Szolnok Megyei Néplap, 1973. szeptember (24. évfolyam, 204-229. szám)

1973-09-12 / 213. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ARA: 80 FILLER XXIV. évf. 213. sz., 1913. szept. 12.. szerda Megk ezdődott a cukorgyártás Szolnokon Thzasülyön ara Tizenhaí—tizenhét mázsás átlagtermést Tárnak Hal megyéből érkezik a répa — Az idei terv: ölezer vaqon teldolqozása •A cukorgyáriak munkája egy kicsit hasonlít a mező­gazdaságban dolgozókéhoz. Ahogy ott is mindig ünnep az aratás kezdete, ugyanúgy a gyárban is ünnep a kam­pány első napja. Ünnep és vizsganap, hiszen 8 hónapi felkészülés után felújított berendezésekkel kezdődött meg tegnap a termelés. A Szolnoki Cukorgyárban 1964-től, a rekonstrukció kezdetétől minden kampány hozott valami újat. így tör­tént az idén is. Elkészült a 4300 vagorfos nyitott répa­tároló. A hónap eleji pró­baüzem alatt jól vizsgázott az 1500 négyzetméter alapterületű Zsigrnond-féle lepárló ké­szülék és megfelelően mű­ködik az új NDK gyárt­mányú kazán. Még nem volt lehetőség a nyáron beépített BATES osztrák csomagoló automata kipróbálására. A cukrot 50 kg-os zsákokba csomagoló gép egy műszakban 8—10 ember verejtékes, nehéz munkáját végzi el. 1973-ban több mint 100 millió forintot költöttek rekonstrukcióra. Amit az első három nap­ban termelnek, étkezésre még nem alkalmas cukor. Tisztítják a berendezéseket, hogy azután 100 napon át egyfolytában 460 vagon ré­pát dolgozzon fel a gyár minden nap, 80 vagonnal többet mint a tavalyi kam­pányátlag. Ez az óriási ré­pamennyiség már alig ma­rad el attól, amit a rekonst­rukció teljes befejezésére terveznek. 1973-ben a Szolnoki Cu­korgyár 500 vagon répát dolgoz majd fel naponta. Lüllei Lajos, a répaátvé­teli osztály vezetője elmond­ta. hogy a nyár végi becsült adatok alapján a gyár körzetében 50—52 ezer vagon répaterm^sre számítanak. A rendkívüli száraz augusz­tus és szeptember miatt va­Katona Gyula tizenhét éve dolgozik a Szolnoki Cukorgyár­ban, a felkészülés során hegesztő, a kampány ideje alatt pedig cukorfőző. Képünkön diffúzió közben üveglapon el­lenőrzi a cukorszemcsék nagyságát lamivel gyengébb lesz a ter­més hektáronként, de így is 340—360 mázsa termésát­lag várható. Tavaly mintegy 3000 va­gon kristálycukrot adtak a népgazdaságnak, most lega­lább 5000 vagon „cukorter- mésre” számítanak. A labo- ratóriumi vizsgálatok sze­rint az idei cukor jobb mi­nőségű lesz. hiszen a próbamérések eredménye a múlt évinél 1—1,5 százalékkal na- f gyobb; 15—15,5 százalék cukortartalmat mutatott. A gyár hat megyében le­vő 37 átvevőhelvére szep­tember 5-én megkezdődtek a szállítások. A szolnoki központi telepére 7-én ér­kezett az első fuvar a Héki Állami Gazdaságból és a tó­szegi Dózsa Termelőszövet­kezetből. Tegnap reggel a Szolnoki Cukorgyárban megmozdul­tak a szállítószalagok. A tá­rolókból érkezett a répa. futott a répacsík. A diffú­ziós állomás túlnyomó sze­lepén egyenletes erővel sü­vítve távozott a gőz, a kör­nyéket átitatta a lepárlók­ban tisztuló répa émelygős szaga. Az ország legnagyobb cu­korgyárában megkezdődött a kampány. — h. 1.— Huszonöt kilométernyi utat tettünk meg terepjáróval a Tiszasülyi Állami Gazdaság határában. A földút két ol­dalán — ameddig a szem ellát — óriási rizstáblák sárgulnak. A táblák átere­szén csatornákba csurog a viz, szeptember elseje óta tart a lecsapolás. Megyénk, s talán az ország legnagyobb rizstermelő gazdaságában járunk. Kísérőm, Kovács Imre növénytermelési osz­tályvezető^ tájékoztat: — A rizs vetésterülete 2 519 katasztrális hold, (1 451 hektár) a búza után a leg­nagyobb területet foglalja el. — Ügy emlékszem, né­hány évvel ezelőtt kétezer hold körül tartottak. Új telep épül — Igen, a vetésterület év­ről évre nőtt, sőt tovább emelkedik. 1975-ben megha­ladja majd a háromezer holdat. Most épül egy há­romszáz holdnyi, korszerű tereprendezett telepünk. Sa­ját gépparkunk egy része és a Középtiszai Állami Gaz­daság tizenkét mélyépítő gé­pe is itt dolgozik. November közepére elkészül. A rizs főnövénye a gaz­daságnak, árbevétele a bú­záét is meghaladja, pedig azt jóval nagyobb terüjeten, 4 071 katasztrális holdon ter­melik. — A harmadik ötéves tervben az átlagtermésünk 14,4 mázsa volt holdanként. Voltak évek, amikor a húsz mázsát is megközelítette, de 1970-ben csak 11,3 mázsás átlagunk volt, a többit a szeptemberi fagy elvitte. Idén 16—17 mázsás átlagot várunk. A nyolc aranykoronás, szikes földeken ez valóban jó eredmény. Különösen, ha azt is nézzük, a rizs mono­kulturális növény a gazda­ságban, hisz 15—20 éves te­lepeik is vannak. — A régi, kis kalitkás (2—3 holdas) táblákat foko­zatosan megszüntetjük, mert nehezen gépesíthetek. 8—10 millió forint nyereség A gazdaság 30—32 millió forint árbevételre számít rizsből, várható nyeresége 8—10 millió forint. — Kilenc — tíz mázsás holdankénti átlagtermés fe­lett már nyereséges. Nálunk egymázsás többlet, vagy ter­méscsökkenés 2 millió fo­rint pluszt, vagy mínuszt jelent. Ezért is ügyelünk a költségek alakulására, éssze­rűen takarékoskodunk. Az osztályvezető részlete­sen tájékoztatott a termelt fajtákról, s a helyszínen is megmutatta fajtakísérleti parcelláikat. — A Dubovszkij 129-es szovjet fajta a hatvanas évek közepén honosodott meg nálunk. Bőven termő, rövid tenyészidejű fajta. A legkorábban érik. Az össz­terület nagyobbik hányadán ezt vetettük. Űj fajtákat a szarvasi G—70-es és a szar­vasi Karcsú, melyeket 44- illetve 40 hektáron terme­lünk. Ezen kívül 2—3 hol­das parcellákon fajtakísérle­teket folytatunk. A körút során dús, szé­pen telt kalászokat láthat­tunk, jó termést ígérnek. A rizs érését a vegyszeres lombtalanítással siettetik, megnöveli a kombájnok tel­jesítményét. Az egyik táb­lában mégis kézi aratókkal találkoztunk. ~ Helybeli emberek — mondja Makai Gábor rizsőr — ma kezdték az aratást a kis parcellákon. A napokban várjuk a Nógrád megyéből leszerződött munkásokat. — Mennyit keresnek na­ponta? — Egy aratópár napi ezer forintot és holdanként 50 kiló árpát természetben. Magas kereset, de megdol­goznak érte a lucskos, isza­pos földeken. Az irodában gondosan ki­munkált betakarítási tervet mutat az osztályvezető. Saját hántoLóban is — Tizenhat lánctalpas kombájnunk van, ebből hat Zmáj típus, 10 pedig SZKP—5-ös, szovjet gyárt­mányú. Sajnos, az idejében megrendelt négy Kolosz 6 típusú, nagyteljesítményű szovjet kombájn még nem érkezett meg. Jó lenne, ha sürgetné a külkereskedelem. Ezért okoz gondot a beta­karítás, ezért kelj kézi ara­tókat foglalkoztatnunk. A betakarítást szállító jár­művek és két szárítóberen­dezés segíti. Ezen kívül a Gabonafelvásárló és Feldol­gozó Vállalat is segít a szá-j rításban. — Mi történik a 400 va-, gonnyi megtermett rizzsel? — Kétszáz vagonnaj a lei- vásárló vállalatnak adunk el. Száz vagon a saját és értékesítendő vetőmag, 100 vagonnyit pedig saját hán- tolónkban dolgozunk fel. A hántolás, csomagolás segíti a téli foglalkoztatást. Egy kilós zacskókban is értékesí­tünk rizst. Sárgulnak a rizstáblák, szárad a lecsapolt föld. Egy-két nap múlva a kom­bájnok is hozzáfognak a betakarításhoz. Máthé László HÍREK TUDOSITASO DÚSÍTÁSOK — HÍREK TUDÓSÍTÁSOK HÍREK Budapest békekonferenciája Tegnap került sor a Vili. magyar békekongresszus elő­készületi eseménysorozatá­nak — a 19 megyében ko­rábban megtartott helyi bé­keparlamentek után — hu­szadik, egyben utolsó ren­dezvényére: a budapesti bé­kekonferenciára — a Vasas Szakszervezet Költői Anna utcai székházában. Vala­mennyi kerület képviseleté­ben több száz részvevője volt az eseménynek, ame­lyet a Hazafias Népfront budapesti bizottsága rende­zett, az Országos Béketa­náccsal közösen. Nagyobb szaktudással A törökszentmiklósi ME­ZŐGÉP Vállalat cibakházi gyáregységében különféle mezőgazdasági gépeket, is- tállóterendezéseket gyárta­nak. Az üzem termékeivel lépést kíván tartani a ha­zai és a külföldi piacokon, ezért a szocialista brigádok kezdeményezést indítottak el a magasabb szakmai tu­dás megszerzéséért, amely alapja a magasabb színvo­nalú gyártmányok előállítá­sának. Felhívásukra nem­csak az üzemből, hanem a szomszéd termelőszövetke­zetből is jelentkeztek to­vábbtanulásra. Mivel a to­vábbtanulni szándékozók száma meghaladja a har­mincat, a szolnoki Szamu­ely Tibor Gépipari Szak- középiskola szeptemberben kihelyezett osztályt indít. A gép szüretel Megkezdődött a gépi szü­ret Bács-Kiskun megye hires bortermelő gazdaságaiban. Az eddigi próbaszüretek ta­núsága szerint a megfelelő­en formált szőlősorokról egy szemig leveri a gép a bor- nakvalót, s tisztán, levélzú­zalékok nélkül juttatja el a szállító tartályokba. A gépe­sített szüret új korszakot nyit az alföldi szőlőtermesz­tésben. Egy-egy kombájn naponta száz dolgozó kézi munkáját helyettesíti, s nem befolyásolja az időjárás. Az idei bőséges szőlőtermés be­takarításához még azokban a gazdaságokban is, ahol kombájn van, külső segítsé­get kell igénybe venni. A Kecskemét-Szikrai Állami Gazdaságban a gépek mel­lett kétszáz alkalmazott és négyszáz diák dolgozik na­ponta a szüreti idényben. Reinhardt-évfordulón a Thália Színház Tegnap elutazott Buda­pestről a Thália Színház társulata. Az együttes a bé­csi Theater in der Joseph­stadt meghívására látogat Ausztria fővárosába, a Rein- hardt-cenlenárium alkalmá­ból sorra kerülő megemléke­zésekre. A kiváló színházi szakember, rendező születé­sének 100. évfordulóját kö­szöntő rendezvénysorozatot a magyar együttes nyitja meg Franz Theodor Csokor Isten veled monarchia! cí­mű drámájának előadásával. Megzendült az erdő „Megzendült” az erdő Bor­sodban. A Borsodi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság több mint 80 ezer hektáros bük­ki és zemvléni erdőségeiben megkezdődött a szarvas bő- gés. Megszólaltak a „bükki orgonák" Bánkút és Lusta­völgy környékén csakúgy, mint a szelcepusztai erdősé­gekben. A tavalyi kedvező tél kö­vetkeztében a szarvasbikák a korábbi éveknél erőtelje­sebb, szebben gyöngyözött agancsokat növeltek. A vad- váltóknál, itatóhelyeken tar­tott becserkészések alapján több aranyérmes bika kilö­vésére számítanak. Először Egerben Beváltotta a hozzáfűzött reményeket az úgynevezett elégetéses termelési módszer az egri olajmezőn. Az új el­járások alkalmazásával egy év alatt mintegy ezer tonna olajat hoztak felszínre a termelésből korábban már kivont kutakból. Külföldi tapasztalatokat., elsősorban a Szovjetunióban jól bevált módszereket hasz­nosítva — egy évvel ezelőtt kísérletképpen kezdték meg az egri olajmezőn sz úgyne­vezett elégetéses termelési módszert. Mintegy 500 fo­kos hőmérsékletet kellett előidézni a föld alatt ahhoz, hogy a kifejlődő hőenergia a tároló körzetben elhelyez­kedő olajat a termelő ku­tak felé szorítsa. Az egri olajbányászok bravúros ügyességgel, példás helytál­lással bizonyították, hogy az úgynevezett elégetéses ter­melési módszer hazánkban is sikerrel alkalmazható. Az egri olajmezőn az idén mint­egy 8,5 millió forintos költ­séggel korszerűsítették a kompresszor-telepet, amely ugyancsak az új bányaműve­lési eljárás fejlesztését szol­gálja. Faipari rekonstrukció Hatvanmillió forintos be­ruházással nagyarányú re­konstrukciós munka kezdő­dött el a szombathelyi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság körmendi faüzemében. Ebből az összegből új gépsorokat állítanak munkába, korsze­rűen berendezett új fűrész- csarnokokat építenek, a üzembe helyeznek egy gő- zöló-száritóegységet, amely lehetővé teszi, hogy a nyers­árun kívül félkész anyagot is szállíthassanak megren­delőiknek, továbbá javítják a dolgozók szociális ellátott­ságát, munkakörülményeit. Egy mondatban — Tegnap este Moszkvá­ból Leningrádba utazott a KISZ Központi Bizottságá­nak küldöttsége, amely dr. Marőthy Lászlóval, a Köz­ponti Bizottság első titká­rával egyhetes hivatalos lá­togatáson tartózkodik a Szovjetunióban a lenini Komszomol Központi Bi­zottságának meghívására. — A Magyar Tudományos Akadémia dísztermében dr, Tóth Béla, egészségügyi mi­niszterhelyettes nyitotta meg tegnap a Nemzetközi Stan- dardizációs Társaság (IABS) Xlll. kongresszusát, — Kettős ünnepség zajlott le tegnap délelőtt a Kandó Kálmán Villamosipari Mű­szaki Főiskolán, amelyen 938 most végzett üzemmér­nök vette át a diplomáját, és mintegy ezer nappali, es­ti és levelező tagozatos első éves hallgatót köszöntöttek a tanévnyitón. — A magyar parlamenti küldöttség, amely jelenleg Apró Antalnak, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjá­nak, az Országgyűlés elnö­kének vezetésével az NDK-, ban tartózkodik, tegnap Rostock megyébe látogatott, — A limai (Peru) közleke­dési vállalat 50 darab Ika­rus 180-as típusú, városi közlekedésre is alkalmas csuklós autóbuszt is rendelt a MOGŰRT Külkereskedel­mi Vállalattól

Next

/
Oldalképek
Tartalom