Szolnok Megyei Néplap, 1971. december (22. évfolyam, 283-308. szám)

1971-12-01 / 283. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Ara: 80 fillér XXII. évf. 283. sz. 1971. december 1., szerda. A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Több jóindulatot és ügyszeretetét E gyik legégetőbb társadalmi problémánk a lakás­hiány. Az ismert és sokszor elemzett körülmé­nyek miatt sok család él szükséglakásban, vagy lakásnak nem is nevezhető helyiségekben. Sokan kényte­lenek összeszorulni, öregek-fiatalok egymás gondjaival négy fal közé zárva tengődni, s várni arra, hogy egyszer ők is sorra kerülnek. Az állam erőfeszítései láttán a leg­többen nem is zúgolódnak; tűréssel várják azt a boldog napot, amikor családjukkal elfoglalhatnak végre egy olyan lakást, amelyben életüket normális körülmények között élhetik tovább. Sokan — akiknek ezt anyagi lehetősége megengedi — nem várnak tétlenül. OTP-lakásra, társasházra, vagy ön­álló magánházra gyűjtögetnek. A lakásprobléma megoldá­sánál az állam ezt is számításba veszi. Megannyi buzdítás hangzik el, hogy ily módon is váljék a lakásépítés társa­dalmi üggyé, maguk a rászorultak is — tőlük telhetőén — vegyék ki a részüket belőle. Általában megy is ez. De né­ha bizony csak megyeget. Mert az illetékes ügyintéző szer­vek részéről a közöny, a bürokrácia tengere veszi körül a buzgó igyekezetek J ellemző példa erre egy tiszaroffi család esete. El­határozták, hogy házat építenek. Ehhez első­sorban telek kell. Még az idén be akartak köl­tözni az új házba, ezért már áprilisban elkezdték a telek- vásárlási procedúrát. Eredmény: Telek van, pénz is van. De az adásvételi szerződést a mai napig nem sikerült meg­kötni. (Ügyintéző az OTP.) A család végül is a szerkesztő­séghez fordult panaszával. Megfelelő tanácsokat adtunk, s reméljük, rövidesen építkezni kezdhetnek. Ha minden jól megy, csak egy évet késik az új otthonba költözésük az ügyintézők lelkiismeretes segítőszándékának hiányából. A másik példa egy szolnoki család esete. Évekig vártak jogos lakásigényük kielégítésére, de erre nem került sor. Megértették a helyzetet, s nagy nélkülözésekkel, szinte minden másról lemondva házat építettek. Az új házat azonban kisajátította a tanács. Kell a terület egy fontos építkezéshez. Eddig rendben is van. (Csak kérdezzük: az építési engedély kiadásakor talán ezt előre is lehetett volna tudni.) Megkapták a kisajátított ház árát — levonva belőle egy lakás árát, amibe rövidesen beköltözhetnek. Olyan rövidesen — mint illetékesek kö­zölték velük —, hogy már tüzelőt sem kell venniük a tél­re. Hallgattak a szóra. A cserelakás kiutalása azonban ké­sik, s most itt állnak tüzelő nélkül. Ugyanis most már alig közelíthető meg a házuk. (A Tempó nem is vállalja a fu­vart.) Ez a család is a szerkesztőséghez fordult panasszal. Itt azonban még tanácsot sem igen adhatunk. Türelemre intettük őket és javasoltuk, járjanak el az illetékes fel­ügyeleti szerveknél, talán van lehetőség ügyük rendezésé­nek meggyorsítására. E két ügy — részben tanácsaink és közbenjárásunk alapján — végül is megoldódik. De tudjuk, hogy sok ilyen ügy van. Ezért kívánkoznak a tanulságok a nyilvánosság elé. öztudomású és elismerést érdemel az a sok-sok erőfeszítés, amit az illetékes felelős vezetők ré­széről a lakásépítések meggyorsítása érdekében tapasztalunk. Értjük ezalatt a fenti példákban érintett vá­rosi tanácsot és az OTP-t is. Tudjuk, hogy a szóbanforgó intézmények — és más, a lakásproblémával foglalkozó szervek — élén álló emberek, az ott dolgozók