Szolnok Megyei Néplap, 1973. augusztus (24. évfolyam, 178-203. szám)

1973-08-23 / 196. szám

8 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1973. augusztus 23. 1973. AUGUSZTUS 23. CSÜTÖRTÖK FÜLÖP NAPJA A Nap kél: 4.49, nyugszik: 18.43 órakor. A Hold kél: — nyugszik: 15.29 órakor. Várható időjárás ma estig: 1 alhöátvonulások, néhány he­lyen futó esővel. Élénk, több­jeié erős északi, észak-keleti szél. Hűvös marad az idő. 1 írható legmagasabb nappa­li hőmérséklet ma 20—25 jók között. ALCSISZIGET JELENTI: A napi középhőmérséklet 3 °C-szal volt alacsonyabb, mint az előző napi. A teg­nap mért középhömérséklet 20.6 CC. Az 5 órás napsütés hatására a legmagasabb hő­mérséklet csak 26 °C volt. Tegnap reggel 7 órakor mért legalacsonyabb hőmérsékle­ti érték 16,7 °C. Csapadék napközben nem hullott. Requly Antal Száztizenöt évvel ezelőtt, VsöS. augusztus 23-án halt meg — 39 éves korában — Reguly Antal nyelvtudós, • etnográfus, és Utazó. Győrött, majd a pesti egye­temen végezte tanulmányait. Élete céljául a finnugor ro- l '•nság megfejtését tűzte ki. 1^ 29-ben gazdag néprajzi anyagot gyűjtött Finnor­szágban a lappok között. Két év múlva újra vissza­tért Helsinkibe, s ekkor az észt nyelvvel kezdett foglal­kozni. Kutatóútjára Szentpé­terváron készült fel. Tanul­mányozta a keleti finnugor — zűrjén (komi), mordvin, cseremisz (mari) és török- csuvas — nyelveket. Beteg­sége miatt csak 1843-ban tu­dott nekivágni útjának. A votjákok (udmurtok) és bas­kírok földjén át jutott el az Vralhoz, majd a Vogulokhoz, akik körében szótárt írt és dalokat gyűjtött. A követke­ző évben indult el az északi vogulok földjére, majd hoz­zákezdett az osztják (hanti) nép, illetve nyelv tanulmá­nyozásához. Ezután megis­merkedve — a cseremisz nyelvvel — a legdélibb finn­ugor törzs felé vette útját. Expedíciójának utolsó állo­mása a csuvasok földje volt. Rendkívül értékes nyelvi anyaggal tért haza 1848-ban', de betegsége és korai halála megakadályozta gyűjtemé­nyének közzétételében. Nagy­szerű hagyatékát Hunjalvy Pál, Munkácsi Bernét, Bu- denz József és Pápay József dolgozták fel: SzolnoTc megyei , NÉP LA P A Magyar Szocialista Munkáséért Szolnok megyei Bizottsága és , Szolnok megyei Tanács láda Főszerkesztő: ' Varga József Telefon; 12—093. 12—329, 12—069, 11—932 , Telex: 23 357 Index-szám: 25 069 Kiadja a Szolnok megyei - Lapkiadó Vállalat . 5001 Szolnok. Pí. 105, Igazgató:. Vlrágh Iván "Telefon: 12—094 Az előfizetés díja egy hónapra 20.— forint Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető minden posta­hivatalnál és a kézbesítőknél Szolnoki Nyomda Vállalat Szolnok. Málus 1. u. 19, 5001 Szolnok. Pf. 169 Felelős vezető: Kozák Ferenc» Elhunyt Fölényt Szűcs András Polónyi Szűcs András, a Szocialista Hazáért Érdem­érem kitüntetettje, a mun­kásmozgalom régi harcosa kedden, 72 éves korában el­hunyt. Hámvasztás előtti búcsúztatása 1973. augusztus 24-én fél ötkor lesz Szolno­kon, a Munkásőr úti halot­tasházból. Az MSZMP Szolnok városi Bizottsága Sűrű rajokban több ezer afrikai méh támadta meg a Pernambuco brazil állam­ban található Goigna falucs­kát — jelentette be kedden a Recifec rendőrség. Az egyébként ártalmatlan, rajokban azonban támadó kedvű rovarok mintegy nyolc órán keresztül rette­gésben tartották a helység mintegy 13 ezer lakosát. A Szolnoki