt, 1849. április 2-án kezdődött — a hatvani ütközettel — a szabadságharc dicsőséges ta­vaszi hadjárata. Az 1848. március 15-én kez­dődött történelmi események mind gyorsabban peregtek. Ismeretes, hogy a népképvi­seleti országgyűlés a Kossuth elnökletével megalakult Or­szágos Honvédelmi Bizott­mányra bízta a forradalmi eredmények, a szabadság fegyveres megvédését. A na­pok alatt talpraállt fiatal ma­gyar honvédsereg 1848. szep­tember 29-én Pákozdnál megverte Jellasics horvát bán veszedelmesen előrenyo­muló csapatait, majd néhány hónapos megtorpanás, soro­zatos kudarc után (1848 vé­gén a fővárost is fel kellett adni) a forradalmi kormány­zat Debrecenből ismét óriási energiával és sikeresen szer­vezte újjá a honvédelmet. A megerősített honvédség 1849 február végén ellentámadás­ba ment át; a hatvani csatá­val megkezdődött a tavaszi hadjárat, melynek során az ország nagy része felszaba­dult. Erre a sikersorozatra ala­pozva, az országgyűlés 1849. április 14-én a híres Függet­lenségi Nyilatkozatban Ki­mondotta a Habsburg-ház trónfosztását és Kossuth La­jost választotta kormányzó­elnökévé. Szolnok megyei. N É P L A P A Magyar Szocialista Munkáspárt Szolnok meeyei Bizottsága és t Szolnok megyei Tanács lapja Főszerkesztő: ' Varga Józset telefon: 12—093. 12—320. 13—069, 11—932 , Telex: 23 357 Index-szám: 25 069 Süadja a Szolnok megyei Lapkiadó Vállalat . SUOi Szolnok. Ff. IBS. Igazgató:. Vlrágh Igán Telelőn: 12—094 Az előfizetés diia eev hónapra 20.— forint Terjeszti a Maevar Posta Előfizethető minden posta­hivatalnál és a kézbesítőknél Szolnoki Nyomda Vállalat Szolnok. Málus 1. u. 19. 5001 Szolnok. Pf. 169 Felelős vezető: Kozák Feieuc Bővítik a fogamzásgátló tabletták válasstékát Várható időjárás ma estig: nyugaton és délen erősen fel­hős idő, szórványosan esők­kel, egy-két helyen zivatarral, máshol kevesebb felhő, szá­raz idő. Mérsékelt, napköz­ben megélénkülő délkeleti, déli szél. Várható legmaga­sabb nappali hőmérséklet ál­talában 13—18 fok között. Távolabbi kilátások péntek reggelig; időnként megnö­vekvő felhőzet, az ország dé­li részén esőkkel. A legala­csonyabb hajnali hőmérsék­let 2—7, a legmagasabb nap­pali hőmérséklet 12—18 fok között lesz. Jelentős mennyi­ségű (legalább 5 mm) csapa­dék az ország területének 20 százalékán várható. !r ALCSISZIGET JELENTI: 'tegnap erősen felhős volt az ég, csapadék kis mennyiség­ben hullott. Éjjel 5 fokig hűlt le a levegő, napközben 15 fokig melegedett fel. A napi középhőmérséklet 10 fok körül alakult, egyórás napsütést mértek, L | Tavaszi hadjárat Continuin néven hamaro­san forgalomba kerül a ha­zai gyógyszeripar legújabb fogamzásgátló készítménye. Ez lesz az első olyan magyar gyártmányú, hormonális ha­tású fogamzásgátló szer, amely a hasonló készítmé­nyek két ható-alapanyaga közül csupán az egyiket tar­talmazza. Forgalomba ho­zatalával az ilyen tabletták szedésével esetenként együtt­járó mellékhatásokat kíván­ják csökkenteni. A legújabb fogamzásgátló Öt 13 plusz 1-es A 13. heti totónyeremények az illeték levonása után a következők: * 13 találatos 10 darab, nye­reményük egyenként 98 898,— forint ebből 13 plusz 1 talá­latos 5 darab, a nyeremény és a jutalom együtt 246 462,— forint. 