Szolnok Megyei Néplap, 1973. szeptember (24. évfolyam, 204-229. szám)

1973-09-01 / 204. szám

• • Ünnepség Törökszentmiklóson a gépállomások megalakulásának 25. évfordulóján Munhás'paraszt találkozók a megyében Az ünnepség elnöksége. Megnyitót mond dr. Hegedűs Lajos megyei tanácselnök Az ország minden részéről eljöttek tegnap Törökszent- miklósra az egykori trakto­rosok, a mai MEZÖGÉP-ipar munkásai, vezetői, hogy megünnepeljék a gépállomá­sok megalakulásának 25. év­fordulóját. A MEZŐGÉP Vállalat a javító műhelyében rendezett munkásgyűlésen a jubilálók- kal együtt ünnepeltek a ter­melőszövetkezeti mozgalom küldöttei is. Valamennyiüket dr. Hegedűs Lajos, a Szol­nok megyei Tanács elnöke köszöntötte megnyitójában. Az elnökségben helyet fog­lalt dr. Papp Lajos államtit­kár, a Minisztertanács Ta­nácsi Hivatal elnöke. Kaza- reczki Kálmán mezőgazdasá­gi és élelmezésügyi miniszter- helyettes, dr. Gergely István, a megyei pártbizottság első titkára. Káldi Katalin, a MEDOSZ titkára, dr. K. Nagy Sándor, a MÉM pártbizott­ságának titkára. Pesti László, a MEZŐGÉP Tröszt állami díjas vezérigazgatója, a mi­nisztérium. a főhatóságok és a megye társadalmi életének más vezetői. A megnyitó után Juhász Ferenc költeményét, az őszi táj, traktorokkal című ver­set hallgatták meg a jelenlé­vők Halász László színmű­vész tolmácsolásában,. Majd Tóth János, a megyei párt- bizottság titkára mondott ünnepi beszédet. — Huszonöt éve annak, hogy falvainkban, városaink­ban megjelentek a földhöz juttatott parasztokat, az el­ső termelőszövetkezeteket segítő traktorok, megalakul­tak az első állami mezőgaz­dasági gépállomások!. — kezdte visszatekintését a megyei pártbizottság titká­ra. Ezt követően azzal foly­tatta: — Nagy történelmi tettek egyike volt ez. amely­re most illő tisztelettel em­lékezünk. Az esemény alka­lom arra, hogy szívből kö­szöntsük azokat. akik hu­szonöt évvel ezelőtt nehéz körülmények között vállalták a technikai áttörést. A szónok ezután történel­mi áttekintést adott arról a huszonöt esztendőről, ami azóta eltelt, hogy 1948. tava­szán az ország tizenhárom első gépállomásából Szolnok megyében is megalakult három. Fegyvemeken, Kengyelen és Kisújszállá­son. — Azóta az országban és megyénkben is, mennyiségi­leg és minőségileg is meg­változott a gépesítés hely­zete. Az egykori gépállomá­sokból kifejlődött MEZŐ- GEP-iparra úgy tekintünk, mint a magyar mezőgazda­ság műszaki, technikai alapjára — fejezte be e gon­dolatokkal beszédét Tóth János. Ezt követően Kazareczki Kálmán miniszterhelyettes az egykori gépállomásalapí­tók közül negyvenegynek miniszteri kitüntetést adott át. Szolnok megyéből Mol­nár János vállalati igazgató, Lökös Lukács szerelő, Tóth Zoltán előadó, Kalmár János minőségi ellenőr, Szönyi István vontatóvezető, Bete­ker Kálmán csoportvezető, Tarkó István osztályvezető, Fekete György lakatos, Mel­nikoff Péter üzemvezető, Jakab János gyáregység igazgató és Berényi József jászteleki főmezőgazdász kapta meg ezt az elismerést. A miniszterhelyettes fel­szólalt az ünnepségen. — Űj fogalmakkal ismer­kedünk, komplex gépesítés­sel, komplex termelési rend­szerekkel. Sok ország már megelőzött