Szolnok Megyei Néplap, 1973. augusztus (24. évfolyam, 178-203. szám)

1973-08-04 / 181. szám

8 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP V 1973 augusztus 4; Dzsungel a sátorban A Berolina cirkusz Szolnokon 1973. AUGUSZTUS 4. SZOMBAT DOMONKOS NAPJA A Nap kél: 4.24, nyugszik: 19.15 órakor. A Hold kél: 11.21, nyugszik 21,24 órakor. Várható időjárás ma es­tig: időnként megnövekvő felhőzet, keletre is átterjedő Záporokkal, zivatarokkal. Mérsékelt, változó irányú szél, zivatarok idején átme­neti szélerősödés, fülledt idő. Várható legamagasabb nap­pali hőmérséklet 24—29 fok között. ALCSISZIGET JELENTI: a tegnap mért napi közép­hőmérsékletek 21.6 °C volt még mindig a sok éves átlag acatt maradt. A 9 órás nap­sütés hatására legmagasabb hőmérséklet 29.7 °C-ra emel­kedett. A kora délutáni ■órákban a záporeső hatásá­gra a hőmérséklet csökkent. Szolnok térségében 2.6 mil­ii méter csapadék esett. Joseph Paul-Boucour I Száz évvel ezelőtt, 1873. faugusztus 4-én született Jo- j scph Paül-Boncour volt francia miniszterelnök, a Vili. Köztársaság neves poli­tikusa. Azzal irta be nevét a dip­Homácia történetébe, hogy minden fórumon — így töb- ibek közt a Népszövetségben is — síkra szállt a francia— szovjet kapcsolatok normali­zálásáért, illetve fejlesztésé­ért. Azok közé a tisztán lá­tó politikusok közé tartozott, akik előtt elég hamar vilá- possá vált: a Szovjetunió tá­volmaradása a Nemzetek' szövetségétől, a béke erőit gyengíti, s a mind agresz- szívebb német fasizmus po­zícióit erősíti. Különösen Franciaország sürgette — éppen Boncour ismételt fi­gyelmeztetésére — a Szov­jetunió bevonását a Népszö­vetségbe. / Árvíz Amerikában Az amerikai New Jersey- államban a szakadó esőtől felduzzadt folyók áradása katasztrofális helyzetet te­remtett hét városban. North Plainfield városának mé­lyebben fekvő részeit öt méter magasságban borította el a víz. Legalább öt sze­mély életét vesztette, kihir­dették a rendkívüli állapo­tot. Szolnok megyei NÉPLAP A Magyar Szocialista Munkáspárt Szolnok mérvéi Bizottsága és a Szolnok megyei Tanács lapja Főszerkesztő? Varga József Telefon: 12—093 12—520. 12—069. 11—032 Telex: 23 357 Index-szám: 25 069 Kiadja a Szolnok meffvei Lapkiadó Vállalat 5001 Szolnok. Pf. 105. Igazgató? Vlrágh Iván Telefont 12—094 Az előfizetés dűa eev hónapra 20.— forint Terieszti a Magvar Posta Előfizethető minden posta­hivatalnál és a kézbesítőknél Szolnoki Nvomda Vállalat Szolnok. Mátus 1. u. 19. 5001 Szolnok. Pf. 169 Felelő«? vezető: Kozák Ferenc A lottó heti nyerőszámai A Sportfogadási és Lottó- igazgatóság közlése szerint a Balatonbogláron megtartott 31. heti lottósorsoláson a következő számokat húzták \ 52, 67, 68, 87 Káprázatos tűzijátékot ígérnek A fűzfői nitrokémiánál el­készültek az augusztus 20-i tűzijáték kellékei. Az idei tűzijáték formájában nem, de színeiben újat hoz: a nitrokémia ígérete szerint minden eddiginél színesebb tűzijátékban gyönyörködhet­nek a Budapestiek. — KÉTNAPOS visegrádi