Szolnok Megyei Néplap, 1973. május (24. évfolyam, 101-125. szám)

1973-05-03 / 101. szám

N , y"/y/ A nemzetköziség, a béke, a munka jegyében Vidám, színpompás május elseje Május elsején a világ minden országában utcára vo­nulnak az emberek, igy köszöntik a munka ünnepét. Van, ahol ez a nap a hivatalos állami ünnep rangjára emel­kedett, van ahol a rendszer kénytelen-kelletlen eltűri, s van ahol rendőrroham és sortűz fogadja az ünneplőket. Sok szempontból mást jelentett ez a nap Budapesten, Rómában, Londonban, vagy Madridban, egy valami azonban mégis összekötötte a felvonulók millióit. Ez az összekötő kapocs a nemzetközi munkásszolidaritás és minden haladó jószándékú, a haladásért, a békéért küzdő ember szoli­daritása. Hatalmas erő rejlik ebben az összefogásban. Azt érez­tük ezen a napon is, hogy egy hatalmas, élő erőnek vagyunk a részei. Ezt az erőt növelni mindannyiunk kötelessége. Erről szólt Kádár János is május elsejei nyilatkozatában: „Hogyha idehaza kitartunk és még jobban tömörülünk szo­cialista eszméink, céljaink mellett, s a hétköznapokon azzal a hangulattal és lelkesedéssel dolgozunk terveink végre­hajtásán. amellyel magát az ünnepnapot megüljük, akkor újabb biztató és szép eredmények várnak reánk”. Ahogyan bennünket közelít céljainkhoz a haladás erői-, nek minden sikere, a mi fejlődésünk is hozzájárul ahhoz, hogy a világban a béke és a haladás erői kerekedjenek felül. Odaítélték a Lenin-békedíjakat Leonyid Brezsnycv a kitüntetettek között A Lenin-békedíj Bizottság április 19-én hozott döntése alapján Moszkvában közzétették az 1972-es tevékeny­ség alapján odaítélt Lenin-békedíjak kitüntetettjeinek névsorát. A béke megőrzéséért és erősítéséért vívott küz­delemben szerzett kiemelkedő érdemeiért nemzetközi Lenin-békedíjat kapott: Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, Salvador Allende, a Chilei Köztársaság elnö­ke, Enrique Pastorino, a Szakszervezeti Világszövetség elnöke (Uruguay) és James Aldridge író, közéleti szemé­lyiség (Anglia). Szolnok Nyárias meleggel köszön­tött Szolnokra május elseje. Tíz óra előtt a vörös és nemzeti színű zászlók, transzparensek és táblák alatt érkező felvonulók meg­töltötték a Lenin-szobor előtti területet. Az emelvé­nyen, a diszelnökségben ott volt Czinege Lajos vezérez­redes, honvédelmi miniszter, a nagygyűlés szónoka, meg­jelent dr. Gergely István, az MSZMP Szolnok megyei Bizottságának első titkára. Fodor Mihály, a megyei ta­nács elnöke, jelen voltak a megye és a város párt-, ál­lami és tömegszervezeti ve­zetői, a munkásmozgalom veteránjainak meghívott képviselői. Ugyancsak a díszelnökségben foglaltak helyet a megyében tartóz­kodó észt párt- és Komszo- mol-küldöttség vezetői és az ideiglenesen hazánkban tar­tózkodó szovjet katonai ala­kulatokat képviselő fő­tisztek. A nagygyűlést Tabák La­jos, a szákszervezetek me­gyei bizottságának elnöke nyitotta meg. Köszöntötte a megjelenteket, s külön üd­vözölte a város élenjáró üze­meinek dolgozóit. Ezután a nagvgyűlés szónoka, Czine­ge Lajos lépett a mikrofon­hoz. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottsága, a Magyar Népköz­Külföldi szakszervezeti küldöttségek látogatásai A SZOT elnöksége, a SZOT székházában fogadást adott a május elsejei ünnep­ségek alkalmából hazánkban - tartózkodó külföldi szak- „szervezeti küldöttségek tisz- -teletére. A fogadóson meg­jelent Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a SZOT főtit­kára. Az elnökség nevében Földvári Aladár, a SZOT (főtitkára) elnöke mondott pohárköszöntőt A külföldi testvérszervezetek képviselői tegnap több csoportban há­romnapos vidéki útra indul­tak. Békés. Borsod, Haidú- Bihar és Nógrád megyében ismerkednek a szakszerve­zetek megyei tanácsainak tevékenységével, hazánk tá­jaival, majd különböző ipa­ri és mezőgazdasági üzemek­be látogatnak, ahol baráti találkozókon vesznek részt »dolgozókkal. társaság kormánya és a Szakszervezetek Országos Tanácsa nevében köszöntöt­te a nagygyűlés résztvevőit, a város, és a megye dől­Elutazott Budapestről a kanadai parlamenti delegáció Hétfőn elutazott Buda­pestről az a kanadai par­lamenti küldöttség, amely a magyar oszággyűlés meghí­vására hivatalos látogatáson járt hazánkban. A küldött­séget a Ferihegyi repülőté­ren Apró Antal, az ország­gyűlés elnöke és dr. Beresz- tóczy Miklós, az országgyű­lés alelnöke búcsúztatta. Ott volt az országgyűlés tiszti­karának számos tagja, a Külügyminisztérium képvise­lője, valamint B. B. Ed- monds, Kanada budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője. Magyar—iraki kulturális i együttműködés Április 29-én két évre szóló magyar—iraki kultu­rális együttműködési mun­katervet írtak alá Bagdad­gozóit, majd május elseje jelentőségét méltatta. „Felemelő tudat — mon­dotta —■, hogy a magyar munkásosztály, népünk leg­jobbjai a május elsejék meg­ünnepléséért folyó harcok­ban mindig az élenjárók kö­ré tartoztak. A mai májusok örömteli napjain mindany- nyian büszkén gondolunk apáink és nagyapáink mun­kás nemzedékére, amelynek legjobbjai már 1890-ben, a legelső harcos május else­jén utcára vonultak, s olyan tömegesen és elszántan lép-, tek fel jogos követeléseik­kel, amilyenre azelőtt soha nem volt példa.” Felidézte az első, a Ta­nácsköztársaság idején ün­nepelt szabad május elseje emlékét, majd az elnyomás negyedszázada utáni május (Folytatás a 3. oldalon) bán. A megállapodást iraki részről dr. Kavzi Mohamed Szarni, az iraki Felsőoktatá­si és Tudományos Kutatás­ügyi Minisztérium főigazga­tója, magyar részről pedig Búzás Ferenc, a KKX főosz­tályvezetője írta alá. A munkaterv ösztöndíja­sok kölcsönös fogadását és oktatási, kulturális szakem­berek cseréjét irányozza elő. A megállapodásnak fontos részét képezik az 1974-ben Bagdadban, illetve Budapes­ten rendezendő kulturális hetek. Ferró József hazánk bag­dadi nagykövete a2 aláírás alkalmából fogadást adott a kulturális küldöttség tiszte­letére. A fogadáson a szocia­lista országok bagdadi kül­képviseleteinek vezetői, va­lamint az iraki Felsőoktatá­si, Tájékoztatási és Műve­lődésügyi Minisztérium kép­viselői is megjelentek. A magyar küldöttség május 2-án elutazott Bagdadból. Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága első titkára táviratban üdvözölte Leo­nyid Brezsnyevet Lenin- békedíjjal történt kitünteté­se alkalmából. Kádár János táviratában hangsúlyozta: „Pártunk/ a magyar nép ismeri és nagyra becsüli az ön állhatatos tevékenységét, amelyet a Szovjetunió Kom­munista Pártja Központi Bizottsága élén a szocialista külpolitika leiíini elvei alap­ján a szocializmus, a kom­Tegnap délelőtt tartotta utolsó ülését a Szolnok me­gyei Tanács 1971-ben meg­választott Végrehajtó Bizott­sága. A napirendi pontok közül az egyik legfontosabb a tanácsi vállalatok 1972. évi gazdálkodásáról szóló jelen­tés volt. A tanácsok felügyelete alá tartozó vállalatoknál a termelés tavaly, az 1971. évi­hez viszonyítva 5.6 száza­lékkal növekedett. A jelen­tés megállapította, hogy ja­vult- a szolgáltatói tevé­kenység, emelkedett a la­kosság részére végzett szol­gáltatások mennyisége. Vesz­teséges vállalat 1972-ben nem volt. Középtávú terveik múlt évi előirányzatát tel­jesítették. Az ipari vállala­tok termelésének és árufor­galmának összes bevétele a Négy új gyár Zalában Zala megye ipari fejlődése rendkívül megélénkült. En­nek jele, hogy a legutóbbi két hónap alatt négy új gyárat avattak a megyében. Elkészült az Egyesült Izzó nagykanizsai fényforrás- gyárának üveggyára, a Zala Bútorgyár, a tófeji Falbur­koló Csempegyár és Lenti­ben az Épületasztalosipari és Faipari Vállalat új fafel­dolgozó gyára. A négy új gyár beruházási költsége 542 millió forint volt, de már ebben az évben több termé­ket állítanak elő, mint a be­ruházás összege. Termelési értékük megközelftl a 600 millió forintot. A beruházá­sok a népgazdasági hasznon túl lényegesen javították Zala megye lakosságának szociálpolitikai helyzetét. Csaknem ezer fővel növe­kedett a munkáslétszám, a keresők száma. munizmus, az általános em­beri haladás, s a népek kö­zötti béke és barátság érde­kében végez. Az ön mun­kássága kiemelkedő hozzá­járulást jelent az SZKP XXIV. kongresszusán elfo­gadott békeprogram megva­lósításához, amelynek ered­ményeként tartós enyhülési folyamat bontakozott ki a nemzetközi életben.” Leonyid Brezsnyevnek ki­tüntetése alkalmából jó egészséget, alkotó erőt és további sikereket kívánt Ká­dár János, az MSZMP KB első titkára. tervezett 10 százalék helyett 12 százalékkal növekedett. Termeléscsökkenés egyedül a jászberényi Vegyesipari és Szolgáltató Vállalatnál volt. A legnagyobb mértékű ter­melésfelfutást az Alföldi Szilikátipari Vállalat érte el. Az üzem- és munkaszer­vezésre vonatkozó párt- és kormányhatározatok végre­hajtását elősegítő miniszté­riumi intézkedések alapján az ágazati szakigazgatási szervek irányelveket adtak ki. Ezek figyelembe vételé­vel készültek el a vállalati középtávú üzem- és munka- szervezési programok, illet­ve az 1972—73. évre szóló intézkedési tervek. Több vállalatnál az üzem- és munkaszervezés kiegészül az Információs rendszer fejlesz­tésével, a gépi adatfeldolgo­Egy mondatban A MAHART közli, hogy május 5-től munkaszüneti napok kivételével — meg­indul a Budapest—Wien— Budapest közötti menetrend- szerű szárnyashajó-járat. Huszonöt évvel ezelőtt 1948. május 3-án indult' el a MASZOVLET (1954-től MALÉV) első járata Buda­pest és Bukarest között; az elsőnek indított repülőgép LI 2-es típusú volt. A hét végén hazánkban vendégszerepei a Finn Nem­zeti Színház társulata Teuvo Pakkala Faúsztatók című énekes játékávaL Az iparvállalatok tervezői és szakemberei részére tar­tott tegnap bemutatót szék­házában a Divattervező Vál­lalat. Budapesten május 8-án nemzetközi távfűtési konfe­rencia kezdődik, amelyről tegnap sajtótájékoztatót tar­tottak a Technika Házában a háromnapos esemény- sorozat rendezői. Jfla: Felejthetetlen hét Szolnok megyében • • • 60 éve történt • • • Viszonylagos aranykor * * * A tv képernyője előtt * • • Nagy sikerű bemutatkozás * • 4> Csóró * • • Közművelődési tanácsok a kisközségekben zás megszervezésével, az ’ irányítás korszerűsítésével. Előre lépés elsősorban az ipari és a kereskedelmi vál­lalatoknál tapasztalható. Az egyéb előterjesztések kapcsán a Végrehajtó Bizott­ság többek között tárgyalt Szolnok fogorvosi ellátásá­nak fejlesztéséről. A megyei tanács1 vb egész­ségügyi és szociálpolitikai osztálya 1973. július 1-vel fejlesztés címén huszonnégy fogszakorvosi óraszámot, a megfelelő asszisztensi óra­számmal együtt a Szolnok városi Tanács VB egészség- ügyi és szociálpolitikai osz­tályának ad át. Az ülésen szó volt a me­gyei tanács végrehajtó bi­zottságának Pedagógiai Dija és Közművelődési Díja ala­pításáról és adományozásá­nak rendjéről. A díjakat azok a pedagógusok, tan- ügyigazgatási dolgozók, il­letve népművelők kapják, akik tevékenységükkel hosz- szabb időn át elősegítik megyénk közoktatásügyének és kulturális életének fej­lődését. A Közművelődési Díjat és a vele járó pénzju­talmat minden év augusztus 20-án — első ízben az idén — a megyei tanács végre­hajtó bizottsága adományoz­za. A Pedagógiai Díj elne­vezésű emlékérmet éven­ként, — ugyancsak ebben az évben először — a peda­gógusnap alkalmából ado­mányozzák. Az Egészségügyi Miniszté­riummal folytatott tárgyalá­sok és a megyei javaslatok alapján a szolnoki Hetényi Géza Kórház- és Rendelőin­tézet kétszáz általános kór­házi ággyal bővül 1975-ig, a négyszáz ágyas további fej­lesztésre is lehetőség lesz a következő ötéves tervben. Az ülés végén Fodor Mi­hály megyei tanácselnök köszönte meg a végrehajtó bizottság tagjainak kétéves munkáját. Az újonnan meg­választott megyei tanács alakuló ülését május 12-én tartja. Sz. E. f.. . . „..-..ív...7***^?^ tÍREK - TUDÓSÍTÁSOK --HIK1.K — TUDÓSÍTÁSOK — I1ÍIU k — TUDÓSÍTÁSUK — HÍREI Pedagógiai.Díjat és Közművelődési Díjat alapított a megyei tanács végrehajtó bizottsága Alakuló tanácsülés május 12-én

Next

/
Oldalképek
Tartalom