Szolnok Megyei Néplap, 1972. május (23. évfolyam, 102-126. szám)

1972-05-03 / 102. szám

SSiXllf. évf. 102.1972. május 3., szerda. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Ara: 80 fillér Május elsejét köszöntötték meoyeszerte Ünnepi nagygyűlések, felvonulások, majálisok Csaknem húszezer ember vett részt a szolnoki nagy­Kollégium, ösztöndíj a fizikai dolgozók gyermekeinek Megyei tanácsülés május 19-én Kora reggel még azt hitte mindenki, hogy eső lesz. Dél­előtt azonban kisütött a nap és a tavaszi verőfényben jó­kedvűen gyülekeztek Szolnok lakói a kijelölt helyeken, hogy együttesen vonuljanak a május elsejei nagygyűlés színhelyére, a Lenin-parkba. Hétfőn délelőtt fél tízkor csaknem húszezer ember zászlókkal, táblákkal. lég­gömbökkel, virágokkal vo­nult a város főutcáján az in­dulók hangjaira, hogy ünne­peljen. hogy köszöntse a nemzetközi munkásosztály nagy ünnepét. A menet élén a kitüntetett vállalatok dol­gozó, haladtak: az olajosok, a vzügyiek, a MÁV csomó­pont a Volán és a többi űzet, vállalat munkásai, al- kaltazottai. őket követték a töbl intézmények, hivata­lok, szövetkezetek gyárak dolgzói. Az MHSZ—olaj bá­nyái fúvószenekar kitett magért, szünet nélkül ját- s?ot[ (X szebbnél szebb in- dulóat. A henin-parkban, — aünnepség színhelyén —, a síbor melletti dísztribü­nön foglalta el helyét a nagyyülés elnöksége, a me­gye t a város párt-, állami, társaalmi, tömegszervezeti vezói, a gyárak, üzemek képvelői. A Himnusz elhangzása után úttörők köszöntötték; vört szegfűvel az elnöksé­get, najd Sipos Károly, a várc pártbizottság első tit- karííépett a mikrofonhoz. Üdvölte a fennállásának 900. jvfordulójára készülő Tiszparti város lakóit, a kivá és élüzem címmel ki­hintett vállalatok dolgo­zóit,. szocialista brigádok tagji, mindazokat, akik ezent napfényes délelőttön eljötc, hogy köszöntsék a világnu nkásainak ünnepét. Külc üdvözölte dr. Szekér Gyű, az MSZMP KB tag­ját, ;hezipari minisztert, a nagyűlés előadóját, aki fe­lesegei együtt ezt a napot Szóikon tölöttte. Üdvözöl­te Cd Istvánt, az MSZMP KB gját, a megyei bízott­gyűlésén ság első titkárát, Fodor Mi­hályt, a megyei tanács el­nökét, a hazánkban ideigle­nesen állomásozó szovjet ka­tonai alakulatok képviselőit, élükön I. E. Valjavítóval. A nehézipari miniszter ün­nepi megemlékezését a kö­vetkezőkkel kezdte: — A mai napon az öntu­datos dolgozók világszerte harci seregszemlére gyüle­keznek és a munkás szoli­daritás legyőzhetetlen erejét demonstrálják. Ez a hatal­mas sereg mindenütt a mun­kásosztály forradalmi vörös zászlóit lengeti. Ezt a májusi zászlót 8 évtizeddel ezelőtt a 8 órás munkaidőért, a min­dennapi betevő falatért, az elviselhető bánásmódért küz­dő munkások akkor még ki­csiny csapata emelte fel, s ez mostanra mindazoknak a jelvényévé nőtt, akik szaba­don akarnak élni. A májusi eszmének ma is élő tartalma az a felismerés, (Folytatás a 3. olalon.) Tegnap ülésezett. Szolnok megye Tanácsának végre­hajtó bizottsága. A tanács­kozás egyik központi témá­ja a május 19-re kitűzött megyei tanácsülés napirendi pontjainak megvitatása volt. A tanácsülés érdemi elő­készítése után a fizikai dol­gozók gyermekeinek tovább­tanulását elősegítő intézke­dések megyei tapasztalatai­ról számolt be az MTVB művelődésügyi osztályveze­tője. A segítségnyújtás cél­ja, hogy a közép- és felső­fokú iskolákat elvégezhessék azok a gyerekek is, akiknek anyagi helyzete ezt egyéb­ként nem tenné lehetővé. A megyei kép biztató (jó­val az országos átlag felett van), hangsúlyozta a beszá­moló, amit néhány statisz­tikai adattal alá is támasz­tott. Ebben a tanévben a továbbtanulásra jelentkezett nyolcadik osztályosok 87,5 százaléka, a megye közép- isoklásainak pedig 62,6 szá­zaléka fizikai dolgozók gye­reke. A realitás kedvéért hozzá kell tenni azonban, hogy főleg olyan felsőfokú okta­tási intézménybe jelentkez­nek a munkás és paraszt származású gyerekek, ahol a legrövidebb a továbbtanu­lás ideje (óvónőképző, taní­tóképző, felsőfokú techni­kum stb.). Nem indokolt meghúzni a vészharangot, hangsúlyozták a vitában résztvevők is, de továbbra is oda kell figyel­ni rájuk és törődni kell ve­lük. Elsősorban két terüle­ten, a kollégiumi ellátás ja­vításával és ösztöndíjak ala­pításával kell fokozatosan megszüntetni a fizikai dol­gozók gyermekeinek hátrá­nyos helyzetét. Olyan társa­dalmi ösztöndíjak juttatásá­val. amelyek nem kötik sem a középiskolást, sem a fő­iskolai és egyetemi hallgatót az ösztöndíjat adományozó szervhez. A Művelődésügyi Minisztérium 1972. decem­ber 31-ig megjelenő egysé­ges ösztöndíj-juttatási sza­bályzata feltehetően már ezeket az alapelveket érvé­nyesíti. A vb-ülés következő napi­rendi pontjaként a helyi ta­nácsok önkormányzatának gyakorlati érvényesítése ke­rült a tanácskozás gyújtó­pontjába. Lassan másfél éve annak, hogy életbe lépett az új ta­nácstörvény, amely vitatha­tatlanul új fejezetet nyitott a tanácsok életében. Először nyert jogi megfogalmazást a tanácsok népképviseletéből fakadó önkormányzati jogo­sultsága. Ami nemcsak több jogot, de az eddiginél jóval nagyobb felelősséget is je­lent az apparátusnak. Az elemző és kritikus hangvé­telű tájékozató az új és ki­bontakozóban levő folyamat jó néhány pozitív és nega­tív gyakorlati lecsapódását magába foglalta. A helyi tanácsok vezetői a kezdeti bizonytalanság, a gazdasági önállóság eltúlzott igénye után kezdik, megér­teni, mit jelent az önkor­mányzat és hogyan kell a kibővült hatáskörrel élni, állapította meg a tájékoz­tató. A szervezeti, működé­si, de elsősorban gazdasági téren jelentkező negatívu­mokat stb. — még ebben az évben a tanácselnökök ér­tekezletén vitatják meg. Kü'fö'dí szakszervezeti vezetők Szolnok megyében A SZOT Elnökségének meghívására a május else­jei ünnepségre hazánkba érkezett több külföldi szak- szervezeti delegáció. Közü­lük néhány tegnap Szol­nokra érkezett, hogy két napot megyénkben töltsön. Szűkebb hazánkban üdvö­zölhetjük Eugéniusz Widera és Dominika Chudzinska, a lengyel, Alvaro Masi az olasz, R. H. Ranasingha a ceyloni, Steve Maji az össz- afrikai, Chris Lawrence a jamaicai, Amanuel G. Mi­chael etiópiai és Maud Ma- nyose a dél-afrikai szak- szervezeti szövetség képvi­selőjét. A vendégeket teg­nap este Árvái István az SZMT vezető titkára, Tu- róczy Ferencné és Halmi Ferenc megyei titkárok üd­vözölték Szolnokon. A vendégek a kétnapos látogatás során megismer­kednek a szakszervezeti mozgalom megyei helyzeté­vel. Ma délelőtt az SZMT vezetőivel, a szakmai titká­rokkal beszélgetnek, majd ellátogatnak a Héki Állami Gazdaság alcsiszigeti köz­ponti üzemegységébe. Hol­nap délelőtt a Tisza Cipő­gyár vendégei lesznek. Dél­után Csorna Kálmán, a szolnoki városi tanács elnö­ke ad fogadást tiszteletük­re, ezután városnézésen vesznek részt, megtekintik a galéria kiállítását, majd az SZMT és annak munka- bizottságai vezetőivel talál­koznak. A vendégek csütör­tökön az esti órákban utaz­nak vissza Budapestre. Sarokba szorítva Cionista lenyegetések Határincidens KÜLPOLITIKAI TUDÓSÍTÁSAINK A 3. OLDALON HÍREK — TUDÓSÍTÁSOK — HÍREK — TUDÓSÍTÁSOK — HÍREK Maar vezetők kulidon DiAjtaí Miklós, a Mi­re sztanács elnökhelyettese, a nyár—csehszlovák gaz- dasá és műszaki-tudomá- nyosyüttmüködési vegyes- bizolg magyar tagozatá­nak löké kedden Cseh- szloúába utazott. Miros- lav ruskovicsnak, a ma- gyaisehszlovák gazdasági és műszaki-tudoinányos együüködési vegyesbizott. ság iszlovák tagozata el­nöké; meghívására a ve- gyesttság elnöki talál­kozó, vesz részt. Dhorgos Gyula kohó- ős ipari miniszter ked­den -noba utazott, ahol JoseJ Simon csehszlovák kohós gépipari miniszter­rel ytatja a közelmúlt­ban dapesten megkezdett tárgyait a két ország gépiinak együttműködé­séről magyar miniszter a brnoásárt is megtekinti. Tsdi Emilnek, az Or­szági Találmányi Hivatal elnöik vezetésével dele- gáci fizott Genfbe, a véd- jegy (nemzetközi lajstro­mozásának kérdéseivel fog­lalkozó szakértői bizottság ülésére. Kétszeres gyárbővítés A mohácsi farostlemez­gyárban az 1970-ben kez­dett nagyszabású ■— csak­nem kétszeres — bővítés eredményeként az. évi ter­metes 60 000 tonnával emel­kedik, s meghaladja majd a 100 000 tonnát. A félmilliárd forint értékű beruházásból eddig csak építkezéseket va­lósítottak meg, s most, az üzem faterén, a szerelés is megkezdődött. Nagyteljesít­ményű faaprító berendezést állítanak fel. Az új techno­lógia megszünteti a legnehe­zebb fizikai munkát a fa­rostlemezgyárban. Negyven zalai, veszprémi termelőszövetkezet, három állami gazdaság, a MÉSZÖV, a Hunnia közös vállalkozás és a Baromfiipari Országos Vállalat társulásával meg­alakult a Zala menti ba­romfifeldolgozó és értékesí­tő közös vállalat. A társu­lás évi 500 vagon baromfi feldolgozására alkalmas üze­met építtet Zalaegerszegen Az üzem építését még eb­ben az évben elkezdik. Kiskunsági birka nyírás A kiskunsági juhászaink - ban megkezdődött a birka­nyírás. Elsőnek az Idén is az Országos Állattenyésztési Felügyelőség szalkszentmár- tonl juhtenyésztő telepén kezdték meg a munkát, ahol négyezer birkát, több­nyire tenyészkost tartanak. Naponta 130—150 állatot szabadítanak meg — gyak­ran 10—11 kilogrammos bundájától. A termelőszö­vetkezeti gazdaságokban is megkezdődött az előkészü­let a juhnyíráshoz. Gépesí­tett vándornyírók járják majd a juhászatokat. Negyvenkét vagon méz Borsodból Borsod megye méhészei az idén negyvenkét vagon méz és tizenegyezer üveg lépes­méz értékesítésére kötöttek szerződést. A legöbb és leg­jobb mézet a rövidesen vi­rágba boruló akácosok ad­ják. Ezért a megye huszon­nyolcezer méhcsaládjából húszezret folyamatosan azokra a területekre vándo- roltatnak, ahol a virágzás a leggazdagabb. A méhészek már elkészíették a „méhle- gelők” térképét, megjelölve, hogy egyes vidékeken mi­kor kezdődik az akác vi­rágzása. A vándorméhészek zöme hétfőn kelt útra és el­sőként a Hajdú megyei Hosszúpályi, Bagamér és Vértes községek akácosaiban vertek tábort. Módosítják a kávészabványt Az utóbbi időben igen je­lentősen megnőtt az üzletek kávéválaszéka. Jelenleg mintegy 20 féle kávé kap­ható, ezért Időszerűvé vált a kávészabvány módosítása, kiterjesztése. 10 évvel ez­előtt ugyanis,, amikor a je­lenleg érvényben levő szab­vány készült, még csak 3— 4 féle kávét árusítottak, igy a most kapható kávék több­ségénél nem szabályozza előírás a pörkölés módját, a kávészemek megkövetel­hető legkisebb méretét stb. A Magyar Szabványügyi Hivatal most. kiilön-külön megállapítja, mennyi a nor­mál minőségé Amigó. az. Omnia, az Alibaba stb. ha­tóanyaga, milyen az íze, s hogy a fogyasztók állandóan azonos minőségű kávét vá­sárolhassanak, előírja a ke­verési arányokat, Üj helyen a szegedi kemping Az 1970-es tiszai árvíz „elmosta” a folyó partján létesített szegedi kempinget. Mivel a tavaszi áradások a korábbi években is káro­kat okoztak a berendezések­ben. az illetékesek elhatá­rozták, hogy új helyen épí­tik fel a - turisták szállás­helyét. Az E 5-ös út men­tén. a város kapujában ideális környezetben erdős területen kezdték meg az új kemping építését.. A mun­kák első szakasza lezárult. Több mint kilenc millió forintos költséggel elkészült az első osztályú nemzetközi kemping. Motelekben egye­lőre ötven személy kaphat szállást. Háromszázötven sá­torozó turistának is biztosí­tottak helyet. Az építkezést folytatják, és előreláthatóan 1973 május elsején már há- romszázötven vendéget mo­telekben, hétszázötvenet pe­dig sátrakban helyezhetnek majd el. Kiállítások hete Békésben Képzőművészeti kiállítások hetét rendezik meg Békés megyében. Ebből az alka­lomból a megye különböző helységeiben festő-, grafikus és szobrászművészek alkotá­saiból nyílnak tárlatok. Ked­den a sarkad! művelődési központban Kohán György, Koszta Rozália Győrfy Ilo­na, Vlasies Károly festőmű­vészek alkotásaiból nyílt kiállítás. A következő na­pokban Békésen, Gyomén, Dévaványán nyílnak tavaszi tárlatok. Üj közös vállalat

Next

/
Oldalképek
Tartalom