bennünket a mezőgazdaság technikai fej­lesztésében. Nálunk is -d kezdődött a mezőgazdaság technikai forradalma. Az az újabb nagy feladat vár a magyar MEZÖGÉP-iparra, hogy megteremtse ennek ipari hátterét, korszerűbb gépekkel lássa el a mező- gazdaságot. A megye termelőszövetke­zeti tagsága nevében Czim- mer József, a fegyvernek! Vörös Csillag Tsz elnöke köszöntötte az ünneplő munkásokat. A jubileumi nagygyűlés után, a résztvevőket a kis­újszállási Búzakalász, a ci- bakházi Vörös Csillag, a törökszentmiklósi Dózsa, a szolnoki Vörös Mező és a jászkiséri Kossuth Tsz munkás-paraszt találkozón látta vendégül. B. L. Ma: Az Elnöki Tanács rendeletet hozott a közoktatás to vábbf emésztéséről A Népköztársaság Elnöki Tanácsa tegnap ülést tartott. Törvényerejű rendelettel mó­dosította az Elnöki Tanács az oktatási rendszert szabályozó 1961. évi III. törvényt Fi­gyelemmel az oktatási re­form során szerzett tapaszta­latokra. új megfogalmazást nyert az egyes oktatási intéz­mények és formák — a gim­náziumok, szakközépiskolák és a felnőttoktatás — képzé­si célja, a módosítás ezen Kí­vül kiterjed időközben a meghaladottá vált néhány más törvényi rendelkezésre is A törvénymódosítással összhangban az Elnöki Ta­nács módosította a középfo­kú oktatási intézményekről szóló 1965. évi 24. számú tör­vényerejű rendeletet. Az Elnöki Tanács módosí­totta a honvédelemről szóló törvényt. A Kiegészítő módo­sítást tartalmazó törvén—'re- jű rendelet bővíti a tartalé­kos hadkötelesek katonai szolgáltatásának törvényes kereteit. Az Elnöki Tanács döntése alapján a szegedi tanárképző főiskola a jövőben ..Juhász Gyula tanársépző főiskola” néven folytatja működését­Az Elnöki Tanács végül bírói és más folyamatban lé­vő ügyeket tárgyalt. (Kommentárunk a 3. odalon) Búcsúzó bányászok «­Cikkünk nyomán Húszéves a Lomonoszov Egyetem * Világgazdasági hírek «• Hétfőn már iskola Ifjúsági kazamata? ☆ Az út kezdetén Óvoda9 sportudvar, s sah munka síi ép ső iskola épül Vb ülés 7 örökszentmxklóson Tegnap délelőtt a török­szentmiklósi Városi Tanács V. B. soron következő ülésén a szeptember 13~ra összehí­vott tanácsülésen napirendre kerülő jeletéseket vitatták meg a testület tagjai maid különböző' el?terieszéiekről döntöttek. • így elfogadták az állami oktatásfejlesztésre vonat­kozó intézkedési tervet, amely az MSZMP KB 1972. június 15"i határozatának, valamint a városi pártbizott­ság e témával foglalkozó intézkedési tervének végre­hajtását hivatott szolgálni. A feladatokat rangsorolva azok teljesítésére egy rövi- debb határidőt (1975. decem­ber 31.) és egy hosszabb idő­szakot (1985-ig) határoztak meg. Néhány példa arra, amit a negyedik ötéves terv időszakában valóra akarnak váltani: meg kell teremteni az ösztöndíj adományozás fel­tételeit azoknak a fiatalok­nak a számára, akik majd a i'szaföldvári szakközépisko­lában készülnek fel az óvó­női feladatokra: legkésőbb 1974 szeptemberében meg kell nyitni az új hetvenöt személyes óvodát, 1975-ig pe­dig a különböző munkahe­lyek összefogásával ötvensze- mélyes üzemi óvodát kell lé­tesíteni. Figyelemre méltó mindaz, amit - gyerekek iskolai elő­készítése érdekében tesznek: az óvodába be nem kerülő hatéves kisgyerekek részere előkészítő foglalkozásokat tartanak a városban, sőt a surjáni. a bartai. a szakállas! és az óballai külterületi is­kolákban is megrendezik azokat. Közös összefogással, társadalmi segítséggel féléves vagy ennél hosszabb időtar­tamú iskolaelőkészítőt tarta­nak azoknak a cigánygyere­keknek. akik nem jártak óvodába. Szerepel az intézkedési tervben, hogy alapos iskola- érettségi vizsgálatokat végez­nek; korrekciós osztályt hoz­nak létre: logopédiai foglal­kozásokat tartanak a beszéd­hibás 5—6—7 éves gyerekek részvételével: hatékonyabbá teszik a kötelező korrepetá­lásokat Továbbfejlesztik a napközistábort, kiépítik a Ró­zsa téri iskola sportudvarát. Az új szakmunkásképző Is­kola is felépül a jövő év végéig, ahol nemcsak » fiatalok tanulhatnak majd, hanem a felnőttek részére is szerveznek szakmunkás­képző tanfolyamokat. A gimnázium udvarát bőví­tik. ott sportpályát alakíta­nak ki Tervbe vették, hogy az V. ötéves tervben úi kol­légiumot építenek a gimná­ziumnak. megvizsgáliák egy élelmiszeripari szakközépis­kola létesítésének lehetősé­geit. gondoskodnak — kedve­ző helyzet esetén — műhely­termek. kollégiumi helyek létesítéséről. A tartalmas és körültekin­tő intézkedési tervet a vb el­fogadta azzal, hogy teljesíté­séről a tanács vb művelődé­si osztályának vezetője 1975- ben köteles beszámolni a városi tanácsnak. / ) DOSÍTASOK — HTRKK — TUDÓSÍTÁSOK Németh Károly fogadta a kairói küldöttséget Németh Károly, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a Budapesti Pártbizott­ság első titkára csütörtökön délután fogadta az Egyipto­mi Arab Szocialista Unió Kairói Városi Titkárságának küldöttségét, amelyet Sayed Zaky, az ASZÚ Központi Bizottságának és Végrehaj­tó Bizottságának tagja, a kairói titkárság első titkára vezet. A beszélgetésen részt vett Katona Imre, az MSZMP Központi Bizottsá­gának tagja és Somogyi Sándor, a Budapesti Párt­bizottság titkárai. Péter János fogadta az osakai tartományi kormányzót Péter János külügyminisz­ter tegnap hivatalában ud­variassági látogatáson fo­gadta Kuroda Byoichi-t, Japán Osaka tartományának kormányzóját. Á tartományi kormányzó — aki a Fővá­rosi Tanács vendégeként tartózkodik Budapesten — délelőtt megbeszélést foly­tatott Szépvölgyi Zoltánnal, a Fővárosi Tanács elnöké­vel, valamint a főváros több vezetőjével. Kuroda Byoichd ezután Budapest nevezetességeivel, látnivalóival ismerkedett. A tartományi kormányzót lá­togatásaira elkísérte E. To­kura, Japán budapesti nagy­követe is. Ülést tartott a KNEB A Központi Népi Ellenőr­zési Bizottság pénteken ülést tartott. Berendik Iván, a KNEB munkabizottságá­nak vezetője, az Országos Tervhivatal osztályvezetője jelentést terjesztett elő a termékforgalmazás egyes te­rületeinek gazdaságosságá­ról. A KNEB megtárgyalta és elfogadta a felnőtt dolgo­zók képzésének és tovább­képzésének vizsgálatáról ké­szült jelentést, amelyet dr. Józsa Ödön, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egye­tem professzora terjesztett elő. A KNEB jóváhagyta az ipari dolgozók munkahelyi szociális körülményeinek vizsgálatára készített prog­ramot, továbbá a szocialista gépimport fejlődését akadá­lyozó egyes tényezők vizs­gálatának programját. Bányásznapi ünnepség a NIM-ben A XXIII. bányásznap al­kalmával az ország 120 ezer fém-, olaj-, bauxit-, érc- és ásványbányászati dolgozójá­nak képviselőit köszöntötték tegnap délután a Nehézipari Minisztériumban. Dr. Szekér Gyula nehéz­ipari miniszter kitüntetése­ket adott át hatvanhét bá­nyaipari dolgozónak. Közü­lük harmincán a földalatti munkahelyeken végzett 25 éves munkájuk elismerése­ként a Bányász Szolgálati Érdemérem arany fokozatát kapták, míg tizenhatan a Bányászat, illetve a Nehéz­ipar Kiváló Dolgozója ki­tüntetésben részesültek. A XXIII. bányásznap al­kalmával összesen 7458 dol­gozó veszi át a Bányász Szolgálati Érdemérmet, kö­zülük nyolcszáznyolcan an­nak arany fokozatát, míg kétszázan miniszteri kitün­tetést kapnak. Az orosz—szovjet költészet és próza fesztiválja A Magyar Szovjet Baráti Társaság a KISZ Központi Bizottsága és Miskolc város művészeti és propagandairo­dája a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom évfordu­lója alkalmából november 4—5—6-án Miskolcon rende­zi meg az orosz—szovjet költészet és próza fesztivál­ját. Az „Auróra 73” elneve­zésű rendezvényről pénteken sajtóértekezletet tartottak Miskolcon. Az immár hatodik alka­lommal megrendezendő ese­ményre mintegy 80 szavaló és prózamondó három zsűri előtt mutatja be felkészült­ségét. A díjnyertesek a mis­kolci Nemzeti Színházban november 6-án megtartandó gálaesten lépnek közönség elé. A verseny első négy helyezettjének jutalma 10 napos szovjetunióbeli uta­zás. Évadkezdés az Iskolatelevízióban Ma délután ünnepi adás­sal köszönti az Iskolatele­vízió a tanévnyitást. Az Is­kolatelevízió az 1973—74-es tanévben mintegy ötszáz adást sugároz. Az idei tan­évben — az előzőhöz ha­sonlítva — körülbelül öt­ezer új műsorperc az „idő- többlet”. Az egyik legérde­kesebb új sorozat az alsóbb tagozatú iskolák I—IV. osz­tálya számára induló „Éne­keljünk együtt”. Elutazott a Kodály Kórus Angliai vendégszereplésre utazott tegnap a szolnoki ÁFÉSZ Kodály Kórusa. Az ötventagú vegyeskórus az Angol—Magyar Baráti Tár­saság és a londoni szövetke­zetek meghívására két hé­tig vendégszerepei a sziget- országban. Egy mondatban — V. P. Komisszarenki akadémikus, a Szovjet Béke­tanács elnökségének tagja, az Ukrán Béketanács elnö­ke, a Szovjetunió Tudomá­nyos Akadémiája Ukrán Endokrinológiai Intézetének igazgatója néhány napos lá­togatást tett Magyarorszá­gon. — Dr. Bíró József külke­reskedelmi • miniszter Ivan Nedev bolgár külkereskedel­mi miniszter meghívására pénteken Szófiába utazott. — Az 1919-es csendőrsor- tűz áldozatainak emléktáb­láját tegnap délután meg­koszorúzták Tatabányán. — Tegnap délelőtt avat­ták fel Sopronban a Magyar Tudományos Akadémia geo­déziai és geofizikai kutató- intézetének új, 20 millió fo­rintért épült székházát. — Szegeden tegnap véget ért a kétnapos nemzetközi orvoskenferencia, amelyen tíz ország gyermek- és nő­gyógyászainak képviselői cserélték ki szakmai tapasz­talataikat. — 1976 végére elkészül a metró észak-déli vonalának első, a Nagyvárad teret a Deák térrel összekötő sza­kasza.

Next

/
Oldalképek
Tartalom