Szolnok Megyei Néplap, 1972. április (23. évfolyam, 78-101. szám)

1972-04-01 / 78. szám

4 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1972. április 1. Felszabadítók emlékezései Battonyától Nemesmedvesig, 1944. szeptember 23-tól 1945. április 4-ig. Több mint hat hónap, ádáz, elkeseredett harc. A debreceni páncéloscsata, a tiszai átkelés, a parla­menterek legyilkolása, Budapest ostroma, a dunántúli „Mar- git-vonal” szétzúzása — címszavak Magyarország felszaba­dításához. Mögöttük — 27 év távlatában is — a véres való­ság rejlik, a szovjet katonák áldozata egy ország életének jobbsorsra fordulásáért. A következőkben a II. világháború e féléves fejezetének történetéből villantunk fel néhány részletet. Nem ismeretlenek. Mégis különös érdekességet ad­hat nekik, hogy elbeszélőik a felszabadító szovjet csapatok parancsnokai. Ami új: a magyarországi harcok a szovjet vezérkarból nézve. Sztyemenko hadseregtá­bornok, a Varsói Szerződés törzsfőnöke 27 évvel ezelőtt, — mint a vezérkar hadmű­veleti csoportjának főnöke — közvetlenül is részt vett a haditervek kidolgozásá­ban. „Ahol a győzelmet ko­vácsolták” — 1969-ben ma­gyarul is megjelent memoár­ja után, most a „Znamja” című folyóirat hasábjain „Európa közepén” címmel emlékezett meg a magyar- országi harcokról. A követ­kező idézet, amely a harcok jelentőségét méltatja, onnan származik: „Magyarországot felszaba­dítva, a szovjet csapatok a szövetséges Csehszlovákia te­rületére léphetnének, amely közvetlenül szomszédos a hitleri birodalommal és így délről bekeríthetnék Német­országot. És innen már csak néhányszáz kilométer a fa­siszta íenevad barlangja. Ma­gyarország felszabadítása lé­nyegesen megváltoztatná a hadihelyzetet Olaszországban. Jugoszláviában, Görögor­szágban, és Albániában. Hátbatámadással fenyeget­nénk az ezekben az orszá­gokban harcoló német cso­portosulásokat és elvágnánk a német területre való visz- szavonulásuk útját. Mindez új és szerfölött fontos eleme lenne az európai hadihely­zetnek”. 1944. szeptember 23-án Brjuhov százados és Makszi- mov főhadnagy vezetésével Battonya térségében magyar földre gördültek az első szov­jet páncélosok. A 18. önálló harckocsi-hadtesthez tartoz­tak. Az egyetlen olyan szov­jet egységhez, amelynek ka­tonái az első naptól az utol­sóig részt vettek a magyar­országi harcokban. Három nappal később felszabadult Makó, elsőként a magyar vá­rosok közül. Az azt követő néhány napról így írt Mali- novszkij marsall, a 2. Ukrán Front parancsnoka „Buda­pest, Becs, Prága” című könyvében: „Az élet Makón gyorsan visszazökkent a kerékvágás­ba és ehhez nagymértékben hozzájárultak a szovjet csa­patok. Katonáink kijavítot­ták a hitleristák által fel­robbantott Maroshidat. amely összekötötte o várost a kör­nyező falvakkal. Lényeges segítséget nyújtottál! a há­rom konzervgyár helyreállí­tásához is. A gyárak igazga­tását a munkásgyűléseken megválasztott bizottságok in­tézték... A város körül el­terülő földeken újra megin­dultak a félbehagyott őszi mezőgazdasági munkák... íme egy kis város, Makó, ahonnan lényegében elkezdő­dött Magyarország felszaba­dítása. már a hátunk mögött maradt.” De ez még mindig csak a kezdet volt. 1944. október 6-án indult meg a debrece­ni hadművelet és nem egé­szen egy hónapos kemény harc után a Tiszántúl sza­bad volt. Megkezdődhetett a harc Budapest elfoglalásáért. Sztyemenko tábornok memo­árjában részletesen tárgyalja milyen nehézségekkel kellett szembenéznek a szovjet harcosoknak. „A vezérkarban alaposan tanulmányoztuk a budapesti ostromban résztvevő szovjet katonák tevékenységének várható jellegét és ennek sajátosságait. Elgondolásunk lényege így foglalható ösz- sze: megkerülni a várost északról és délről, míg a frontális támadásra csak minimális erőket koncentrál­ni. A hadművelet komoly, hosszú előkészítést igényelt, annál is inkább, mert be­köszöntött a borongós őszi idő, szakadatlanul esett. Repülőgépeink csak ritkán