kiránduláson vesznek részt a karcagi fiatal utazók klub­jának tagjai a hét végén. Programjukban sétahajózás, a visegrádi történelmi neveze­tességek megtekintése, és hegyi túra szerepel. — REKORDTERMÉST ér­tek el a jászapáti Alkotmány Tsz-ben. Búzából a szövet­kezet fennállása óta az idei év hozta a legmagasabb ter­mésátlagot: 1099 hektárról 38,6 mázsás átlagtermést ta­karítottak be. Tavaszi árpá­ból 29,5, zabból 27,8 mázsa volt az átlagtermés hektá­ronként. i- . . A szolnoki kisioarosok aueusz- tus 4-én, szombaton és 5-én. vá­sárnál) reegel 8—17 óra között (igyeletet tartanak: Autószerelő: Berecz Laíos; Achim u. 35. Vízvezeték-szerelő: Pintér Ist­ván. Aulich u. 11. Tv-, rádiőszerelő: Vasziliadisz Anesztisz. Arany János u. 21. Telefon: 12-764. Krizmanics István. Mátyás kir. u. I. éo. rr. lh. IV. e. 13. Földi Endre.. Thököly u. 2. Gumijavító. Pálinkás Mihály. Szandaszöllős. Kocsoros 11. Réti Gyula. Mikszáth K. u. 8. (x> Fékhiba miatt Súlyos balesetek Ki j evben Súlyos baleset történt csütörtökön délben Kijev központjában, a Krescsati- kön, a város főútvonalán. Egy homokkal megrakott hatalmas teherautó az egyik lejtős mellékutcán haladt, amikor a fék elromlott. A tehergépkocsi nagy sebes­séggel kirohant a krescsa- tikra, miközben elsodprt két személyautót. Ezután áttörte az útkorlátot és fel­szaladt a járdára. Feldön­tötte az újságosbódét és az egyik padot, míg végül megállt. A baleset következtében hárman meghaltak, négyen — köztük a tehergépkocsi vezetője — súlyosan megsé­rültek. — ;,A KÉRÉST a tanács támogatta, és minthogy a 34-cs és 35-ös választókerü­letben nagyon sok munkás­család él, az SZMT vezetői is minden illetékes helven segítséget kértek a telefon­ügy gyors intézéséhez.” — így hangzik az eredetinél pontosabban lapunk tegnapi számában megjelent - Aján­dék Szolnoknak című infor­mációnk negyedik bekezdé­sének első mondata. — MINDEN SPORTÁG­BAN segédedzői tanfolyamra hirdet pótjelentkezést a me­gyei testnevelési és sporthi­vatal. Jelentkezni augusztus 20-ig lehet. A jelentkezési lap a járási-városi sportfel- ügyelőségeknél és a megyei sporthivatalban szerezhe­tő be. — TEGNAP ért véget Jász- szemtandráson a Jászsági Né­pi Együttes egyhetes tábora., Az együttes tagjai a Jász Múzeumban szakmai gyakor­laton lévő néprajzszakos egyetemistákkal együtt gyűj- tőutakon vettek részt a szent- andrási tanyákon. Tisztább a Táros, de még nem tiszta Köztisztasági ellenőrzés Szolnokon déglő üzletvezetője kifogá­solta, hogy kevés a kuka­edény, nem fér bele a kony­hai hulladék. A strand ve­Tegnap reggel Juhász Margit a szabálysértési cso­port veztője, valamint a vá­ros rendjéért, tisztaságáért felelős vállalatok intézmé­nyek képviselőiből alakult csoport köztisztasági ellenőr­zést tartott Szolnok központ­jában. Az ellenőrzés tapasztala­tait összegezve elég vegyes kép alakult ki. Miközben általában kevesebb a szemét és a rendszeresebb locsolás miatt a por az utcákon, egyes helyeken elképesztő a hanyagság, a