12 találatos 326 darab, nyereményük egyenként 2022,— forint 11 találatos 4034 darab, a nyereményük 163,— forint. 10 találatosok száma 28 815 darab, nyere­ményük egyenként 34,— fo­rint. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. tabletta megjelenését rövide­sen újabbak követik.' A gyógyszeripar mindenekelőtt olyan változatosabb összeté­telű, többféle tablettából álló kombinált készítmények ki­bocsátását tervezi, amelyek­kel már a tabletták szedésé­nek kezdeti időszakában je­lentkező mellékhatások is minimálisra csökkenthetők. Ezek alkalmazásával viszony­lag rövid idő alatt az is meg­állapítható, hogy kinek me­lyik gyógyszer a legmegfele­lőbb. Minősítő verseny előtt Első minősítő hangverse­nyére készül a kisújszállási művelődési ház Józseí Attila ifjúmunkás kórusa. A hét éve alakult, har­mincnyolc tagú kórus eddi­gi szereplései során szép eredményeket ért el. több sikeres fellépés van mögöt­tük. Sajnos, a munkakörül­ményeik nem a legideáli- sabbak — a kórustagok többsége két—három mű­szakban dolgozik — de nagy áldozatvállalással még min­dig sikerült elérni a kitű­zött célt. Az összpróbákat a kórus szabad szombatokon, vasárnaponként tartja, állan­dóan bővíti műsorát. A májusi, jászberényi mi­nősítő versenyen Udvardi — József Attila Tél című művé­vel indul a kórus, Czeglédi Zoltán vezényletével. A fővárosi Gázkészülékgyártó Vállalat egy és két égős kemping gázfözők és új típusú, háztartási gázóra gyár­tását kezdte meg. A kemping főző a gyár saját tervezé­sű terméke, a gázórát pedig NSZK licenc alapján gyárt­ják. GYORSLISTA az 1974. április 1-én megtartott lottó jutalomsorsolásról, ame­lyen a 10. heti lottószelvények vettek részt. 0 009 874 éléskamra utalvány, 0 080 220 ki mit választ, 0 U31 824 éléskamra ut. 3 567 921 éléskam­ra ut. 3 570 529 ki mit választ. 3 587 626 utaív. 3 590 235 utalv. 4 507 882 ki mit választ. 4 511 075 utalv. 4 524 541 utalvány, 4 52-^552 utalv. 4 531 553 ki mit választ, 4 536 827 éléskamra ut. 4 538 383 mosógép, 4 554 974 ki mit vál. 4 556 001 utalv. 4 568 304 utalvány, 4 583 520 utalv. 4 590 875 utalvány, 4 596 891 éléskamra ut. 4 612 225 Utalv. 4 620 512 Utalv. 4 628 401 bútor-lakbér. 4 6300 605 ki mit vál. 4 638 551 éléskamra utalv. 4 655 374 Utalv. 4 660 293 külföldi társasutazás, 4 672 877 utalvány, 4 683 076 lak-tex. 4 684 805 utalv. 4 689 884 televízió, 4 697 880 ki mit v£i. 4 7*002 781 sztereolemezjátszó, 4 728 659 lemezjátszó, 4 738 6P4 lak-tex- 4 755 292 Utalv. 4 762 957 Utalv. 4 769 385 utalv. 4 772 552 televízió, 4 775 616 tv. 4 785 982 utalv. 4 831 216 külföldi társas- utazás. 4 832 275 hűtöeéo. 4 834 770 utalvány, 4 836 471 külföldi tár­sasutazás 4 855 634 háztart. eép. 4 877 887 Utalv. 4 «88 712 Utalvány, 4 9no 744 lemeziá+szó. 4 9ni 197 élésVamra ut. 4 903 447 utalvány, 4 995 6«n mosódén. 4 928 088 utalv. 4 931 707 ki mit választ, 4 935 035 Utalv. 4 935 869 utalv. 4 944 226 élésVurnra ut. 4 977 8-ts utalvány, 4 980 843 óra. 4 9*8 284 ki mit vá­laszt, 5 008 472 utalv. 5°9R515 ki mit választ, 5 013 862 élócVamra ut. 5 0r> 485 utalv. 5 037 579 utal­vány. 5 043 4*>3 Utalvánv. 