Szolnok Megyei Néplap, 1973. március (24. évfolyam, 50-76. szám)

1973-03-15 / 62. szám

6 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1973. márdus 15. Ölvén percig a döntőben Va«»«—'•WnoU MTt 1 0 (0:0) Szolnok, 12 000 néző, v.: Hévízi (Győri, Bana). Vasas: Tamás (Mészáros) >— Török, Fábián, Ihász, Lakinger, Vidást, Szabó, Tóth B. (Gass), Komjáti, Puskás dr., Váradi B. Edző: Baróti Lajos. SZMTE: He­gedűs — Kántor, Árvái, Kovács, Géczi, Papp II., Szatmári, Czirnák (Garics), Mile, Nagy F., Szolnoki. Edző: Thomann Antal. Igazi kupahangulat: kato­nazenekar, zsúfolt nézőtér, emberek a környező házak tetején. A kupadélután for­ró légkörét még a pálya szélén összegyűjtött hóku­pacok sem tudták lehűteni. A kezdés után az MTE nem tisztelve nagynevű el­lenfelét, azonnal támadásba lendült. Már az 1. percben szabadrúgáshoz jutottak a hazaiak Czirnák buktatásá­ért, Szolnoki lövése azonban mellé szállt. Két perc múl­va Czirnák végigverekedte magát a Vasas-védőkön, Mi­le elé tálalt, akit középcsa- tártársa, Komjáti szerelt az utolsó pillanatban. A Va­sast meglepte a piros-feke­ték nagy lendülete, s a vé­dőik többször is hibáztak. A 7. percben Tamás fejjel (!) hárított a 16-oson kívül­re futva. Egyébként ez volt a kapuvédő utolsó találko­zása a labdával — húzódása miatt a 10. percben lecserél­ték. Az első negyedóra a ha­zaiak mezőnyfölényének je­gyében telt. A Vasas tech­nikás csatárai ugyan több­ször is eljutottak az MTE kékek megpróbálták rendez­ni soraikat, néhány veszé­lyes támadást vezettek. A 32. percben Miiét a 16- oson vágta fel Fábián. Nagy F. lövése a sorfalon akadt el. Csak nehezen szabadult fel a vendégek kapuja. Fel­tűnt, hogy az első játékrész­ben Szatmári azt csinált Ihásszal, amit akart. A sok­szoros válogatott hátvéd nem tudott mit kezdeni a kiszámíthatatlanul cselező jobbszélsővel. Tűzbe-lázba jött a közönség, szinte haj­szolták az MTE játékosait, a piros-feketék azonban mezőnyfölényüket nem tud­ták gólra váltani, sőt a Va­sas ellentámadásai okoztak nem egyszer zavart Hege­dűs kapuja előtt. A második félidő elején Szatmári és Mile harcban emelkedett ki egy beadásra, a léc alá tartó fejesét azon­ban a piros-kékek „portása” hihetetlen bravúrral tor­nászta ki. A 80. percben Papp Il-t gólhelyzetben ellökték. Hé­vízi sípja azonban néma maradt, öt perccel a befe­jezés előtt Váradi szerezhe­tett volna gólt, lövését He­gedűs lábbal védte. Garicsot gázolták le a védők a Va­sas kapuja előtt, majd Mé­száros „röpködött” még né­hányszor — és megszólalt a hármas sípszó... Szerencsés csapat ez a Vasas! Ez volt a nézők és a szakemberek egybehangzó véleménye. Békéscsabán Vi- dáts fejesgóljával nyertek l:0-ra, a Bp. Spartacus el­lenében egy vitatható 11-es jelentette a továbbjutásukat — most pedig Szolnokon egy nagyszerű teljesítményt nyújtó csapattól „lopták el” a két pontot — ugyancsak szerencsés góllal. Az MTE mindenesetre 50 percen át a döntőben érezhette ma­gát... A játékosok közül va­lamennyien nagyszerű telje­sítménnyel rukkoltak