Szolnok Megyei Néplap, 1972. július (23. évfolyam, 153-178. szám)

1972-07-01 / 153. szám

XXIII. évf. 153. sz. 1972. július 1., szombat. ME GYE I PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A ME GYE I TANÁCS LAPj A VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ARA: 80 FILLÉR Felvételi vizsgák közben M egkezdődtek az egyetem-főiskolai felvételi vizsgák, s bizony nincsenek irigylésre méltó helyzetben a felvételi bizottságok tagjai. Aligha okoz ugyan nehézséget, hogy a magyar felsőoktatási intézetekbe meg­felelő számban rátermett, szorgalmas, jól felkészült első- éve^ hallgatókat találjanak a nappali tagozatokra, anna, nagyobb gond azonban, hogy 39 251-en szeretnének bejutni a mintegy 14 és fél ezer helyre. Következésképpen, mint­egy 25 ezer fiatalt kell majd elutasítani, közöttük a leg­nagyobb számban olyanokat, akik eddigi munkájukkal, magatartásukkal igazán nem szolgáltak rá életük — alig­hanem első —, s máris nagy csalódására. Bizony, nincse­nek irigylésre méltó helyzetben a felvételizők sem: alig hogy befejeződtek az érettségi vizsgák, máris újra vizsgáz­nak. még nehezebb, s talán még szigorúbb követelmények között. És mégis; vizsgázni és vizsgáztatni kell. Az élet vas- törvényei nem engedik meg, hogy minden fiatalból az le­hessen, amit eleve elhatározott. A népgazdaság szükségle­tei, az egyetemek, főiskolák kapacitása korlátozza a meg­szerezhető diplomák, számát. így hát egyetlen, a társadalmi­lag kétségkívül igazságos megoldás marad, a felvételi vizs­gák és bizottságok rendszere, amely évek óta kialakult, de állandóan továbbfejlesztett alapelvek szerint végzi mun­káját..; Nemcsak a jelölt tudását vizsgálja, hanem igyekszik képet alkotni tehetségéről, rátermettségéről, hivatástudatá­ról, jelleméről is. Amint a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága nemrégiben, június 14-én és 15-én meg­tartott ülésén is megállapította, a felvételi rendszer tovább­fejlesztését az eddigi elvi alapokon kell elvégezni. Minde­nekelőtt arról esik szó, miként lehetne jobban mérni a rá­termettséget és a tehetséget, mert hiszen míg a tudásnak elég pontosan kialakítható ismérvei vannak, más tulajdon­ságok már korántsem látszanak ilyen biztosan értékelhe­tőnek. E isztendőről esztendőre nehéz helyzetet teremt, hogy az általában két és félszeres túljelentkezés bizo­nyos egyetemeken és főiskolákon néha 15—20-szo- ros. Mint minden esztendőbe^, idén is a Budapesti Orvos- tudományi Egyetem és a jogi kar vezeti a . sort. Nem lenne helyes, ha egyszerűen csak lebeszélnénk a fiatalokat a je­lentkezésről, mondván, hogy itt legkisebbek az esélyek. Bölcsebb, s nagyobb erőfeszítésekre sarkall, ha onnan kö­zelitjük meg a dolgot, hogy aki ma egyetemre es főiskolára akar bejutni, annak meg kell küzdenie társaival egy olyan versenyben, amelyet a közoktatás vezetői igyekszenek a le­hető legtisztábbá tenni. Őszintén reméljük, hogy az idei felvételi vizsgákon még a tavalyinál is jobban megmutat­kozik majd az a hatalmas munka, amelyet országszerte vé­geztek a fizikai dolgozók gyerekeinek segítésére, a tehet­séges munkás és panaszt fiatalok felkarolására. Sportha­sonlattal szólva nem akkor érhetik el a legjobb eredményt, ha eleve előnnyel indítjuk őket, hanem akkor, ha a legjobb edzőket kapják, a legjobb edzési módszereket használhat­ják, s így érhetik utói és szárnyalhatják túl előnyösebb helyzetből induló társaikat. A Központi Bizottság állásfog­lalása emlékeztet arra, hogy már az előző évben, az első évfolyamokon, az összes hallgatók 40 százaléka a fizikai dolgozók gyermekei közül került ki. Reméljük, ez az arány­szám az idén tovább nő, mégpedig ezeknek a gyerekeknek tudása és szorgalma alapján. B i ármilyen gond is a felvételiztetés, bármekkora iz­galom is a felvételi, nem szabad elfeledkeznünk arról: ez a nagy túljelentkezés tulajdonképpen azt a hatalmas, bár már megszokott ^ívmányt tükrözi, hogy a továbbtanuláshoz a társadalom jelentős anyagi segítséget ad. Arra is utalhatunk, hogy. a visszautasítottak — ez az előbbi esztendők tapasztalatai — ha nem is mindig köny- nyen, de megtalálják helyüket az életben. A bejutottak pe­dig, akikre szintén hatalmas munka vár, hiszen diplomát szerezni egyáltalában nem olyan könnyű, kezdettől fogva gondoljanak arra, hogy diplomásnak lenni egyáltalán nem kiváltság. Ügy tekintsenek majd jövendő diplomájukra, mint olyan okmányra, amely kötelezi őket az egész társa­dalom szolgálatára. P. I. Szombattól kötelező menü* szolgáltatás A belkereskedelmi miniszter rendelet« A vendéglátó üzletek me- nűszolgáltatásáról adott ki rendeletet a belkereskedel­mi miniszter. Ennek értel­mében a fővárosban, a me­gyeszékhelyeken, valamint a gyógy- és üdülőhelyeken működő elsőosztályú meleg­konyhás üzletek — az ide­genforgalmi idényben, vagy­is május 1-től szeptember 31-ig délben 12-től 15 óráig legalább egyféle turistame­nüt kötelesek kiszolgáltat­ni. Ugyanakkor az ország valamennyi másod- és har­madosztályú melegkonyhás vendéglátó üzlete egész éven át köteles legalább kétféle választékban napi menüt tartani, s azt a déli és az esti órákban kiszolgálni. A rendelet hatálya kiter­jed az állami, a szövetkezeti vállalatok, a szövetkezetek, a társadalmi szervek és in­tézmények által üzemeltetett valamennyi úgynevezett nyílt árusítású melegkony­hás üzletre, étteremre, ven­déglőre kávéházra, sörözőre. A turista- és a napi me­nüket a vendéglátó üzlet ár­lapjain kiemelten kell szere­peltetni. A rendelkezéseket július 1-től, szombattól kell alkalmazni. Jumzsagijn Cendenbalnak, a Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottsága el­ső titkárának, a Mongol Népköztársaság Miniszterta­nácsa elnökének meghívásá­ra Fock Jenő, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a Minisztertanács elnö­ke és felesége pénteken hi­vatalos, baráti látogatásra a Mongol Népköztársaságba utazott. A Minisztertanács elnökét • a látogatásra elkísérte Mar­jai József külügyminiszter­helyettes és Kádas István nagykövet, a Külügyminisz­térium főosztályvezetője. Búcsúztatására a Ferihegyi repülőtéren megjelent Fehér Lajos, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja és Vályi Péter, a Minisztertanács el­nökhelyettesei, dr. Csanádi György közlekedés- és pos­taügyi miniszter, dr. Faluvé­gi Lajos pénzügyminiszter, Párdi Imre, az Országos Tervhivatal elnöke, dr. Vár- konyi Péter államtitkár, a Minisztertanács Tájékoztatá­si Hivatalának elnöke. Púja Frigyes, a külügyminiszter első helyettese. Jelen volt a búcsúztatásnál V. J. Pavlov, a Szovjetunió budapesti Építésének, s á termelés beindításának jelentős szaka­szához érkezett el tegnap a Hűtőgépgyár jászárokszállási gyáregysége. Az állami épí­tőipari vállalat befejezte a három ütemben épülő gyár első szakaszát'^ ezzel végleges helyükre kerültek a gépek és a Tyler-licenc alapján el­kezdődik a szupermarket áruházi berendezések gyár­tása. A termelőmunkát valójá­ban már az év .elején el­kezdték: a 8 ezer négyzet- méter 'alapterületű gyártó csarnokban január óta foly­nak a belső technológiai és épületgépészeti szerelések. A nagykövete. Ott volt a bú­csúztatásnál Lhamszuréngin Tudev, a Mongol Népköz- társaság budapesti nagykö­vetségének ideiglenes ügy­vivője. Fock Jenő, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke, felesége és kíséretének tag­jai úton a Mongol Népköz- társaság felé, pénteken meg­szakították útjukat Moszk­vában. hatalmai létesítmény mel­lett meghúzódó barakképü­letben pedig serényen dolgo­zott az év eleje óta az a száztagú gárda, 'amelynek a gyártás feltételeinek előké­szítése volt' a fő feladata. Az új részleg üzemebehe- lyezésével a Hűtőgépgyár jászárokszállási gyáregységé­ben megkezdődött* a tényle­ges termelés. A harmadik negyedévben nagy választék­ban variálható, modul ele­mekből összeállítható eláru­sító pultrendszereket gyárta­nak. A műszáki előkészítésnek megfelelően jelenleg a hű- tetlen bútorokat gyártják. A Fogadásukra a vnukovói repülőtéren megjelent Dmit- rij Poljanszklj; az SZKP Po­litikai Bizottságának tagja, a Szovjetunió Minisztertaná­csának első elnökhelyettese, Nyikolaj Rogyionov külügy­miniszter-helyettes és több más hivatalos személyiség. Ott volt Rapai Gyula, ha­zánk moszkvai nagykövete is. Fodk Jenő rövid pihenő után folytatta útját. hűtött bútoruk műszaki elő­készítése tervszerűen halad, gyártásukat már az idén el­kezdik. A termékeket az idén — több mint 11 millió forint értékben hűtőpultokat — belföldön értékesítik. Ez azt jelenti, hogy népgazdasá­gunk hűtőlánc rendszere egy újabb láncszemmel erősödik. Jelenti továbbá, hogy a ke­reskedelem hatalmas lépést tesz a kulturált kiszolgálás, az élelmiszeráruk gazdasá­gos és higiénikus tárolásáért. Tervek szerint a hűtőpult részleg jövő évi termelési ér­téke meghaladja a 150 mil­lió forintot. LOSONCZ! PÁL ÉS AJTAI MIKLÓS FOGADTA MARCEL NAVILLE-T Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke pénteken az Országházban fogadta Mar- cél Naville-t, a Vöröskereszt nemzetközi bizottságának ha­zánkban tartózkodó elnökét és Melchior Borsingert, a nemzetközi bizottság európai fődelegátusát. Dr. Ajtái Miklós, a kor­mány elnökhelyettese ugyan­csak pénteken fogadta hiva­talában a Vöröskereszt ven­dégeit és szívélyes eszme­cserét folytatott yelük a Magyar, valamint a Nemzet­közi Vöröskereszt tevékeny­ségéről. Ma: A szövetkezők megyéi ünnepe Jászapátin ☆ Gyorslista a III. IV. Békekölcsön sorsolásáról Időszerű nionltsngyi kérdések a tanácselnökök értekezleté nek napirendjén Tegnap az Országház Go­belin-termében tanácselnöki értekezletet tartottak. Idő­szerű munkaügyi kérdések­ről Lázár György munka­ügyi miniszter tartott tájé­koztatót. Fontos feladatként jelölte meg a racionálisabb, hatékonyabb munkaerő-gaz­dálkodást, a belső munka­erő-tartalékok feltárását, a területi munkaerő-gazdálko­dás továbbfejlesztését. Hűtőberendezések Jász árokszállásról TUDÓSÍTÁSOK — HÍREK*- TUDÓSÍTÁSOK Gyorsul a főváros forgalma A tömegközlekedés, a köz­úti forgalom gyorsabb, za­vartalanabb lebonyolítására a Fővárosi Tanács Közleke­dési Főigazgatósága és BRFK közlekedésrendészete a három tonna összsúlyú, illetve ennél nagyobb súlyú tehergépkocsik behajtási ti­lalmát — amely eddig a Du­na és a kiskörút közötti te­rületet érintette délelőtt 7 és 9 óra között, illetve dél­után 16 és 18 óra között — július 10-től a Dp na és a nagykörút által határolt te­rületre délelőtt 7 és 10 óra közötti, délután 15 és 19 óra közötti időre terjeszti ki. A korlátozás alá nem eső idő­ben viszont bármilyen súlyú tehergépkocsi részt vehet a belvárosi