5 049 537 sztereo! emp-rtáteró 5052 709 tele­vízió, 5 057 546 Utalv. 5 076 6*0 hűtődén. 5 099 Z7R -hűtő«* 5 194 n32 Utalvány. 5 119 35R ki tTHt vál. 5 130 ««7 nt. 5 130 791 JrfUfKlól fárcacntaTác. 5 134 7«f) ff. S 1*>5 003 VI wH vá» Inczt, 5 140 509 kÍTtnrl et S 'MC «59 tlfn1xr««»v 5 1*3 905 1H ir*H xr*1r,r.Tt p 1*5 709 Vi rnlf 5 1«7Q«0 tíf K ion »>04 VI mH grAI^C'rf 5 1*»0 MB Ul- K 7*'*> *Ó<J 1H mH x»Al 5 oo- 4 «0 mH Inc»!, 5 33* Cflf 1H tv>H K <»7r «74 C 9*n *«7 Itf 5 9K9 7*0 V| mH rrAt 5 954 09$ 1H rv>H vál«e*T* 5 coo 7*o 11+7Ixr. r 545 *07 iHaltrArsyr r 5*7 7*0 AIX«. k'Tr# tltalxf 5 5*9 100 •* *77 494 fórenenfqvÓB * 57« 049 5 595 5*9 Vi mi* *»4Í7«rrt 5 901 459 1H«1v R 19« OO7 A1 11 »»ív 8 197 «OO Irt rv, *i xrXI 9 149 99« llf»1 V. 8 15* K7R «*<*£«». 9 19195 ö iHalv 0 199 719 ó 9 009 7*0 1H rval» tt •? 3 7 c; t f 9777*59 utalv. »311019 1»1r-tpy. 12U 037 utalv. 8 213 U1 utalvány. 8 235 416 utalv. 8 236 155 lak-tex. 8 240 633 ki mit vál. 8 243 991 ki mit Választ. 8 244 043 ki mit vál. 9 393 833 utalvány, 9 416 704 hű­tőgép. 9 419 876 kJ mit választ, 9 428 182 mosógép. 9 428 200 utalv. 9 448 567 ki mit választ, 9 449 039 háztart. gép. 9 473 445 utalvány, 9 478 652 ki mit vál. 9 483 831 ki mit Vál. 9 4B4 987 utalv. 9 490 408 mlavány, 9 491 420 tv. 9 505 020 Zsiguli személygépkocsira utal­vány. A nyertes szelvényeket 1974. áprlis 20-lg kell a toto-lottó ki- renreltségek, az OTP fiókok, — vagy a posta útján a Sportfoga­dási és Lottó Igazgatósághoz — (1875 Budapest, V.. Münnich Fe­renc u. 15.) eljuttatni. A gyorslista közvetlenül a sor­solás után készült, az esetleges hibákért felelősséget nem válla­lunk. A távé mai műsorából ajánljuk Portréfilm Nagy István festőművészről. „Ütkaparók- nak, medvéknek... a havaso k fölött keringő saskeselyúk- nek az életét éltem” — igy vallott magáról a művész. Pasztell képeinek balladai hangvétele Bartók és Kodály zenei munkásságával rokon. Szaktanácsadó: Solymár Ist­ván. A filmet 21.50 órai kezdettel mutatja be a televízió. szerzeményefb®. »30: Mozart: D-dúr fuvolaver­seny. K. 314. 9.53: Könyvek, tájak, emberek. 10.00: A zene hullámhosszán. Közben: 10.30: Babaszervte. 12.00: Romantikus kamarazene, 13.03: Törvénykönyv. 13.20: Monteverdi-madrlgálok, 13.40: Gyors, és gépírók ötperee 14.00: Kettőtől hatig... Tánczenei koktél. 14.45: Hírek. Körzeti Időjárás. * 14.50: Üzenetek... 16.00: Könnyűzenei híradó. 16.30: Hírek. 16.33: Műsorismertetés. 16.36: Csúcsforgalom._ 18.00: Hírek. Időjárás. 18.10: Kincsünk a víz. 18.35: Éneklő világ. 19.00: Népdalok 19.39: A sztnháztörténész mondja. 20.28: Rádiószínház. 21.12: A Fáy együttes műsorából. 21.30: Svéd Sándor énekei; 22.00: Márciusban hallották először. 22.25: Évfordulók nyomában. 