Szolnok Megyei Néplap, 1973. március (24. évfolyam, 50-76. szám)

1973-03-16 / 63. szám

6 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1973. március 16. A bírói sípszó elé Fajt a megyei labdarúgó-bajnokságokban A hosszú téli szünet után vasárnaptól Tcezdve ismét be­népesednek az alacsonyabb osztályban szereplő csapatok labdarúgó-pályái is. Me­gyénkben folytatódnak a küz­delmek a megyei I., II., a tar­talék-, valamint az ezziel pár­huzamos ifjúsági bajnokság­ban. A Kilián és a Jászfényszaru a listavezető Megyei I. o. bajnokságban az őszi jó szereplése után a szolnoki Kilián FSE biztosan vezet, hisz 8 pont előnye van a második helyezett Mező­túri AFC-vel szemben. A to­vábbi helyezésekért igen nagy küzdelemre van kilá­tás, mert a 10. helyezett Kö­zéptiszai MEDOSZ is csak 4 ponttal van lemaradva a második helyezettől. Az ősz folyamán igen jól szerepel­tek az újonnan felkerült csa­patok. A Fegyvernemnek 3, a Jászjákóhalmának 2 txxnt hátránya van a 2. helyezet­től. Hatalmas harc várható a kiesés elkerüléséért: jelen­leg Kunszentmárton áű az utolsó helyen szerény 5 pont­jával, de Űjszász, Karcag és Kunhegyes is ott van a „ve­szélyes zónában. Különösen nagy fejlődést várnak a szurkolók Kun- szentmártonban és Üj szászon, hisz mindkét csapathoz nagy szaktudású edző került Kol- láth Ferenc, illetve Czigony István személyében. Mind­két csapat a felkészülés fo­lyamán igen komoly munkát végzett, de megállapítható a többi csapatnál is, hogy jól kihasználták a kedvező idő­járást. Igen sok előkészü­leti mérkőzést játszottak, és jó erőben várják a tavaszi rajtot A megyei II. osztályban szintén nagy fölénnyel vezet a Jászfényszaru. Ebből az osztályból 2 csapat kerül a megyei I. osztályba, éppen ezért a második helyre még több csapat esélyes. Tisza- bura, a Mezőtúri Főiskola, Tiszafüred, a jászberényi MEZŐGÉP, a Szolnoki Cu­korgyár. Szászberek egyfor­ma eséllyel pályázik a má­sodik helyre, hisz csak 3 pont különbség van a 2. és 7. helyezett között. Ugyan­csak egyforma „eséllyel” pá­lyáznak a kiesésre a tabella 8. helyétől lefelé is. Kengyel ugyan a 8. helyen áll jelen pillanatban, de az utolsó előtti Szajol csapatától mind­össze 4 ponttal gyűjtöttek többet. A megyei II. osztály­ban Csépa csapata még az ősz folyamán visszalépett, így itt minden vasárnap egy szabadnapos csapat lesz. Tennivalók a második vonalban A tartalék-bajnokság saj­nos nem éri el a kívánt szin­tet A mezőtúri Szabó L. SE, a Szolnoki MÁV, a Szolnoki MTE és a Jászberényi Lehel csapatainál folyik aránylag komolvabb munka. Látható­an arra törekednek, hogy a magasabb osztályban szerep­lő csapatok utánpótlását in­nen biztosítsák. Sajnos a többi NB-s csanat utánpót­lásáról ezt nem lehet elmon­dani. Előfordult — Tiszaföld- vár esetében például több­ször is — hogy a kisorsolt bajnoki mérkőzésekre sem utaztak el. vagy pedig késve érkeztek. A légi óbban kama­tozó