Szolnok Megyei Néplap, 1973. július (24. évfolyam, 152-177. szám)

1973-07-13 / 162. szám

6 \ SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1973. július 13. Nyár a háló két oldalán Már őszre készülnek a Lehel SC női röplabdázói Kosárlabda Veretlenül vezet az .Olajbányász az NB lll-ban A Hűtőgépgyár röplabda- csapata a Jászság első NB I-es együttese. Mindig is fo­kozott figyelem kíséri a sportágak élvonalában sze­replő csapatok mérkőzéseit, de különösen így van ez ott, ahol oly kevés együttesnek adatik meg a legjobbak kö­zé jutás. Érthető hát, hogy a herényi lányok valameny- nyi hazai mérkőzésüket telt ház előtt játszották — any- nyira teltház előtt, hogy nem egyszer számos érdek­lődő kiszorult a sportcsar­noknak kinevezett helyiség­ből. E nagy érdeklődés foko­zott felelősséget Jelent a szakosztály veztőségének, ép­pen ezért mindenre kiterje­dő tervet készítettek a fel­készülésre. Tavasszal a Le­hel öt győzelemmel, 36 szá­zalékos teljesítménnyel a legjobb újoncnak bizonyult. A megszerzett pontok a tisztes helytálláshoz voltak elegendők, és a mércét az őszi idényre sem emelik meg: a cél nem lehet más, mint a bennmaradás. Ennek érdekében az együt­tes csak rövid nyári pihe­nőt tartott, s már júliusban elkezdte a készülődést a baj.- noki szezonra. Előbb Jász­berényben folynak • az edzé­sek, majd edzőtáborba vo­nulnak a lányok, ahol na­ponta többször is „találkoz­nak” a sportpályán egymás­sal. Augusztusban többnapos villámtornán vesznek részt, ahol első osztályú ellenfe­lekkel mérhetik össze tudá­sukat. Előre láthatólag a Lehel SC is rendez hasonló mérkőzéssorozatot. Az őszi forduló nyitánya előtt egy lengyel együttes vendégsze­repei, majd Jászberényben. E gazdag program ha megvalósul, mindenképp al­kalmas lesz arra, hogy biz­tosítsa a népszerű röplabda­csapat sikeres szereplését. Kézilabda Edzőváltozások Martfűn Mérkőzéssorozat férfiaknak, nőknek Egy korábbi megegyezés alapján Csendes Imre, a Ti­sza Cipő labdarúgó-csapatá­nak edzője nem _ újította meg a június 30-án lejárt szerződését. A sportkör el­nöksége Kolláth Ferenc szakoktatóval kötött egyéves szerződést a labdarúgócsapat edzéseinek szakmai irányí­tására. Szó van néhány já­tékos átigazolásáról is. Felbontotta szerződését Ruják Endre, az NB I. B-s női kézilabdacsapat oktató­ja is. A sportkör elnöksége a női együttes felkészítésé­vel Gálik János oktatót bíz­ta meg, míg az ő tevékeny­ségi körét — az NB II-es férficsapat edzéseinek irá­nyítását — Csabái János ok­tatóra, a férfi ifjúsági csa­pat eddigi szakvezetőjére ruházta át. Az őszi forduló előtt a női csapat egyhetes edzőtá­borozásra megy, míg a fér­fiak Martfűn készülnek a bajnokság folytatására, mi­közben részt vesznek Szol­nokon a Kácz-kupa mérkő­zéssorozaton is. Ugyancsak a felkészülést szolgálja az augusztus 4. és 5-én Martfűn rendezendő kézilabda Tísza-kupa is. A férfi mezőnyben a hazaiakon kívül ott lesz a tavalyi vé­dő Ózdi Kohász, valamint Csömör NB I-es csapata. Rajtuk kívül a Szarvasi Spartacus, a Tiszaföldvár és a Bem SE lép pályára. A nőknél egyelőre csak a ta­valyi védő Szarvasi Sparta­cus, az NB lll-ban listave­zető Szentesi VSC és a ha­zaiak részvétele biztos. A női