Szolnok Megyei Néplap, 1972. július (23. évfolyam, 153-178. szám)

1972-07-09 / 160. szám

1972. július 9. SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 7 Ember és könyv Tudományos ülésszak az Akadémián a nemzetközi könyvév alkalmából sás-pszichológusok és az ol­vasás-szociológusok tartot­ták: mindkét új tudomány művelői a kezdés mohóságá­val esnek neki a rész-kuta­tásoknak. A java bízvást előre viszi majd az olvasás ügyét. A főkérdés az, miként ne­velhető minél több ember „belülről irányítottá” (irány­tűs emberré), aki önállóan formál véleményt, műveltsé­ge és gondolkodása alapján. (Ezzel a típussal ellentétes a „kívülről irányított, vagy radar-ember”, a gépi tömeg­közlés rabja, az elidegenített, elgépiesedett fogyasztó, aki maga is gépcsavar, akár termel, akár fogyaszt.) Az olvasás-pszichológia az „iránytűs ember” nevelésé­nek lehetőségét kutatja, az olvasás-szociológia pedig az egyes társadalmi rétegek je­lenét térképezi föl. Megle­pő megállapításokkal oly­kor: Gereben Ferencnek a rétegízlést vizsgáló előadá­sából pl. kitűnt, hogy a technikai értelmiség ízlése nagyon is különbözik az ér­telmiségétől általában, vi­szont semmiben sem múlja fölül a többi olvasórétegét. Az ízlés-struktúrában az utóbbi években változást lát­hatunk, de sajnos nem elő­relépést: a romantikus írók nagy népszerűségét (akik mégiscsak beletartoznak az irodalomba!) felváltotta a gicc'ses bestseller, a lektűr, a detektívregény divatja. A vonzás titka Az olvasót mindenesetre nehezebb elemezni, mint a művet, s ezért fenyegetnek az ízlést, kedvenc könyvet kutató, s a válaszokra kö­vetkeztetéseket építő vizs­gálatok olykor mechanikus látásmóddal. a típusokba sorolás pedig beskatulyázás­sal. Nyitott kérdések tehát bőven állnak előttünk, s mindazok, akiknek számára örökké könyvév van, mert hivatásuk ember és könyv egymáshoz kalauzolása, to­vábbra is keresik az útját, hogy minél több ember és főként ifjú előtt megnyíljék az az éden, amelynek iroda­lom a neve. Bozöky Éva MEGGYES LÄSZLÖ: HALÁSZOK Mtw Uj könyvek > • ■ Krónika: 1514-ről — Sadoveanu remeke Tíz évszázad építészete Országszerte megemlékez­tek Dózsa Györgyről, s a maga módján ezt tette a könyvkiadás is. A Magyar Helikon azt a munkát jelen­tette meg — nagyon szép kiállításban —, amely alap­vetőnek számít, Taurinus István Paraszti háború-ját. A szerző Erdély püspöki helynöke vök, s hősköltemé­nye a parasztháború vérbe- fojtását követően rövidesen — öt év múlva — megje­lent. A latinul írt, öt '„könyv­re” oszló munka művészi értéke kisebb, mint a benne foglalt tényéké, adatoké. A humanista szemléletű főpap — bár munkájának felülete mást mutat — lényegében rokonszenvezett Dózsa küz­delmével. A parasztháború vezére a szó igaz értelmé­ben hősként jelenik meg előttünk Taurinus tolla nyo­mán : remek hadvezér, fá­radhatatlan szervező, s a bu­kásban sem morzsolódik fel nagysága. Merített Taurinus .költe­ményéből, de más források sokaságából is Nemeskürty István, hogy megírhassa Krónika Dózsa György tet­teiről című könyvét. Mégis, jóval többet nyújt át az ol­vasónak, mint a föllelhető irodalom újbóli földolgozá­sát. Sajátos érzéke, tehetsége van ahhoz, hogy a rendelke­zésre