nagy része legalább annyira szívügyének tekinti a lakáshelyzet javí­tását, mint a lakásra váró családok. Mégis azt mondjuk, hogy ez a tiszteletre méltó álláspont és buzgóság nem,' érezhető mindig az ügyek intézésének menetében. Az ap­parátusok egésze nem teszi ugyanúgy magáévá ezt a gon­dot, mint az őket alkalmazó intézmény. Az ügyintézés rendje is — részben központi intézkedések alapján — bo­nyolult, sokszor teljességgel kiismerhetetlen annak az egy­szerű embernek, aki maga akar súlyos helyzetén segíteni. Ez talán még indokoltabbá teszi a kérést: több jóindulatot, ügyszeretetei élvezzenek a „felek” ebben a dologban. Azo­kat az ügyintézőket pedig, akikben nincs meg ez a segí­tőkészség, nem kellene a jövőben közel -engedni e fontos ügyhöz. — V — Fehér Lajos Tanzániába, az EAK-ba, az Iraki Köztársa­ságba és a Szíriái Arab Köziársss gba látogat Fehér Lajos, a Miniszterta­nács elnökhelyettese kor­mányunk képviseletében a közeljövőben a Tanzániai Köztársaságba utazik, ahol Tanzánia nemzeti ünnepén, a függetlenség kivívásának 10. évfordulóján rendezendő ünnepségeken vesz részt. Ezt követően hivatalos, ba­ráti látogatást tesz az Egyiptomi Arab Köztársa­ságban, az Iraki Köztársa­ságban és a Szíriái Arab Köztársaságban. Szabványügyi tanácskozás Losonczi Fái tárgyalása Algírban A hivatalos baráti látoga­táson Algériában tartózkodó Losonczi Pál, a Magyar Nép- köztársaság Elnöki Tanácsá­nak elnöke kedden, magyar idő szerint 11,00 órakor az algíri kormánypalotában megkezdte politikai tárgya­lásait Huari Bumediennel, az Algériai Demokratikus és Né­pi Köztársaság forradalmi tanácsának elnökével. Huari Bumedien a palota előtt fogadta Losonczi Pált és kíséretének tagjait. A politikai tárgyalásokon magyar részől Losonczi Pálon kívül részt vett dr. Bíró Jó­zsef külkereskedelmi minisz­ter, dr. Korom Mihály igaz­ságügyminiszter, Púja Fri­gyes, a külügyminiszter első helyettese és több más hiva­talos személyiség. Algériai részről a tárgya­lásokon Huari Bumedienen kívül megjelent Ahmed Kaid, a Nemzeti Felszabadítási Front (FLN) vezetője, Abdel Aziz Buteflika külügyminisz­ter, Lajasi Jakir kereskede­lemügyi miniszter, Bualem Ben Hamuda igazságügymi­niszter. Mohamed Ben Jahia felsőoktatási miniszter és több más hivatalos személyi­ség. A megbeszéléseken megvi­tatták a nemzetközi helyzet­nek, valamint a két ország kapcsolatainak kérdéseit és a két államfő tájékoztatta egymást országa helyzetéről is. Egyetértettek abban, hogy a két ország kapcsolatait az őszinteség és a baráti együtt. működés jellemzi, és mind­két fél elégedett a kapcso­latok alakulásával, azok di­namikus fejlesztésére törek­szik. Kedden este Huari Bume­dien a kormánypalotában díszvacsorát adott Losonczi Pál tiszteletére. A vacsorán a két államfő üdvözlő beszé­det mondott. Losonczi Pál ma reggel, látogatásának harmadik napján vidéki körútra indul Algériában. Oranba utazik, ahol egy mezőgazdasági üze­met, egy kőolajfinomítót te­kint meg, majd az olajkutak körzetét keresi fel, és az éj­szakát is Hassi MessaOud- ban, a szaharai olajlelőhe­lyeknél tölti. Ma elutaznak szevasztopoli vendégeink Szevasztopoli vendégeink ma utaznak el Szolnokról. A hős városok hete rendezvénysorozata alkalmából a Szovjetunió hét hős városának küldöttei látogattak Magyarország hét városába. Miként a szevasztopoli de­legáció tagjai, úgy a többi hős város küldöttei is meg­ismerkedtek a vendéglátó megye életével, gazdasági, kulturális eredményeivel. Itt tartózkodásuk nagy szolgá­latot tett a szovjet—magyar barátság érzése elmélyítésé­nek. Találkozás honfitársakkal Befejeződött kedden a Ro­yal Szállóban az az egyhetes elektrotechnikai szabványo­sítási tanácskozás, amelyen a KGST tagországok képvi­selői a regisztráló műszerek biztonságtechnikai követel­ményeiről, továbbá a villa­mosgépek védettségi fokoza­tairól tárgyaltak. Egyeztet­ték a fenti témák egvséges szabványosítási ajánlását is. Alexandr Dmifcrijevics Ivanov, a szevasztopoli vá­rosi pártbizottság titkára és Jevgenyij Andrejevics Reb­rov, a Szocialista Munka Hőse, építőipari brigádveze- tő meleg fogadtatásban ré­szesült megyénkben. Egész Szolnok megyei útjuk során érződött, hogy a vendéglá­tók a protokoll-szabta il­lendőségen túl szeretettel és barátsággal veszik körül a hős város küldötteit. Tegnap délelőtt a vendé­gek a megyeszékhelyen tet­tek egy kiadós sétát, majd szálláshelyükön, a Tisza Szállóban kellemes meglepe­tésben volt részük. Ebéd után a Hajdú-Bihar megyé­ből Budapestre utazó kije­viek — Ukrajna hős fővá­rosának küldöttei — szakí­tották meg útjukat Szolno­kon, hogy találkozhassanak a szevasztopoli elvtársakkal. Délután újabb honfitársak érkeztek: a Pjatnyickij Né­pi Együttes tagjai. A művész­együttes szereplése Este hét órára zsúfolásig megtelt a Szigligeti Színház nézőtere, amikor A. D. Iva­nov, a szevasztopoli városi pártbizottság titkára és Za­gyi János, az MSZMP me­gyei bizottságának titkára lépett a függöny elé. Elő­ször Zagyi János szólt a szovjet vendégekhez és a kö­zönséghez. — Ünnepi műsorunk al­kalmából is meghajtjuk az örök tisztelet zászlóját Sze- vasztopol hős védői, már­tírjai szent emléke előtt. Kérem önöket, hogy vigyék haza innen, a Tisza tájról Szolnok megye dolgozóinak szívbéli jókívánságait. Tisz­ta szívből kívánjuk a mai szevasztopoliaknak, hogy városuk fölött örökké az életadó békés építő, alkotó munka csillaga ragyogjon. A mai nappal fejeződik be megyénkben a hős városok tiszteletére szervezett ren­dezvénysorozat Talán nem is lehetne ennek méltóbb koronája, mint a világhírű Pjatnyickij együttes műso­rának megtekintése. Az üdvözlő szavakra A. D. Ivanov válaszolt, aki köszönetét mondott a megye vezetőinek, dolgozóinak a baráti vendéglátásért A közönség meleg fogad­tatásban részesítette a szín­padra lépő együttest, a Pjat- nyickijról elnevezett Állami Akadémiai Orosz Népi Együttes dalosait, táncosa­it és szólistáit. A két részes műsorban gazdag és színes világa bontakozott ki az orosz folklórnak. A megszó­laltatott népdalok közül a brilliánsan csengő Trojka­dal, valamint a nálunk is népszerű Kalinka sodró ere­je ellenállhatatlanul ragad­ta magához a közönséget. Az orosz tél lírai romantikus szépségei ragyogtak fel a Dal-tánc a télről című kom­pozícióban, amelyet éppúgy Tatyána Usztyinova, a Szov­jetunió állami-díjas népmű­vésze rendezett, mint az est többi műsorszámát, il­letve tablóját. Az Orosz har­monikában a szellemes ko­reográfia a női kosztümök játékára épülő, látványos­ságában is hatásos, ötletes megoldások ragadtatták tapsra a nézőket. A szín­pompa, az erő és a szépség parádés felvonultatását tré­fás dalok egészítették ki és a tökéletes hazai ízeket ho­zó magyar népdalráadás. A kivételesen szép élményt hosszantartó tapssal jutal­mazta az est közönsége. Ülést tart a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak ülését 1971. december 1-re, szerdára, összehívták. A Politikai Bizottság a nemzetközi helyzet időszerű Kérdéseinek, — valamint az 1972. évi népgazdasági terv és költségvetési irányelvei­nek és a Központi Bizottság 1972. évi munkatervének