Szolnok Megyei Néplap, 1972. május (23. évfolyam, 102-126. szám)

1972-05-10 / 108. szám

972. május 10. SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 5 Cseh néni könyvei Nem csak könyvei vannak Cseh néninek. Könnyei is. Mert ahogy elmondom, miért jöttem, ráborul a konyhaasz­talra és sír keservesen. Az­tán erőt vesz magán, letörli könnyét és szép tiszta sze­mét rám emeli. — Hogy is juthatok én va­laki eszébe, hiszen már két éve, hogy nyugdíjba men­tem. És húsz évvel ezelőtt még egyetlen könyvem se volt. Nem bizony. Itt a szolnoki Téglaház utcácskáiban ma­napság sem sok ház szobá­jában áll könyvszekrény. Cseh néninek sok könyve van. — Az ott Tamási Ároné, jaj, csúnya kézírása volt, de nagyon örültem, hogy nekem ajánlotta. Berkesi is ráírta a nevét a Sellő a pecsétgyű- rűn-re, aztán Karsai Elek professzor, Vihar Béla költő, Gálabárdi Zoltán író — nem is tudom felsorolni, hány dedikált könyvem van. Sora van annak, hogy Cseh néninek könyvszekré­nye, értékes könyvgyűjtemé­nye van. 1952-ben az öreg „Mili”, a jármű kultúrházá- nak büféjében pénztáros­ként kezdte a munkáséletet Cseh Gyuláné. Pár hónap telt csak el, a kultúrigazga­tó szólt neki: elment a régi könyvtáros, újat keresnek. Lenne-e kedve könyvtáros­nak lenni? — Tudja, én a könyvet mindig csak áhítottam, úgy mint a tanulást. De az én apám egy fizetéséből öt gye­reket nevelt fel. A mi ott­honunkban soha nem volt könyv, egy se. Hat elemire futotta nekem is. Pedig sze­rettem tanulni, olvasni még- inkább, Aztán férjhez men­tem, jöttek a gyerekek, azok­ra kellett a pénz. Dehogy tudott a negyvenes években, még az ötvenesekben is alig, könyvre költeni egy munkás. Hát én csak bámultam éj­szaka a sötétségbe és kér­deztem magamtól, merjem-e vállalni? Merte. Napi öt órás mun­kaideje volt. Vasárnap is. Mindezért 300 forint fix! Kilátok a kertbe. Sárga tulipán a magasba nyúló ró­zsafák között. Tiszta, szép az udvar. — Micsoda könyvtárátvé­tel volt! Nyilvántartás sem­mi, s azt se mondták, hány könyv van. Negyedóra alatt mutatták: azon a polcon szépirodalom, alatta gyerek­könyvek, jobbra tudományos művek. balra útleírások. Vagy négy és félezer kötet. — Akkor ám nem úgy volt mint most. Ültem a nagy teremben, s ha nem lettem volna kommunista, tán még a kezem is összeteszem: jöj­jön már egy olvasó! Mert csak hébe-hóba nyitottak rám ajtót. Az italkimérés vi­szont mindig tömve volt. Bi­liárdoztak, tekéztek. A könyv nem volt kelendő még ak­kor. Azért én bizakodtam, vártam. — A gyerekek! A leghálá- sabb olvasók. Volt egy kis­lány — azóta kétgyerekes asszony — a kis Moldvai Ági, aki annyit dicsért en­gem otthon, hogy bejött az édesapja. Bemutatkozott, s azt mondta látni akar. Ta­vasszal a temetőben ibolyát szedtek nekem. A névnapo­mon beszaladtak egy pu­szira. Szólt a kultúrigazgató, hogy tanulnia kell. Elvégez­te a hetedik, meg a nyolca­dik osztályt. Nem volt köny- nyű. Minden este a kultúr- házban és minden kultúrházi rendezvényen besegített. 1955-ben lett függetlenített, „nyolcórás könyvtáros”, havi 1200 forintért. Közben el­végzett vagy tíz tanfolya­mot, legutóbb Pesten könyv­tárosit. A dedikált könyvek egy- egy jól sikerült író—olvasó találkozó, könyvheti ünnep­ség emlékei. Szépek, mara- dandóak. — Nincs tíz éve, hogy ér­tesítést kaptam; két egyete­mista lány jön gyakorlati munkára a könyvtárba, nyá­ri szünidőre. Megijedtem ám nagyon. Igaz, akkor én már sokat olvastam, Jókai, Kaff­ka. Mikszáth, Nagy Lajos után már Balzacot, Maupa­ssant. Dehát az egyetem, egyetem. A két