23.15: Oláh Kálmán j népi zenekara Játszik: >. A Szigligeti Színház Szolnokon este 7-kor: Makra (Blaháné-bér- let.) — Kunszentmártonban dél­után fél 3-kor; Negyven fok ár­nyékban. r i i MOZI i Szolnok Vörös Csillag: Me­rénylők (14), Tisza: A kör be­zárul. Jászberény Lehel: Far­kashorda. — Karcag Déryné: Machbet (16). Kisújszállás Ady: Elefántkirály. Kunhegyes Sza­badság: Halálgyár az őserdőben. Kunszentmárton Körös: A hét holló (külön ifjúsági és óvodás műsor). Twiggy, a sztár. Mező­túr Dózsa: Locsolókocsi, Sza­badság: A bíbormadár I—IL (másfélszeres helyáron), Béke: Eltűnt nyolc űrhajó. Tiszafüred Tisza: Nyílhegy és aranyöv. — Törökszentmiklós Dózsa: A hosszú, a kövér és a bűvössze­mű (külön ifjúsági és óvodás műsor fél hely áron). Kamasz­korom legszebb nyara (16), Hu­nyadi- Az orosz mező. Túrkeve Vörös’ Csillag: A diktátor. RÁDIÓ * II. SZOLNOKI BADIOl 18.00—19.00: Alföldi Krónika. — Karének ’74. — 25 éves a Heves megyei Népújság. Feuer, Szabó M., Zakar. — Szerkesztik a hall­gatók. — közben: üttörőhirado. (Ungór—Keresztes). KOSSUTH RÁDIÓS 8.20: Kozák Gábor József népi zenekara játszik. 9.35: A tamburmajor lánya. 9.55: Üttörő tűzoltók. 10.05: Hangjáték. 10.25: Édes anyanyelvűnk. 10.35: Zenekari muzsika. 12.35: Melódiakoktél. 13.49: Szervánszky Endre: II. fúvósötös. 14.02: A Gyermekrádió műsora (ism.) 14.«: Éneklő Ifjúság. 15.10: Rádióiskola. 16.05: Üjítási díj. 16.25: Lemezek közt válogatva..! 17.30: A villámok otthona. — Epizódok Körösi Csorna Sándor életéből. 17.50: Bemutatjük új felvételeinket. 17.53: Hói járt, mit csinált? 18.08: A Belügyminisztérium Duna Művészegyüttesének népi zenekara játszik. 18.50: A Szabó-család. 19.25: Kritikusok fóruma. 19.35: Kapcsoljuk a Zeneakadé­mia nagytermét. Közben: 20.30: Túl az első kilométereken; 20.50: A hangversenyközvetítés fril vtoi óeg 21.30: Adottságok, lehetőségek. 21.50: Könnyűzene — hangszerszólók. 22.30: Réti József operettdalokat énekel. 22.50: Az ötödik ötesztendő. 23.10: Legszebb Bartók-felvételeinkbőL 0.10: Mahalia Jackson spirituálékat énekel. PETŐFI RÁDIÓ: 8.05: Dvorzsák operáiból. 9.03: Körmendi Vilmos Köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk mindazon rokonoknak, is­merősöknek, a Cipőipari Klsz dolgozóinak, gazdasá­gi, társadalmi szerveknek, akik szeretett férjem, édes­apánk, TARCSÄNYI JŐZSEF temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot he­lyeztek. fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek A gyászoló család Kunszentmárton Köszőnctay .1 vá n ií ás Fzúton mondunk köszöue- tet mindazoknak a »-okonok- n*k mun,'at**,«‘,kuak, !sme- rönknek, a tinkó7Aí7'>]{i air*k szeretett férjem, édesapánk. CZAKÖ ISTVÁN temetésén részt vettek, ko­szorúikkal, virágaikkal fáj­dalmunkat enyhíteni igye­keztek. Gyászoló felesége és gyermekei Köszönet nyilvánítás Köszönetét mondunk mind­azoknak. akik NAGY JÓZSEF elhunytéval részvétüket fe­jezték ki, sírjára koszorút, virágot hoztak, fájdalmunk­ban osztoztak. A Takács család Szolnok BUDAPESTI 0.00: Iskolatévé: Énekelj ünk együtt! Pattan a rügyecske. 0.05: Környezetismeret i (ált. isk. 3—4. oszt.) Április 4. Felszabadulásunk ünnepe.’ 0.25: Kontinensünk békéje. A TV politikai tanfolya­mának adása a honvédség részére. 0.45: Dúdoló. Debussy: A len­hajú lány. Bartus Ilona műsora (ism.) 14.30: Énekeljünk együtt! flam.) 14.35: Környezetismeret (ism.) 15.53: Hírek. 16.00: Magyarország-Bulgária női röplabdamérkőzés % Savária Kupáért. Közve-, títés Szombathelyről. 13.00: Heten Európából. Dokumentumfilm. 18.20: „Ének a végekről" — Do* kumentum film-sorozat. —. V. rész: Disznótorban. 