Szolnok Megyei Néplap, 1973. január (24. évfolyam, 1-25. szám)

1973-01-05 / 3. szám

6 RZOLNOR MEGYEI NÉPLAP 1973. január 5. Megye! Tanács Hetényl Géza Kórház-Rendeiőintéseet Szolnok. V öröshadseree u. 25. sz. felvétet­te keres kony halán vokat. Fize­tés megegyezés szerint. Jelent­kezés a fenti címen az élelme- zésvezetönél. Tiszamenti Regionális Vízmű é9 Vízgazdálkodási Vállalat köz­pontjába gyakorlattal gyors-gép­írót keres felvételre. Fizetés kol­lektív szerződés szerint. Jelent­kezési Szolnok. Tiszaliget. mun­kaügyi osztály. SZTK ügyekben Is Jártas gyors- és géplrónőt veszünk fel januári belépéssel. Törökszentmiklósi Há­ziipari Szövetkezet. Kutas Bálint u. 3. szám. A törökszentmiklósi Általános Fogyasztási és Értékesítő Szö­vetkezet 18. sz. vegyesboltjába Tamáspusztára, szakképzett, er­kölcsi bizonyítvánnyal és gya­korlattal rendelkező boltvezetőt veszünk fel. — Az egység sza- badkasszás. — Bérezés kollektív szerződés szerint. Jelentkezés az AFEsz központjában Torök- szentmiklós, Kossuth Lajos u. 139. sz. alatt. Pályázatot hirdetünk árszakér­tői munkakör betöltésére. Felté­telek árszakértői oklevél és több éves gyakorlat. Fizetés megegye­zés szerint. A pályázatot a Szol­nok megyei KISZÖV revizori irodájához kérjük beküldeni. — Szolnok, F. Bede u. 2—4. szám alá. A Tiszaörs és Vidéke Általános Fogyasztási és Értékesítő Szö­vetkezet 60 ezer forint forgalmú presszójába szakképzett, vezetői állás betöltésére pályázatot hir­detünk. Legalább 5 éves szak­mai gyakorlat, erkölcsi és mű­ködési bizonyítvány szükséges jelentkezés és részletes tájékoz­tatás az ÁFÉSZ központi irodá­jában, Tiszaörs, Rákóczi u. 2/a. alatt. Azonnali belépéssel takarítónői veszünk fel. MÁV Szakszervezeti Művelődési Központ. Szolnok, Munkásőr u. 1. sz. alatt. INGATLAN: AZONNALI beköltö­zéssel ház eladó. — Szolnok. Zápor u. 11/a (Tisza-mal óm­nál). EGY szoba-konyhás ház, 400 négyszögöl telekkel eladó. Szan- tíaszőllős. Gátőr u. 25 szám. 600 négyszögöl ház­hely. a belterületen eladó. Abonv. Abo- nyi u. 24. szám. KÉTSZOBÁS családi ház — OTP-kölcsön­nel —. melléképüle­tekkel, 175 négyszög­öl telekkel eladó. — SzandaszőUős. Tinó­di u. 13. VENNÉK kisebb csa­ládi házat, vagy szö­vetkezeti lakást egv emeletig. ..Azonnali fizetéssel” jeligére a szolnoki hirdetőbe. KISEBB családi há­zat vennék, ,,Szolno­kon 50 000.— Ft-ig” jeligére a szolnoki hirdetőbe. MASFELSZOBÄS — szövetkezeti lakás el­adó Martfű. Vörös- hadsereg u. 9. 6zám. fsz 1. Rákóczifalván, Hu­nyadi u. 15. sz. alatt, sütőüzem felszerelés­sel együtt sürgősen GÉPJÁRMŰ: Nagykerekű Wart­burg személygépko­csi eladó. — Abony, Abonyi u. 24. GARANCIÁLIS Zsi­guli eladó. — Kisiii- szállás. Kossuth L. u. 13. sz. LAKÁSCSERE: BUDAPESTI kétszo­bás tanácsi lakáso­mat elcserélném — szolnoki két. vagy két és félszobásért Érdeklődni: Zágoni Lajos. 1062 Buda­pest. VI. kér Szé­kely B. u. l/b. I. e. 6. Telefon • 317—280. ADAS-VETEL: ORILUX Tv garan­ciális állapotban el­adó. Érdeklődni: 18 órától. Szolnok. Ba­logh A. u. I. ép. ni em. H ajtó. Az Aszfaltúíépííő Vállalat a 4. sz. főút további építéséhez szolnoki átkelési szakasz, valamint kisújszállási korszerűsítéséhez FELVESZ Szolnok—Törökszentmiklós— Kisújszállás munkahelyekre MŰVEZETŐKET, TECHNIKUSOKAT, valamint ^ MŰSZAKI TITKÁRT. Fizetés megállapodás szerint. Jelentkezéseket levélben kérjük a Főépítésvezetőségre. SZOLNOK, Landler Jenő u. 22. SZEMÉLYESEN IS LEHET ÉRDEKLŐDNI! Az atléták január végén kezdik el a íedettpályás idényt Strsofásj átioazo’ások és egyéb érdekessé ff ők Tegnap készítettük el a tel­jes íedettpályás műsort. Az első versenyre január 27-én került sor az olimpiai csar­nokban — mondta Nyíró György az atlétikai szövet­ség főtitkára. — A terv sze­rint hetenként legalább két versenyt rendezünk, hogy biztosítsuk a válogatott ver­senyzők számára a megfelelő felkészülést— a márciusban, Rotterdamban sorrakerülő íedettpályás Európa-bajnok- ságra. Készt vesznek a fedettpá­lyás versenyeken a Szolnoki MÁV atlétái is. Balassi Péter edző örömmel újságolta. — hogy a gyalogló Papp János és a magasugró Halász Sán­dor tagja az ifjúsági Európa- bajnokságra készülő váloga­tott keretnek. — A fedettpályás verse­nyeken kevés létszámmal veszünk részt — mondotta. — Bata Erzsébet és Pásztor Zsuzsa futásban a hosszabb távokon áll rajthoz, Papp János futószámokban. Varga Sándor hármas- és távolug­rásban, Halász pedig magas­ugrásban indul. Felkészülé sünket egyébként november 15_én kezdtük a közgazda- sági szakközépiskola, a Ver­seghy gimnázium és a Ö05. ITSK tornatermében, vala­mint szabadban. Újság még. hogy megjöttek a speciális erő6itőgépek. A két ünnep között a sporttelepen már be­rendeztünk egy kondicionáló termet és edzéseket is tar­tottunk. Az OKGT Nagyalföldi Kutató • 0 és Feltáró Üzem szakmunkás tanuló felvételt hirdet mélyfúró szakmunkában az 1973/74. tanévre, a jelenleg VIII. osztályt végző fiú tanulók részére. A képzés helye: Várpalota. Képzési idő: 3 év. A képzés emelt szintű. JUTTATÁSOK: üzemtől: társadalmi tanulmányi ösztöndí címén havi 500,— Ft Intézettől: tanulmányi eredmény után jár ösztöndíj, és 200,— Ft ösztöndíj­kiegészítés, kollégiumi ellátás, munkaruha. Jelentkezés helye: OKGT Nagyalföld'' Kutató és Feltáró Üzem Személy­zeti Osztálya (írásban vagy szemé­lyesen) SZOLNOK, Munkásőr u. 46. szám Lassan a megszökött med­rébe tér vissza megyénk sportélete. Benépesülnek a szövetségek, egyre több sport­ágban kezdődik el a felké­szülés. tisztázatlan kérdések rendeződnek s több más ér­dekes hírt hallottunk. Ezek­ből nyújtunk most át egy csokorravalót. ☆ Szerdán este belátogattunk a megyei labdarúgó szövet­ségbe. A megszokott pezsgő élet ugyan még hiányzik, de S. Papp László főtitkár bent tartózkodott. Mi újság? — érdeklődtünk. — Elkészültek a megyei bajnokságok sorsolásai, ha­marosan postára adjuk őket. összegezzük a különböző bi­zottságok jelentéseit és ké­szítjük a beszámolót a feb­ruár végi megyei aktívára. V Ismeretes, hogy a Szolnoki Olajbányász NB IlI-as lab­darúgó-csapata játékvezetői műhiba miatt megóvta a Ra* kamaz elleni, 4:1 arányban elvesztett mérkőzést. Az óvást elutasították. A fegyelmi bizottság jegyző­könyve szerint az ellenőr valamint a három iátékveze- tő jelentése között lényeges eltérés Van és műhiba nem történt. A legfurcsább az egészben az, hogy az óvást benyújtó Olajbányász veze­tők a tárgyaláson nem jelen­tek meg. * A labdarúgás és a téli sportok kivételével január 15-ig tart az átigazolási idő­szak. Urbán István, a Szol­nok megyei és városi átiga­zolási bizottság vezetője nem sok érdekességgel szolgált. — A legnagyobb esemény két­ségkívül a magyar válogatott vízilabda-kapus, Cservenyák Tibor átigazolása a Szolnoki Dózsából az Újpesti Dózsába. Néhány figyelemreméltó átigazolással azért találkoz­tunk. így például röplabdá­ban Nyári Sándor az NB 1-es Csepelből, Urbán József a Szolnoki TITASZ-ból a Szol­noki Dózsába, Surányi Már­ton a Kecskeméti Dózsából a Szolnoki TITÁSZ-ba tart, Simon Katalin tiszafüredi atléti az Újpesti Dózsába Hartyányi Julianna karcagi asztaliteniszező Zsámbékra. Szlávik Lajos ökölvívó (Szó. MTE) a Szolnoki 605. ITSK- ba igazol. ☆ Kolláth Ferenc lett a Kun­szentmártoni TE megyei I. osztályban szereplő labdarú­gó-csapatának az edzője. ☆ Kaptunk néhány átigazo­lási hírt a Szolnoki MTE NB I B-s csapatától is. A debre­ceni Arany, aki a Szabó La­jos SE NB IH-as csapatában játszott leszerelt. Szolnokon dolgozik és aláírt az MTE- hez. Leszerelése után tavasz- szal visszatér Bujdosó és a piros-fekete színt választja Kántor (Szó. MÁV), vala­mint Kálmán (Szó. Mezőgép). (Pi) Úttörő-olimpia A túrkevei Nagy László birkózásban aranyérmes (Tudósítónktól) Tegnap Orosházán folyta­tódtak a téli olimpia ver­senysorozatai. S ami a Szol­nok megyeieknek nem sike­rült legutóbb Karcagon, az most sikerült Orosházán. — Birkózásban a túrkevei Nagy László a 45 ke-os súlycso­portban az utolsó forduló előtt már olimpiai bainok. A túrkevei fiú nafivszerű siker- sorozatra tette fel ezzel a koronát. Tavaly minden ver­senyt megnyert, amin elin­dult. Első lett többek között Egerben a Kozma Tstván em­lékversenyen. a Mpcsek Ku­pán és összesen 12 aranyér­met evűitött. Testnevelő ta­nára Vida Árpád, — edzője Kiss Kálmán. A szép siker­hez mi is gratulálunk. A többi birkózó is dereka­san megállta a helyét, ketten a dobogó várományosai. A túrkevei Szilágyi Laios ma az aranyéremért lép sző­nyegre és az is biztos, hogy a jászapáti Nyitrai László dobogós lesz. Ha tussal si­kerül győznie, akkor máso­dik. — A törökszentmiklósi Szatmári Laios sérülés miatt befeiezte a versenyt. Az asztaliteniszezők az egyéni versenyeken álltak asztalhoz és a vigaszágon igyekeznek iól szerepelni. — Gyűitöeetik pontiaikat a sakkozók is. szereplésük azonban nem olvan sikeres, mint az első napon. Motorkerékpár-tulajdonosok figyelem! A Szolnok megyei Tanács Vasipari Vállalata szabad kapacitással rendelkezik Villanymotorok, hegesztő gépek töltőberendezések gk. önindítők- dinamók szakszerű javítását rövid határidőre garanciával vállaljuk. Soronkívül vállalja belföldi és külföldi motorkerékpárok, kis, közép és nagyjavítását, valamint garanciális javítását és kötelező szerviz elvégzését. Ezenkívül motor felújítással kapcsolatos mindennemű forgácsolást,- hengerfúrást, henger köszöl u.est és görgőzést. 1009,— Ft-on felüli javítás OTP hitellevélre Igényét bejelentheti Szolnok, Hunyadi János u, 4, Telefon: 12—844 Szolnok Megyei T ->ács Vasipari Vállalat Szolgáltató Üzeme. Szolnok. Hunyadi János u 4 Telefon: 12—844 Telex: 23—233

Next

/
Oldalképek
Tartalom