forgalomban ak­kor, ha célfuvart bonyolít le. A három tonna összsúly alatti járművek átmenő, il­letve célfuvar-forgalma nincs korlátozva. Balatoni exporthajók A Magyar Hajó- és Daru- gyár balatonfüredi gyáregy­ségének sporthajó üzeméből újabb sporthajó szállítmá­nyokat indítottak útnak a külföldi megrendelőknek; A nuíanyagtestu túrahajók mind tavi, mind pedig ten­geri vitorlázásra alkalmasak, ezért keresettek a külföldi érdeklődők körében. A sporthajé üzem dolgozói az első félévben összesen 24 „Balaton” típusú műanyag túrahajót gyártottak angol, belga, svájci, holland és NSZK-bcli megrendelésre, az „Optimist” nevű kisvitor- lásból pedig 35-öt szállítot­tak az NSZK-ba és Angliá­ba. Ezenkívül egyedi típusú vitorlásokat is gyártottak angol megrendelésre. Üj tritikáléfajták Űjabb nemesítésű tritiká­lék vizsgáznak Kecskeméten, a Zöldségtermesztési Kutató Intézet tenyószkertjében. A búza és rozs keresztezéséből előállított új gabonafajtát állandóan variálja, új tör­zsekkel szaporítja a neme­sítő. A választékbővítés cél­ja, hogy a növény különbö­ző talaj- és éghajlati adott­ságok között is gazdaságosan termeszthető legyen. A laza szerkezetű homoktalajokra ' hosszabb szárú, igénytele­nebb hibridet állítottak elő, a jobb talajokra rövid tör­zsű, óriás kalászú, az inten­zívebb termelést jól tűrő fajtákat szelektálnak. Az ex­portlehetőségek miatt nap­fényre közömbös hibrideket is nemesítenek. Budapesti építőtáborok Vasárnap indul az építő­tábor-idény a fővárosban is. A KISZ budapesti Bizottsá­ga a következő hónapokra mintegy ezernégyszáz fiatalt mozgósított közérdekű, fon­tos munkálatok elvégzésére. Az idei „szezon” újdonsága, hogy a XV. kerületben, az újpalotai lakótelep szom­szédságában, a Felszabadu­lás úti iőtérnél vasárnap avatják a KISZ budapesti Bizottságának Váci Mihály építőtáborát. Az új tábort a 43-as számú Állami Építő­ipari Vállalat építette, több- millió forintos költséggel, a budapesti pártbizottság ja­vaslatára. Itt négy turnus­ban százötven-százötven fia­tal dolgozik majd, elsősor­ban az építés menetének gyorsítására, a kommunális munkálatoknál. Szomorú statisztika A nyári idényből még csak egy hónap telt el, de a meggondolatlanság, a köny- nyelműség máris tizenhét ember halálát okozta. Az ál­dozatok között van egy 10 éves gyerek, továbbá 14—18 év közötti fiatalok és négy felnőtt. Az 1971-es statiszti­kai adotok arra figyelmez­tetnek. hogy a víz július— augusztusban követeli a leg­több emberéletet, tehát a legkritikusabb időszak most következik. Tavaly június­ban hatan, júliusban már hatvanhárman, augusztusban pedig hatvanhatan vesztették életüket a hullámsírban. En­nek a szomorú statisztiká­nak fokozott óvatosságra kell figyelmeztetnie minden­kit Orvostudományi ülés Nyíregyházán Pénteken a nyíregyházi tanárképző főiskolán meg­kezdődött a Korányi Frigyes Tbc és Tüdőgyógyász Tár­saság extranulmonális (a tüdőnkívüli tbc-s megbete­gedésekkel foglalkozó) szek­ciójának Xni. ankétja. A tudományos tanácskozáson a társaság tagjain, ismert ma­gyar szakembereken kívül csehszlovák, svájci, lengyel, jugoszláv és NDK-beli fő­orvosok is részt vesznek, s közülük többen tartanak előadást. A kétnapos tanács­kozáson a csontízületi és nyirokcsomó-tuberkulózis je­lenlegi kezelésének megvita­tása szerepel. Mintegy 40 előadás hangzik el. Az ankétot dr. Riskó Ti­bor. az orvostudományok doktora, az Orvosegészség­ügyi Szakszervezet Központi Elnökségének tagja nyitotta meg. Fock Jenő Mongóliába utazott

Next

/
Oldalképek
Tartalom