nemtörődöm­ség. A Damjanich strand be­járatánál, az autóparkolóban papír, dinnyehéj, kukorica- csutka jelzi, hogy régen ta­karítottak errefelé. A veil­Köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk mind- azoknak a rokonoknak, is­merősöknek. szomszédok­nak. munkatársaknak, akik szereteti férjem, édesapánk nagyapánk MAJOROS ISTVÁN temetésén részt vettek, sír­jára koszorút, virágot hoz­tak. mélv fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. . j Gyászoló családja zetője vitatta, hogy a ke­rítés melletti járdát kinek kell takarítani. Bár erről rendelet intézkedik vitatott helyeken nem ártana egyedileg eldönteni, hogy „kié” a járda. ‘A Magyar utca végén, a templom mellett nagy sze­métgyűjtő konténert helyez­tek el. A tartály majdnem üres, mellette viszont jó­kora szemétdombot hordtak össze a környék lakói. Légy­felhő száll körülötte. Pedig csak fel kellene émelni a szemetesvödröt, hogy tartal­mát a konténerbe öntsék. A tízemeletes házak kör­nyékén is volna még csino­sítani való. bár itt a folya­matos építkezés miatt még nem lehet igazi rendet ten­ni. A csoport az Arany Já­nos utcán tért vissza, s itt is bőven volt kifogásolni való. Nem ártana figyelmez­tetni, a lakókat, hogy há­zuk előtt nekik kell takarí­tani a járdát. A tegnapi ellenőrzés csak viszonylag kevés utcára ter­jedt ki, mégis volt dolguk a jegyzőkönyv készítőinek. Az ellenőrzést szabálysérté­si eljárás indítása követi. Ha módjával el is fogadhat­juk, hogy a város valamivel tisztább lett, ezt a javulást csak kezdeti szerény ered­ményként könyvelhetjük el. Sokat kell még tenni azért, hogy tiszta Szolnokról be­szélhessünk. B. A. — „Cirkusz! Megjött a cirkusz...!’’ — kiabálja han­gosan egy tíz év körüli vé­konyka srác, majd túláradó örömében egy tiszteletkört fut, szorosan a színes kerí­tésrácsok mellett. Hatalmas sátor neonbe­tűs „Belorina” felirattal, fe­hérre festett lakókocsik, sű­rűrácsos ketrec ^ — szóval minden rendben. A „Beroli­na” megérkezett, cirkuszor­szág vendégfogadásra kész. Első ütünk a guruló „kor­mányzói palotához” vezet. Az őrség talán nyári szabadságát tölti, mert senki nem tar­tóztat fel. Hans Bernsdorf igazgató fogad bennünket. — A „Berolina” Európa legmodernebb utazó cirkusza — tájékoztat. — Az NDK Állami Nagycirkuszának ré­sze. s romániai, lengyelor­szági, valamint csehszlová­kiai vendégszereplés után érkeztünk Magyarországra. Itt március 23-tól november ll-ig turnézunk. Műsorunk sajátos, nemzeti program, fő­leg állatszámokból és akro­batikus mutatványokból áll. A közreműködők nagy több­sége fiatal. Barátságosan sétára invi­tál. Először a sátorba kuk­kantunk be, aztán egy-két lakókocsiba. A klubszoba egyik büsz­keségük, de méltán tarthat érdeklődésre számot az is­kolakocsi is. Balszerencsénk­re éppen vakáció van, s a nebulók — strandolnak. A legféltettebb kincs azonban: a konyha. Hiába, cirlcuszor- szágban is enni kell. Tagút „munkában” — Zöldbableves volt dél­ben — válaszol érdeklődé­sünkre a főszakács. maid magyarázatként még hozzá­teszi : — Tudják, ez a bohócok kedvence... Az igazgató kedvencei vi­szont a bengáli tigrisek. Ta­tán nem véletlen, hogy mű­sorszámuk igazi szenzáció. Wolfgang Schultz, az idomár, így vélekedilc foglalkozásá­ról: — Világ életemben állat- szelídítőnek készültem, s na­gyon boldog vagyok, hogy Végül is sikerült. A kezdet \em volt könnyű, hiába: tig- Isidomárból kevés kell... — Az idomítás titka? ígfontosabb. Szükséges per­sze némi erő is, és nagy-nagy adag tür-elem. Ismerni kell a tigriseket, titok nincs... A ketrec előtt mintha gyor­sabban kalapálna a szívünk. Tagur, Ali. Szurat és a töb­biek békésen hevernek. Meg­nyugtató tudni, hogy már ebéd után vannak. Még egy kör a birodalom területén, aztán búcsúzunk lassan. Az esti előadásra már gyülekezik a közönség. — Apu! Te miért nem let­tél bohóc? — faggatja vala­ki jószülejét, de a választ már nem halljuk..; HZ-----1 L MOZI 1 L _____! r Szolnok. Vörös Csilláé: Válás amerikai módra, Kert: Csak rá kell nézni! (161. Tisza: öreg rab­ló nem vén rabló. Jászberény Lehel: Az utolsó völgy (161. Kert: Halálos tévedés. Kisújszál­lás Ady: Sherlock Holmes ma­gánélete. Kunhegyes Szabadság: Az ..Angyal” vérbosszúja. Kun- szentmárton Kőrös: A Sólyom nyomában. Mezőtúr Szabadság*. Az utolsó mozielőadás (161. Dó­zsa- Szegény gazdagok. Béke: Kelepce. Tiszafüred Tisza: Sza­bad lélegzet (16). Törökszentmik- lós Dózsa: Banditák hálóiában. Hunyadi: Anna ezer napja (más­félszeres helyáron). Túrkeve Vö­rös Csillag: Bob herceg. — Félni nem szabad! Ez a H. D. 12.45: A nvárl eevetem városa. 10.55: Téka fisrn.l 13.03: Riport. 15.43: Masva rország—NSZK Két szonáta. Balaton Kuna női kézi. 13.35: ..Jelképek erdeién áL..H labda-mérkőzés. Közvetí­14.00: Napraforgó. tés Veszprémből. A Gvermekrádió műsora. 16.50: Reklámműsor. 14.48: Éneklő Ifiúsáé J6.55: Hírek. Várpalotán. 17.00: X. VIT. 15.00: Orvosi tanácsok. Közvetítés Berlinből. 15.05: Farkas Ferenc: Szent Já- noo kútia — lírikus kan­18.55? Mácza János. Portréfilm. tata Dsida Jenő verseire. 19.15: Cicavízió... 15.27: Szerkesztőségi heszlésetés 19.30: Tv-híradó. a Falurádióban. 20.00: Régi filmslágerek. Egv 16.05: Népzenei magazin. frakk története. 16.45: Tengerszemek a Masas Tátrában. Magvarul beszélő ameri­17.02: 22.00: Tv-híradó — 2. kiadááL 18.00: Hangképek az Országos Üszóbainokságról. 22.10: V VIT 18.20: A KISZ Központi Mű- vészegvüttes raikózeneka- ra játszik. Lendvai Csócsi Közvetítés Berlinből. BUKAREST: József vezetésével.- Urbátr Katalin énekel 18.53: A főszerepben: Maria Cal­las. Ponchielli: Gioeonda. Négvfelvonásos onera. 19.51? Jó estét, gyerekek! 20.15: Üi könvvek. 20.18: Az operaközvetítés föl vtatása 22.19: Hangversenvnaotár 22.34: A tegnap slágereiből. 23.15: Dzsesez-örökzöldek. SZOLNOKI RADIO: Hétvégi kaleidoszkóp tartal­mából: Paraszti nyár .73. Baver Ilona és Feuer András riport­montázsa. — Könnyű hangszer- sztílók. — Mú/eum-udvar. — Mit mondjon a titkárnő? Sütő István karcol at a. — Tánczene a hallga­tók szerkesztésében. KOSSUTH RÄDIÖ: 8.20: Lánvok. asszonyok... 8.40: Nasv mesterek — világ­hírű előadóművészek. 10.05: Eev csokor macera ösz- szcállítáq Szilágvi Gvörgv írásaiból. 11.26: Liszt: h-moll szonáta. 12.20: Zenei anvartvelvünk. 12.30: Magvarán szólva. 12 45- Melódiákoktól. 14.15> Címer a camionon Bakt.ai Ferenc írása. 14 95: Ü1 zenei úlsáe is.05: Kis magvar nénraiz! 15 10: Csak fiataloknak! iont)* 168 óra... 17 90- juhácT Ovula emlékezete. 18.00: Csárdácok 18.12: Leonard Bernstein vezén vei. 19.25: öt nerc coort.. 19.30: Ma este: utazunk! Ütiránv- Naoosoapt. 20.30: Tom Tone« hangversenye Las Vegasban. 91.21: A Magvar Rádió és Tele­vízió néni zenekara lát­szik Borons Laíos és Já­róka Sándor vezetésével. Keménv KTió és Béres Ferenc énekel 29 20• Berlinből lelencük... 22.45: A beat kedvpiőinek. Az Elektric Light Orchestra felvételeiből 22 20: Kndálv kórusműveiből. 0.10: Melódiakoktél. PETŐFI RÁDIÓ: 8.05: Részletek Ábrahám Rá1 Pál a Savovhan é« lT^Wai ró7sáta c operettjéből. 8.45: Vái nsTniunk hallgatóinknak! 9.03: Vörös Kálmán néni yorve.kare léteik jó^sa Tboiva és Pusvás csápkor nó+ávst énekel. 0.3.5: T3c-rTir,hn1 ielenUfik... 10 05: C-rombat 12.03: VUenbeth Sr»h war^kotíf ón Herman Perv éneket. BUDAPEST: 9.30: Papírrózsák. Magvarul be­szélő angol tévéfilm íism.) 10.25: Gondolatok a boldogság­ról. — Bemutatiuk Sulvok József karosszéria-lakatost és Kiss Ferenc olaibá- nyászt (ism.) 14.05: Kulturális kaleidoszkóp. — 17.15- Ritmus, ifjúság, tánc. — 18.20: A legkisebbeknek. — 19.15: Tévé-encikopédia. 20.00: A Man- nix című folytatásos film. — 20.50: Könnyűzenei hangverseny. —21.35: Operettrészletek. — 22.00: A hét sportja. POZSONY: n 10.00r A fekete gyertya fenve. NDK tv-sorozat. — 16.10: Egv koffer arany, gyermekfilm. — 18.45: Bűnügyi film. — 20.00: Egy hét Cl utón életében. Játékfilm. — 22.25: Sporteredménvek. — 22.40: Királynők, ol. kisfilmek. > 2. MŰSOR: \ 18.50: Tv-híradó. — 19.00: Gon- dolkóznak-e az állatok? — 20.05: Holt szemek. Tv-film. — 21.00: A X. VIT. Köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk mindazoknak a rokonok­nak. ismerősöknek. szomszédoknak, jó barátoknak, in­tézményeknek, közöttük különösen a XVII. sz. Autó­javító dolgozóinak, a sport egyesület vezetőinek, lab­darúgó szakosztály tagiéinak, és mindazoknak, akik felejthetetlen férjem, édesapám MOLNÁR IMRE temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút he­lyeztek, részvétuyiKánításulikal, mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló felesége és kislánya Túrkeve Köszönetny il vánítás Köszönetét mondunk mindazoknak a rokonok­nak, jó barátoknak, jó szomszédoknak, ismerősök­nek, az állami gazdaság, a gabonafel vásárló és » Fi- nommtvbanlkai Vállalat dolgozóinak, akik szeretett halottunk, KOVÁCS ISTVÁNNÁ temetésén megWentek. koszorúikkal, virágaikkal, részvétükkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A szoló család _ Ö rményes • „ _

Next

/
Oldalképek
Tartalom