Szolnok Megyei Néplap, 1972. november (23. évfolyam, 258-282. szám)

1972-11-25 / 278. szám

8 SZOLNOK MEGYBl NÉPLAP 1972. november 25. 1972. NOVEMBER 25. SZOMBAT KATALIN NAPJA A Nap kél: 7.02. nyugszik: 15.59 órakor. A Hold kél: 21.01, nyugszik: 11.12 órakor. Várható időjárás: Felsza­kadozó felhőzet, főként a déli megyékben esővel. Fel- hőátvonulások elszórtan zá­poresővel később hózapor- ral. Néhány helyen talaj­menti ködképződés. A mér­sékelt, változó irányú szél fokozatosan megerősödik és északnyugatira fordul. A hő- . mérséklet csökken. Várha­tó legmagasabb nappali hő­mérséklet 2—6 fok között. RIVERA Tizenöt évvel ezelőtt, 1957. november 25-én halt meg — 71 éves korában — Die­go Rivera, a mexikói for­radalmi szocialista monu­mentális festészet egyik út­törője és legjelentősebb egyénisége. A mexikói aka­démia előkészítő osztályába járva, nagy hatással volt rá tanára, J. Guadalupe Posa­da illusztrátor, aki a szo­cializmus tanaival is meg­ismertette. 1906—10 között Európában tanult és utazott; Párizsban megismerkedett Cézanne, Picasso, Braque művészetével, Londonban pedig Marx írásaival. Egy-két év múlva vissza­tért Európába, s ez alka­lommal egy teljes évtizedet töltött itt. 1921-től Mexikó­ban élt. Egyik alapítója volt a technikai munkások. fes­tők és szobrászok forradal­mi szakszervezetének, amely megbízást kapott a kor­mánytól középületek deko­rálására. A munka 1923-ban kezdődött meg, Rivera ve­zetésével. Két-két évet dol­gozott a Szovjetunióban és az Egyesült Államokban, majd 1944-től Mexikó City­ben a Colegio Nációnál ta­nára volt. Rivera sajátos nemzeti és egyéni formába ötvözte az ősi indián művészet szemlé­letmódját az európai rene­szánszéval és a modern nyugateurópai festészetével. Művészete dekoratív és szimbolikus. — A TÖRÖKSZENTMIK­LÓSI járásban rendezett szovjet—magyar barátsági napok keretében ma este fl­órakor Fcgyverneken, a művelődési házban ..Ki mit tud a Szovjetunióról” cím­mel vetélkedőt rendeznek. Csütörtökön este 22 óra 20 perckor Aszód határában a fénysorompós vasúti átjáró- ban egy tehervonat össze­ütközött a televízió személy- gépkocsijával, amelyet a 20 éves Varga Béla budapesti lakos vezetett. A szeren­csétlenség következtében Varga Béla, valamint uta­sai: Vinkler György 26 éves szerkesztő, Tomsits Rudolf- né (született Hódos Judit) tv-bemondó, budapesti lako­sok a helyszínen életüket vesztették. Mertz Nándor 31 éves rendező, budapesti la­kos kórházba szállítás köz­ben meghalt. A vizsgálat eddigi megál­Am ok futó? Egy 60 éves texasi állat- tenyésztő, Kenneth Adami csütörtökön a mexikói hatá­ron fekvő Laredoban beval­lotta, hogy röviddel ezelőtt öt ember életét oltotta ki. A határőrök személyesen mentek el a Laredotól kb. 100 kilométerre lévő Freer- be, hogy meggyőződjenek, igaz-e amit Adami mond, s meg is találták az öt holttes­tet A gyilkos csak annyit közölt, hogy a ház előtt áll­va, amelyben az öt ember lakott lövöldözni kezdett A rettenetes história háttere, okai egyelőre ismeretlenek. Adami gyilkosságért már két évet töltött börtönben. — A VILLANYVASALÓT bekacspolva hagyta és eltá­vozott a lakásából Dezséri Alajosné, Szolnok, Móra F. u. 11. sz. alatti lakos. A va­salótól két centiméterre le­vő pléd, majd az alatta le­vő ágyneműtartó meggyul­ladt. A gondatlanság miatt a lakásban több ezer forin­tos kár keletkezett. Dezséri- né ellen szabálysértési eljá­rás indult. Lottó n y er őpzámok A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint az Aszódon, megtartott 47. heti lottósorsoláson a kö­vetkező nyerőszámokat húz­ták ki: 15, 42, 48, 75, 81 A november 27-én meg- tartandó rendes havi tárgy- nyeremény-sorsoláson a 47. játékhét szelvényei vesznek részt lapítása szerint a balesetet az okozta, hogy a nem mű­ködő fénysorompó előtt a gépkocsivezető elmulasztotta a kötelező megállást, Gara János 60 éves sorompóőr, galgamácsai lakos viszont alaposan gyanúsítható azzal, hogy nem megfelelő módon alkalmazta a kézi lámpás jelzést. A rendőrség Gara Jánost őrizetbe vette és a szerencsétlenség ügyében a vizsgálatot tovább folytatja. A Magyar Rádió és Tele­vízió az elhunytakat saját halottainak tekinti. Temeté­sükről később történik in­tézkedés. — FOGÁSZATI témájú vetélkedőt rendez szolnoki általános isko.ás tanulóknak a Szolnok megyei Egészség- nevelési Csoport ma dél­után 3 órakor, az úttörőház­ban. A vetélkedő első díja egy diavetítő, a második egy fényképezőgép, a har- madik pedig optikai építő­játék. A díjakat a Szolnok- Békés megyei Élelmiszer- és Vegyiáru Nagykereskedelmi, a megyei iparcikk kiskeres­kedelmi és élelmiszer kis­kereskedelmi vállalat aján­lotta feL Eddie Carbone: Irányi József Nagy sikerű bemutatónak lehettek tanúi a nézők teg­nap este a Szigligeti Szín­házban. Arthur Miller: Pil­lantás a hídról c. drámában kitűnő alakítást nyújtott Ivá- nyl József Jászai-dijas Érde­mes művész, aki Eddie Car­bone szerepét játszotta. A TITÄSZ szolnoki Üzem­igazgatósága értesíti a la­kosságot, hogy a Szolnok— Abony között levő nyugati távvezeték átépített részét 1972. november 28-án" fe­szültség alá helyezi. Ezen Időponttól a vezeték és az egyéb villamos berendezé­sek érintése életveszélyes és halálos. A villamosvezetékek és a villamos berendezések bár­minemű rongálása bünte­tendő cselekmény. inmHimnmnuun^ Mit lennék az Ün j| helyében? i | Kedden este a menet- > rend szerinti autóbusz a I ■ Szolnok-szandaszöllösi I; iskolához érkezett. Az ; első ajtónál egy fiatal- ; ember állt. Szeretett • volna leszállni, de az ; ajtó nem nyílt ki. A ; fiatalember a vezető- '; fülke mögé lépett és j; halkan bekopogott. j; A gépkocsivezető hát- \ rafordult, mérgesen el- j; húzta a védőüveget és j; az utasra förmedt. ; — Miért szemtelenke- ; dík? ; i — Nem szemtelen- ; kedni szándékoztam — ; válaszolta szerényen az ;; jutás — haném leszállni. ; — Akkor miért nem j; jelzett? I — Azért — felelte a ’ 1másik félénken — mert \ végállomáson vagyunk ; és itt jelzés nélkül is ' l ajtót szoktak nyitni. i — Mi lesz akkor, ha nem nyitom ki? 1 — Akkor majd a kö- j! vetkező megállónál szál- lók le. Úgy látszik mégis megszánta a fiatalem- í bért, mert kinyitotta az . ajtót. Az utas gyorsan leszállt. ! — Reggel óta kínló- ; dók a szemtelenkedő \ szandaiakkal — hábor- l gott a gépkocsivezető. majd felém fordult: — ! Mondja, mit tenne ma- ! ga az én helyemben? ! A kérdés meglepett, s mire válaszoltam volna, I már visszahúzta a ve- \ zetőfülke ablakát, s in- ! dított. Azonban a vá- ! lasszal nem szeretnék ! adós maradni. Mit ten- l nék a helyében? Ud- - variasabb lennék az i! utasokkal. — tgy — Ij ítéletidő ítéletidő volt csütörtökön Egyiptomban. Heves viharok kavarogtak és — ebben az országban teljesen szokatlan módon — súlyos esőzések okoztak förmakadást a forga­lomban mindenfelé. Eddigi jelentések szerint az ítéletidő legalább három ember éle­tét oltotta ki: közülük egyet villám csapott agyon, a be­jelentett tűzesetek száma harminchét volt Halál oka: a cigaretta A 100 éves Hasan Cinar a törökországi Konya mellett falujának nemcsak legöre­gebb lakója, hanem afféle szerencsehozója is volt. Or­vosnál csak egyszer járt, és sokáig élhetett volna talán, ha egyetlen nagy szenvedé­lyéről, a dohányzásról le­mond. Végzetét ugyanis ez okozta: Cinar egy nap égő cigarettával a szájában fe­küdt le, elaludt, a cigaretta tovább égett, majd lángra kapott az ágynemű is és az idős férfi a füstben meg­fulladt A Szolnok városi Tanács V. B. Igazgatási Osztálya kéri a város lakosságát hogy az új lakásigénylési kérelmek beadását, illetve a korábban benyújtott la­kásigénylések változásbeje­lentését lehetőleg 1972. de­cember 10-ig teljesítse. Az ezt követően tett bejelen­tések gépi besorolása csak 1973. végén teljesíthető. Súlyos szerencsétlenség Aszód határában fiöyérdekű közlemények A tv és a rádió mai műsorából ajánljuk Gyilkosság receptre. Amerikai film. A gyilkos ezúttal valóban mesteri tökéllyel dolgozott — figyelme a legapróbb részletek elrendezésére is kiterjedt. Columbo detektívhad- nagy fürkésző, nem csekély makacsságról árulkodó tekin­tete azonban azt sejteti, hogy nem egykönnyen ül fel a látszatoknak... A filmet 20.05 órakor láthatjuk a tévében. Kabarékeverék, melyet 17.30 órakor sugároz a Kossuth rádió. Szombat délelőtt. Szerkesztő: Kelemen Kata. Zenei szerkesztő: Boros Anikó. Ezt a műsort 10.00 órakor hallhatjuk a Petőfi adón. SZÍNHÁZ A Szigligeti Színház Szolnokon este 7 órakor: Pillantás a hídról (Bajor bérlet). í--------1 1 MOZI 1 i _____j 1 Szolnok Vörös Csillag: Wusa (14). — Tisza: Fekete tollú fehér madár (14). — Jászberény Lehel: Lépj ólaira (14). — Kisújszállás Ady: Fennakadva a fán Kun- szentmárton Körös: Kecskeszarv (18). Kunhegyes Szabadság: Zep­pelin. Mezőtúr Dózsa: A katona visszatért a frontról. Szabadság: Joe Hill balladáia. Tiszafüred Ti­sza- Fuss. hogy utolérjenek. — Törkszentmiklós Dózsa: Felsza­badítás IV—V. — Túrkeve Vörös Csillag: Mert szeretik egymást «4). RÁD8Ö SZOLNOKI RADIO: Hétvégi kaleidoszkóp. — Két vá­ros között: Abony. — Filmzene. — Lap- és folyóiratszemle. — Szerkesztik a hallgatók. KOSSUTH RADIO: 8.15: Lányok, asszonyok... 8.34: Női különítmény. Ambrus Zcltán novellála rádióra. 10.05: A Szovjet Széppróza Hetei (ism.) 11.01: Bach- és Beethoven műveiből. 11.40: Holnap közvetítjük... 12.20: Zenei anyanyelvűnk. (ism.) 12.30: Magyarán szólva... 12.45: Melódiakoktél. 14.00: Jegyzet. 14.10: Lesz aratás — Arms Pál dalai. 14.25: 0.1 zenei Üjság. 15.05: Kis magyar néprajz. 15.10: C«ak fiataloknak! 16.00: 168 óra... Felelős szerkesztő: Ipper Pál. 17.30: Kabarékeverék (ism.) 18.04: Világhírű szovjet művé­szek magyarországi hang­versenyei. 19-30: Ránk! György: Népszerű dallamokból. 19.40: A Magyar Rádió Dzsessz Hete 20.35: Legkedvesebb verseiről beszél Simon István. (Ism.) 20.55: A dzsessz-hangvereeny közvetítésének folytatása. 22.20: A beat kedvelőinek (ism.) 23.05: Éji zene. 0.10: Melódiákoktól. PETŐFI RADIO: 8.05: Nóták. 8.40: Minteverdi: Négy szólamú mise. 9.03: Magyar előadóművészek Liszt-felvételeiből. 9-45: Válaszolunk hallgatóinknak! 10.00: Szombat délelőtt. 12.00: „Jelképek erdején át...* (ism.) 12.10: Verdi: Don Carlos — Car­Szolnok megyei los áriája, jelenet és Sza­badság-kettős az L felvo­násból. 12.24: a fúvószene története. IL rész (ism.) 12.45: Dezséry László riportja. 13.03: Schumann zongoraművek­13.20: Napraforgó. 14.03: Éneklő Ifjúság. 14.25: Közvetítés a Pécsi Dózsa— FTC és a Bp. Honvéd— Komló bajnoki labdarúgó- mérkőzések n. félidejérőL 15.22: Orvosi tanácsok (ism.) 35.27: Közösek az érdekek. 16.05: Népzenei Magazin. (ism.) 16.46: Rimszkij-Korszakov: Feje­delmek menete a Mlada c. operából. 16.51: Férjemről... Bartók Bélá- né, Lajtha Lászlóné és Székely Mihályné vissza­emlékezései. 17.44: Tudósaink arcképcsarnoka. 18.10: Kíváncsiak Klubja. 19.07: Hanglemezek. 19.12 Weber: A bűvös vadász. Háromfelvonásos opera. 20.25: Üj könyvek (ism.) 20.28: Az operaközvetítés folytatása. 21.12: Láttuk, hallottuk — a ki­állítótermekben. 21.27: Az operaközvetítés folytatása. 22.11: Ritmus és melódia. BUDAPEST: 8,05: Filmesztétika. (Középifik. IV. oszt.) 9.30: Téka (ism.) 10.00: Tengerparti találkozó. Részletek a Sopot *72. nemzetközi dalfesztiválról, II. rész (ism.) 10.45: Buktatók a pesti utcákon. Riportfilm (ism.) 11.25: Iflúsági Telemagazin. 13.25: Pécsi Dózsa—Ferencváros bajnoki labdarúgó­mérkőzés. 15.20: Három nyomozó naplóia. VI. rész: Irány az ócska­vastelep. 15.55: Hírek. 16.00: Modern gimnasztika. Interviziós Kupa. Az I. napi versenyek közvetítése. 17.35: Antenna. 18.15: örmény Szovjet Szocialis­ta Köztársaság. A Szovjet­unió megalakulásának 50. évordulóla alkalmából készült dokumentumfilm. 19.15: Cicavízió... 19.30: Tv-hfradó. 20.00: A perceim rheg vannak számlálva. 20.05: Gyilkosság receptre. Amerikai film. 21.43: Adv Endre. Születésének 95. évfordulóién. 22.35: Tv-híradó — 2. kiadás. POZSONY: 9.30: Felszabadítás. Szovlet filmsorozat. 11.00: A világ teleoblektívon keresztül. 11.30: Tv-híradó 11.35* Beszéljünk oroszul. 14.25: Hírek. 16.00: Modem gimnasztika. 17.30: Snorta Praha—PKD-ZKL Brno jégkorongmérkőzés. 19.20: Tv-híradó. 20.00: Élet a természetben. Az etiópjai fenneík. 22.25: Film. 21.50: Tv-híradó. 22.00: Mates. BUKAREST: 17.15: Ritmus, ifiúság. tánc. 18.20: A legkisebbeknek! 19.00: Románia—Szovjetunió női kézilabda mérkőzés. 19.30: Tv-enciát. 20.55: Szólistaműsor. 22.00: Hírneves énekesek románcestle. NÉPLAP A Magyar Szocialista Munkáspárt Szolnok megyei Bizottsága és a Szolnok meevel Tanács lapja Főszerkesztő: Varga József Telefon: 12—093 12—320. 12—00. 11-032 Telex: 23 350 Index-szám: 25 065 Kiadta a Szolnok megye) Lapkiadó Vállalat Szolnok. Kossuth tér L Igazgató: Virág h Iván Teletne I»—DU Ai előfizetés dUe egy hónapra 20.— fortnt Te rí ft-z ti a Magvar Poéta Előfizethető minden posta­hivatalnál és a kézbesítőknél Szolnoki Nvomda Vállalat Felelő, vezető: Kozák Ferenc HIRDETMÉNY Szolnok városi Tanács V. B. tért'- és munkaügyi osztá­lya nyilvános versenyárarya- lást hirdet a Szolnok, Hajnal u. 10. sz. alati Ingatlan bon­tási anyagának eladására. A versenvárgyalás helye és ideje: 1972. november 29-én 10 órakor a helyszínen, — a versenytárgyaláson részt ve­hetnek építési enegedéllyel rendelkező magánosok, vala­mint építési jogosultsággal rendelkező közületek. — Az épület k!ká|*ásl ára: hatvan­ezer forint, (x) — Szivecském, szólj, ha rossz helyre öntöm

Next

/
Oldalképek
Tartalom