itjúqárdisták sikere Augusztus 14. és 20. kö­zött Vácott rendezték meg a IV. országos Ifjú Gárda­szemlét, amelyen huszonkét szakasz vett részt. Megyén­ket — Bokodi László pa­rancsnok vezetésével — a szolnoki ifjúgárdisták hu­szonnégy fős szakasza kép­viselte nagy sikerrel. Má­sodszor is elnyerték a Kivá­ló Szakasz címet, és az össze­tett — gyakorlati és elmé­leti feladatokból álló — ver­senyben a hatodik helyezést érték el. Megnyerték viszont az elsősegélynyújtó és az egészségügyi ismeretek ver­senyét, Bagi Tamás pedig a lövészetben egyéni első he­lyezett lett. Augusztus 17-én a Bör­zsöny hegységi Törökmezőn az ünnepélyes eredményhir­detésen Bokodi László, a Szolnok városi Ifjú Gárda kiképzési parancsnoka hét évi kiváló munkájáért meg­kapta a Haza Szolgálatáért Érdemrend ezüst fokozatát Á gyűjtáskapcsolón öt ál­lás található. I. állás: a kor­mányzár. Ezt nem mindegyik gépkocsinál találjuk beépít­ve. Nyitása úgy történik, hogy az óramutató járásá­val azonos irányban a kul­csot elfordítjuk, majd a kor- mánykereket kissé megmoz­dítjuk (tehermentesítjük). A II. állásnál egyes vil­lamos berendezések működ­hetnek anélkül, hogy a mo­tor járna, A III. állás a ga­rázsállás, ebben az állapot­ban a motor nem működik, és a kormányzár ki van ik­tatva. IV. áilás a gyújtás, melyet a kontroll lámpán ke­resztül ellenőrizhetünk. Az V. állás az indítás. Rugóerő hatását kell a gyújtáskulcs- csal legyőzni, a motor bein­gd ítása után a kulcsot azon­nal engedjük el. Amennyi­ben a motor nem indul, úgy a gyújtáskulcsot vissza kell fordítani mindaddig, amíg a gyújtást ki nem kapcsoltuk, és csak ezután ismételhetjük meg az indítást. Hideg motor indítása ese­tén a szívató teljes kihúzá­sa mellett önindítózunk. Mo­tor beindulása után a szíva- tógombot kb. fele állásig — TIZENKÉT taggal, hol­nap délután három órakor tartja alakuló ülését a KI- SZÖV KISZ-szervezete. Az alakuló ülésen megválaszt­ják a vezetőséget és jóvá­hagyják az akcióprogramot. — SZOVJET szakszerve­zeti küldöttség látogat ma megyénkbe. Tanulmányozzák a munka- és üzemszervezést, valamint a Dolgozz hibátla­nul mozgalmat. Délelőtt fel­keresik a Hűtőgépgyárat, délután pedig szakszervezeti vezetőkkel találkoznak az SZMT-székházban. méheket, amelyek egy kö­zeli kísérleti telepről szaba­dultak ki, végül is a recifei tűzoltók távolították el lángszórókkal. A falu több mint kétszáz lakóját, köztük a helyi rendőrparancsnokot, jelenleg kórházban ápolják. Orvosi jelentés szerint az egyik idős ember valószínű­leg nem éli túl a méhek tá­madását — NÉPSZERŰ Török- szentmiklóson a balett-tan­folyam. Tavaly hatvan je­lentkező volt, az idén eddig hetvenen iratkoztak be de még további jelentkezéseket várnak. A gyermekek idegen nyelvi tanfolyamára — amelyre szeptember 15-ig lehet jelentkezni — eddig negyvenen jelezték részvé­teli szándékukat. — TÖÓBSZINTES lakó­épületek építésére folytatott tárgyalásokat az OTP me­gyei Igazgatóságával a kun­szentmártoni Nagyközségi Tanács. A tárgyalások ered­ményeként a nagyközség központjában szeptemberben megkezdődik kilenc lakás és egy üzletház építése — BARÄTSÄG-VONAT indul holnap Szolnokról Tallinnba. Az L3USZ szer­vezésében háromszázhúsz megyei dolgozó vendégeske­dik tizenegy napig a Szov­jetunióban. Megtekintik Ki- jev, Leningrád és Moszkva nevezetességeit is. visszanyerniük, majd a mo­tor üzemi hőmérsékletének elérésekor pedig teljesen. Meleg motor indításakor a szívató gombját csak félig kell kihúzni, és indítás után rövid idő után visszanyom­juk a szívatógombot. Igen meleg motor esetén a szívatót nem szabad működ­tetni, hanem teljes gázpedál benyomásával önindítózunk, beindítás után a gázpedált azonnal visszaengedjük. (J. J.) A Merkur Autószalon je­lentése a gépkocsisorszámok állásáról: Trabant Limousine 50 807 Trabant Kombi 7 278 Trabant Hycomat 1 298 Moszkvics 32 355 Moszkvics Kombi 978 Polski Fiat 1500 6 623 Skoda 100 37 539 Skoda Sport Cupé 287 Wartburg Limousine 20 439 Wartburg de Luxe 17 085 Zaporozsec 15 308 Zsiguli Budapest 29 705 Zsiguli Debrecen 12 730 Skoda 110 L 2 122 Skoda 100 L 254 Zsiguli Kombi 524 Dácia 169 Méhek támadtak meg egy brazíliai falut §MÉ5°motor A Dácia 1300 személygépkocsiról 2. A gyújtáskapcsoló A börtönből is törleszthetné adósságát Harminchét éves, s eddig már tizenkét évet ült bör­tönben. Válogatás nélkül kö­vette el a bűncselekményeket. Elítélték már testi sértésért, lopásért, sikkasztásért, erő­szakos nemi közösülésért. Üjabb bűnügyét a napokban tárgyalta a törökszentmikló­si járásbíróság. Gláz Lajost a sopronkőhidai fegyházból hozták a tárgyalóterembe. Ugyanis jelenleg súlyos testi sértésért 18 hónapos szabad­ságvesztését tölti. Az úiabb vád ellene, tartási kötelezett­ség elmulasztása. 1969. őszén vették állami gondozásba nyolcéves kisfiát, és Gláznak havonta 320 fo­rint gondozási díjat kellett volna fizetnie gyermeke után. A mai napig egy fillért sem fizetett. Szinte naponta kap­ta az idézéseket, felszólítá­sokat, de Glázt ez nem za­varta. Igaz, hogy három1 és fél év alatt mindössze 22 hónapot volt szabadlábon és büntetőjogilag felelősségre vonni csak a 22 hónapi tar­tozásért lehetett. Míg szabadlábon volt, miért nem fizetett? Mert nem dolgozott, összesen ti­zenhárom napig volt állan­dó munkája, az is két he­lyen. Amit hébe-hóba alkal­mi munkával keresett, az utolsó fillérig elitta. Eszébe sem jutott gyermeke, nem­hogy tartásához a minimális összeggel is hozzájárult vol­na. A törökszentmiklósi gyám­hatóság jelentette fel. ÉS itt hadd jegyezzük meg. hogy hasonló esetekben nagyon ritkán élnek a gyámhatósá­gok feljelentési kötelezett­ségükkel. Sőt, az elítéltek dolgoznak a fegyházban, ke­resetük bizonyos százalékát letilthatják adósságaik tör­lesztésére. Nem kell behajtat- lan tartozás címén az ügyet a fiók mélyére süllyeszteni. Csupán annyit kellene tenni a tanács pénzügyi osztályá­nak, hogy levélben megke­resse a börtön helye szerint illetékes tanácsot. Gláz Lajos a tartási köte­lezettség elmulasztása miatt egy év szabadságvesztést ka­pott. 1975. végéig fegyház­ban lesz. A két év alatt so­kat törleszthet rriég adóssá­gából. K. K. r ______i__ MOZI L ______ r Szolnok Vörös Csillag: Buck és a prédikátor. Ken: Egy rend- fírfelüevelö vallomása az állam- ügyésznek (161. Tisza: Katona­zene. — Jászberény Lehel: Az utolsó mo7ielóadás (161. — Kert: Oázis. Kisújszállás Adv: a meg­alkuvó (161. Kunhegyes Szabad­ság: A leszámolás napla. Kun- szentmárton Körös: Ljubov Jaro- vá1a. — Mezőtúr Szabadság: Ion kapitány nyila. Dózsa: EsküvS gyűrű nélkül. Tiszafüred Tisza: Brutus akció (14). Töröksz.ent- miktós Dózsa: Ne csalj, kedves! Tülkévé Vörös Csillag: Akinek van egy unokatestvére Bronx- ban. RÁDIÓ A (évé cs a rádió mai műsorából ajánl uk Országutak. Magyarul beszélő NDK tévéfilmsorozat I. rész. Gertrud — a Lestorff birtok ügyeinek teljhatalmú in­tézője és a gazda szeretője — mielőbb viszont szeretné lát­ni a lengyelországi hadjáratból hazatérő férfit Gyermeket vár, és biztos benne, hogy az évek óta tab tó viszony után most végre összeházasodnak. — Az öreg Lestorff né gyűlöli a" leányt, amiért az megpróbál kitörni megalázó helyzeté­ből. — A megérkező Jürgen, aki Palvner grófnő révén a ra- koweni kastélyban közelebb kerül a nácikhoz, közli Gert- ruddal, hogy nem veszi feleségül... A filmet 20.00 órakor láthatjuk a tévében. Tigris vagy birka. A neves filmrendező anyja meghal. Az eddig kényeztetett unoka ekkor tudja meg, hogy szülei házasságát csupán a nagymama bölcsessége tartotta össze: a szülők válni akarnak. Közlik ezt fiukkal, s úgy vélik, ti­zennyolc éves korban a hír már nem okoz különösebb meg­rázkódtatást. Vagy talán mégis? — erről szól a rádiójáték, melyet 20.28 órakor hallhatunk a Petőfi-adón. Szolnoki stúdiónk jelentkezik. Paraszti táj a Jászkun­ságban. Riporter: Bayer Ilona és Feuer András. Szerkesztő: dr. Pálréti Ágoston. A műsort 13.03 órakor hallhatjuk a Petőfi-adón. SZOLNOKI RÁDIÓ: Alföldi krónika. — Betvárnó- ták. — Választ vár a hallgató. — Közgazdasági kislexikon. — A Midie of the Road együttes le­mezeiből. közben: Sport. KOSSUTH RADIO­8.20: Barokk muzsika. , 9.00: A bűn nyomában. A Rádióeevetem nyári sorozata. V. rész. 9.25: Népdalok. 10.05: Pitveri harckocsizó hihe­tetlen. ám többnyire hő­sies kalandlai. Soó« Zol­tán elbeszélő költeménye. IV. rész. 10.27: Onera hármasok. 10.59: Ma este utazunk! Ütlránv* Anglia. 12.20: Ki nver m* — Szegeden? Játék és muzsika tíz percben. 12.30: Universiade 1973. 12.35: Melódiákokul. 13.50: A Román Kultúra Hete. Éneklő világ. 14.19: Viski János Enigma — szimfonikus költemény. 14.38: A Magyar Népköltészet Hete. 15.10: Zenglen dalunk... 15.40: A koldusdiák. Részletek Millöcker ooercjttléből. 16.05: A közoktatás fóruma. Dr. G^sztonyl János mi­niszterhelyettessel beszél­get Tomkai Judit (ism.í 16.24: a Román Kultúra Hete... íö.39: Kósa Gvcrgy: Po Csü Ji dalok. 17.05: Universiade 1973. Közvetítée Moszkvából . a Főiskolai Játékokról. 17.20: Nyaralók a hegyen. Riport. 17.40: Hubav Jenő csárda- jelen étéiből. 17.55: A Román Szocialista Köz­társaság nemzeti ünne­pén. Forró e kor. mi kö­zepén lakunk. 18.48: Miért igen. miért nem? Zenéről — tíz percben. 19.25: Universiade 1973. Közvetítés Moszkvából a Főiskolai Játékokról. 19.40: Kritikusok fóruma. Az olvas* ablaka, vagy Cvrano tanulságai. 19.50: Leoncavallo: Baiazzók. Kétfelvonásos opera. 21.12: Külpolitikai dokumentum- műsor. A Wáttérsate- dosszlé. 21.42: Bíkfaivl Júlia népdalokat énekel. Fábián Márta cimbalmozik. 22.20: Universiade 1973. összefoglaló a Moszkvai Főiskolai Játékokról. 22.45: A Non-Stop együttes felvételeiből. 23.06: Barokk fuvola matinék a Zeneakadémia kistermé­ben. 0.10: Hong Kong-t grófnő. Részletek Chaplin filmzenéiéből. 19.10: Beethoven: D-dúr szoná­ta. Od. 28. 19.30: Koplalás — mozgás — hízás Beszélgetés dr. Góth Endre egyetemi magántanárral. 19.40: Szoviet indulók. 19.54: Jó estét, gyerekek! 20.28: Rádiószínház Tleris vagy blnka. Somogyi Tóth Sán­dor rádlóiátéka. 21.21: A Román Kultúra Hete. George Georeescu vezényel. 21.57: Cigánvdal. Versek. 22.05: A Georgescu vezényel c. műsor folytatása. 23.15: Nóták. BUDAPEST: 17 23: Hírek. 17.30: Tízen Túliak Társasága. 18.20: A Román Szocialista Köz­társaság nemzeti ünnepén. 18.40: Rólad van szó! Fiatalok önismereti műsora, 19.10: Reklámműsor. 39.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Országutak. Magyarul be* széló NDK tévéfilm­sorozat. 1. rész. 21.30: Színházi album. 9.2.30: Tv-híradó — 2. kiadás. — AZ IDÉN Is megren­petOfi rádiós BUKAREST: dezl a KISZ Szolnok váro­si bizottsága Balatonszepez­den vezetőképző táborát. Augusztus 25. és szeptember 3. között száz KISZ-titkár, leendő titkár és ifi vezető készül fel a vezetőség úijá- választásával kapcsolatos feladatokra. Fórnm kereté­ben találkoznak a megve és a város párt- és állami ve­zetőivel, azonkívül élmény- beszámolók, tapasztalatcse­rék és különböző foglalko­zások is lesznek. Rendőrségi felhívás 8.05: Onerettmuzsika. 9.03: Mozart: c-moll zongoraverseny. 9.39: Károátukrainal képek. II. rész. 10.00: Zenés műsor üdülőknek. 12.03: Könnyűzenei Híradó. 1^.33: Egv oálva vonzásában... 12.46: A Magvar Rádió és Tv gyermekkórusa romanti­kus kórusműveket énekel. 13.03: Szolnoki stúdiónk lelentkezlk. 13.20: Tamara Milaskina énekel. 14.00: Iflúsáei randevú kettőből—hatig... A műsort Wisinger István vezeti. Zenei szerke<ztő: t Komláthv Gvörgv. Szer­kesztő: Erdős Mária. 15.33: Csak fiataloknak! Tánczene. 18.10: Sába királynőié. Két rész­let Goldmark operáiéból. 18.25: R^gi mesterségek* Merek ívet" — filcre 7.00: Katonai parádé augusztus 23. tiszteletére. 10.30: NéDi énekek és táncok. 12.00: Szórakoztató album. 15.50: Folytatásos film- Arthur. 16.15: A haza fiatalsága: riport. 18.20: A legkisebbeknek! 18.30: Tv-híradó. 19.10: Az ünneplő , augusztus. 19 ?0: s^ór^koT+atő zene. 21.25: Tv-híradó. POZSONY: 9.00: Alántat Sghehestadya-ból. NDK-film (ism.) 10.25: Fúvószene. 11.05: Hírek. 15 55: Hírek. 16.00: Fiatalok szemszögéből. lfi.55: Universiade. 18.00: Fzer ró^aszál. Ursula Szvpinska énekel. 18.40: Fsti mese. 19.00: Tv-híradó. 19.30: m^áikozáe román bará­Tegnap délelőtt 9.15 körül Tiszaienő külterületén eev Trabant személygépkocsi az árokba borult, és utasa sú­lyosan megsérült A Szolnok megvei Rendőrfökaoitánvság közlekedésrendészeti osztá­lya kéri annak a Moszkvics 407 típusú, világos színű személvgénkocsínak a veze­tőiét és utasát, aki a bal­eset közelében tartózkodott, valamim azokat a szemta­núkat. akik a balesetet lát­ták. hogv a körülménvek tisztázása véeett szeméivesen jelentenek meg a Szolnok jnofrvpi RendörZ/^nnitanvsag közi ekedá<sren d őszét! osztá­lyán. vagy oda címüket megküldeni szíveskedjenek.’ teszem. tainkkal. 18.45: Közvetítés » Nemzeti Et- 20.30: r-vv-^zkij-haneverseny. teremből Gvönevösi Rácz _ Tv-Jáiék. G éza néni zenekara lét- 21.-00: Tv-Mradö. szik Gvőrl Szabó József 21.50: Fstéiv meglepetéssel. éneket Román film. Köszönetnyilvánítás Ezúton mondunk köszönetét a rokonoknak, isme* rősöknek, szomszédoknak, akik felejthetetlen édes­anyám, i özv. BOZÓKI LÄSZLÖtffi szül. Pintér Juliannát utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot hoz­tak, és fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló fia. menye Szolnok

Next

/
Oldalképek
Tartalom