tudtak felszállni, az ágyúkat gyakran kézzel kellett tolni. A felázott utakon megrekedt mindenféle szállítmány. Ilyen feltételek között min­den szükséges eszközzel el­látni a frontot nagyon ne­héznek bizonyult, az átcso­portosításokat és a szüksé­ges manővereket végrehaj­tani pedig még nehezebbnek. Az ellenség szívósan tartot­ta a számára előnyös védel­mi állásokat és ellentáma­dásokkal is válaszolt... A harcok rendkívül súlyosak voltak, az eredmények pedig jelentéktelenek. A parancs­nokok idegeskedtek.” De sem a német fasiszták és magyar csatlósaik ellen­állása, sem pedig a termé­szeti körülmények nem aka­dályozhatták meg, hogy de­cemberben bezáruljon Bu­dapest körül a 2. és a 3. Uk­rán Front ostromgyűrűje. És ekkor a II. világháborús náci gaztettek bűnlajstroma egy újabb fejezettel bővült. A tények ismertek. 1944. de­cember 29-én Malinovszkij és Tolbuchin marssal közös ultimátumban szólította fel a fővárosban lévő német és magyar csapatok parancs­nokát, tegye le a fegyvert, kímélje meg csapatait és a várost a felesleges, értelmet­len pusztulástól. A válasz: Steinmetz és Osztyapenko kapitányok, a parlamenterek legyilkolása. N. A. Nyecse- poruk, a 66. gárda-lövész- hadosztály helyettes törzs- főnöke, aki Steinmetz útjá­nak megszervezéséért felelt, a szemtanú hitelességével számol be a hallatlan bűn- cselekményről. „Én már tudtam, hogy hadosztályunk térségében a V ecsés—Pestszentlőrinc— Kispest műúton fognak ha­ladni a parlamenterek. Meg­ismételtem a parancsot. Kznyecov ezredes átnyújtot­ta Steinmetznek a lepecsé­telt borítékot, amelyben az ultimátum volt. Sok sikert kívánt. Steinmetz a gépko­csi mellett állt, én pedig felderítőimmel jól megerő­sítettem a két nagy fehér zászlót, az egyiket hátul, a másikat elől — a kocsi por­védő üvegénél. Aztán Lip- szkij felderítővel együtt beültem az első — ismer­tetőjel nélküli — gépkocsi­ba. Elindultunk a perem­vonal mentén. 200 méternyi­re mögöttünk haladt a két fehér zászlóval felszerelt gépkocsi Benne a parla­menterek. Miután áthalad­tunk csapataink hadrendjén, Lipszkijjel együtt kiugrot­tunk, és a gépkocsit vissza- küldtük. Nagy, ritka pelyhekben esett a hó. Hátrafordultam és megláttam a parlamente­rek gépkocsiját, amely vala­mi miatt lelassított és egy kicsit lemaradt. 25—30 mé­ternyire az ellenség perem­vonalától kimentem a mű- út baloldalán lévő útpadká­ra, a németek felé néztem és megmutattam Steinmetz­nek az utat — Előre! — mondtam. Steinmetz felemelte a ke­zét és bólintott. Abban a pillanatban hatalmas robba­nás kábított el minket. A gépkocsi a levegőbe repült. Az utcát fekete füstgomo­lyagok töltötték meg és égés­szag terjengett. A gépkocsit az emberekkel együtt egy gépágyú lövedéke rombolta szét. A műút ezen a szaka­szon lángba borult. Azonnal Lipszkijre kiál­tottam: Petya! Mentsd a századost! Lipszkij a kocsi­hoz futott és ott elesett. Ügy tűnt, megsebesült. Oda­futottam hozzá és megláttam a halántékán vékony csík­ban lefutó vért. Már halott volt... Tüzet nyitottak ránk. Ezalatt a gépkocs; felől csendesen nyöszörögve kú­szott felém a súlyosan sebe­sült Kuznyecov hadnagy. Megragadtam és az első út­baeső sarokház ablakmélye­déséig vittem... Majd kéz­zel jelt adtam egységeink­nél!, nyissanak tüzet. A hit­leristák észrevették, hogy a földön kúszunk és utánunk eredtek... Géppisztolyosaink futottak segítségünkre. Tü-, zet nyitottak és gránátokat dobtak az utánunk lopakodó németekre. Kúszva érkez­tünk csapatainkhoz... A sebesült Kuznyecovot kórházba küldtük. Ok­vetlenül vissza kellett hoznunk megölt bajtársain­kat is. A százados holtteste 20 méterre feküdt az ellen­ség peremvonalától, a gép­kocsivezetőé még közelebb. A feladat végrehajtását Na- zarkov felderítő csoportjára bíztam. A sötétség beálltával a felderítők állandó tűz­ben, életüket kockáztatva közelítettek az utcán és csak december 30-án reggel 4 órakor sikerült kihozniuk a százados holttestét. A meg­ölt gépkocsivezetőt