tornára a ver^-'- ’-ende- zőség még elfog . .idntke- zéseket. A kosárlabda NB lll-ban véget ért a bajnokság tavaszi fordulója. A résztvevők kö­zül a tabella első három he­lyét elfoglaló együttesek — messze kimagaslottak a me­zőnyből. A 4—9. helyig Közel egyenlő képességű csapatok vannak, amelyek még elfo­gadható eredmények elérésé­re képesek, a többi együttes azonban igen gyenge játék­erőt képvisel. A bajnoki cfm megszerzé­sére legnagyobb esélye az Olajbányásznak és a kecske­méti Műszaki Főiskola csa­patának van. A harmadik helyezett Kiskunfélegyházá­nak legkedvezőbb a sorsolá­sa: otthonában fogadta az előtte álló két csapatot, de ezenkívül is a bajnokság megnyerésének egyik váro­mányosa. Az Olalbányász teljesítmé­nye fokozatosan javult, a csapat jól összekovácsolódott. és a fiatal játékosok bevál­tották a hozzájuk fűzött re­ményeket. Ősszel a csapat összetétele valószínűleg is­mét változni fog. — Lesznek, akik tanulmányaik folytatá­sára egyetemre távoznak. — több játékos bevonul, ám lesznek leszerelők is. A bizonytalanság nem a legkedvezőbb, hiszen a cél: felsőbb osztályba kerülni! — Sajnos, amíg Szolnokon a je­lenlegi szerény bázissal ren­delkezik a kosárlabdasport, addig ilyen jelenségekkel szá­molni kell. Az 1973. tavaszi forduló végeredménye j 1. Szó. Olaib. 13 2. Kecsk. Fői. i3 3 K-féleevh. 13 4. Sze. Él. Fői. 13 5. Hmv.-h. Fi. 13 6. Szarvasi Fi. 13 7. Békési VM 13 8. Sze. Vas. F. 13 9 Karcag 13 10. Gyula 13 11. Szeghalom 13 12. M-túri Fői. 13 13^JJungavis 13 14. Szó. Vegyi 13 13 — 1154: 662 26 12 11138:79125 11 2 1001: 730 24 9 4 940: 840 22 8 5 948: 803 21 7 6 943: 749 20 6 7 867 : 935 19 6 7 849: 789 19 6 7 1001: 994 19 4 9 678: 816 17 4 9 773:1062 17 3 10 640: 975 16 2 11 749:1037 15 - 13 770:1250 13 Apolló — tablettával A brit nők ugyancsak ki­ábrándultak, amikor meg­tudták, hogy a különféle „Mister” címekért vetélkedő izomemberek tabletták se­gítségével szerzik robusztus külsejüket. A „Mister Euró­pa” és „Nagy-Britannia leg­erősebb férfia” címet viselő Paul Grant ugyanis beval­lotta : — Hosszú gyakorlással let­tem olyan szép, mint Apol­ló. Mindennap megettem három szelet bifszteket és hat tojást, s megittam há­rom liter tejet. Ezenkívül lenyeltem eddig vagy hat­száz erősítő tablettát, ettől lettem erős, mint a bika... Értesítjük a megyei kereskedelmi, ipari vállalatok, szövetkeze* % teket, hogy Jászaisőszentgyörgyön felépítettünk egy modern létragyártó üzemet, ahol kétágú háztartási, festő-, és támlétrát, műszaki kitolólétrát nagy meny* nyiségben, jó minőségben gyártunk. Mindenkor állunk szíves rendelkezésükre kistételben készpénzért, nagy tételben megrendeléseket szövetke­zetünk központjába kérjük megküldeni. Címünk: Bútorlap és Faáru Szövetkezet. Budapest IV„ Tavasz a. 39. INGATLAN: KIS csaiadt ház be­költözhetően eladó. Szandaszőllős. Re*-* kantföid 3. KolónyJ nős TlSZAFÖkDVÄft. — Zrínyi út 52. szám atatb lakóház ej&cfó 75 oon Ft-ért. KÉTSZOBÁS, csalá­di ház kernel beköí- tözhetően eladó Ér­deklődni a helyszí­nen: Töröks7entmiK- lös. Kisfaludv u. 34. Kettőszobás. — össz­komfortos családi ház azonnal beköl­tözhetően 200 néav- szösöl telekkel, ea- rázzsal eladó Érdek­lődni vasárnap B—14 óráia. — Szolnok. Szarvas u. 14. SZOLNOK. Szivár­vány u 20. szám alatti lakóház eladó. Érdeklődni: 17 óra után. HÉTVÉGI telek fa­házzal eladó. Szol­nok, Holt-Tisza-oart ..Munkásüdülő” Tel­isére a szolnoki hir­detőbe Pusztamonostoron — 400 négyszögöl avü- mölcsöskert. azonnal beköltözhető lakható épülettel eladó. Ér­deklődni: Varga Mi­hály Szolnok. Április 4 út 28. HAROMSZOBÁS gá­zos lakás garázzsal, kölcsön átvállalással beköltözhetően eladó. Szolnok. Mosonvi út 4. épület. L em. Fe­kete. KERTES ház mellék- épülettel eladó. Szol­nok. Perc utca 5. Ganz-Vill. möeött. CIBAKHAZA köz­pontiában — azonnal beköltözhető kis csa­ládi ház eladó. Ér­deklődni : Bányai. Petőfi út 4. MODERN, gázfűtéses 2 szoba összkomfor­tos lakás sürgősen eladó. Karcag. Vö­röshadsereg út 26. sz. alatt. Érdeklődni le­het: Karcag. Beloi­annisz u. 9. sz. Víkendtejeknek is al­kalmas 200 négyszög­öl gyümölcsös eladó. Rákóczifalva. Kisfa­ludy u. 5. (Nádas féle buszmegállóhoz 3 percre). JÁSZBERÉNY. Ta­nács körút 13. számú 3 szoba összkomfor­tos beköltözhető. — földszinti lakás el­adó. — Érdeklődni: Jászalsószentgvörsv. telefon: 8. (Feketé­nél. ELADÓ Tisza*enőn a vfkendnarcellák kö­zött 400 négv«zöfföj víkendtelek. kb, 180 n-öl niKvtaföld. — a többi régben 1ól ter­mő veeves s^őlő. az egészen 18 kéksz’^’o- fa. Tis-^aienő. Kis­hegyi út 4. (vasúthoz 10 nerc). KÉTS^o^a. vonv’-^ k*c családi ház 670 n-öle« tele’-k“i eia ’ó. Szolnok. AlcsiS7’get. rPncTvneeáR^hoz 10 nerere> Elcserélnénk kétszo- b»-hallos. gázos ta­nácsi lakásunkat 2 epvsrnbás v. másfél- szobás összkomfortos 1pkás**a szerint. — Szolnok. Kossuth tér 7—8 IV eme’et 1. Halászi. — F-neklődnl: 19 Órá­tól _______________ n énTánMh. MZ 250-es motorke- r^knár o* d* lenest vál — T^rrVfC'prt­miktős. Kossuth L. u. 360. MOTORKERÉKPÁR utánfutóval olcsón el^dó Szolnok Rá- kőc-»i út 12 sz. jAwa 175-ös motor lő ál la not bán eiadS. .Tás^b^rény. Rákóczi út 100. WARTBURG Limou­sine lux eladó. Kis­köre. Jrz«0f Attila u. 4. (állomásnál. Tol­nai). 407-es Moszkvics el­adó. Karcag. Kinizsi út 27. szám alatt. Jó állapotban iévő 223-as Warsawa épí4- kezéc rrúatt sürgő­sen eladó. Karcag. Nagwénkert. 1 ka­nn Horváth Érdek­lődni lehet este 5 órá­tól. ELADÓ: — Polskv 1500-as 35 000 km. — 408-as Moszkvics 50 ezer km-rel. Érdek­lődni* Kisül-'/állás.* étterem, tel.: 19. FIAT 850-es megkí­mélt állapotban el­adó. Jászárokszáliás. Halastó utca 3. Sport­pálya mellett. KIFOGÁSTALAN ál­lapotban lévő 600-as Trabant eladó. Török- szentmiklós. László kir. u. 10. sz. Bo- kondi. BMW isetta eladó — vagy megegyezéssel MZ 250-es re cserélem. Palotai. Mezőberénv. Széchenyi út 10. 2-es aitó. T 5-ös Pannónia el­adó. Szolnok. Pálfl János út 2. TELJESEN felúiírott, csont-fehér — 403-as Moszkvics beiáratás előtt eladó Mezőtúr. Semmelweis u 25. ADAS-VÉTEL: A BOCOnAdi Béke Tsz eladásra ajánl: I. osztálvú bányaka­vicsot. Ara 35.— Ft/ ms. Helvszínre «zái- lltást is vállalunk. NAGY tellesítménvű. D—24-e.s daráló kifo­gástalan állapotban eladó Rákóczifalva. Vöröchadeereg u. 24 PRESTA 220-as SÍk- kötőgén sürgősen el­adó Tőrökszentnik- lós^TáncsíCc Mihály út t/a ITT em. 14. ZSUZSI kötőgép el­adó. Túrkeve. Kál- mán királv u 7 13 000 db vályog el­adó. Tószeg. Attila út 47. Farkas József. EGYÉB: KülÖnbeláratú üres szoba előszobával al­bérletbe kiadó, vál­lalatnak is. ..Vörös­csillag” iéligére a c^nlnriVI be. TALÁLTAM egy 2 éve«? magyar vizsla kutyát. Gazdáia át. veheti: — Szolnok. Nyúl u. 12. sz. alatt. Munkásszállásnak — két szoba üresen ki­adó. Szolnok. Teme­tő u. 4. t Dolgozókat alka'mazunk A Szolnok megyei Tanács Vas­ipari Vállalata felvesz 3 kőmű­ves szakmunkást és négy segéd­munkást. — Fizetés megegyezés alapián. Jelentkezés: a vállalat központiában. Szolnok. Hunyadi u. 4. Szekeres Lászlónál. 1973. Jú­lius 6—11 közötti Időtartamban. 4000 holdas termelőszövetkezet gépészmérnököt vagy gépésztech­nikust keres felvételre legalább 5 éves gyakorlattal. Fizetés meg­egyezés «zerint. Jelentkezés a tsz elnökénél. Cfm: Lehelkürt Mg. Tsz Jász fény szaru. Bajcsy-Z*. u. 11. szám. Kocsikísérői munkakörbe férfi munkavállalökat alkalmazunk. — Jelentkezés: FÜSZÉRT Fiók •** , Szolnok. Csaba u. 8<L Vállalati Jogászt és építésztech­nikust keres felvételre az OTP Szolnok megvei Igazgatósága. — Jelentkezés személyesen, hivata­los ügvfélfogadási Időben. Azonnali belépéssel mérlegelés! ellenőrt veszünk fel hárommű­szakos munkaköibe. Jelentkezni lehet Adatforgalmi és Húsipari Vállalat Szolnok. Vágóhíd u. 70. személyzeti vezetőnél. Építőipari technikumi végzettség­gel és több éves építési gyakor­lattal rendelkező dolgozót beru­házási előadói munkakörbe fel­veszünk. Tiszavidéki MÉH Nvers- anyaehasznosító Vállalat Szol­nok. Mártírok útja ». Nagy gyakorlattal rendelkező. — leglább technikust végzettségű építész és épületgépész műszaki ellenőrt, valamint közgazdasági vagv loei végzettségű beruházási előadót azonnali hatállyal alkal­mazunk. Fizetés megegvezés sze­rint. — Jelentkezés: S7ÖVTKRV Szolnok. Bálvánv u. 20 sz. alatt az irodavezetőnél. A Debreceni Közút Építő Válla- let 5. sz. építésvezetősége azon­nali belépésre keres útépítő, épí­tő. mélvépít.ő technikumot vég­zett. lehetőleg gépírni tudó nö- dclgozót. Jelentkezés: Szolnok. Jászkürt utca 19. Azonnali belépéssel felveszünk nyugdíjas éilel’őrt. AGROKER Vállalat. Szolnok. 10 éves kereskedelmi gyakorlat­tal. kereskedelmi szakközépis­kolai érettségivel rendelkező dol­gozó munkahelyet változtatna. ..Éielmiszerkereskedelnu Vállala­tok elönvben” jeligére a szol­noki hirdetőbe. KÖZLEMÉNY Szolnok megyei Moziüzemi Vállalat értesíti az érdeklő­dőket, hogy 1913. szeptember hónapban üzemvezető — gé­pészt tanfolyamot indít. Táiékoztatást nyíltanok és jelentkezni lehet a vállalat központjában, Szolnok, Ko­szorú u. 4. ÉRTESÍTÉS A TITÄSZ V. értesíti fo­gyasztóit, hogy Szolnokon, a Kisgyep egész területén ve­zeték átépítési munkák miatt áramszünetet tart 1913. jú­lius 13-án 1—11-ig. MINDEN MERETBEN! 208 és 260 Ft'os árakon Nagy választékban vásárolhatók a szolnoki DÁMA női készruhaboltban. (Beloiannisz u. 4.) > Ragyogóbb mint a napsugár a Centrum Pavilon Aruház nyári ajánlata Bakfis otthonka 49,60 Ft-ért. Lányka szandál 95,-— Ft-tól 125,— Ft-ig. OEBrraCSt PAVILON ÁRUHÁZ, SZOLNOK, Ságvári krt. 59/a. Piactér Fiú és férfi úszó 18.60 Ft-tél 210,— Ft ig. Szintetikus batiszt 9Ó cm. 51,— Ft-ért. s

Next

/
Oldalképek
Tartalom