18.40: Játék a betűkkel. 19.05: Reklámműsor. 19.10: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: És színész benne minden férfi és nő”. Kalandozás kétezer év színpadán. A színész kérdez. (Csehov világa) (színes). 21.15: Don Lurió műsora. NSZK zenés film (színes). 21.50: Portréfilm Nagy István festőművészről (színes). 22.10: Tv-híradó. — 2. kiadás. BUKAREST: 16.35: Orosz nyelvoktatás. 17.05: Angol nyelvoktatás. 18.20: A legkisebbeknek. 19.00: Gazdasági tv-ujság. 19.35: Román színházi est. 20.40: Meglepetések a képer­nyőn. POZSONY: lfi.30: Hírek. 16.35: Csehszlovákia—Litván SZSZK nemzetközi kosár­labda-mérkőzés. 18.00: Esti mese. 18.100: Családi posta. 18.5Ó: A Szövetségi Bűnügyi Központ nyomoz. 19.00: Tv-híradó. 20.15: Tavasz 17-szer. Szovjet Tv-sorozat. 21.50: Találkozás az orvossal. 21.55: Tv-híradó. 22.05: Kamarazene. Köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk mind­azoknak, akik szeretett fér­jem, édesanánk, nagyapánk, VERES ANTAL temetésén részt vettek, sír­jára koszorút, virágot hoz­tak, fájdalmunkat enyhíte­ni igyekeztek. Gyászoló család Mezőtúr Köszönetnyilvánítás Ezúton mondunk köszöne­tét a rokonoknak, ió szom­szédoknak, az ErdAr* Válla­lat dolgozóinak, akik fele­ségem, édesanyánk, nagy­mamánk, LAKATOS TASZLtfNfi szül. Balogh Lujza temeté én részv'tükkel és virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család Leszakadt az állvány Súlyos szerencsétlenség Leninvárosban Borsod megyében,' Lenin- városban a tiszai hőerőműnél az ÉVM 31-es számú Építő­ipari Vállalat dolgozói a 250 méteres kémény építéséhez 52 méter magasságban ideig­lenes fogadószín szerelését végezték. Munka közben az állvány leszakadt, és az azon dolgozó Garancz Mihály 30 éves emelős, Havasi István 19 éves segédmunkás, Mózes József 20 éves ács-állványo­zó, Molnár Gábor 43 éves gépkezelő és Vass Imre 22 éves ács lezuhant, és a hely­színen meghalt. A baleset okának és a felelősség meg­állapítására szakértők bevo­násával vizsgálat indult. Huszonöt éves a békéscsabai szlovák kollégium Huszonöt évvel ezelőtt hoz­ták létre Békéscsabán a szlo­vák diákkollégiumot. A ne­gyedszázados jubileum alkal­mából vasárnap Bensőséges ünnepséget rendeztek. Ezen jelen volt Such János, a Ma­gyarországi Szlovákok De­mokratikus Szövetségének fő­titkára, valamint Karol Hotin, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság budapesti nagy- követs igének másodiitkára. A megjelenteket Kn/ihár Já­nos a Magyarországi Szlová­kok Demokratikus Szövetsé­gének elnöke köszöntötte, majd Hrabovszki Pál, a kol­légium igazgatója emlékezett vissza az elmúlt negyedszá­zadra. Az ünnepi beszédet a diákok szlovák műsora kö­vette. KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY A szolnoki Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága tájé­koztatja a város lakosságát, hogy a 48-as zámú tanács­tagi választók“ "j'-e* vá.asztó- polgárainak oé t1-g>zéke hi­vatalos idő alatt április 2-től 8-ig bármikor megte­kinthető a városi tanács zék- házában, az igazgatási osztály fsz. 7-es szám alatti helyisé­gében. . --------------.

Next

/
Oldalképek
Tartalom