egyetemista lány legalább ilyen félelemmel jött. Megmondták őszintén, nem ez az első gyakorló ide­jük. Eddig lenézték őket, mert a gyakorlati munká­ban kevés a tapasztalatuk. — Hát képzelje el, ami­kor visszamentek az egye­temre, egyszercsak pénzes- utalványt hozott a postás! Az egyetem küldött 300 fo­rint jutalmat. Szép levelet írt a professzoruk, amiért segítettem nekik. Ahogy gyűltek otthon a legkedvesebb könyvek, úgy serkentek, nőttek a gyerekek. Cseh néninek egyre több volt a szabad ideje. Rég nem nézte, hányat mutat az óra. — Tudja, az úgy van, hogy három hét a kölcsön­zési idő. A gyerekolvasók­kal nem volt nekem soha semmi bajom. Azok inkább hamarabb kiolvasták a könyvet, mint később. De a munkások, különösen az idő­sebbje fáradt volt. az olva­sáshoz, s jó hónap beletelt, amíg újabb könyvért jöttek. Ismertem én mindenkit. Tudtam, hogy kit nem sza­bad felszólítani, hozza már vissza. Mert akkor tán töb­bet rám se nyitotta volna az ajtót. Látom az arcán, gondol­kodik rajta elmondja, ne mondja. Aztán mégis: — Egyszer jött egy kisfiú. Nem mondom meg a nevét, azért nem, mert aztán ő lett a legjobb olvasó, most meg becsületes, jó munkás. Hoz­ta vissza a könyveket Köz­ben ténfergett erre, arra, s a szatyrába dugott egy kö­tetet. Megvártam, hogy ki­menjen, nem akartam má­sok előtt szólni. Akkor utá­na mentem és azt mondtam: öcsikém, Cseh néni minden könyvet szívesen kölcsön ad neked, de így elvinni nem szabad. Ez a sok könyv itt sole emberé. Ha olykor mégis eltűnt egy-egy könyv — mert ez is az élet — nem szólt ő, nem panaszkodott senkinek. Könyvbizományos is volt. Szépen megvette a saját pénzéből és betette a többi közé, hogy ne legyen leltár­hiánya. — Olyan jó érzés volt tud­ni, hogy rám számítanak, hogy kellek abban a könyv­tárban. Tizennyolc évi mun­kám alatt egyszer sem vol­tam táppénzen! Pedig sok­szor ültem lázasan, derékfá- jósan abban a cudar hideg teremben. A szabadságomat meg a könyvtári szünnapok­ra osztottam be. Hétfőn, meg szombaton benti adminiszt­rációs munkám volt csak, zárva volt a könyvtár. Hát az adminisztrációt megcsi­náltam amikor kevés olvasó jött, a szabadságos napokat pedig letudtam hétfőnként, szombatonként. Szemével simogatja a könyveket. Ezt a kicsi, házi könyvtárat, ami csak az övé. Ami öröm. de nem vigasz ... — Amikor 1970-ben leltá­roztunk, 9 ezer kötetes volt a könyvtár. És nyolc—ki- lencszáz beiratkozott, állan­dó olvasó volt. Majd meg­szakadt a szívem, amikor öt­venöt éves lettem. Szóltam egy vezetőnek, bírom még a munkát. Bírnám, s szívesen végezném. Tudja kedves, so­ha nem felejtem el a vá­laszt, amit kaptam: „Ne ha­ragudj Cseh néni, megöre­gedtél, el kell menni”. Szolnoki veteránok emlé­kezését írtam, az után fut­kostam ezelőtt három évvel. Panaszkodtam otthon, nincs segédanyagom. Mondta a lá­nyom, mi sem egyszerűbb. Menj el Cseh nénihez ... — Egy fillért nem kellett fizetnem, amikor az egyete­met végzett, Dunántúlról ér­kezett könyvtárosnővel meg­csináltuk a leltárt. Rendben volt minden. Jó előre szól­tam, kértem, ne búcsúztas­sanak. Nekem a könyvtár nem a második, az első ott­honom volt. Én innen úgy sem tudok soha elszakadni. Nem búcsúztatták. Még csak egy kézszorítást sem kapott a 18 évi munkáért. Sóskúti Júlia Együtt az öreg diákokkal A jászapáti Mészáros Lő­rinc Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskola ebben az év­ben ünnepli fennállásának 60. évfordulóját. Az idei ballagás éppen ezért eltért a negyedikesek hagyományos búcsúzásától. A százhuszonnyolc