a fasisz­ták átvitték magukhoz. — Átkutatták a száza­dost? — kérdeztem. — Igen. A csomag, ame­lyet a felső zsebéből vet­tünk ki. Semmi más nem volt nála. A borítékot vastagon lep­te be a vér. Benne volt a bekerített csapatoknak és parancsnokságnak szóló ul­timátum.” A válasz nem késett. A szovjet harcosok rettenetes dühvei és elszántsággal in­dították meg az ostromot, amely másfél hónapig tar­tott. Budapest felszabadítása után már az sem segíthe­tett a németeken, hogy megmaradt páncélos elit alakulataik egy részét Ma­gyarországra vezényelték. Így Varsó alól a 4. SS pán­céloshadosztályt, a nyugati frontról pedig az ardenneki támadást végrehajtó „Hitler Adolf testőrsége” elnevezé­sű 6. SS páncéloshadsereget. 27 évvel ezelőtt április 4- én a Szovjet Tájékoztatási Iroda szűkszavú jelentésben adta hírül a világnak: „A március 16—április 4. közötti időben végrehajtott előretöréssel a 2. és 3. Uk­rán Front csapatai befejez­ték Magyarország egész te­rületének felszabadítását a német megszállóktól.” Magyar kiállítások Hunodon Számos külföldi országban kiállításokkal, tárlatokkal is megemlékeznek hazánk fel- szabadulásának 27. évfordu­lójáról. Közülük egyik legje­lentősebb az a reprezentatív bemutató, amely a magyar kortársművészek alkotásait sorakoztatja fel a szófiai Nemzeti Galéria termeiben. Ezen 39 mai neves festő­művészünk, szobrászunk és 24 grafikusunk mintegy más­félszáz munkáját ismerheti meg a bolgár közönség. A Berlinben. Prágában és Kas­sán nagy sikerrel szerepelt Derkovits-tárlatot Pozsony, ban is bemutatják április 4- én a művészetek házában. Ugyancsak a szlovák fővá­rosban láthatják az érdeklő­dök az előzőleg Prágában be­mutatott magyar könyvkiál­lítást, Varsóban pedig ma­gyar könyvbemutató lesz áp­rilis 3-án. A kijevi egyetem kiállí­tótermében Fazekas Lajos és Szabó Mihály fazekasművé­szek munkáiból nyílik kerá­miai kiállítás április első he­tében. A hónap második fe­lében avatják Havannában a magyar népművészeti kiállí­tást, amelyen 141 népművé­szeti alkotást láthatnak majd a kubai érdeklődők. A felszabadulási ünnepség- sorozathoz csatlakozik az a kiállítás is, amelyet az új varsói magyar intézetben nyitnák meg április 7-én. A modernvonalú, új épületet öt magyar képzőművésznő mintegy 40 alkotásának be­mutatásával avatják fel. Farkas Aladár szobrász- művész és Hincz Gyula fes­tőművész vietnami témájú szoobrait és grafikáit ugyan­csak áprilisban ismerhetik meg a finn érdeklődők Hel­sinkiben. Ez a tárlat Berlin­ben és Drezdában aratott megérdemelt sikert, a finn fővárosból pedig Stockholm­ba került, később Párizsban és Bécsben is bemutatják. A magyar művészek résztvesz- nek a bolognai nemzetközi gyermekkönyv illusztrációs kiállításon, amelyet április 8-án nyitnak meg. Méltó h?Iy?n Gádor István Kossuth-di- jas kerámikus művész élet­műve méltó helyre kerül: a Baranya megyei tanács meg­vásárolja és a pécsi Janus Pannonius Múzeumban he­lyezi el a szép. értékes al­kotásokat. A Budapesten élő nyolcvan esztendős művész a modern magyar kerámia egyik megteremtője és legki­válóbb élő mestere. A 379 darabból álló gyűjtemény a mai magyar kerámia repre­zentatív részét képezi, ezért nagy jelentőségű a pécsi mú­zeum kezdeményezése, hogy a gyűiteményt em-üt* tartsa és egészében mutassa be a közönségnek. Gádor István kerámiáit — egyelői-e — a siklósi vár termeiben állít­ják ki. Mint ismeretes: nva- ranta kerámiai művésztelet) működik itt' és a tervezett kiállítás hozzájárul majd az alkotótábor művészi környe­zetének kialakításához. Kirgizia gépipara Mind a 15 szovjet köztár­saságba, 600 címre indulnak el azok az önürítő tehergép­kocsik, amelyeket a frunzei autógyár készít. Ez a kirgí- ziai vállalat az első autó­gyár Közép-Ázsiában, — egyben jellemző példája an­nak a kölcsönös testvéri se­gítségnek, amit a Szovjet­unió népei egymásnak nyúj­tanak. A gyár létrehozásá­ban valamennyi szovjet köz­társaság szakemberei részt A mongol ktsz-ek Négy évtizedes fennállá­sukat ünneplik a mongol kisipari termelőszövetkeze­tek, amelyek az ország szo­cialista iparának egyik leg­gyorsabban fejlődő ágazatát alkotják. Jelenleg az ipari össztermelés egynegyedét adják és vezető szerepet töltenek be olyan ipari ter­melő ágazatokban, mint a szabás-varrás, asztalosipar­ág, porcelán- és szőnyeg­ipar. Tőkebefektetéseik túl­nyomó részét új üzemek épí­tésére, valamint a meglé­vők bővítésére és moderni­zálására fordítják. 1971-ben nagykapacitású varró- és ké­zimunkaüzemet hoztak létre, Sínpár a pusztán A sík terepen való vasúti vágányfektetés munkáját na­gyon megkönnyíti, a hagyo­mányosnál j óval gyorsabbá teszi a képen látható mód­szer és berendezés alkalma­zása. A szabványos hosszú­ságú síneket egy központi helyen erősítik rá a talpfák­ra, majd az elkészült modu­vettek. Kirgíziában — ahol az Októberi Forradalom előtt ritkaságszámba ment a fém- megmunkáló foglalkozás —, modern gépipar jött létre. Elektromos- és mezőgazda- sági gépek, fémforgácsoló szerszámgépek és fizikai műszerek, önműködő gépso­rok és petrokémiai felszere­lések készülnek ma a kir­giz vállalatoknál. sikerei amely a legkorszerűbb tech­nikai felszerelések segítsé­gével gyártja a gyermek- és felnőtt ruhákat, bőrárukat. A kisipari termelő szövet­kezetek általában a helyi nyersanyagokat hasznosítják. Az ötéves tervidőszakban a mongol kisipari termelő- szövetkezetek termelési vo­lumenüket 1,3-szorosára, a munka termelékenységét pe­dig 37 százalékra növelik. A termelési folyamatok szé­leskörű gépesítése alkotja a kisipari termelési ágazat to­vábbi fejlődésének legfonto­sabb feltételét és elemét. erőgéppel mozgatott, nagy áthidalású és kinyúlású vá­gányleemelő berendezés (ami tulajdonképpen egy önjáró daru) ugyanis a sínen nyug­vó kocsi mellé áll, onnan „felmarkol” egy modult és a helyére rakja. Gyors be­mérés, szabályozás és ösz- szekapcsolás után a kocsisor Zalai István lókat vasúti platós-kocsikon egymásra rakják. Hagyomá­nyos módon csak olyan hosz- szúságban kell lerakni a talpfákat és síneket, ami elegendő a munka elndítá- sához. A modul-utánpótlást szállító szerelvény azután már ezen haladhat. A lánctalpas Peru kaput nyit Japán előtt A perui sajtó szerint Ja- pának jó kilátásai vannak arra, hogy ebben az évtized­ben Peru legfőbb külföldi partnerévé váljék az iparo­sítás és a gazdaság fejlesz­tése terén. Az évtized végé­ig Japán kb. egymilliárd dollárt ruházhatna be Peru­ban, főként a vas- és szí­nesfémkohászatba és a pet- rokémiába. Peru és Japán között már több mint egy éve folynak tárgyalások. Bár Peru sze­retné átvenni Japántól a vi­lágelsőséget a halászati ipar­ban, a japán üzletemberek ezen a téren is kedvező szer­ződéseket kínáltak Perunak. Annál is inkább, mert szá­mukra jól jön a Lima és Washington viszonyában pil­lanatnyilag beállott hűvös politikai légkör. Japán volt az első a fejlett ipari orszá­előregördülhet az újonnan fektetett síneken és kezdőd­het élőről a művelet. Az Üzbegisztán és Tádzsikisztán végtelen pusztáit átszelő vasútvonalakat e módon épí­tik, mégpedig rekord gyor­sasággal. gok között, amely elfogadta a külföldi tőke irányítására és elhelyezésére vonatkozó perui törvényt. Az amerikai társaságok — amelyek közül néhányat már kisajátítottak — igen tartanak ettől a tör­vénytől. Másrészt a japán behato­lást részesítik előnyben azok a kis országok is, amelyek­kel a perui kormány szi- nesfémkohászati létesítmé­nyek építésére vonatkozóan kíván szerződéseket kötni. Ezek az országok — hang­súlyozzák limai kormánykö­rökben — „nem tudták ki­elégíteni annak a kormány­nak igényeit”, amely egyre fokozódó türelmetlenségeknek méginkább kedvez az a nem­rég hozott washingtoni doni tés, hogy felfüggesztik a hi­teleket az államosított tár­saságoknak ki nem fizetett jóvátételek miatt. Légvédelmi üteget harcászati gyakorlata (MTI Foto—Friedmann Endre íelv. — KS)

Next

/
Oldalképek
Tartalom