befektetés pedig az if­júsági játékosokkal való ko­moly foglalkozás. Köztudott, hogy egy tehetséges fiatal, saját nevelésű játékos beépí­tése az első csapatba, min­dig nagy öröm az edzőnek és a szurkolóknak is. A tar­talék-bajnokságban szereplő csapatoknak ezt kell szem előtt tartani. Az ifjúsági bajnokságról általános megállapítás, hogy ahol szakképzett edző fog­lalkozik a fiatalokkal, ott a jó eredmény nem marad el. Nem véletlen, hogy Túrkeve, Mezőtúr, Kunhegyes, Jász- jákóhalma, a Cukorgyár, Ti- szabura, a MÁV és a Jászbe­rényi Lehel ifjúsági csapatai évek óta az ifjúsági bajnok­ság élmezőnyében foglalnak helyet. Ezeknél a sportkö­röknél jó nevelő munka fo­lyik. Meglátszik ez abból is, hogy a megyei ifjúsági és serdülő válogatottban ezekből a csapatokból szerepel a leg­több tehetséges fiatal. Nem kis szerep jut a baj- noság során a szurkolóknak és a sportvezetőknek. Egy- egy mérkőzésen a közönség buzdítása újabb erőt adhat a csapatnak. Vasárnaptól kezdve ők is vizsgáznak. Kálmán László Kupameccsek, bajnokság a láthatáron Jól sikerült a Szolnoki Dózsa felkészülése B Kozáknak a térde fáj, Zámbó a bal kezén ínhúzó­dást szenvedett. Gulyás csonthártya-gyulladással baj­lódik. Lehangoló tények egy hónappal az OB II-es vízi­labda-bajnokság indulása és három héttel a Dobó Kupa mérkőzéssorozat előtt. Természetesen szó sincs ar­ról, hogy bárki előre elpa- rentálná a Szolnoki Dózsa csapatát, vagy előzetesen mentségeket keresne a szá­mukra. Csak utalunk arra, hogy a legalaposabb — szin­te tudományosan megterve­zett és végrehajtott — felké­szülés sem érvényesülhet ma­radéktalanul az előre nem tervezhető körülmények mi­att. Jelentősen magasabb szin­ten áll a Dózsa jelenleg, mint a tavalyi bajnokság előtt ugyanennyi idővel. Nemcsak az OB Il-re ké­szülnek, h^nem távolabbi cél elérése a feladat. Ez így ter­mészetes. SZEOL — KSI — Szolnok. Előreláthatólag ez a hármas küzd majd a feljutásért. A szegediek naeyon megerő­södtek, a KSI-ben kiemelke­dő tehetségű fiatal játékosok készülnek a bizonyításra, nem lesz tehát könnyű baj­nokságot nyerni, de ez jójs,_ Egy félgőzzel nyert küzde­lemsorozatnak kicsi a sport­értéke. és elbizakodottságot is szülhet. Az pedig egy­szer már sokba került. A felkészülés jelenlegi sza­kaszában az együttes felgyor­sítása, a taktikai változatok gyakorlása, a technikai fegy­vertár bővítése van műso­ron. Sok-sok szárazföldi és vízi kilométerre alapozva az eddiginél szellemesebb, kiis- merhetetlenebb lett a csapat játéka, sokoldalúbban tud majd alkalmazkodni a kü­lönböző stílusú ellenfel 'iiez. Ennek bizonyságára jó al­kalom lesz a Dobó Kupa tor­na. amelyet április 3-án és 4-én Szolnokon, a Damja- nich-nszodában rendeznek. Eger—Szentes—Szeged— Tatabánya—Miskolc—Kecs­kemét—Kaposvár—Debrecen és Szolnok csapatai három hármas csoportban körmér­kőzéssel döntik el a csopor­tokon belül a helyezéseket, majd az elsők az 1—3., a másodikok a 4—6„ a harma­dikok a 7—9. helyért ját­szanak. Bízunk benne, hogy az eredményhirdetésnél a dobo­gó legmagasabb fokán gra­tulálhatunk Kanizsa Tivadar csapatának. •r rai — alkalmazunk 47 éves gépésztechnikus elhe­lyezkedne esetleg fél állásba is; vagy saját gépkocsival anyagbe­szerző, esetleg ügyintézést vál­lalok. „Szolnok megyébe” jeligé­re a szolnoki hirdetőbe. Szolnok megyei Élelmiszer Kis­kereskedelmi Vállalat pályázatot hirdet szolnoki, jászberényi egy­ségeibe. (Szabadkasszás) húsboit- vezetői munkakörök betöltésére. Pályázati feltételek a vállalat központjában megtekinthetők. — Szolnok. Beloiannisz u. 6. Vidéki pályázók érdeklődésére levélben is adunk felvilágosítást A szolnoki Patyolat Vállalat fel­vételre keres gépészeti munká­ban jártas anyagbeszerzőt, vala­mint felsőruha vasalásához vasa­lónőket. Jelentkezni lehet; Szol­nok. Mártírok útja 19. Az Autó- és Alkatrészkereskedel­mi Vállalat szolnoki fiókja Szol­nok, Beloiannisz u. 22. sz alact 973'874-es tanévre kereskedeími tanulót keres. Kizárólag MÁV al­kalmazottak gyermekei jelent­kezzenek. Fonó- szövő átképzősként lá­nyokat 16 év felett felveszünk. Levélben! Jelentkezésre részletes tájékoztatást adunk — ÜJpesti Gyapjúszövőgyár, Budapest, IV., Berni u. 1. Szerelő részlegünkhöz könnyű munkára főleg női dolgozókat veszünk fel. Jelentkezés: TEMPO KSZ Szolnok, Rékasi út. IL sz. Irodaház. A Szolnok megyei Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat szolno­ki, törökszentmiklósi, jászberé­nyi húsboltjaiba képesítéssel rendelkező szakmunkásokat ve­zetői és eladói munkakörbe al­kalmaz Jelentkezni lehet: írás­ban vagy személyesen a váPalnt munkaügyi csoportjánál. Szol­nok. Beloiannisz u. 6. sz. n. em. Vas- és Faipari Szövetkezet fel­vételre keres építésztechnikust és női segédmunkást. Jelentke­zés: Szolnok. Ostor u. 1. szám, igazgatási osztály. Tejipari Szállítási Szolgáltató és Készletező Vállalat kecskeméti kirendeltségének szolnoki kihe­lyezése, szolnoki lakhellyel ren­delkező gépkocsivezetőket vesz fel. Fizetés kollektív szerződés sze­rint. Továbbá munkán felül ha­vi 400.— Ff tejipari prémium. — Keres továbbá: főszerelőt, aki autóvillamosságban is jártas. Je­lentkezni lehet: Szolnok, Tej­üzem, Mártírok útja 13. szám. A TSZSZKV-iroda kihelyezési ve­zetőjénél, mindennap 8—12 óráig. A Tiszapartl Gimnázium vizsgá­zott kazánfűtőt keres felvételre. A Volán 7. sz. Vállalat felvételre keres azonnali belépéssel — ala­csonynyomású földgáztüzelésű ka­zánhoz vizsgázott fűtőt. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezni lehet: Szolnok. Landler Jenő u. műszaki fejlesztési és beruházá­si osztályon. A martfűi szabadkasszás. kétsze­mélyes zöldségboltunkba gya­korlattal rendelkező szakképzett vezetőt keresünk. Jelentkezés: a Szolnoki ÁFÉSZ zöldség-gyü­mölcs alapegység igazgatójánál. Szolnok. Beloiannisz u. 34. alatt. Országos Mentőszolgálat felvé­telt hirdet gazdaságvezető állás­ra Kisújszállás mentőállomásra, valamint gépkocsivezetői állásra Karcag és Szolnok telephellyel. A gazdaságvezető állásra érett­ségivel rendelkezők jelentkezze­nek. — Jelentkezés: írásban az OMSZ Szolnoki Mentőállomása címére (Beloiannisz u. 43.) kér­jük. Akkumulátortöltésben jártas há­lózati villanyszerelőt és .gyors- és gépírót keresünk felvételre. Helybeliek előnyben. AGBOKEB Vállalat. Szolnok, Kombájn u. A Szolnok megyei Iparcikk Kis­kereskedelmi Vállalat azonnali belénéssel felvesz gyors- és gép- írónőt. valamint adminisztrátort. Bérezés megegyezés szerint. Je­lentkezni lehet: a vállalat köz­pontjában. Szolnok, Beloiannisz u. 6. szám. Apróhirdetések INGATLAN: 151 négyszögöl te­lek. szoba-kon vhás lakással eladó. Szol­nok. Kertváros. Ga- earin u. Bognár ktsüjszAllás. — Honvéd u. 15. szám alatt 320 négyszögöl telek eladó SZOLNOK. Üttörő u. 1/a. sz. ház beköl­tözhetően eladó. 202 négyszögöl köz­művesített telek el­adó. Szandaszőllős. Krúdy Gy. u. 8. Ér­deklődni : Szolnok, Telep u. 7. KARCAGON kétszo­bás. konyhás. veran- dás házrész eladó. — Azonnal beköltözhe­tően. Cím; Karcag, Szabó József u. 18. Pádárné. JÁSZBERÉNY, Kos­suth u. 25. alatt, 4 lakásos társasház építéséhez társat ke­resek. Érdeklődni: a helyszínen. JÁSZBERÉNY. Hen­tes u. 13. sz. alatt házhely eladó. Ér­deklődni; a helyszí­nen. BUDAPEST—Kispest Vécsei utca 2i/a. alatti beköltözhető családi ház eladó. Érdeklődni: a hely­színen vagy Jászbe­rény. Gyanta u. 5. ÖSSZKOMFORTOS, háromszobás. — új, modem családi ház eladó. Jászberény. Gólya u. 14. Nagyerdőben két és háromszobás laká­sokra társakat kere­sünk. ..DFAC-Dálya 235608” leiigére — a debreceni hirdetőbe. HÄROMSZOBÄS. — hallos, gázos, csalá­di ház garázzsal el­adó. Szolnok. Há- mán K. u. 2. Beköltözhető ház el­adó. Szolnok, Roz- gonyl u. 7. Érdek­lődni » 17 óra után. GÉPJÁRMŰ: NYEREMÉNYES Tra­bant Limousine sür­gősen eladó. Jászbe­rény. Ülerdő 40. sz. Baranyj Ferenc. WARTBURG kiske- rekű 312-es úl mo­torral — februárban műszaki vizsgázott eladó. Jászberény. Tanács krt. 14. NYEREMÉNY Tra­bant Limousine el­adó. — Érdeklődni: Bognár Józsefné. Üj- 6zász, Iskola u. 8. délután. KEVESET futott 250- eq Jáwa eladó, vagy elcserélném Simson Btár-ra megegyezés­sel. — Kunmadaras. Baicsy-Zs. u. 40. WARTBURG de Luxé CT-s eladó. Szolnok. Mikszáth K. u. 30. 112-es Moszkvics 15 ezer km-rel eladó. Szolnok. Kisfaludy u. ll/a. ________________ I M rsz. Renault 10 személygépkocsi el­adó. Rákóczifalva. Vöröshadsereg u. 61. AJDAS-VÉTEL: ÖRIÄS gyümölcsű, zöld óriás egres, — nagygyümölcsű hol­landi piros és fekete • ribizketövek kapha­tók. db 8— Ft. To­ronyi kertésznél Bé­késcsaba. Sztraka u. 27. szám. Park°ttcsis -oló^ép — eladó. Szolnok. Kő­műves u. 24. 400 négyszögöl telek Kocsoroson eladó. — Érdeklődni: Szolnok. József A. u. 30. Te­lefon ; 12—954. egyéb: RÉGISÉGEKET használati dísztár­gyakat (nem bútor) vesz a Szigligeti Színház. SZÖRTELENÍTSE lá­bát szőrtelenítő krém­mel, 15.— Ft. Ajkát, baiúszát (női), hón­alját szőrtelenítő por­ral. 10.— Ft. Egész­ségre ártalmatlanok. Hámlasztó. fehérítő szeplőkrém. Halvá­nyító folyadék. — Fényvédő krém. Ér­zékeny. száraz bőrre — bőrtápláló zsíros krém. Ráncos bőrre kakóvaias krém. — Speciális arcszesz zsí­ros', mitesszeres. pat­tanásos. tágpórusú bőrre. Speciális haj- szesz korpás.' zsíros fejbőrre. Fej bőrkrém száraz, törékeny hal­ra. Méregmentes víz­álló szemniraf esték­lakk. Speciális láb- izzadásgátló szer. — Hónalj-, tenvérízza- dáq elleni nőd er. — Bőrkeményedés, — tyúkszemirtó lakk. Megrendelhetők —• utánvéttel: Dr. Ra- blnek ve^éq^rníV- nőknél. Székesfehér­vár. Piactér 53. LAKÁSCSERE: Elcserélném Szolnok központjában lévő — másfél szoba 4- ét­kező szobából álló szövetkezeti I. eme­leti — összkomfortos gázos lakásomat ha- 6onó másfélszobásra II. emeletig. Jelent­kezés: . ápri’isi köl­tözés’» jeligére a ki­adóba. ELFEKVŐ KÉSZLETÜNKBŐL MEGVÉTELRE FELAJÁNLUNK: 4 db 612—609-es cikkszámú gőznyomás- csökkentőt, NNv—16 öv. 2—03 átt. 8 db 761—714-es rikkszámú vízmérő órát 50-es 2” méretben, ÉRDEKLŐDNI LEHET: SZOLNOK MEGYEI ÁLLATFORGALMI ÉS HÜSIPARI VÁLLALAT ANYAGOSZTÁL YÁN SZOLNOK, Vágóhíd u. 70. Telefon: 12-985, 12-986/23-as mellék. március 17ig\ ijt m ^4m?'£jLBV3SZI •TífF mi AmmmmM. Fényképezőgépek SZMENA 8M KOZMIK 35 CERTO KN 35 SZMENA Rapid 330 Ft helyett 350 Ft helyett 350 Ft helyett 430 Ft helyett 280 Ft 300 Ft 300 Ft 360 Ft Fi mieJvevő gépek ADMIRA 8GL supra 1850,— Ft helyett 1400,— Ft KVARC 2 M 2000,— Ft helyett 1600,— Ft KVARC 5 3650,— Ft helyett 3000,— Ft LADA 5000,— Ft helyett 4200,— Ft Az 1000,— Ft-nál értékesebb gépek OTP-hitellevélre is kaphatók! Tiszamenti Vegyiművek Vállalat Szolnok, Tószegi út FELVÉTELRE KERES VIZSGÁVAL REN­DELKEZŐ FÉRFI DARUKEZELÖKET. Csökkentett munkaidő! Jő kereseti lehetőség) Szükség esetén munkásszállást biztosítunk. Jelentkezés a vállalat munkaügyi osztályán) Épületelektromos és erőátviteli tervezésben jártas „A" kategóriás villamosmérnököt keresünk felvételre. Ajánlatokat fizetési igény megjelölésével HŰTŐGÉPGYÁR 5101 Jászberény. Pf. 64. címre kérjük. A FONALNEMESÍTŐ ÉS SZŐNYEGSZÖVŐ SZÖVETKEZET felvesz betanított munkára TORONTÁLI és PERZSA szőnyegszövői munkakörbe 14 éven felüli dolgozókat. cérnázó, orsőzó, matringolő: mechanikai szövői munkakörbe pedig le éven felüli dolgozókat. Betanulási Idő egy és két bőnap. Kéthetenként szabad szombat. Cím: FON AI. NEMESÍTŐ ÉS SZŐNYEGSZÖVŐ HISZ Mezőtúr, Sallai u. 1L Építtetők figyelem l Sóder és homok Homok házhoz szállításai m’ ként 80,— Ft SZOLNOK Előjegyzést TERÜLETÉN SZOLNOK Rákóczi út 23. sz. kedvezményes alatt szlveskedje­áron vállaljuk. neb leadni. Sóder Megrendelhető házhoz szállítva legkisebb m' ként 210.— Ft mennyiség 3 m*. .

Next

/
Oldalképek
Tartalom