érettségi­ző mellett ballagtak az >,al­ma mater” legöregebb diák­jai is, akik 40—50 évvel ez­előtt léptek ki az iskola falai közül. Gurzó László igazgató me­leg szavakkal köszöntötte a fiatal búcsúzokat és a vissza­tért öregdiákokat, akik az is­kola baráti körének felhívá­sára jöttek el. Az egykori diákok megte­kintették az iskolát és a köz­séget, majd az ünnepi ebéd­nél kifogyhatatlan diákélmé­nyeiket idézve elevenítették fel a régmúlt időket. A találkozó az elhunyt ta­nárok sírjának megkoszorú­zásával ért véget. Dózsa György emlékkiállítás nyílt a Magyar Nemzeti Múzeumban. A képen Az Elzet Gyár Dózsa György szo­cialista brigád tagjai autogramot kérnek Szervácius Ti­bor kolozsvári szobrászművésztől, Dózsa György szobrá­nak alkotójától __ A Fővárosi Művészi Közmű' es Vállalat porcelán műtermében százával sorakoznak az értékes „gyógyításra váró' törött porcelánok, kerámiik. Szakértő kezek művészi munkával javítják a hibákat illesztik össze a törött darabokat. (MTI Fotó—KS) Kisújszállás után Mezőtúron is íj postai kézbesítési rendszer a tanyavilágban Kedves hangú levéllel kö­szöntötte hétfőn a Debrece­ni Postaigazgatóság a tanyai körzeteiben felállított levél- szekrények tulajdonosait ab­ból az alkalomból, hogy má­jus 8-ával — Kisújszállás után — Mezőtúron is beve­zették az új külterületi kéz­besítési rendszert. A mezőtúri tanyavilág je­lenleg 52 ezer katasztrális holdon terül el el, ahol mint­egy ezer család él. Bizony nagyon sok gondot okozott a postának ezekre a területek­re a rendszeres kézbesítés. A postás kilométereket tett meg naponta hóban, sárban egy-egy küldeménnyel. de ha sok volt a munkája, elő­fordult. hogy napokig nem kapták meg leveleiket a cím­zettek. Mezőtúron most harminc, jól megközelíthető helyen ezer levélszekrényt szerel­ték fel, így jelenleg ez az ország legnagyobb külterüle­ti levélszekrényes kézbesíté­se. Két gépkocsival hordják a küldeményeket. így a szál­lítás lényegesen meggyorsul. Minden tanyaközpontnál van — 10-től 30 percig terjedő tartózkodási idő, amikor a külterületi lakosok találkoz­hatnak a kézbesítővel. Lehe­tőség van pénz, távirat, le­vél feladására, vagy bélyeg, képeslap, Újság vásárlására. Sőt, előzetes értesítés révén a csomagokat is átvehetik. Ezzel az új rendszerrel elér­hető az is, hogy ezután min­den tanyán lakó család na­pilapot rendeljen, hiszen már a délelőtti órákban a levél- szekrényekbe került a friss új­ság. A kis fémszekrények biztonságosak, mert kulccsal nyithatók—zárhatók, s min­den család külön kulcsot ka­pott. A posta tetemes ösz- szeget költött a kézbesítés kor­szerűsítésére, mindenki ér­deke, hogy sajátjaként vi­gyázzon a levélszekrényekre. Megkérdeztünk két tanyán élő embert, mit szól az új kézbesítési rendszerhez? Szűcs Sándorné takarító­nő az állami gazdaságban: — Én csak örülni tudok, mert minden nap ellenőriz­hetem, hogy van-e valami küldemény. Eddig sokszor előfordult, hogy a postás nem tudott napokig, jönni és nem kaptuk meg idejében az új­ságot vagy a levelet. Ez a rendszer már kényelmesebb, mert nem kell mindennel a postára menni. Nánási Károly ék is távol laknak a várostól: — Sze­rintem egyik embernek könnyebbség lesz, a másik­nak nem. Nekünk nagyon jó. mert a házunk előtt szerel­ték fel a szekrényeket, így csak kiszaladunk, ha érke­zik valamilyen küldemény. Ügy gondoltuk az asszony­nyal, ha már bevezették ezt a rendszert, akkor mi is rendelünk újságot, mert ez­után biztosan megkapjuk idejében: Az új kerületi kézbesítési rendszer jelentős a postai szolgáltatások fejlesztésében. Ezzel a módszerrel elsődle­gesen a szolgáltatások minő­sége javul, de a dolgozók munkakörülményei is jobbak lesznek. A IV. ötéves terv­ben szerepel, hogy az egész megyében megszervezik ezt a kézbesítési rendszert, amely már két helyen a gyakor­latban „vizsgázik”. Sz. E. Amikor néhány évvel ez­előtt Psyché első versei meg­jelentek, sénki sem gyanított többet játékos szellemidézés, nél, amit Weöres Sándor akárhányszor megtett már korábban is. Ó igen. költé­szetének rajongói örömmel s mihaszna ellenségei megve­téssel tudják róla rég, hogy ő nagy alakoskodó, afféle költő-Proteusz. Hát ilyen előzmények után miért nem szólaltathatna meg egy sohasem létezett múlt század eleji költőnőt, Psyché alias báró Lónyay Erzsébe­tet, aki Kazinczy jámbus- gyomláló szigorúságától íi- gyelmezve vitte mesterfokra a poétái mesterségben, ám vére olyannyira forró s egyé­nisége oly szabados volt, hogy nem fért bele semmi­lyen korabeli almanachba. Csakhogy Pszyché nem múltéi egy-két vers-szeansz- szal. Szaporán publikált a folyóiratok hasábjain, s ha­marosan sokan észrevették, hogy önálló életre kelt. kü­lönösen amióta Csernus Ma­riann előadóestté avagy mo­nodrámává foglalta össze majdnem minden versét, s az utóbbi évek egyik legna­gyobb sikerét aratva mutat­ta be a fővárosban. A művésznő vidékre is le­hozta — elsőként Szolnokra az Árkád presszó pódiumára — ezt az , elfajzott arisztok­rata-ivadékot. • Micsoda életről hagyott máig is sebző, tüzes emlék­rögöket szabályos léptékű anakreoni soraiban, fégyel- mezettségükben is üvöltő al- kaioszi, szaphói strófáiban, cigánydalok dévajságát ri­koltó énekeiben! Báró lányaként született valamikor a tizennyolcadik század legvégén. Anyja — tő­le örökölhette nyugtalansá­gát — vele együtt elszökött Bihari- Jánossal, a „kikent- kifent” cigányzenésszel, — s egy darabig maga is a pur- dék között nevelkedett. Az­tán rátalált a család, s lett illedelmes, de folytonos skan­dalumokat ígérő növendék­lány a rokoni környezetben, egészen addig, míg megrázó élmények és költősége bizta­tása ki nem röppentették a nagyvilágba. Megtűrt társal­kodónő és minden férfi elbű- völője Bécsben, rima és mű­vész keveréke. Találkozott Goethével, Hölderlinnel, egy , torzonborz, siket muzsikus” Beethoven, hihetőleg neki címzetté a Für Elise-t. Tit­kon született törvénytelen gyermekét megölette a jó hírnév megvédse érdekében nagybátyja, a betyárakasztó főispán. A csapások nem tö­rik meg, sikerek nem káp­ráztatják el, mindenről am j szemrevételez friss és mérés: ítélete van. Szerelmeit min den idegszálával átéli < könnyedén túlteszi magi rajtuk (olyanok varinak kő; tűk mint az ifjú Wesselény Miklós vagy a tragikus se sú, elfeledett poéta doct Ungvárnémeti Tóth * hogy végül is jó, noha Ü 7 "" - pongó feleség és anya 1« '•' egy morva-osztrák műp^rtc ló milliomos oldalán. Csernus Mariann Pszycht, műsora hosszú idő óta a lef jelesebb produkció a szóin' ki Pódiumon. Átváltozó ke- • peséssége épp oly bravúros és hiteles a maga nemében, ’ mint Weöres Sándoré. Gye­rekesen skandál vagy önfe­ledten zsonglőrködik a sza­vakkal, ha kell. Képes a lc/i légiesebb szomorúság rebb néseit pendítő pianókra orkán-hangos kitörésekre. Kristálytisztán értelmez* an kor pl. az enciklopédikus 1 dásával „degeszre tömött ; máriomhoz” hasonlatos Goethe és a bomlott ehr vei is szárnyaló Höld összevetésével a költésze nyegéről vall, de szinte a tűnésig feloldódik egy ti tella lüktető ritmusában Szabó Já

Next

/
Oldalképek
Tartalom