álló tények alapján gondolatrendszert teremt­sen, s ennek segítségével ad­dig elfogadott' véleményeket, nézeteket vegyen revízió alá. Két, klasszikus alkotás, egyetlen kötetben. A rangot nem a terjedelem adja, s ezt Sadoveanu művészetének is­merői s hívei is tanúsíthat­ják. Az Európa Könyvkiadó a Zsebkönyvek sorozatban jelentette meg — Lőrinczi László és Szebédi László for­dításában ,— A balta címmel a két regényt. („A másiX: Jött egy malom a Szereten.”) A múlt nyers világa költői erővel tárul elénk, alakok sora vall nagy hitelességgel egy életformáról, amely el­tűnt ugyan a történelem mé­lyében, de nyomai még év­tizedekig föllelhetők. * Szakszerűség és népsze­rű stílus ötvözete, így jelle­mezhetjük a Corvina Kiadó újdonságát, Nikolaus Pevs­ner könyvét. Az európai épí­tészet történetét. A szerző — világhírű angol építésztörté­nész — nem kevesebbre vál­lalkozott, mint Nyugat-Euró- pa építészetének tíz évszáza­dot felölelő áttekintésére. Üt Tizenegy tanulmányt tar­talmaz az a könyv, amelyet Műszaki fejlődés és világ- gazdaság címmel jelentetett meg a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. A tudományos­technikai forradalom napja­ink sokat vitatott kérdéscso­portját alkotja; a tanulmá­nyok különböző nézőpontból vizsgálják a fejlődési irány­zatokat. Az Ádám Gyögy összeállította műben a szer­zők — akik sorában nemzet­közi szervezetek kollektívái is föllelhetők — a többi kö­zött olyan problémákat ele­meznek, mint a műszaki rés. az új technikák elterjedése, a tömeggyártás jövője, a szo­cialista országok gazdasági együttműködése, a fejlődő országok helyzete. A hazai kérdések jobb megvilágítá­sához segítséget nyújtó ta­nulmánykötethez dr. Simái Mihály írt előszót M. O. ituiifiiiii<iitaiiiiiit<iitiiiiniitiiittiiiiiuitifliiiiiifiinaiiiHitiitiiitiifRiftHiiiiHiniiiiiiii!it<it»iitirii!iii!iiiiMitiii(iitf!ii!iiiiiitiutui!!ifti!iiiitii!!i!ii iiiai!aHaiiaiiaiiRiiRtiaiiaiiaiiaiiaiiaiiaiiBuaiiaiiaNaiiaiiÉiia!iaiiBiiBiiBiiai!aflai!RiiRitaiiaiit4tiitaiiaiiiuRit.’aiiBiiiitiiiaiiniaiiaiiaiiiii«iiaitaiiaiiiiiaiiaiiaiiaiiiiiBiiiiiauaiiiiiaiiaiianiiiaHaiíBi!Bu« Győriíy László: 4LCl/Z'0t'$&Gl'Cjrl> Tizenhat évvel ezelőtt lettem a feleséged. Ma csak azt mondhatom, köszönöm. Köszönöm, hogy szerettél, hogy dolgoztál értem, hisz mindig azt mondtad, értem dolgozol, (ma már tudom, nem értem dolgoztál!); kö­szönöm, hogy őszinte voltál, hogy semmit,, vagy majd­nem semmit nem tagadtál előttem. Köszönöm, hogy megvdllottad (bár nehezen!), amikor ott a folyóparton, a barátod nyaralójában ösz- szevesztünk, és te elkóbo­roltál, egész délután nem láttalak, este pedig enyhén illuminált állapotban az ágyamhoz lopództál, megval­lottad, hogy nőkkel kószál­tál a füllesztő délutáni hő­ségben, végig a folyóparti halászkunyhók mellett, és a nők közül az egyik hajlandó is lett volna veled lefe­küdni. Megvallottad, hogy a testem már nem ingerel, már csak tisztaságot és jó­zan szeretetet adok neked, de megvallottad azt is, hogy neked erre és csakis erre van szükséged, hisz negyven felé már az ember nem át- dorbézolt éjszakákra, de kigyensúlyozott, józan, tisz­ta munkára vágyódik. És tőlem ezt kapod, vagy ahogy te gondolod, csakis ezt. Hogy