Szolnok Megyei Néplap, 1973. július (24. évfolyam, 152-177. szám)

1973-07-01 / 152. szám

/ A nemzetközi haladásért M élyreható nemzetközi folyamatok kibontakozása idején foglalt állást a párt vezető szerve Magyar- ország külpolitikájáról és a világpolitikai helyzetről. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának szerdai ülése néhány nappal Leonyid Brezsnyev amerikai és franciaországi utazása után és ugyancsak néhány nappal az európai biztonsági értekezlet megnyitása előtt tekintette át a nemzetközi helyzetet, valamint a párt és a kormány nemzetközi tevékenységét. A párt vezető szerve a két világrendszer kapcsolatai és a különböző társadalmi berendezkedésű országok békés egymás mellett élése politikájának szempontjából vizsgálta és értékelte Leonyid Brezsnyev washingtoni és párizsi tár­gyalásait. Nagy horderejű események ezek, mert segítik eltorlaszolni a hidegháború visszatérésének útját, növelik a szocialista világrendszer tekintélyét, az életbe ültetik át az SZKP XXIV. kongresszusán elfogadott nagyszabású béke- programot A csúcstalálkozókon is kifijezésre jutó politika: a Var­sói Szerződés országai egyeztetett tevékenységének, össze­hangolt fellépésének következménye — a nemzetközi viszo­nyok általános javítása, a haladás érdekében. Ezt a magyar érdekeket is megtestesítő internacionalista politikát, mint közös erőfeszítést az MSZMP Központi Bizottsága üdvözli és támogatja. A nemzetközi enyhülés egyik legfontosabb feltétele, hogy az erőviszonyok megváltozása és a szocialista országok sikeres fejlődése és tevékenysége révén több tőkésországban reálpolitikai irányzatok kerekednek felül. A jövő héten kezdődő helsinki tanácskozás ennek a tendenciának megtestesítése. A KB ülés úgy ítélte meg, hogy ezen a konferencián az érdekelt felek, ésszerű komp­romisszumának alapján, vagyis az előkészítő tárgyalásokon elért eredmények megerősítésével előbbre lehet majd lépni az európai béke és biztonság ügyében. A magyar küldöttség — erősíti meg a határozat — ebben a konstruktív szellem­ben fog tevékenykedni Helsinkiben, csakúgy, mint Bécsben a haderő- és fegyverzetcsökkentési megbeszéléseken. A KB állásfoglalás útmutatást ad a magyar külpolitikai tevékenységhez egy másik európai vonatkozásban is. Miután életbelépett a két német állam alapszerződése, valamint a müncheni diktátum érvénytelenítésével sikeresen befeje­ződtek a csehszlovák—nyugatnémet tárgyalások, „elhárul­nak az akadályok a Magyar Népköztársaság és a Német Szövetségi Köztársaság diplomáciai kapcsolatainak rende­zése útjából.” A nemzetközi, mindenekelőtt az európai helyzetben be­következett enyhülés gyümölcse, hogy erősödik a kapcsolat és esetenként már a kölcsönösen gyümölcsöző együttműkö­dés á szocialista és a tőkés országok gazdaságai között is. A KGST, amely a szocialista országok integrációs program­jának megvalósításán tevékenykedik — Prágában éppen a közelmúltban fogadtak el a fejlesztést elősegítő újabb rend­szabályokat — maga is növekvő figyelmet fordít erre az együttműködésre, s a lépésről lépésre való előrehaladást ösztönzi. „Ennek során — állapítja meg a Központi Bizott­ság határozata — megteremtődhetnek a KGST és a Közös Piac közötti kapcsolatok feltételei is.” A párt vezető szerve a nemzetközi kérdéseket áttekint­ve joggal vonhatta le azt a fő következtetést, hogy a nemzetközi életben jelenleg a pozitív tényezők és vonások erősödnek. De egyben figyelmeztetett arra is, hogy megfelelő józansággal és minden túlzások nélkül kell ezeket a körülményeket megítélni, hiszen az enyhülési folyamat csak a reakciós, hidegháborús erők ellen folytatott követ­kezetes, soha nem lanyhuló harcban érvényesült eddig is és a jövőben is csupán ilyen feltételek közepette erősödhet meg. Az MSZMP és a magyar kormány ennek tudatában és e cél szolgálatában fejti ki a jövőben is tevékenységét a nemzetközi haladás erőivel egyetértésben. Tervszerűen halad a központi Ipari programok megvalósítása A minisztériumok helyzetjelentése az ötéves terv félidejében m&i Gutenberg szolnoki utódai Célok és intézkedések Az ötéves terv kiemelt, feladatai közé tartoznak a köz­ponti fejlesztési programok, amelyeknek folyamatos végre­hajtása részben már most, főként azonban az 1975 utáni években érezteti hatását. Hol tartunk az ipari programok végrehajtásában az ötéves tervidőszak első félidejében? — e kérdésre a következőkben adtak“ tájékoztatást az-illeté­kes minisztériumok az MTI munkatársainak. A közúti járműprogramot- mint ismeretes — a piaci helyzet változásai miatt 'bizonyos mértékben módosí­tani kellett. A dömperek, traktorok. teherautók vi­szonylag kis sorozatban ké­szültek, gyártásuk gazdaság­talanná vált. helyettük az autóbuszok, a futóművek és egyéb kifizetődő járműipari termékek gyártását fokoz­zák. 1971. január 1-től 1973. június 30-ig 16 368 autóbusz készült, a tervidőszak máso­dik felében mintegy 22 000 buszt adtak át, így összesen 17 000-rel több autóbusz gör­dül ki öt év alatt az IKA- RUS-gyár kapuján, mint az előző öt évben. A könnyűipari rekonstiukeió 12 milliárdos programjá­ból eddig 8,7 milliárd fo­rintnyi beruházást hagytak jóvá, amelynek megvalósítá­sa kielégítő ütemben halad. A termelés növekedése több ágazatban máris meggyor­sult. A kötöttáru-termelés az idén várhatóan 18 százalékkal lesz magasabb, mint 1970- ben. A konfekcióipar az 1971—75 közötti időszakra a termelés 45 százalékos nö­velését tervezte, ebből 19.73 végéig 25 százalékos növe­kedés várható. többlet timföldhöz szükség­let beruházás is; ennék 79 százaléka valósult meg ed­dig A kész- és félkészáru- gyártás kapacitásbővítése lassúbb az előbbieknél, de az 50 százalékát már itt is elérték. Az egy főre jutó alumíni­umfogyasztás 1970 óta 1,8 kilogrammal nőtt. A könnyűszerke­zetes építési mód központi fejlesztési program­jának megvalósítása érdeké­ben eddig elfogadott és köz­pontilag támogatott beruhá­zások összege megközelíti az egymilliárd forintot. Ezzel a fejlesztéssel külön gyártó és szerelő bázisokat hoznak lét­re ipari, mezőgazdasági és szociális ' létesítmények épí­tésére. A mezőgazdaság köny- nyüszerkezetes épületeinek kivitelezési bázisa az AG- ROPANEL társulás. A gázprogram végrehajtása jegyében 1970 óta 410 kilométer csővezeték és mintegy ezer kilométer­nyire összekötő vezeték épült, s túljutottak a félidőn a sze­gedi kőolaj- és földgázipari létesítmények beruházásai is. A számítás technikai- programban résztvevő hat gyártóvállalat 1971 óta körülbelül egymil- liárd forint értékű számítás- technikai eszközt állított elő, ami lényegében megegyezik a terwá • , Az egységes számítógép- rendszerhez tartozó import gépek első példányai is megérkeztek, a közelmúlt­ban további 28 szovjet gyárt­mányú berendezés behozata­láról írtak alá megállapodást. 1975-re körülbelül száz szá­mító érkezik a szocialista országokból. (3. oldal) A lehetséges és a lehetetlen ír Vasárnapi dörmögések (4. oldal) & Filmjegyzet Beszélik, hogy... (5. oldal) iS* Az új kocsi (6. odal) w Csontba faragva (7. oldal) & Jász-kun Kakas (8—9. oldal) Jászivány kedvencei (11. oldal) Az alumíniumipari fejlesztés nyomán mindenekelőtt az alapanyaggyártás bővítésére tettek nagy erőfeszítéseket. A már befejezett és megkez­dett beruházások a bauxit­bányászatban biztosítják a termelés 15 évre tervezett növelésének 83 százalékát. (Tizenöt év alatt egymillió tonnával növekszik hazánk­ban a bauxittermelés.) Csak­nem ugyanilyen jól haladt előre a 380 000 tonnányi A kisebb befejező munkáktól eltekintve határidőre elkészült a szolnoki fedett piac. Tegnap megkezdődött a könnyűszerkezetekből épült csarnok műszaki átadása, ami . előreláthatólag nyolc—tíz napig eltarthat. A piaci árusok két-három hét múlva be­költözhetnek az új szolnoki vásárcsarnokba foto: _novák — H flÍEk — TUDÓSÍTÁSOK — HÍREK — TUDÓSÍTÁSOK— HÍREK Üj üzemház a jászberényi Ruházati Szövetkezetben Apró Antal szabolcsi látogatása Apró Antal, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, az országgyűlés elnöke _ aki a hét második felét S zabolcs-Szatmár megyében töltötte — tegnap dr. Tar Imrének, a megyei pártbi­zottság első titkárának, dr. Pénzes Jánosnak, a megyei tanács elnökének társaságá­ban Kisvárdára látogatott. Bemutatták az épülő villa­mosszigetelő- és műanyag­gyárat, a kórházat, az új lakótelepeket, a várat és környékét. Az Országgyűlés elnöke ezt követően felke­reste ,a kisvárdai Szeszipari Vállalatot. Apró Antal Szabolcs­Szatmár megyei látogatásá­nak utolsó állomása a több­szörösen kitüntetett kisvár­dai Rákóczi Termelőszövet­kezet volt Rádiósok az URH héten Piszkéstetöre utaznak ma a jászberényi Lehel amatőr rádióklub tagjai. _ A klub hatszemélyes rádiócsoporttal „telepszik ki” nyolc napra, hogy részt vegyen az éven­ként megrendezésre kerülő „URH-hét” versenyein. A jászberényi rádiósok a magyar versenytársakon kí­vül több európai ország amatőr rádiósaival együtt adnak számot felkészültsé­gükről iránymérő és rövid­hullám versenyeken. Földrajzi vándorgyűlés Tegnap Békéscsabán meg­kezdődött a XXVI. országos földrajzi vándorgyűlés há­romnapos programja. Első eseményként átadták rendel­tetésének a Magyar Tudo­mányos Akadémia földrajz­tudományi kutató intézete alföldi csoportjának szék­házát. A kutatócsoport fel­adata, településfejlesztés, a környezetvédelem, a regio­nális kutatómunka elősegí­tése. A XXVI. országos föld­rajzi vándorgyűlésre ha­zánk minden tájáról mint­egy kétszáz földrajztudomá­nyi szakember érkezett Bé­késcsabára, akik felkeresték a szarvasi Öntözési és Me­liorációs Főiskolát és a bé- késszentandrási duzzasztót. Óvodások zenei nevelése A kecskemétt. Felsőfokú Óvónőképző Intézetben, az óvónők nyári akadémiáján tegnap Kodály Zoltán zené­jének óvodai oktatásáról hangzott el előadás, majd a zeneszerző gyermekdalainak bemutatására került sor. Ez­zel befejeződött az egyhetes program, amelyen az ország különböző vidékein tevé­kenykedő mintegy 150 óvo­dai pedagógus foglalkozott az óvodáskorúak ének- és zenei nevelésének korszerű módszereivel. Ifjú fizikusok találkozója Egerben tegnap zárult az ifjú fizikusok második or­szágos találkozója. Az egy­hetes rendezvényen az or­szág minden részéből több mint száz fiatal vett részt. A találkozó módot nyújtott arra, hogy a fiatalok Össze­mérjék; és bizonyítsák tu­dásukat és egyben új isme­reteket is szerezzenek, 0 "gy mondatban — Hazaérkezett Kubából a magyar egészségügyi kül­döttség, amely dr. Farádi Lászlónak, az egészségügyi miniszter első helyettesének vezetésével részt vett a szo­cialista országok egészség- ügyi minisztereinek 14. kon­ferenciáján. — A kertészeti egyetemen tegnap az évzáró nyilvános tanácsülés keretében dr. So­mos András rektor százhu­szonhét kertészmémöki és hatvanhárom tartósító" ipari üzemmérnöki oklevelet adott át a végzett hallgatóknak. — Kőszegen tegnap véget ért a textiliparban dolgozó fiatal szakemberek három­napos országos tanácskozása. — Virizlay Gyulának, a SZOT titkárának vezetésé­vel elutazott Olaszországba a SZOT küldöttsége, hogy részt vegyen az olasz álta­lános munkássszövetség VIII. kongresszusán. Két jelentős esemény szín­helye volt tegnap Jászbe­rényben a Lehel Ruházati Ktsz. A szövetkezet fennállá­sának 25. évfordulóját ünne­pelte és dolgozói ezen a na­pon vették birtokukba a 7 millió 500 ezer forintos költ­séggel épült 1500 négyzet- méter alapterületű új köz­ponti üzemházukat. A szövetkezet megalakulá­sa óta nagy utat tett meg; figyelemreméltó eredménye­ket ért el. A volt Pannónia Szálloda egyik termében ala­kult 25 éwei ezelőtt, tizen­hat alapító taggal. Tavaly a szövetkezet ter­melési érU ke meghaladta a 43 millió forintot: 5 ezer posztó öltönyt, 3 ezer sávoj, 23 ezer mű szálas öltönyt, 21 ezer bundahuzatot, köpenyt, mikádót, és 1300 bundát ké­szített. Nemrég rendelték meg az öt egységből álló NDK gyártmányú Textima vasalógépsort, vasaló és gyorsvasaló, gombkötő és egyéb gépeket. A jubileum évében a sző-' vetkezet másodszor is el­nyerte a „Kiváló ipari szö­vetkezet” címet. Szocialista brigádjai közül az idén öt brigád arany, hat ezüst, egy pedig bronzkoszorús jelvényt kapott A tegnapi ünnepségen har­minchárom dolgozót tüntet­tek ki „A szövetkezet kivá­ló dolgozója” jelvénnyel; Jubileumi arany pecsétgyű­rűt öten kaptak, akik 25 éve dolgoznak a szövetkezetnél; A termelésben élenjáró het­ven dolgozó között 90 ezer; forint jutalmat osztottak ki.' Az átköltözés után a régi épületekben bővítik és kor­szerűsítik a lakosságnak közvetlenül dolgozó részlege« két i = Ülés —

Next

/
Oldalképek
Tartalom