Szolnok Megyei Néplap, 1973. november (24. évfolyam, 256-280. szám)

1973-11-28 / 278. szám

1973. november 28. SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP t LVASölNK Jó lenne ... sofőr, csak „viccelődött”. Visszamentem és felírtam a rendszámát: GC 58—84. Itthon alaposan megmosa­kodtam, mcgfürösztöttcm a gyereket is. Nem valószínű azonban, hogy a hasított bőr kabátomat valaha felvehe­tem. Ezt a bosszúságot, kel­lemetlenséget egy rossz vicc­nek „köszönhetem”. Kár, hogy ilyet büntetlenül meg­tehetnek emberek. j Négyesí Sándomé Szolnok Mindennapos utamat tet­tem meg az egyik távolsági autóbusz reggeli iáratán. Ve­lem együtt egy kismama is felszállt. Jegyének kezeltetése után kissé félve pillantott körül a zsúfolt buszon. — hiába. Kis idő múlva elhang­zott a kalauz felszólítása: „Adiuk át a helyet a kis­mamának!” Egy idősebb hölgy körülnézett, s miután a fiatalok nem mozdultak, átadta helyét a terhes ma­mának. Falukrónika Nemrégiben rendelet szü­letett a családok, a kisma­rnak támogatása érdekében. Nagjon iá lenne, ha az em- b°’tk kóréhen is nagyobb t-'sztelet övezné az anyaságot, ár lenne a jó, ha műiden emberben születne egy sa­ját rendelet ezzel kapcso­latban. melyet nem kellene nyilvánosságra hozni. csak tettekkel egymás tudomásá­ra adni. Gyalai Katalin Szolnok A történelem folyamán az ember tudatosan vagy aka­rata ellenére, mindin hagyott hátra tárgyi és írásos emlé­keket. Ezek segítenek hozzá a múlt feltárásához. Egy te­lepülés (jelenlegi város nagy­község) mai életét rögzítő ké­pek, megemlékezések bepil­lantást nyújthatnak késői unokáinknak, hogy mit tett a ma embere. Mit tett a je­lenéért. milyen anyagokat használt, mit épített. amit már a jövőnek szánt. Ilyen gondolatok késztet­ték Jászladány párt- él ta­nácsi vezetőit, hogy 1973 ban „Jászladány Nagyközség Krónikája” címmel hozzá­kezdjünk egy napló készíté­séhez, amely a mai meg­őrzi a jövőnek. Mit tartal­maz? Mezögazdasnav.ik. ipa­runk. kereskedelmi életünk eredményeit, terveit. Néhány textil-mintát, amelyből ex­portterméket gyártanak a Cserebere varróüzem dolgozói. Megem­lékezünk benne jelentősebb eseményekről, pl. termelőszö­vetkezeteink 25 éves jubileu­máról. Említést teszünk kul­turális életünk egy-egy moz­zanatáról, a szocialista bri­gádok emberséget árasztó társadalmi munkájáról. Je­lentősebb tanácsi határoza­tok szerepelnek benne, el­teszünk néhány érdekes pla­kátot. mely az utókort mo­solyra vagy csodálkozásra készteti. Fényképek, újság­cikkek egy új létesítmény átadásáról. Az idő — melyet felölel ez a krónika — még alig né­hány hónap. Lapjait még könnyű megszámlálni, de egyre több és több lap telik meg, hogy számot adjunk az emberi munkáról, községünk életéről. Polgár Géza Jászladány Mint a Néplap előfizetője, mindig örömmel veszem ke­zembe az újságot. A megyéről, határainkon túlról is érde­kesen, színesen informál. Nem hiányoznak a tanulságos tör­ténetek. cikkek sem. Érdeklődve böngészem a hirdetéseket. Így szereztem tudomást a tv-csere akcióról. A hirdetés így csábított: „Cserélje ki használt készülékét korszerűbbre!” Szinte rohantam a Kamera rádió—tv-boltba, hogy végre korszerűbbre cserélhetem 8 éves Favorit TB 653-as készü­lékünket. Az üzletben azonban „lehűtöttek”. Az én tele­víziómat nem cserélik ki: nem egyezik a száma azokkal, amelyek a cserelistán szerepelnek. Tulajdonképpen a hirdetést kifogásolom, amelyből nem tudja meg az ember pontosain, hogy milyen tv-t lehet cse­rélni. s bizakodni kezd... Egy újabb akciót kellene szer­vezni. Mit kezdjek egy használt, még működő készülékkel? Rakjam ki a kuka tetejére, vagy adjam oda a gyermekem­nek játszani? . \ Farkas Gábor Szolnak A GC 58—84-es buszt keressük November 21-én, kb. 13 órakor vásároltam az Ady Endre úti tejboltban. Utána a piacra indultam. Az üzlet előtt egy autóbusz állt. Mö­götte szándékoztam elmen­ni. Mikor leléptem a járdá­ról. a busz vezetőié beindí­totta a motort. Engem és a gyermekkocsit — benne 18 hónapos kislányomat — el­Magasnyomásű kazánhoz fűtőket faipari gépmunkást. asztalost, betanított férfi-női dolgozókat VESZÜNK FEL. Jelentkezés: ... . Bútorlap és Faára Szövetkezet jás*»u«s*entgyörgy. Béke u. L borított a füst, a korom. Egy pillanatig levegőt sem kap­tam. Amikor átértem az út­testen, akkor vettem észre, hogy kis híján olyan vagyok, mint egy kéményseprő. Ügy ahogy megtörölköztem, és bementem a trafikba. Mikor kijöttem, láttam, hogy a pi­ros busz még ugyanott állt, tehát nem akart elindulni a Lelté r- eimkéh KRESZ-táblák ovális címeres táblák szabványos életvédelmi táDlák utcanév. és házszámtáblák megrendelhetők. Wat/1 1450 Budanest. Üllői u. 32. ■ár v Olvasónk leveléből kitűnik: tulajdonképpen a piros autóbusz vezetőjét szeretné megtalálni. Megpróbálunk se­gíteni — sorait ezért közöljük. Hátha... Félő azonban, hogy az autóbusz nem is megyénkbe „való”. (A saerk.) Hiányzó alkatrészek Riga motorom van, ame­lyet néhány forint híján négyezerért vásároltam. Azért vettem természetesen, hogy munkahelyemre így kényelmesen eljussak, ne kelljen alkalmazkodnom autóbuszhoz. Örömöm azon­ban sok apró bosszúság csor­bítja. Sokszor néhány fo­rintos alkatrészt nem kapok a motorhoz, s emiatt az ott­hon „pihen”. Kerestem már és nem kaptam kuplungházat: 20—22 forint lenne. Még ennyibe sem kerülne egy hatsó te­leszkóprugó — ha volna. Mindössze 15—16 forint az ára egy leszorító csavarnak (meghajtó lánchoz). Lámpá­ba való pajzsos égőt sem le­het mindig kapni. Egy alkalommal megkér­deztem a Ságvári körúti jár­műboltban.: vegyek egy mo­tort a hiányzó alkatrészek miatt? Miért nem jobb a kapcsolat, a pooperáció a ke­reskedelem és a nagyker kö­zött. Megkaptam a választ: Maga kellene oda — intéz­kedni ... A kereskedelem­hez ugyan nem értek, de annyit tudok, hogy a kis^bb- nagyobb alkatrészek időn­ként cserére szőrűin,ák. ezért azokból mindenképpen ren­delnék. , Huh István Szolnok „Vándorúton” — mini palackokkal Nem mondok újat, az érdekelitek tudják, hogy 11 kg-os propán-butángáz palackra éveket Is várni kell. A várakozást részben ellensúlyozza, hogy korábban is volt. most is lehet kapni ún. turista gázfőzöket, 2 kg-os, sőt 1 kg-os, fél kg-os palackkal. Nagy segítséget jelent ez is a háziasszonyoknak, a magányos embereknek. Csakhogy... A kis palack cseréjével „gáz” van. A szolnoki telepen nem cserélnek. Így sokan kerékpárral autóbusszal járnak a szajoli ÁFOR-telepre (a buszmegál­lótól még kb. 3 km gyalog), így viszik egyedi töltésre a kis palackokat. (Ügy látszik, még ennyi fáradságot, után­járást is megér. Egyébként olvasóink már nemegyszer szó­vá tették: a mini-palackok cseréje meglehetősen körülmé­nyes. Meg is írtuk. A helyzet azonban változatlan — mond­hatnánk. A szerk.) Kevés a cserepalack — ezzel védekez­nek. Ez bizony nem vigasztalja a „palackosokat”. Magyará­zat helyett inkább hathatós intézkedést szeretnének, hogy télen is zavartalan legyen a csere. Ha már az üzletben el­adták. az emberek meg megvásárolták, használni is sze­retnék a kis gázfőzőket. Nagy Gyula Szolnok Nyilvános fórumon A Néplap november 16-i számában megjelent Adjunk szót a „szónokoknak” című vezércikk nagy érdeklődést váltott ki az olvasókban. Lé­nyege, mondanivalója na­gyon időszerű. Nálunk. Ti- szafölSváron is vannak gon­dok bajok, amelyeket a la­kosság jól ismer. De azt is tudja, hogy ezeken közös erővel kellene és lehetne se­gíteni. A cikk szerzője azt java­solja, hogy a népfront helyi szervei teremtsenek nyilvá­nos fórumot, ahol a lakosság elmondhatja gondjait. Eze­kén a fórumokon lemérhető lenne a társadalom igénye. Ugyanakkor tisztázhatók: mit mibőL mennyiért lehet lét­rehozni, megvannak-e az adottságok a kívánságok tel­jesítéséhez? A javasolt nyilvános fórum Tiszaföldváron is megszün­tetné azt a — jogos vagy jogtalan — panaszoslevél áradatot, amely egyelőre a saitót, a rádiót, a televíziót ostromolja. Tiszaföldváron vitathatatlan a vízhiány, vá­runk a vízmű átadására. Buszvárók kellenének, új pi­actér. Gond a fürdőhöz ve­zető út megépítése, elhanya­goltak az iskolák, nincs tej­ivó stb. A Néplap is többször fog­lalkozott gon diáinkkal. Má­jus 26-án ielent meg a lap­ban: Átadják a vízmüvet négy buszváró épül, ősszel átadják az új piacteret.., A buszvárókon kívül ~ ame­lyekben padok még ma sin­csenek — mást sajnos, nem adtak át. Szeptember 9-én újabb cikket olvashattunk — „Vízműépítés bonyodalmak­kal” volt a címe. Az ú jság­írónak elmondta ki-ki a ma­gáét. Ö megírta. S nyilván csak azt, amit hallott. Ezek­ből az ígérgetésekből szú,él­nék a rosszhiszemű híreszte­lések. melyek nyitott fülekre találnak a piacon, a» kocs­mákban. a tanácsháza folyo­sóján. tsz-ekben, orvosi ren­delőkben. Ezeken a helyeken jóllehet senki nem ismeri az adott témában a konkrét, pontos helyzetet. Így aztán az emberek — indulatukban — mindenkit meggyanúsítanak, akinek valami köze van a közügyekhez. Mi váltja ki az emberek­ből ezt a sok panaszt? Nyil­ván az. hogy tájékozatlanok a közügyekben. De honnan is tudnák például, hogy a tanács mennyi pénzből gaz­dálkodik, s ebből mire te­lik? 1971-ig a tanácstagok rendszeresen tartottak be­számolókat a tanács munká­járól. terveiről Meghallgat­ták a lakosság véleményét is. Ez megnvu etatott min­denkit. A beszámolók el­maradtak, az új tanácstagot a jelölőgyűlésen láttuk utol­jára ... A nyilvános fórumnak mindenképpen a közösség látná hasznát — valahogy így zárul a vezércikk. S Így igaz! M. J. Tisaaföldvár Változtak az illetékszabályok Az illetékekről szóló 11/1966. (VI. 29.) PM. szá­mú rendeletet megjelenése óta többször is megváltoz­tatták. legutóbb a pénzügy- miniszter 28/1973. (IX. 7.) P.M. számú rendelete. A változások elsődleges célja az volt, hogy illetékrend­szerünk hatékonyabban szol­gálja a kormány adópoliti­káját. Figyelemmel az új szabályozásra, az alábbiak­ban ismertetjük az állam- igazgatási eljárás fontosabb illetékszabályait. A beadvány i illeték Aki államigazgatási szerv­hez vagy annak vezetőjéhez olyan kérelemmel fordul, amelynek alapján eljárás szükséges, beadvány! illeté­ket köteles leróni. Az ille­ték mértéke az eddigi 10 forint helyett 20 forintra módosult. A gyakrabban előforduló általánostól elté­rő mértékű illetéktételek az alábbiak: — lakásigénylés 50 forint, — egyéb' lakásügyi kére­lem 20 forint, — műhely, üzlethelyiség, garázs kiutalása iránti ké­relem. a kiutalt helyiség bérének megállapításának kérése 200 forint, — névváltoztatás engedé­lyezésének kérése 100 fo­rint, — szabálysértési bírság elengedésére, csökkentésére irányuló kérelem 1000 fo­rint alatti bírság esetében 50 forint: ha a bírság ösz- szege az 1000 forintot meg­haladja, 100 forint, — iparigazolvány kiadá­sára irányuló kérelem 100 forint. Az államigazgatási hatá­rozatok ellen benyújtott fel­lebbezések illetéke is meg­változott Általános szabály az, hogyha a vitássá tett jog vagy kötelezettség értéke nem állapítható meg, a fel­lebbezési illeték összege 50 forint. Ha viszont az érték megállapítható, úgy minden megkezdett 10 000 forint után 50 forint Az államigazgatási hatá­rozatok ellen benyújtott pa­naszok az új szabályozás előtt nem voltak illetékkö­telesek. Most viszont ha a panaszban sérelmezett, vi­tás jog vagy kötelezettség értéke item állapítható meg, úgy a panasz illetéke 150 forint, ismételt panasz ese­tében 300 forint. A beadványi illetéket a kérelem benyújtásakor ille­tékbélyeg felragasztásával kell leróni. Aki ezt elmu­lasztja. azt az államigazga­tási szerv válaszlevelezőla- pon a le nem rótt illeték éa 5 forint költség lerovására szólítja fel. A felszólítás eredménytelensége esetén a felvett hivatalos lelet alap­ján az eredetileg le nem rótt illeték kétszeresét éa az 5 forintos költséget is köteles az ügyfél megfizetni. Lényeges változást jelent az az új szabály is. hogy akinek az államigazgatási határozat ellen benyújtott fellebbezése, panasza helyt­álló, s a sérelmezett határ rozatot törvénysértő volta miatt változtatták meg, a lerótt illeték összegét visz- sza keli téríteni. A vissza­térítésről a fellebbezést, pa­naszt elbíráló határozatban kell rendelkezni az állam- igazgatási szervnek.' A ha­tározat egy példányát meg­küldik a megyei illetékhi­vatalhoz, s ez a szerv in­tézkedik a visszautalásról. Az új szabályozás meg­szüntette az ügyletek jóvá­hagyását kérő beadványok illetékmentességét. Ennek következtében 1973. szep­tember 15-e után ' benyújr tott Ilyen kérelmek 20 fo­rintos illetékkötelezettség alá esnek. Például, aki a földhivatalhoz fordul a me­zőgazdasági ingatlan vásár­lására kötött szerződés jó­váhagyása iránt, vagy az arra illetékes tanácstól a tartási, életjáradéki szerző­dés jóváhagyását kéri. ké­relmére 20 forintos illeték- bélyeget köteles felragasztani. Kiadványok egeiében Kiadvány! illetéket az kö­teles leróni, aki az állam- igazgatási hatósághoz olvan irat kiadása éhekében for­dul. mely részére valami­lyen jogot engedélyez, tényt vagy körülményt igazol, vagy adatot rögzít. Általá­nos mértéke a kiadvánvi il­letéknek az eddigi 20 fo­rint helyett 50 forintra vál­tozott. A leggvakrabban előforduló az általánostól eltérő mértékű kiadvánvi illetéktételek a követke­zők: — hatósági bizonyítvány 20 forint, — fegwervásárlás, tartá­si engedély 100 forint Oég- fegyver 50 forint), —■ hatósági erkölcsi bizo­nyítvány 50 forint __ iparigazolvány, keres­kedői Igazolvány kiadása 500 forint .— ipari, vándoripari mű­ködési engedély 50 forint — vágási engedély szarvas- marhára 200, borjúra 100 forint — orvosi magángyakorlat engedélyezése 500 forint — orvosi bizonyítvány la­kás helyszíni vizsgálatáról 100 forint — orvosi látlelet 100 fo­rint Ha a kiadványi illetéket a kérelmező nem rója le, az engedélyt, az igazolást nem adják ki. még akkor sem. ha az államigazgatási eljárási törvényben előírt 30 napon ügyintézési határ­idő sérelmet szenved. A ki­adványi illeték lerovása esetén, ha a kérelmező a hatóságtól elutasító hatá­rozatot kap, a lerótt bé- lyegilleték összegét vissza­kapja. Erről a döntést ho­zó hatóság hivatalból köte­les gondoskodni az ügy jogerős lezárása után. A teiekkonyvexég Az ingatlan tulajdonjogá­nak bejegyzésére Irányuló eljárás illetéke 0,5 százalék, de legalább 100 és legfel­Í fbb 500 forint. Az ingat­annal kapcsolatos jogok és téttvek törlésére irányuló el­járás illetéke 100 forint. Az illeték alapja bejegy­zés esetén a beie^v^ndd jog. valamint a járolékok- nak a kérelem élőteriesz- tésé’® leiért — a beadvány­ban m»<ri<döit összege. Ha egy földhivatalnál több jog vagy tény keletkezésé­nek. módosulásának vagy megszűnésének bejegyzését vagy a bejegyzett ilyen jog törlését egy beadvány­ban kérik, azt az értéket keli az illeték alapjául ven­ni, amely után a legmaga­sabb illeték jár. Mentes az illeték lerovási kötelezettség alól a kiskorú javára megállapított tartás- díj biztosítására belo'-’zen- dő jelzáinelog. továbbá a tulajdonos lakcímváltozásán nak bejeleatósa te J

Next

/
Oldalképek
Tartalom