úgy gondoltad, a testem már nem azt a testet jelenti szá­modra, melyet tiszteltél, be­cézhettél és szerettél, amely­től nemcsak a folyóparti veszekedésünk alkalmával, de máskor is elfordultál már. (Hisz erről is tudok, bár te ezt már nem val­lottad meg!) Gondolom, ta­lán egy harmincöt éves asz- szonytestnek is vannak szép­ségei, erről persze ostobaság beszélni és főleg kettőnk­nek. Túl aljasnak kellett volna tartani magadat, hogy míg én a gyerekkel a Mát­rában voltam, te a barát­nőim közül kiválasztottál valakit, mint egy szarvas­bika a tehéncsordából, és... De hagyjuk! Nem tudom, ki volt az, nem is érdekel, csupán tudom, hogy jó ideig játszottam magamban a szégyen és a harag félelme­tes társasjátékát, mikor né­ha összejöttünk egy pohár borra, beszélgetésre ismerő­seinkkel. Vajon melyik volt az, kinek a felesége (vagy húga, lánya!); aztán rájöt­tem, ostoba játék és értel­metlen; az a nő is csak kí­váncsi volt, mint te. És ez is körülbelül négy évvel ez­előtt történt, nem sokkal a folyóparti veszekedésünk után. Akkor nagyon rossz volt. A gyerek betegeske­dett,■ te ideges voltál, a munkád miatt (egyetlen tisz­tességes megbízást sem kap­tál a tervezőirodában, igy prémiumot sem, fizetésed sem emelték); talán azért viselkedtél úgy, talán azért csaltál meg. Rossz évem volt. Később, egy év múlva megváltoztak a körülmé­nyek, s nem téged akarlak bántani ismét, de ehhez ne­ked nem sok közöd volt. Át­helyeztek egy másik osztály­ra, ahol elfogadták és meg­dicsérték a munkád, jutal­makban részesítettek. Igaz, a te érdemed — tehetséges ember voltál. Bár apróságról van szó, de még leírni is kellemet­len, te nem rám gondoltál először az ilyen alkalmak­kor, hanem magadra, aztán a gyerekre, a kollégáiddal rendezett bankettra, és csak végül rám. Ez a végül esett rosszul. Csak a gyereket lett volna jogod elém he­lyezni. De most nem is er­ről akartam írni neked, cso­dálkozom, miért fecsegek ennyi ostobaságot össze­vissza, mikor annyi fontos mondanivalóm lenne. Ne haragudj, kicsit nehezen kezdem el, de a történtek után ez érthető. Ha egy hét­nél tovább bírod ital nélkül, én soha nem írom meg ezt a levelet, de így, azt hiszem nincs más választásom. Ha a gyerek halála után eltelt két év múlva sem tudsz a rögeszmédtől szabadulni, ak­kor reménytelen önmagamat áltatni azzal, hogy egyszer majd belátod tévedésedet. A gyerek halálához semmi kö­zöm. Megfázott, tüdőgyulla­dást kapott, az orvos nem vette észre (ha valaki, hát ő a gyilkos, bár mentségére szolgáljon, hogy egyszerű falusi körzeti orvos volt), és hogy ez akkor történt, ami­kor ismét velem nyaralt, er­ről igazán nem tehetek. Vi­szont nem tudofn elhallgat­ni, hogy pár héttel ezelőtt, amikor néhány napos hall­gatásod után a köszönésen kívül ismét szóba álltái ve­lem, és hogy a gyerekre, te­relődött a szó, úgy közölted velem, hogy te nem csaltál meg akkor nyáron, bár al­kalmad is lett volna rá, de nem tetted, mert a józan, segítő szeretetemre gondol­tál és a gyerekre (ebben a sorrendben!); úgy közölted ezt velem, mintha korbács­csal vágtál volna az arcom­ba. Tudom, nevetséges, női fogalmazás, de csak ennyi telik tőlem. Aljas vagy. A gyerek halála után (mikor azt hiszed, ennek a halál­nak én voltam az okozója!) arra vagy büszke, hogy nem csaltál meg akkor nyáron. No de most már ez is csak apróság. Két éve nem be­szélsz velem, néha kitörsz, üvöltözöl. Két éve hazajössz az irodából, köszönsz, szót­lanul eszel, levetkőzöl, kive­szed a táskádból azt a két- három borosüveget, és kéz-, detben az újságokban lapoz­gatva, később lemezt vagy a rádiót hallgatva kiiszod szép sorjában mindegyiket. Aztán vagy ostoba félszavakat mo­rogsz felém, amiből, ka nem válaszolok rá elég óva­tosan, üvöltözés lesz, vagy újra felöltözöl és elmész hazulról. Sétálni vagy to­vább inni. Éjszaka hazakul­logsz, és reggel álmosan, kótyagosan, fejfájósan dol­gozni akarsz, persze nem tudsz. Két éve élünk így. Tudom, hogy rövidesen el­küldenek a tervezőirodából is, beszéltem a főnököddel (most ne légy ideges, ezt a te engedélyed nélkül kellett megtennem), ő mondta, nem akartak bántani, azért he­lyeztek eleinte figyelmezte­tésül egyik osztályról a má­sikra. Természetesen ered­mény nélkül. Pedig végre tisztességes helyen dolgoz­hattál. Nos, én csak egyet mondhatok: két évig figyel­meztetésül én is mindent el­tűrtem, elviseltem, és bár örült rögeszméd nemcsak sértett és fájt, de hazug is volt, azonban szerettelek, melletted kellett maradnom. Harmincöt éves korában egy asszony még nem olyan öreg, hogy ne szülhessen gyereket. A mi fiunk halála a te förtelmes vádaskodásod nélkül is, de azzal együtt meg egyszerűen elviselhetet­lenné tette ezt a két évet és a következőket is. Kérte­lek erőszakkal és minden­féle „női fogással”, segít­sünk magunkon. Gondolha- , tód, milyen erőfeszítésembe került a szorgalmas, megér­tő, gondoskodó, de az ágy­ban vonzó és kívánatos fe­leség pózában tetszelegni. Milyen erőfeszítésembe ke­rült valósággal elcsábítani téged, remélve azt, hátha ismét összeköt bennünket valami. Te erre is csak azt vágtad' az arcomba: azért teszem, mert lelkiismeret- furdalásom van. „Pótolni akarod, amit elveszejtettél, mi?” Az ittasságod soha nem volt számomra ment­ség, hp így beszéltél. Ilyen körülmények között próbál­tam idézni az első örömö­ket és gyönyörűséget, amit tőled kaptam, ilyen körül­mények között próbáltalak szeretni ebben a két évben, de most már nem megy. Ne­kem is van munkám, de ha igy folytatom, rövidesen nem lesz. Én tudom, téged korábban alig, most már egyáltalán nem érdekelnek az évfordulók, dátumok, de ezen a napon, ezen a tizen­hatodik házassági évfordu­lónkon add a szavad, hogy minden megváltozik kettőnk között, különben elhagylak. Azaz visszaköltözöm vidék­re, és különélünk. Ne ha­ragudj, nem megy tovább, bár ennek semmi köze a gondoskodó szeretetemhez. Azt tizenhat évi együttélés után nem lehet máról hol­napra megszakítani, mint az idegeket őrlő estéket és éj­szakákat. Tudom, majd hoz­zá kell edződnöm ahhoz, hogy nincs kiről gondoskod­nom. Ha elválunk, ezt még hosszú ideig nehéz lesz el­viselni és megszokni. U. i. A vacsorád nem a jégszekrényben van, hanem a sütőben. Tíz óra felé jö­vök haza, és ma én is meg­innék veled egy üveg bort. „Sok bátor ember élt Aga­memnon előtt is, mégis úgy borul rájuk a hosszú éjsza­ka, hogy nem könnyeznek értük és nem ismerik őket, mert nem énekelt róluk jel­ként költő.” Czine Mihály idézte a horatiusi mondatot az MTA tudományos ülésszakán, me­lyet a nemzetközi könyvév alkalmából rendeztek. Nem ■a könyv, s az olvasás jövő­je miatti aggodalom hozta létre a könyvév világméretű megmozdulásait, s köztük ezt az ülésszakot sem. Még­is a felszólalók szavaiban ott kísértett ez a gondolat is. Elnyeli-e a kép a könyvet ? »Mi lesz az emberiség kol­lektív emlékeztével, népek nemzetek, kultúrák folyama­tosságával, ha csakugyan el­következik a Gutenberg kor­szak alkonya? Mi lesz a csak szóban formát öltő gondolat­tal és embermivoltunk nél­külözhetetlen eszközével, a beszéddel, ha információ- szerzésünkben az írást föl­váltja a kép, hová lesz fel- nőtt-embermivoltunk, ha be­szélő. harsány képesköny­vünk, a mozgó kép vissza­szorít bennünket, a vizuális tájékozódás infantilis állapo­tába? És, hogy alakul egyé­ni. önálló vélemény, ha .ké­szen kapott klisék ülnek rá álmainkra is? Vagy fölösleges az aggoda­lom, hiszen világszerte ter­jed az írástudás, a nyomta­tott művek sokasága a mér­tani haladvány arányában növekszik, hazai téreken ma­radva pedig sosem volt példányszámokat látunk, a lakosság negyede rendszeres köny vtárlátogátó ? Abszulut és relatív számo­kon, statisztikákon töpreng­ve Veres Péter figyelmezte­tése jut eszünkbe: ne le­gyünk a „pedagógiai illuzio­nizmus” rabjai. „Az arisz­tokraták — úgymond — jó iskolába járatták gyerme­keiket, házitanítók seregét is alkalmazták, mégis kevés Eötvös meg Széchenyi akadt köztük, s a könyv gyűjtők aránya is kisebb volt so­raikban, mint azoké, akik af Riviérán verték él pén­züket.” Az emberek egy része valóban nem lesz könyvbarát, de fontos, hogy minden közösségben legyen valaki, aki „mások helyett is olvas”, legyenek „rhapso- dosok”, akiket érdemes hallgatni, akár képről, akár közvetlenül szólnak és le­gyen maga a kép is jóra vivő. A szabadidő lassú és csön­des növekedésével a szóra­kozási lehetőségek is ver­senyre kelnek: győztes a könyv csak azoknál lesz, akiknél a jó oktatás meg­felelő hajlammal találkozik. Pesszimizmusra azonban nincs okunk, az oktatás ma még távolról sem olyan tö­kéletes, hogy ez a lappangó hajlam mindenkiből előtör­hetne, akiben rejtőzik. De, igenis, felkelthető! Versenyképes könyvtárakat! Aggodalmaskodás helyett a konkrét teendőkre kell koncentrálnunk: az oktatás javítására és olyan könyv­tárak létrehozására, amelyek versenyképesek a szórakoz­tató eszközök küzdelmében. Hiszen a tv olyan távirathoz hasonlít, mely azzal zárul: „levél megy”. Az elröppenő kép sok kérdésre fölhívhatja a figyelmet, melyekre az­tán a könyvtár ad kielégítő választ! A sokat utazó, és így különböző országok tv adásait összehasonlítani ké­pes Szabolcsi Miklós iroda­lomtörténész szerint a ma­gyar tv bizony hátul kullog az irodalom népszerűsítését illetően. Egyébiránt való, hogy a tv csak az amúgy is * olvasó embereket biztatja újabb ismeretszerzésre, kez­dőket nem indít el. A szép, gazdag, modern könyvtárak viszont a lakosság sokkal nagyobb százalékát vonják hatáskörükbe — a kezdőket is beleértve —, mint az elmaradottabb könyvtárak. Az ülésszakon a legalapo­sabb beszámolókat az olva­

Next

/
Oldalképek
Tartalom