ki, Kántor, Árvái, Szatmári és Szolnoki azonban még e re­mek gárdából is kiemelke­dett. A Vasas csapatából Mé­szárost, Vidátsot, Komjátit és Váradi Bélát illeti dicsé­ret. A 90. perc után így nyi­latkoztak a látottakról a szakemberek. Baróti Lajos: Nehéz, na­gyon nehéz mérkőzés volt. Most már tudom, hogyan vérzett el Szolnokon a há­rom NB I-es csapat. Meg kell mondanom, hogy sze­rencsével nyertünk! Thomann Antal: Sajná­lom a fiaimat, mert úgy ér­zem, hogy ők mindent még­tettek, és remélem; nem okoztak csalódást a közön­ségnek sem. Talán nem tű­a Vasas-védőkkel Nagy Ferenc és Puskás Lajos dr. zászlót cserél Árvái, a védelem oszlopa (Foto: Nagy Zsolt) 16-osához, a védelem azon­ban — Árvái vezérletével — mindig időben közbelé­pett. A 21. percben Tóth Bálintot felvágták a 16-os előtt, a szabadrúgást Váradi Béla alig lőtte a felső sarok fölé. Némileg esett a játék irama, a viharos kezdés után mindkét együttes já- tékosi kifújták magukat. Fél óra elteltével a pirosr eldőlt a mérkőzés sorsa. Előbb ugyan egy Szolnoki— Czirnák akció végén a jobb­összekötő rúgott zúgó kapu­fát, az 50. percben azonban az MTE hálójában táncolt a labda. Váradi ravaszul be­nyesett szögletére többen is felugrottak a védők közül, fejük felett azonban elszállt a beadás és Komjáti telje­sen tiszta helyzetből fejel­hetett a hálóba, 1:0. A gól után alábbhagyott egy időre a küzdelem: a Vasas megnyugodott, a ha­zaiak pedig mintha ked­vüket vesztették volna. Az 57. percben aztán Szolnoki könnyen gólt szerezhetett volna: Mészároson már túl­jutott a labda, azonban hajszállal elkerülte a kaput. Ez az akció meghozta az MTE támadókedvét, ismét feltámadtak a piros-feketék és az utolsó félórában csak a rutintalanságukon múlott, hogv nem szereztek akár több gólt is. A 65. percben Mile elől menteti szén vetődéssel Mé­száros. A Vasas kanosa egy­re inkább főszo-oolővé lé- nett elő. s a 72. nercben biztos góltól mentette meg a csapatát Mile remekül nik szerénytelenségnek, ha azt mondom, hogy kis sze­rencsével a döntőbe juthat­tunk volna. Bízom benne, hogy vasárnap sikerül meg­ismételni a most nyújtott teljesítményt és ez Szek- szárdon elég lesz az egyik pont megszerzéséhez. Szepesi György, a Magyar Rádió riportere: Szeretném, ha a szimpatikus szolnoki gárda bekerülne az NB I- be. Szép futballt játszanak, és ha megszokják a nagy csaták légkörét, akkor nem hagynak kihasználatlanul ilyen nagy lehetőséget... Ma nagyon jól játszott a csapat, kérdés azonban, sorozatban is képesek-e erre? Kántor, Árvái, Szatmári és Szolno­ki játéka tetszett különösen. Hévízi játékvezető: Rend­kívül küzdelmes mérkőzést vívott a két együttes. A ha­zaiak a második félidő kö­zértétől teliesen átvették a játék irányítását és szemre is tetszetősen szőtték táma­dásaikat. Ritkán látható, soortszarű légkörben zajlott a találkozó, és azt kívánom, hogv mindenütt ilven nagy­szerű közönséggel találkoz­zak, mint a szolnoki! Palágyi Béla Dolgozóka! Szolnok megyei Élelmiszer Kis­kereskedelmi Vállalat pályázatot hirdet szolnoki, jászberéuyi egy­ségeibe. (Szabadkasszás) húsbolt­vezetői munkakörök betöltésére. Pályázati feltételek a vállalat központjában megtekinthetők. — Szolnok. Beloiannisz u. 6. Vidéki pályázók érdeklődésére levélben is adunk felvilágosítást A Lőrinczi Fonó felvételt hirdet 15 éven felüli lányok részére. A betanulási idő 1 hónap. Kereseti lehetőség: 1700—2100 Fi-i* a be­tanulás után. Vidéki lányok ré­szére szállást biztosítunk. Cím: PIV Lőrinczi Gyár Budapest. XVII.. Gyömrői u. 85—91* Az Autó- és Alkatrészkereskedel­mi Vállalat szolnoki fiókja Szol­nok, Beloiannisz u. 22. sz alatt 973 974-es tanévre kereskedelmi tanulót keres. Kizárólag MÁV al­kalmazottak gyermeke! jelent­kezzenek. A VOLÁN 21. sz. Vállalat fel­vételre keres vidéki munkahe­lyeire gyakorlattal rendelkező gépkocsivezetőket, valamint vál­tozó munkahelvré autóvillamos­sági szerelőket. Jelentkezés? Szolnok 5/5 S2. kirendeltség Szolnok. Abonyi út 2. Kétműszakos gyárunkba felvé­telre keresünk automata csévélő (orsózó) és fonógépekre női dol­gozókat áíképzős munkakörbe. Betanulási idő alatt (három hó­nap) biztosított kereket! Vidé­kiek részére szálláshelyről gon­doskodunk. Levélben részletes tájékoztatást küldünk. Pamut­textilművek központi gyára. — munkaerőgazdálkodás. 1502 Bu­dapest 112. Pf. 1L A Tiszaparti Gimnázium vizsgá­zott kazánfűtőt keres felvételre. alkalmazunk A MÉM Tiszavidék Mezőgazda- sági Fejlesztési Irodája felvételre keres gyors- és gépírót. Jelent­kezés: Szolnok. Arany János u. 2. szám. Telefon; 12—060. A Szolnok megyei Élelmiszer Kiskereskedelmi vá lalat szolno­ki, törökszentmiklósi, jás heré­nyi húsboltjaiba képesítéssel rendelkező szakmunkásokat ve­zetői és eladói munkakörbe al­kalmaz Jelentkezni lehet: írás­ban vagy személyesen a: vállalat munkaügyi csoportiánál. Szol­nok. Beloiannisz n. 6. sz. II. cm. Tejipari Szállítási Szo'gá’tató és Készletező Vállalat kecskeméti kirendeltségének szolnoki kihe­lyezése, szolnoki lakhellyel ren­delkező gépkocsivezetőket vesz fel. Fizetés kollektív szerződés sze­rint. Továbbá munkán felül ha­vi 400.— Ff telipari prémium. — Keres továbbá: főszer^lőt. aki autóvillamosságban is lármás. Je­lentkezni lehet? Szolnok. Tej­üzem. Mártírok útia 13. szám. A TS^^KV-iroda kihelyezési ve­zetőjénél, mindennap 8—12 óráig. Gyakorlattal rendelkező gyors- és gépírót keres felvé'elre a MTFS7 Szolnok megvei Szerve­zete. Szolnok. Ságvári krt. 33. I. em. 5. A szolnoki Patyolat Vállalat fel­vételre keres gépészeti munká­ban lártas anva"beszerzőt, vala­mint felsőruha vasalásához vasa­lónőket. jelentkezni lehet: Szol­nok. Mártírok ütla 19. Szerelő részlegünkhöz könnyű munkára főleg női dolgozókat veszünk fel. Jelentkezés: TEMPÓ KSZ Szolnok. Rékasi út, IL sz. Irodaház. Apróhirdetések INGATLAN: 132 négyszögöl telek eladó. Szolnok. Mar­tinovics u. 20. sz. 151 négyszögöl te­lek. szoba-kon vhás lakással eladó. Szol­nok, Kertváros. Ga- garin u. Bognár 3400 négyszögöl szán­tó. szőlő, gyümölcsös használatra kiadó. — Kétharmadrész a mű­velőié. — Tiszafüred Alkotmány u. 11. sz. alatt lehet érdeklőd­ni. kisüjszAllAs. — Honvéd u. .15. szám alatt 820 négyszögöl telek eladó. KÉTSZOBÁS ház beköltözhetően el­adó. Szandaszőllős, Sport u. 14. sz. ELADÓ Szolnok. Ko­szorú u. 11. sz. ház. Alcsi-szigeten szőlő- föld és Kocsoroson telek — Érdeklődni: Szolnok. Sarló u. 6. 