megtárgyalását javasolja az ülés napirendjére. MA: Magasabb színvonalon, mint eddig A szerkesztőség postájából Jogi tanácsadó Megkezdődött a varsói külügy miniszteri értekezlet Kedden délután a lengyel minisztertanács palotájában megkezdődött a Varsói Szer­ződés tagállamai külügymi­nisztereinek kétnapos érte­kezlete. A tanácskozás célja az európai biztonsági és együtt­működési értekezlet össze­hívásával és előkészítésével összefüggő problémáK meg­vitatása. A találkozón résztvevő bolgár küldöttséget Ivan Basev, a csehszlovákot Jan Marko, a lengyelt Stefan Jedrychowski, a magyart Pé. ter János, az NDK-belit Otto Winzer, a románt Corneliu Manescu. a szovjetet And­rej Gromiko külügyminiszter vezeti. A tanácskozáson résztvesz- nek külügyminiszterhelyette­sek valamint tanácsadók és szakértője. HÍREK — TUDÓSÍTÁSOK — HÍREK —TUDÓSÍTÁSOK — Mironov altábornagy látogatása a néphadsereg központi klubjában A szovjet hős városok he­te alkalmából hazánkba ér­kezett N. M. Mironov altá­bornagy kedden ellátogatott a magyar néphadsereg köz­ponti klubjába, ahol a bu­dapesti helyőrség vezető be­osztású munkatársaival ta­lálkozott. A szívélyes, ba­ráti hangulatú összejövete­len részt vett Pesti Endre vezérőrnagy, helyőrség-pa­rancsnok, ott voltak katonai főiskolák, különböző honvéd­ségi alakulatok, intézmé­nyek parancsnokai. A ven­dégeket Szász Domokos ez­redes, a központi klub pa­rancsnoka üdvözölte, majd Mironov altábornagy emlé­kezett vissza a több mint negvedszázad előtti történel­mi jelentőségű eseményekre, s válaszolt a hozzá intézett kérdésekre. Súlyos közúti baleset a 4-es főúton Tegnap kora délelőtt, 9 óra körül a 1-es főúton, Szolnok és Szajol között sú­lyos közúti baleset történt. A Szajol felé haladó gépko­csiforgalmat akadályozta a 106-os és 107-es kilométer­kő között egy tehergépkocsi, amely az országút jobboldali padkájának töltéséhez föl­det szállított. Az egymást követő járművek így kény­telenek voltak lassítani és összetorlódtak. Feltehetően a figyelmetlen vezetés miatt következett be a baleset, melynek hét sérültje lett. illetve az egyik súlyosan megsérült személy a kór­házba szállítás után meg­halt. Ketten már elhagyták a kórházat, a többieket ápol­ják. A baleset okait a rendőr­ség vizsgálja. Csökken az influenzá­ban megbetegedők száma a fővárosban A fővárosi KÖJÄL jár­ványügyi osztályának tájé­koztatása szerint Budapesten az utóbbi napokban tovább folytatódott az influenzajár­vány nagymérvű csökkené­se. A hét végén 7140, vasár­nap 688 megbetegedést je­lentettek. Hétfőn ismét nö­vekedett a bejelentések szá­ma: a kereken 12 000 új be­teg között azonban — ha­sonlóan a korábbi hétfői napokhoz — minden bizony­nyal jelentős hányadot tesz­nek ki azok, akik még szombaton vagy vasárnap betegedtek meg, de csak hétfőn jelentkeztek az orvo­soknál. Mindenesetre a két héttel ezelőtti 47 ezerrel szemben a mostani hétfőn megállapított 12 000 megbe­tegedés igen te'intélves csökkenést mutat. Szövőd­ményt az orvosok 388 eset­ben — az összes megbetege­dések 3,2 százalékában — ál­lapítottak meg, kórházba 153 beteget szállítottak. Az iskolai hiányzók ará­nya 6,3 százalékra csök­kent. Lapzártakor érkezett: Tegnap délután Szrlnokon, a Landler Jenő utcában Kiss Ferenc Szolnok, Ady Endre út 61. szám alatti la­kos az általa vezetett te­hergépkocsival elütötte az útpadkán álló Gigor Györ­gyöt és feleségét — Abony, Bocskai u. 4. szám alatti kosokat. A baleset következ­tében mindketten súlyosan megsérültek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom