Szolnok Megyei Néplap, 1973. augusztus (24. évfolyam, 178-203. szám)

1973-08-01 / 178. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ARA: 80 FILLÉR XXIV. évf. 178. sz. 1973. aug. 1„ szerda. Közlemény a Krímben tartott baráti találkozóról Brezsnyev—Kádár eszmecsere Leonyid Brezsnyev, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának főtitkára tegnap a Krímben talál­kozott Kádár Jánossal, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkárával. A találkozón, a szovjet párt- és kormányküldöttségnek 1972 őszén Magyarországon tett látogatása során elért meg­állapodások szellemében megvitatták az SZKP és az MSZMP közötti testvéri kapcsolatok elmélyítésének és a sokoldalú szovjet—magyar együttműködés további fejlesz­tésének kérdéseit. A szívélyes baráti légkörű találkozót a megvitatott kér­désekben való teljes nézetazonosság jellemezte. ☆ Leonyid Brezsnyev, a Szovjetunió Kommunista Partja Központi Bizottságának főtitkára tegnap a Krímben talál­kozott Erich Honeckerrel, a Német Szocialista Egységpárt Központi Bizottságának első titkárával. A beszélgetés során megvitatták az SZKP és az NSZEP közötti testvéri kapcsolatok elmélyítésének, valamint a Szovjetunió és az NDK sokoldalú együttműködése tovább­fejlesztésének kérdéseit. A szívélyes, baráti légkörű találkozót a megvitatott kérdésekben való teljes nézetazonosság jellemezte. I 7 A Krím-félszigeten -*-• július 30—31-én meg­tartották a szocialista orszá­gok kommunista és munkás­pártjai vezetőinek találkozó­ját, amelyen részt vett: Tó­dor Zsivkov, a Bolgár Kom­munista Párt Központi Bi­zottságának első titkára, a Bolgár Népköztársaság ál­lamtanácsának elnöke; Gus- táv Husák, Csehszlovákia Kommunista Pártja Közpon­ti Bizottságának főtitkára; Edward Gierek, a Lengyel Egyesült .Munkáspárt Köz­ponti Bizottságénak eláő tit­kára; Kádár János, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, Jumzsagijn Ce- denbal, a Mongol Népi For­radalmi Párt Központi Bi­zottságának első titkára, a Mongol Népköztársaság mi­nisztertanácsának elnöke; Erich Honecker, a Német Szocialista Egységpárt Köz­ponti Bizottságának első tit­A Bolgár Kommunista Párt, Csehszlovákia Kom­munista Pártja, a Lengyel kára; Nicolae Ceausescu, a Román Kommunista Párt fő­titkára, a Román Szocialista Köztársaság államtanácsá­nak elnöke; Leonyid Brezs­nyev, az SZKP Központi Bi­zottságának főtitkára, vala­mint Andrej Gromiko, az SZKP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Szovjetunió külügyminisztere, Borisz Po- nomarjov, az SZKP Politikai Bizottságának póttagja. a Központi Bizottság titkára és Konsztantyin Katusev, az SZKP Központi Bizott­ságának titkára. O A találkozó résztve- vői tájékoztatták egy­mást pártjuk életéről és te­vékenységéről, szocialista ál­lamuk fejlődéséről. Megvi­tatták a testvéri pártok és országok közötti politikai, gazdasági és ideológiai együttműködés kérdéseit. Át­fogó véleménycserét folytat­tak az időszerű nemzetközi problémákról is. Egyesült Munkáspárt, a .Ma­gyar Szocialista Munkáspárt, a Mongol Népi Forradalmi Párt, a Német Szocialista Egységpárt, a Román Kom­munista Párt és a Szovjet­unió Kommunista Pártjának vezetői megállapították, hogy az 1972 júliusában megtartott Krím-félszigeti találkozó óta eltelt idő alatt jelentős sikereket értek el a Varsói Szerződés politikai tanácskozó testületé nyilat­kozataiban foglalt külpoliti­kai célkitűzések, a testvér­pártok kongresszusain elfo­gadott határozatok, az SZKP XXIV. kongresszu­sának békeprogramja meg­valósításában. Q A vietnami háború be- felezése, a Német De­mokratikus Köztársaság tel­jes nemzetközi jogi elisme­rése, Csehszlovákia és a Né­met Szövetségi Köztársaság kapcsolatainak rendezése, — Kuba nemzetközi pozícióinak megerősödése, az európai biztonsági és együttműködé­si. értekezlet sikeres kezdete — mindez tükrözi a szocia­lista közösséghez tartozó or­szágok békeszerető politikája befolyásánas növekedését. E politika megvalósításá­ban, az egész nemzetközi helyzet javításában nagysze­repet töltöttek be a testvér­pártok és a szocialista orszá­gok vezetőinek a kapitalista államok képviselőivel az utób­bi időben megrendezett ta- lálKozói és tárgyalásai. / Leonyid Brezsnyev tájékoztatást adott az SZKP Központi Bizottságá­nak a XXIV. kongresz- szuson elfogadott békeorog- ram megvalósítása érdeké­ben kifejtett külpolitikai te­vékenységéről. az AmeriKai Egyesült Államokban, a Né­met Szövetségi Köztársaság­ban, és Franciaországban nemrégiben tett látogatások­ról, a lezajlott tárgyalások­ról és a megkötött megálla­podásokról. egyebek között a nukleáris háború elhárításá­ról szóló szovjet—amerikai egyezményről. A testvérpár- tok vezetői nagyra értékel­ték az SZKP lenini külpoli­(Folytatás a 2. oldalon.) Hazánkból Prágába utazott az ENSZ főtitkára Kurt Waldheim, az ENSZ főtitkára a csehszlovák kor­mány meghívására tegnap hivatalos látogatásra Buda­pestről Prágába érkezett. A vendéget a prágai repülőté­ren Bohuslav Chnoupek csehszlovák külügyminiszter és más vezető személyiségek fogadták. * * * Kurt Waldheim, az Egye­sült Nemzetek Szervezetének főtitkára, 1973. július 28—31. között a Magyar Népköztár­saság kormányának meghí­vására hivatalos látogatást tett Magyarországon. A főtitkárt elkísérte Ma­gyarországra felesége és Bohdan Lewandowski főtit­kárhelyettes, valamint Georg Hennig, a főtitkár titkársá­gának vezetője. A hivatalos látogatás so­rán a főtitkárral megbeszé­léseket folytatott Losonczi Pál, az Elnöki Tanács el­nöke, Fock Jenő, a Minisz­tertanács elnöke és Péter János külügyminiszter. A megbeszéléseken ismer­tették egymással nézeteiket a nemzetközi helyzetről, va­lamint több, mindkét felet érdeklő témáról, beleértve olyan kérdéseket, mint az Egyesült Nemzetek szerepe a nemzetközi kapcsolatok további megjavításában, az európai helyzet, különösen az európai biztonsági és együttműködési konferencia, a közelkeleti és a délkelet­ázsiai helyzet, a leszerelés és számos más kérdés, kü­lönös figyelemmel a soron, következő ENSZ-közgyfllés napirendién levő fő témákra. A Budapesten és vidéken tett látogatása során a fő­titkárnak alkalma volt ta­pasztalni a magyar népnek az Egyesült Nemzetek Szer­vezete iránt tanúsított ko­moly érdeklődését. 1/fta: Az idő sürget ☆ Gyümölcsérés idején ☆ A tv képernyője előtt ☆ A kékfestő ☆ Három hete szakmunkások A szerkesztőség postájából ☆ Jogi tanácsadó Negyedik nap a VIT en Tanácskozások fontos témákról, gálaestek, művészeti versenyek Angela Davis (balról a második) Vo Thi Lan-nal (jobb szélen) a My Lay-i vérengzés egyetlen életben maradt tanújával A berlini világifjúsági és diáktalálkozó negyedik nap­ja tegnap a nemzeti felsza­badításért és függetlenségért, a demokráciáért és a társa­dalmi haladásért küzdő né­pek harcával való szolidari­tás jegyében zajlott. A Hum­boldt Egyetemen délelőtt több fontos szemináriumot tartot­tak, amelyeken számos ér­dekes témáról cseréltek véle­ményt a résztvevők. Beszél­tek Afrika fiataljainak - a neokolonializmus és az im­perialista beavatkozás elleni harcáról, azokról az erőfe­szítésekről, amelyeket Latin- Amerika népe, s ifjúsága tesz azért, hogy országaik­ban a természeti kincseket ne foszthassák ki az imperia­lista monopóliumok. Az a szeminárium is érdekes volt, amely a gazdasági elmara­dottság, az alultápláltság és (Folytatás a 2. oldalon.) •UDQSÍTÁSOK — HÍREK — TE DGSITASOK— Hl fí EK Az MSZMP Központi Bizottságának üdvözlete A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsá­ga táviratban üdvözölte a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságát jslz Oroszországi Szociálde­mokrata Munkáspárt II. kongresszusának 70. évfordu­lója alkalmából. Hazaérkezett Szíriából a magyar küldöttség Tegnap dr. Soós Gábornak, a mezőgazdasági és élelme­zésügyi miniszter első he­lyettesének vezetésével ha­zaérkezett Szíriából a XX. Damaszkuszi Nemzetközi Vá­sáron részt vett magyar kül­döttség. Olcsóbb lesz A téglási Hajdúsági Ipar­művek és a kereskedelem 1973. augusztus 1-től kezdve olcsóbban hozza forgalomba a Hajdú szuperautomata for­gódobos mosógépet. A közkedvelt, korszerű háztartási gépet a Hajdúsá­gi Iparművek jugoszláv gyárral kooperációban ké­szíti. A gyártást 1970-ben kezdték meg. Az idén már 17 ezer szuperautomata mosó­gépet gyárt a téglási üzem, amiből 13 ezret a hazai pia­con értékesítenek. A na­gyobb darabszámnál korsze­rűbb gyártási technológiák alkalmazhatók, s az üzem­rész dolgozói alaposan be­gyakorolták a gyártási mű­veleteket, egy-egy gépet rö- videbb idő alatt készítenek el. Mindez, valamint az együttműködés tökéletesítése s az elszámolási árak ked­vező változása tette lehető­vé a forgódobos szuperauto­mata mosógép árának csök­kentését. összkomfortos balatoni kemping A Balaton partján a két megyei Idegenforgalmi Hi­vatal, a Balatontourist és a Siotour az idén továbbfej­lesztette a kempingeket. A fejlesztési program zömében már a szezon előtt befejező­dött, újdonságok azonban még most a főszezonban is akadnak. A fonyód—bélatelepi kem­pingekben, a házi táborok közül elsőként, olyan csat­lakozó hálózatot építettek ki, amelynek segítségével az áramcsatlakozó, ivóvízveze­ték és szennyvízelvezető köz­vetlenül rákapcsolható a la­kókocsikra. Ezzel gyakorla­tilag ebben a kempingben összkomfortos szolgáltatást nyújtanak a karavánkocsik tulajdonosainak. Petőfi-ünnepségek a Kiskunságban Petőfi-emlákév eseményei július utolsó napjaiban ke- gyeletes megemlékezésekkel, koszorúzási ünnepségekkel folytatódtak a Petőfi-erek- lyéket őrző kiskunsági tele­püléseken. A segesvári csa­tában 124 éve hősi halált halt költőről megemlékeztek szülővárosában. Kiskőrösön, és a „112 Petőfi-vers falu­jában”, Szalkszentmártonban is. Kiskunfélegyházán, a köl­tő gyermekéveinek városá­ban kedden koszorúzták meg a Segesvárról 50 éve oda ke­rült Petőfi-szobrot. A félegy­házi Petőfi-emlékbizottság küldöttsége ezzel egyidőben helyezte el a kiskun város koszorúját az 1848—1849-es szabadságharc segesvári em­lékművénél is. i * Egy mondatban — Losonczi Pál, a Nép­köztársaság Elnöki Tanácsá­nak elnöke tegnap fogadta Tokura Eiji rendkívüli és meghatalmazott nagyköve­tet, Japán új magyarországi nagykövetét, aki átadta meg­bízólevelét. — Kitűzték a moszkvai Béke-világkongresszus végle­ges időpontját, mint Romes Chandra, a Béke-világtanács főtitkára a (szovjet fővá­rosban bejelentette, a béke- erők világkongresszusát ok­tóber 25-e és 31-e között tartják meg. — A magyar—vietnami egészségügyi egyezmény ke­retében az Egészségügyi Mi­nisztérium meghívására újabb tizennégy főből álló betegcsoport érkezett Buda­pestre. — A Népköztársaság El­nöki Tanácsa Soó Rezső két­szeres Kossuth-díjas akadé­mikusnak. a növényföldrajz területén kifejtett tudomá­nyos munkásságáért. 70. szü­letésnapja alkalmából a Munka Érdemrend arany fo­kozata kitüntetést adomá­nyozta. Interpellációk — Ciklus- program — Új szakigazgatási szerv Üfést tartott a szolnoki Városi Tanács Tegnap tartotta Szolnok város új tanácsa első mun­kaülését. — amelyet Barta László tanácselnök nyitott meg. A hagyományokhoz hí­ven először a tanácstagok írásbeli interpellációját is­mertette. majd a résztvevők szóbeli kérdései következtek. Hét tanácstag élt interoellá- ciós jogával. A kérdések zö­mében olyan — a szolnokiak­nak sok bosszúságot, gondot okozó — hiányosságokat tet­tek szóvá, mint a rendszer­telen szemétszállítás, a mel­lékutcák esős időben járha­tatlan járdái, elhanyagolt út­burkolatai. a rossz vízelve­zetés. Valamennyi kérdésre a városi tanács vb műszaki osztályának vezetőjétől vár­tak és kaptak választ mi­után a tanácsülés elé ter­jesztett témákban döntöttek. A tegnapi tanácskozás va­lóban a szó legszorosabb ér­telmében munkaülés volt. A tanácstagoknak többek kö­zött olyan nagy horderejű kérdésben kellett dönteniük, mint a megyeszékhely négy évre szóló ciklusporgramja. Tizenöt tanácstag kért szót; és mondta el véleményét, módosító javaslatait a ta­nács. a szakbizottságok, a végrehajtó bizottság és a szakigazgatási szervek négy­éves tevékenységét körvona­lazó programról, amit a vita után egyhangúlag elfogadott a testület és ezzel a program tanácsi határozat rángj ára emelkedett. Ezt követően a városi ta­nácsnak és szerveinek új szervezeti és működési sza­bályzata került a tanácsko­zás napirendiébe. A tanács hatályon kívül helyezte 1971- es rendeletét, és elfogadta a két év alatt bekövetkezett hatásköri, szervezeti és sze­mélyi változásokat _ tükröző új szabályzatot. Az új ta­nácsrendelet alapján hozták létre a városi tanács vb új szakigazgatási szervét: a sportfelügvelőséget, és kine­vezték vezetőjét. A tanácsülés további prog­ramja a második félévi mun­katerv megbeszélése, a vb- titkár beszámolója és tájé­koztatója volt. Az interpel­lációkra adott válaszokkal ért véget Szolnok város Ta­nácsának első munkaülései'

Next

/
Oldalképek
Tartalom