17—18 óráig. Kertes családi ház. azonnal beköltözhe­tően olcsón eladó. — Szolnok. Sashalmi u. 33. sz. alatt. Beköltözhető fél ház­rész eladó. íSzoba. konyha, kamra). — Szolnok. Iszap u. 27. SZOLNOK. Bányai Kornél u. 3. épület, fsz. 3. — kétszobás, összkomfortos. gá­zos. OTP-s öröklakás beköltözhetően eladó. — Érdeklődni lehet: szombat délután és vasárnap 9—17 óráig. Beköltözhető, kétszo­bás. — vízvezetékes családi ház eladó, — ára: 75 000.— Ft. Szol­nok. Zápor u. ll/a. SZOLNOK. Úttörő u. l/a. sz. ház beköl­tözhetően eladó. 1300 négyszögöl föld eladó. Szandaszőllős. Damjanich u. Érdek­lődni : Szandaszőllős. Kiss J. u. 55. Juhász. MASFÉLSZOBAS — családi ház. 150 n-öl kerttel. beköltözhe­tően eladó. Érdek­lődni lehet: 16 óra után. Szolnok. Béke u. 3. sz. tArsashAzban — kétszobás, összkom­fortos lakás garázs- zsal eladó. Szolnok. Tanács u. 5 H/ll. Ü JBÖGÖN 700 négy­szögöl szőlő, gvümöl- csös építési lehető­séggel olcsón eladó. Érdeklődni: Szolnok. Ács u. 2. Kétszobás, összkom­fortos. OTP-s lakás e^adó. Szolnok. Ba­log A. u. n. ép. 1. em. 5. SZOBA-konyhás. — kertes ház eladó. — Szandaszőllős. Gátőr U 25. sz. Berekfürdő — üdülő övezetiben éofté-re alkalmas, vagy be­épített telket keresek megvé*elre. Ré^zle+eg aiáni«+ot — „Üdülő” leiigére a szolnoki hirdetőbe. KÉT telek eladó. — Szandaszőllős, Dam- ianich u. 2. SZOLNOK. Nyúl u. mellékköz (harma­dik) ki6 kertes csa­ládi ház. azonnal be­költözhetően eladó. Érdeklődni: a hely­színen. Cserháti Fe­renc* SZOLNOK. Kossuth tér 3. sz. II. em. 2. sz. alatti 54 m* 2 alap- területű szövetkezeti lakás készpénzért el­adó. — Érdeklődni: 16—18 óráig. GÉPJÁRMŰ: Kifogástalan állapot­ban lévő 250 cm3-es Jáwá motorkerékpár eladó. Szabó István. Szolnok TVM-lákő- teleo. IX. éo 12. Te­lefon : 13—380'578 mel­lék 15 órától. 850-es Fiat eladó. — Szandaszőllős. Rákó­czi u. 46. NYEREMÉNYES Tra­bant Limousine sür­gősen eTadó. Jászbe­rény. Ülerdő 40. sz. Baranvl Ferenc. RENAULT 16-os CR- es fehér eladó. Dr. Kocsis. Abony. Tele­fon: 41. P—20-as motorkerék­pár 8400 km-rel el­adó. Kiss József. Tó­szeg. Munkácsy u. 40. szám. CZ frsz. 1500-as Pols­ki Fiat és CZ írsz. Ford Escort személy­gépkocsi eladó- Szol­nok, Táncsics u. 3. Ül. 17 órától. T.: 13—694, KARAMBOLOZOTT Zsiguli' személygép­kocsi eladó. Megte­kinthető: folyó hó 16-án 10—12 óráig. Szolnok. József A. u. 39—41. Sebestyén. ÜZEMKÉPES Agro- sztrol kertitraktor 5 LE-es 6 db munka­géppel. — származási igazolvánnyal eladó. 35 000.— Ft-ért. Sze- mélvgépkocsit 1000 cm3-t. építőanyagot beszámítok. Szolnok. Pólya T. u. 29. SKODA 1000 MB CS nsz. eladó. 47 ooo km-t futott. — Pál. Kar­cag. Vöröshadsereg u 13. Megtekinthető hétköznap. 16—18 óráig. 125-ös Danuvia. 350- es IZS oldalkocs^va! eladó. Szolnok. Ger­le u. 11. 412-es Moszkvics — most műszaki vizs­gázott. — betegség miatt eladó. Megte­kinthető hétfőtől — péntekig. Tiszaszent- imre. Dózsa u. 17.. — szombat, vasárnap — Tiszabura. Hősök te* re 6. szám. S—* 00-as Skoda sür­gősen eladó. Német. Martfű. Lenin u. 5. 250-es MZ 6000 km- rel eladó. Mezőtúri KVIL Út §» Mi LAKÁSCSERE: Debrecen központjá­ban lévő kétszoba- öeszkomfortos f őbé.r- leti lakásomat elcse­rélném szolnoki heu- 6onlóra. esetleg ház­részre. — ..Megegye­zünk 1973” jeligére a szolnoki, hirdetőbe. Elcserélném Szolnok központiéban lévő — másfél szoba + ét­kező szobából álló szövetkezeti I. eme­leti — összkomfortos gázos lakásomat ha­son* másfél szobásra II. emeletig. Jelent­kezés: . átírt1 isi köl­tözés” jeligére a ki­adóba. _ . . Békéscsaba központi* iában lévő kéjszobá' házrészemet (egy'k szoba kü1 bejáratió elcserélném ceglé­dién ’vaev eladom. — Horváth Józ.séfhé. Békéscsaba. Ságvári u. 31. BZ. EGY szoba-konvhás. tanácsi lakásomat el­cserélném hasonlóra.,. Szolnok. Magyar u. 5. 2. ajtó. Űjtípusú kétszobás összkomfortos gázos lakásom e’cserélném hasonló miskolc‘ért. Rózsa Sándor. Szol­nok. Vöröscsillag u. 46. szám. ADAS-VÉTEL; Parkettcsis-’ológép — eladó. Szdnok. Kő­műves u. 24. GAZPALACK tűz­hellyel eladó. Tisza- várkony. Árpád u. 14. szám. JÓ állapotban lévő háromaitós szekrény eladó. Szolnok. Bat­sányi u. 18. 4 db 700x14 külső te- reoiáró gumik, kifo­gástalan állapodban eladók. Szolnok. Vö­röscsillag u. 46. sz. Rózsa. DOBTANtTAST. kez­dőknek váM^l^k. . Hi­vatásos” jeligére a szolnoki hirdetőbe. EGYÉB: RÉGISÉGEKET használati dísztár­gyakat (nem bútor) vesz a Szigligeti Színház. EGY évre — bérbe adom egyszobás la- '•kásomat. A4áv'ta'oirat ..összkomfort” 1el* jgére a szolnoki hir­detőbe. HÁZ ASS AG: 48/171 cm magas. — egyedül álló férfi — megismerkedne há­zasság céliából 40—45 év körüli. lehe*ő1^g barna, egyedül álló nőv^i. Fénv^énes le­veleket „Szőke Ti­sza” lelkére a szol­noki hirdetőbe. «1 ÉVES 16 nyugdíj­jal rendelkező férfi megismerkedne há­zasság céliából 50—58 éves koHg ow-raek- telen nőv^l. . Kétszo­bás ös«Tk''’-n fürtös lakásomba várom” leiigére . a szolnoki Azonnali belépéssel al­kalmazunk TERV- és ÜZEM­GAZDASÁGI osztály­vezetőt Előfeltétel: közgazdasági egyetem, vagy felsőfokú tervgazdasági képesítés. Fizetés megegyezés szerint. 5 napos munkahét. Kereskedelmi gyakorlattal rendelkezők előnyben. Jelentkezés: „Vállalat” jeligére a szolnoki hirdetőbe. Hirdessen a Néplapban Felhívás Fiatalokl Jelentkezzetek szakmunkás tanulónak a 601. sz. Ipari Szakmunkás- képző Intézetnél. (Makó, Vöröscsillag u. 2—L sz.) Intézetünk korszerű tanműhellyel, iskolával és kollégiummal rendelkezik. Felvétel: hegesztő gépiforgácsoló mezőgazdasági gépszerelő szakmákban A kiemelt szakmákban 200,— Ft ősztőndí^ót- lék + társadalmi ösz­töndíj. Mindenkit szeretettel vár intézetünk és az üzemek. 601. sz. intézet igazgatósága, Makó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom