Szolnok Megyei Néplap, 1972. augusztus (23. évfolyam, 179-205. szám)

1972-08-01 / 179. szám

XXIII. évf. 179. sí. 1972. aug. 1., kedd. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ARA': 80 FILLÉR Politikai felelősséggel E gyes állami, gazdasági vezetők lebecsülik a poli­tikai munka fontosságát, a helyi pártszervezetek szerepét.” A Központi Bizottság kongresszusi be­számolójában hangzottak el ezek a szavak. Nem kiemel­ten, aláhúzottan; csupán megjegyzésként, a gazdasági re­formmal kapcsolatban. Akiket érint, talán fel sem figyel­tek rá, észre sem vették. Ezért is érdemes rá visszatérni és egy kicsit kibontani, elemezni a tartalmukat. Az állami, gazdasági vezetők önállósága az utóbbi idő­ben jelentősen növekedett. Ezzel együtt azonban egyes ve­zetőkön úrrá lett valamiféle egyoldalú gazdasági szemlélet. Pártunk szervezeti szabályzata „párttörvénybe” fog­lalja, hogy minden kommunista felelős a saját munkaterü­letén a párt politikájának maradéktalan végrehajtásáért. A vezető beosztású emberek felelőssége a beosztásukkal együtt nő, fokozódik. Ez alól nem kivételek a pártonkívüli vezetők sem. Ők is a párt és a munkásosztály megbízá­sából kerültek vezető funkcióba. Ks aki elfogadja a párt megbízását, annak a felelősséget is vállalnia kell a mun- kásusztály politikájának végrehajtásáért. A konkrét megbízatást természetesen mindenkinek konkrét személyek adják. A kinevezést, a meg­bízólevelet a felettes szerv, vagy a „főnök” nyújt­ja át. Lehet, hogy ez némelyeket megtéveszt. Talán azt hi­szik, nem tartoznak senki másnál-: felelősséggel, csak a „főnöknek”. Úgy gondolják: ha jól látják el hivatali, gaz­dasági feladatukat, ha teljesítik a tervet, amit a „felsőbb- ség” előírt vagy jóváhagyott, akkor minden rendben van, eleget tettek a kötelességüknek. Elfelejtik, hogy a „főnö­köt” is a párt, a munkásosztály állította oda, ahol van, és ő is felelős a párt előtt a politikai munkáért. Elfelejtik, hogy a hatalom nálunk a munkásosztály, a dolgozó töme­gek kezében van, akik a vezetőikben csalt addig bíznak, amíg helyesen képviselik a munkásosztály politikáját. Ezért a vezető — legyen az bármilyen poszton, állami, gazdasági vagy politikai beosztásban — sohasem feledkez­het meg politikai felelősségéről. T évedés ne essék, a politikai munkát nem azért kérjük számon az állami, gazdasági vezetőktől, hogy ezzel több gondot varrjunk a nyakukba, ha­nem azért, mert a jó politikai munka elengedhetetlen elő­feltétele a jó hivatali, vállalati életnek és a tartós gazda­sági eredményeknek. Ahol az igazgató, a szövetkezeti el­nök vagy a hivatalvezető szorosan együttműködik a párt- szervezettel, ott könnyebben tudják leküzdeni a nehézsé­geket. Ahol a kommunisták támogatják a vezetőt a tervek végrehajtásában, ott a pártszervezet segítségével mozgósí­tani lehet az egész kollektívát. Ahol viszont a vezető le­becsüli a politikai munkát, nem igényli a pártszervezet tá­mogatását, nem igyekszik a kommunisták segítségével meg­győzni, mozgósítani a dolgozókat, ott a legjobb tervek, leg­szebb elképzelések is csak határozatok maradnak, és el­vesznek a papírhalmazban. Ha az igazgiató, a műhelyfőnök, a brigádvezető érzi a politikai felelősséget, igyekszik nevelni, tanítani beosztot­tait, megbeszéli velük a feladatokat és meggyőzi őket azok helyességéről, akkor támogatják, segítik elképzeléseit; jobb lesz az emberek hangulata, jobb kedvvel végzik a munkát és nagyobbak lesznek az eredmények. Ezzel szemben az az állami vagy gazdasági vezető, aki csak elvileg ismeri el a politika fontosságát, a gyakorlat­ban nem vállalja a politikai munkás szerepét, bármilyen jó szakember legyen is, előbb-utóbb kudarcot fog vallani. A z a gazdasági vezető, aki jól végzi politikai mun­káját, aki vállalja a propagandista és az agitátor szerepét, nem áldozatot vállal, hanem a köteles­ségét teljesíti és saját munkáját is megkönnyíti. A párt bízta meg, a pártnak tartozik felelősséggel, és csali a párt- szervezet segítségével, támogatásával dolgozhat eredmé­nyesen. —ó —s A KSH jelenti Elkészült az idei első félév mérlege a Központi Statisz­tikai Hivatalban. Az aláb" biakban néhány jelentős szá­mot közlünk. Az ipari termelés 3 száza­lékkal nőtt. Legjobban — 17 százalékkal — a műszeriparé és 11 százalékkal a villamos­iparé. Mintegy 7 százalékkal csökkent a széntermelés. 10 százalékkal a fatömegcikk­ipar termelése. A számok azt mutatják nemcsak a bányá­szatban csökken a létszám, hanem a könnyűiparban, a bőr- és cipőiparban is. A csökkenés a kézműiparban volt a legnagyobb; 8.3 száza­lékos. Ezzel szemben több ágazatban jelentősen nőtt a munkások száma, így például 7.7 százalékkal a villamos- gépgyártó-, 4 százalékkal az építőiparban. A lakosság részére kifize­tett bérek és egyéb juttatá­sok összege 88.7 milliárd fo­rint volt. A munkabére« 8 százalékkal emelkedtek, s er­re népgazdaságunk fél év alatt 43.7 milliárd forintot fi­zetett ki. A társadalombizto­sítási juttatások 15 százalék­kal emelkedtek, s ezek össze­ge 13 milliárdot tett ki. A termelői árak 2 száza­lékkal, a fogyasztói árak 3 százalékkal emelkedtek. Az élelmiszeripari cikkek közül az idénycikkek ára 9.1 száza­lékkal nőtt. A közlekedési statisztika szerint az idei első félévben több mint 1.1 milliárdan utaz­tak a különböző városi jár- műveken, 8 százalékkal töb­ben, mint a tavalyi első fél­évben. Jelentősen megnőtt az ide­genforgalom: az első félév­ben 1.7 millió külföldi láto­gatott hazánkba. A szállo­dákban 11 százalékkal több vendéget fogadtak, mint a tavalyi első félévben. — Tő­lünk 21 százalékkal többen: 386 ezren utaztak a szocia­lista. s 4 százalékkal többen: 92 ezren a nem szocialista or­szágokba. 9.1 százalékkal csökkent az üzemi balesetek száma ezen belül 12 százalékkal a halálos baleseteké. (A számok még így is nagyok: 35 500, illetve 127.) Egy jelentős adat: hazánk­ban, a rendszeres megelőzés következtében az utóbbi egy évben nem volt. járványos gyermekbénulás. A kommunista és munkáspártok vezetőinek baráti találkozója A Krímben 1972. július 31-én találkozót tartottak a szocialista országok kommu­nista és munkáspártjainak vezetői, akik rövid üdülés­re érkeztek a Szovjetunióba. A találkozón részt vett: Todor Zsivkov, a Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára, a Bolgár Népköztársaság Ál­lamtanácsának elnöke, Gus- táv Husák, Csehszlovákia Kommunista Pártja Közpon­ti Bizottságának főtitkára, Edward Gierek, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára, Kádár János, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, Jumzsagijn Cedenbal, a Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottságának első titkára, a Mongol Nép- köztársaság Minisztertaná­csának elnöke. Erich Hone- cker, a Német Szocialista Egységpárt Központi Bizott­ságának első titkára, Nicolae Ceausescu, a Román Kom­munista Párt főtitkára, a Román Szocialista Köztár­saság Államtanácsának el­nöke, Leonyid Brezsnyev, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságá­nak főtitkára, Nyikolaj Pod- gornij, a Szovjetunió Kom­munista Pártja Központi Bi­zottsága Politikai Bizottsá­gának tagja, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnökségé­nek elnöke. A találkozó során gyümöl­csöző véleménycserét foly­tattak a szocialista és a kommunista építés meneté­ről és a szocialista államok sokoldalú együttműködésé­nek további fejlesztéséről. Megvitatták továbbá az idő­szerű nemzetközi kérdéseket. A kommunista és munkás­pártok vezetőinek találkozó­ján megmutatkozott a teljes kölcsönös megértés és a né­zetek egysége minden megvi­tatott kérdésben. A találkozó szívélyes, baráti hangulat­ban folyt le. A találkozón részt vett még: K. F. Katusev, a Szov­jetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának tit­kára, A. A. Gromiko, és K. V. Ruszakov, az SZKP Köz­ponti Bizottságának tagjai, A. I. Blatov, az SZKP Köz­ponti Bizottságának felelős munkatársa, R. Frelek, a Lengyel Egyesült Munkás­párt Központi Bizottsága tit­kárságának tagja, M. Balev, a Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottságának tag­ja, C. Mitea, a Román Kom­munista Párt Központi Bi­zottságának tagja, W. Éber- lein, a Német Szocialista Egységpárt Központi Revíziós Bizottságának tagja. ☆ Az SZKP Központi Bizott­sága ebédet adott a találko­zó résztvevőinek tiszteletére. Megnyílt a magyar-szovjet barátság tábor Szolnokon Tegnap délután százötven fiatal — magyar és szovjet if- j úkommunista — sorakozott fel a szolnoki KISZ vezető­képző táborban. A Tiszaliget- ben nem mindennapi ese­ményre került sor: ebben az évben itt nyílt meg a ma­gyar—szovjet barátság tábor. A megnyitó ünnepségen je­len volt Janajev Gennagyij Ivanovics, a Komszomol Köz­ponti Bizottságának titkára, Heinno Tomming, a Szovjet­unió budapesti nagykövetsé­gének első titkára, dr. Gom­bár József, a KISZ Központi Bizottságának titkára, Fodor Mihály, a Szolnok megyei tanács elnöke, Szekeres Lász­ló és Zagyi János, a megyei pártbizottság titkárai. — A résztvevőket Szívós Antal, a KISZ Szolnok megyei bizott­ságának első titkára üdvö­zölte majd dr. Gombár Jó­zsef ünnepélyesen megnyitot­ta a barátság tábort. — Fő célunk — hangsú­lyozta — a két nép közötti, a két ország fiataljai közötti barátság elmélyítése. A tábor fórum lesz, olyan fórum ahol a két azonos célért küzdő if­júsági szervezet képviselői kölcsönösen kicserélik tapasz­talataikat. Tiszlhelvettes avatás j Szolnokon és Mezőtúron A kánikula és a távolság ellenére sok szülő, testvér, menyasszony érkezett va­sárnap Szolnokra, hogy ta­núja legyen a hivatásos tiszthelyettesek avatásának. Már reggel fél tízkor szinte élő koszorút alkottak a Lenin parkban, s várták a nagy eseményt. Rövidesen pattogó induló ütemére , egyenes sorokban érkeztek meg az Ifjú pa­rancsnokok. A tribünön fog­laltak helyet a parancsno­kok, a párt- és állami veze­tők, a társfegyveres testüle­tek, valamint az ideiglenesen hazánkban tartózkodó szovjet alakulalök képviselői. Az elöljáró érkezését a kürtösök jelezték. Balaton János főtiszt je­lentette Stock János vezér­őrnagynak: a tiszthelyettesek fogadalomtételre felsorakoz­tak. Az elöljáró üdvözlése után felolvasták a kiképzési főcsoportfőnök parancsát, majd Sepsi törzsőrmester, a Néphadsereg Kiváló Tiszt- helyettese lépett ki társai elé és mondotta el a fogadalom szövegét. Az ifjú tiszthelyet­tesek fogadalmat tettek, hogy az eskü szellemében cselek­szenek, legjobb tudásuk sze­rint szolgálják népüket, vé­dik szeretett hazájukat Stock János vezérőrnagy szólt ezután az ünnepségen megjelentekhez. Kérte a fel­avatott tiszthelyetteseket, hogy legyenek jó parancsno­kok, jó politikai vezetők. Ne­veljék beosztottaikat igaz hazafiságra, internacionalista szellemű emberekké. Köszö­netét mondott a parancsno­koknak áldozatos munkáju­kért, a szülőknek, hozzátar­tozóknak . a tanulás ideje alatt nyújtott segítségükért. Az Interhacionálé hangjait követően a tiszthelyettesek tisztelegtek a vendégek, a parancsnokok előtt, akikkel a helyőrségklubban találkoz­tak ismét. Elérkezett a bú­csú pillanata, s a kétéves kemény munka utón az új őrmesterek megérdemelt sza­badságra utaztak. ☆ Tiszthelyettes avatásra került sor vasárnap délelőtt Mezőtúron is. A néphadsereg új őrmesterei a Kossuth té­ren sorakoztak fel és tettek fogadalmat. sms TUDÓSÍTÁSOK — HÍREK — TUDÓSÍTÁSOK A közélet hírei Nemes Dezső, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának tag­ja, aki "az .MSZMP Központi Bizottsága képviseletében részt vett az európai kom­munista és munkáspártok párizsi értekezletén, vasár­nap hazaérkezett. A Ferihe­gyi repülőtéren Gyenes And­rás, az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottságának tagja, a Központi Bizottság osztályvezetője fogadta. Dr. Orbán László köszöntése Dr. Orbán Lászlót, a mű­velődésügyi miniszter első helyettesét 60. születésnapja alkalmából hétfőn bensősé­ges ünnepségen köszöntötte Ilku Pál művelődésügyi mi­niszter és átadta a miniszté­rium ajándékát. Nehéz az aratás a Dunántúlon Eddig 550—600 arató-csép­lőgépet helyeztek át azokba a dunántúli megyékbe, ahol összetorlódott a munka. A szakemberek szerint azon­ban további átcsoportosításra lesz szükség. Amennyiben Pest, Bócs-Kiskuh és Borsod megyében befejeződik az aratás, úgy ezekről a térsé­gekről is küldetlek gépeket a Dunántúlra. ,, Ülést tartott a SZOT Elnöksége A Szakszervezetek Orszá­gos Tanácsának Elnöksége hétfőn tartott ülésén meg­tárgyalta a kivitelező épí­tőiparban meghonosított szakszervezeti és üzemi de­mokratikus módszerek ked­vező- és kedvezőtlen tenden­ciáit. Megállapították töb­bek között, hogy gyakoribb és közérthetőbb a dolgozók tájékoztatása, s elsősorban a vállalatok vezetői fontos po­litikai kérdésnek tekintik a munkások véleményének meghallgatását, s a közös tanácskozásokat. Duna-menli fiatalok találkozója A KISZ Tolna megyei bi­zottsága a X. Világifjúsági és Diáktalálkozóra való felké­szülés jegyében július 28— 30. között Pakson megren­dezte a Duna-menti fiatalok ötödik találkozóját. Vasá.rnap délelőtt a Tolna megyei és a vendég fiatalok részvételé­vel felvonulást és ifjúsági nagygyűlést rendeztek, ame­lyen dr. Horváth István, a KISZ KB első titkára mél­tatta a VIT-nek jelentőségét. A nagygyűlésről táviratban tettek hitet a vietnami nép melletti cselekvő szolidari­tásról. Egy halott, öt súlyos sérülés Püspökladány határában Viktor Neubauer 47 éves közgazdász, csehszlovák ál­lampolgár a kötelező meg­állást elmulasztva, ráhajtott személygépkocsijával a főút­vonalra és összeütközött egy személygépkocsival, majd mindkét gépkocsi az árokba borult. A baleset következ­tében a csehszlovák személy- gépkocsi vezetője életveszé­lyesen megsérült, felesége Margita Neubauerova 45 éves háztartásbeli, csehszlo­vák állampolgár, kórházba szállítás közben meghalt. Két gyermekük könnyű sérülést szenvedett. A másik gép­kocsi utasai közül Csongrádi Gáborné 48 éves háztartás­beli és Nagy Miklós 56 éves traktoros, törökszentmiklósi lakosok súlyosan megsérül, tek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom