Szolnok Megyei Néplap, 1971. november (22. évfolyam, 258-282. szám)

1971-11-02 / 258. szám

„Mindig örömmel jövünk Szó nők megyei b?rátáinkhoz” Li Dong Szón látogatása Szo'nokon és Zagyvarékason Tegnap délelőtt egynapos látogatásra Szolnokra érke­zett Li Dong Szón, a Koreai Népi Demokratikus Köztár­saság rendkívüli és megha­talmazott nagykövete. Elkí­sérte An Min Szu, a nagy- követség másodtitkára. A a megyei pártbizottság tit­kárai is. A tájékoztató után Li Dong Szón szólt hazája, a Koreai Népi Demokrati­kus Köztársaság fejlődéséről, jelenlegi feladataikról. Így többek között beszélt — mint legfontosabb tenniva­j övünk Szolnok megyei ba­rátainkhoz látogatóba.” A beszélgetés után a ven­dégek és a vendéglátók vá­rosnézésen vettek részt, majd elmentek a Tiszámén ti Ve­gyiművekbe, ahol a város és a gyár vezetői fogadták Kínai zász'ó az ENSZ-ben Castro Chilébe utazik (KÜLPOLITIKAI TUDÓSÍTÁSAINK A 2. OLDALOl) A koreai vendégek a pártbizottsági tájékoztatón. Képünkön Min Szu, I<i Dong Szón és Csáki István, vendégeket Csáki István, az MSZMP KB tagja, a megyei bizottság első titkára. Fo­dor Mihály, a megyei ta­nács elnöke fogadta a me­gyei pártbizottság épületé­ben. A megérkezés után a ko­reai vendégek részére Csáki István tájékoztatót tartott a megye társadalmi, gazda­sági, politikai helyzetéről. Részt vettek a beszélgetésen lóikról — a szerszámgép­ipar további fejlesztéséről, az új mozgalomról, melynek jelszava: „30 ezer eszterga- padot”, az energia ipar fej­lesztési terveiről (jelenlegi 16,5 milliárd kWó helyett 1975-re 20 milliárd kWó vil­lamosenergiát termelnek); szénbányászatuk további fejlesztéséről. Megköszönte a baráti fogadtatást és kije­lentette: „Mindig örömmel (balról, jobbra): An őket. Az üzem munkáját Bán László igazgató ismer­tette. ezután " gyárlátogatás következett. A délutáni órá­kat Li Dong Szón és kísé­rete Zagyvarékason' a Béke Termelőszövetkezetben töl­tötte. Ott ugyancsak tájéko­zódott a termelőszövetkezet elért gazdasági eredményei­ről, a ma gondjairól, majd megtekintette a különböző üzemegységeket. Brezsnyev \rh szaérkezett Moszkvába Erich Honecker, a Német Szocialista Egységpárt első titkára hétfőn délben ebé­det adott Leonyid Brezs- nyevnek, az SZKP főtitkárá­nak tiszteletére, NDK-beli baráti látogatásának befe­jezte alkalmából. Brezsnyevnek és Erich Ho_ ■ neckernek, a Német Szocia­lista Egységpárt első titká­rának gépkocsija. 15 óra 20 perckor érkezett meg a Ber- lin-Schönefeld-i repülőtérre. A Szovjetunió és a Német Demokratikus Köztársaság állami himnuszának elhang­zása után Brezsnyev a dísz­század parancsnokinak tisz­telgését fogadta, majd oro­szul búcsúzott el a dísz­századtól. Úttörők virágcso­korral köszöntötték Leonyid Brezsnyevet és kíséretének tagjait. Hétfőn délután visszaér­kezett Moszkvába Leonyid Brezsnyev, az SZKP Köz­ponti Bizottságának főtitká­ra, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnökségének tagja. Brezsnyev Georges Pom­pidou francia köztársasági elnök és a francia kormány meghívására Franciaország­ban tett hivatalos látogatást. Ezt követően a Német Szo­cialista Egységpárt Központi Bizottságának meghívására az NDK-ban tartózkodott baráti látogatáson. Kubába u!azik Dr. Ajtai Miklós A kubai forradalmi kor­mány meghívására novem­ber első felében dr. Ajtai Miklós, a Magyar Népköz- társaság miniszterelnökhe­lyettese hivatalos baráti lá­togatásra Kubába utazik. Látogatása idején kerül sor a kubai—magyar gazdasági, tudományos, műszaki együtt­működési bizottság ülésére is, amelynek elnöke magyar részről dr. Ajtai Miklós, kubai részről Carlos R. Rod­riguez miniszter, a Kubai Kommunista Párt titkárásá- nak tagja lesz. Meggondolatlan féliesités helyett gazdaságossági számítás Téli teVi íszülés az építőiparban Közeledik a tél: az építő­ipar is megkezdte a mele­gítő berendezések, hőlégfú­vók. gőzfejlesztő kazánok kiszállítását a téli építkezés­re kijelölt munkahelyekre. Az. tóÁ>tízT<létek azonban már jóval korábban megkez­dődtek. A vállalatok még szeptemberben elkészítették a téli munkák intézkedési tervét, sőt az előrelátók már az építési megbízás szerző­désének megkötésekor a téli munka lehetőségének figye­lembevételével ütemezték a határidőket. Az előkészületek módszere lényegesen válto­zott: most nemcsak műszaki intézkedési tervet készítet­tek, hanem körültekintő köz- gazdasági elemzést is, mert a téli munka meggondolatlanul látványos műszaki megoldá­sai gazdaságilag tönkretehe­tik a vállalatot. Ezért fontos cél hogy december végére a lehető legkisebbre csökkent­sék az építkezések befejezet­len állományát és az anyag- készletet. így az erőket koncentrál­tan használhatják fel első­sorban a népgazdaságnak fontos egyedi beruházáso­kon, a lakásépítkezéseken és más nagy objektumo­kö»i, A gazdaságos és hatékony munka feltételeinek megte­remtésében fontos törekvés, hogy ezekben a hetekben tető alá kerüljenek a téli munkára kiszemelt épületek, felszereljék beüvegezzék az ablakokat és ne átmeneti ideiglenes jellegű, hanem végleges berendezésekkel old­ják meg az éoületek fűtését. A most következő tél az el­ső. amikor elmondható, hogy mindez nemcsak törekvés, hanem a gyakorlatban is megvalósul. Az ország leg­nagyobb lakásépítője, a 43-as Építőipari Vállalat például éppen a napokban tartott egyeztető megbeszélést part­nereivel arról, hogy az épülő új lakótelepeken ne a műszaki átadáskor, hanem már most kapcsol­ják be a távfűtésbe azokat a félig kész lakóházakat, melyekben télen dolgoznak majd az építők. Ezen a télen csaknem 70 egyedi nagyberuházáson dol­goznak. A tervszerű felké­szülés adataiból máris meg­állapítható. hogy ezeken az év utolsó három hónap­jában több munkát végez­nek el. mint amennyit a jóval enyhébb időjárási körülmények között telje­sítettek a harmadik ne­gyedévben. A lakásépítkezéseken kü­lönösen nagy súllyal esik latba a házgyárral rendelke­ző ÉVM-vállalatok téli mun­kája, mert a gyárjellegű pa­nelüzem télen is ontja a ter­mékeket. így gondoskodni kell arról hogy a panelek összeszerelése lépést tartson az üzemj termeléssel. HÍREK — TIJDÓSII HÍREK — TUDÓSÍTÁSOK ^ HÍREK if : DÚSÍTÁSOK — HÍRE A kulturális alap felhasználásáról Baranyában a megyei nép­művelési tanács nagyszabá­sú felmérést kezdeményezett: a jövő év közepéig valameny- nyi kulturális alappal ren­delkező vállalatot, üzemet, termelőszövetkezetet, kisipa­ri szövetkezetét felkeresnek és rögzítik, hol, milyen ösz- szeget használhatnak kultu­rális célra és azt hogyan, mire költik el? Az a tapasz­talat ugyanis, hogy sok he­lyen nem a rendeltetésének megfelelő célra fordítják ezeket a pénzeket. Baranyá­ban az idén például több mint 16 millió forintot költ­hetnek a kultúrára az üze­mek, vállalatok, ami megkö­zelíti a megyei tanács éves közművelődési keretét. Az adatok ismeretében azt sze­retnék elérni, hogy a hely­telen gyakorlat megszűnjön, S kialakuljon az egységes közművelődést elősegítő ko­ordináció. Elemzéseket készítenek a balesetek okairól A kohó- és gépipari mi­niszter most megjelent uta­sításában felhívja a vállala­tok igazgatóit, hogy vizsgál­ják meg a dolgozók munka- védelmi és egészségügyi hely­zetét, szociális ellátását és en­nek alapján egészítsék ki intézkedési terveiket. A kö­zéptávú vállalati tervvel összhangban minden évben március 31-ig komplex mun­kavédelmi, szociális és kul­turális tervet is kötelesek ké­szíteni a vállalatok, s ennek teljesítéséről minden évben be kell számolniuk a Kohó- és Gépipari Minisztérium­nak. A jövőben a szokásos fél­évi jelentésekben a szám­szerű adatokon kívül a vál­lalatoknak elemzést is kell készíteniük a minisztérium és a szakszervezet részére a balesetek okairól, körülmé­nyeiről. A halálos, a töme­ges, illetve súlyos becsetek­ről 15 napon belül írásos jelentésben kell beszámol- niok. Ha a vállalat mulasztása miatt fordul elő halálos bal­eset, akkor csökkentik az illetékes vezetők nyereség­prémiumát. Legtöbben Szolnok megyéből üdülnek Hévízre vasárnap és hét­főn megérkeztek a biztosí­tási és önsegélyezési csopor­tok téli üdülési szezonjának első beutaltjai. Az idén no­vember 1-én Hévizén a pénzügyőr gyógyházban kez­dődött meg Veszprém, Csong- rád, Nógrád és Szolnok me­gye tsz tagjainak csoportos üdültetése. Március 30-ig összesen 424 tsz tag tölt két hetet a hévizi tó mellett. Legtöbben, száztizén Szol­nok megyéből érkeznek. A beutaltak rendszereresen lá­togatják az állami gyógyfür­dő kórház téli fürdőjét és igénybe vehetik Hévíz vala­mennyi gyógyászati lehető­ségét. A Veszprém megyei szövetkezeti tagok is eljut­nak Harkályba, a debreceni termelőszövetkezeti üdülőbe a következő hónapokban. Az Állami Biztosítón kí­vül a tsz szövetségek önál­lóan is szervezik már a hoz­zájuk tartozó termelőszövet­kezetek tagjainak őszi—téli üdültetését az ország leg­szebb vidékein. Megkezdték a fermentálást Hazánk legnagyobb do­hánytermelő vidékén — a nyíregyházi Dohánybeváltó és Fermentáló Vállalat kör­zetében — megkezdték a száraz dohány beváltását, fermentálását. A vállalat ar­ra törekszik hogy az év vé­géig a 18 ezer hold egész termését le legalább 90 szá­zalékát átvegye. Az Idei dohány mind mennyiségben, mind a mi­nőség tekintetében jobb a tavalyinál. A 6,14 mázsás át­lagtermésen belül nem ritka a 8—10 mázsás hozam sem. Üzleti kapcsolat több mint félszáz országgal Elefántcsontparttal, a Szov­jetunióval, Olaszországgal, Brazíliával, s még vagy 50 országgal van állandó üzleti kapcsolata a GANZ Műszer Műveknek. Az önálló külke­reskedelmi joggal felruhá­zott vállalat termékeinek fe­lét exportálja Nyugat-Euró- pától Indonéziáig, Dél-Ame- rikától Afrikáig. A külföldre szállított ipa­ri és háztartási árammérők­nek és villamos műszerek­nek csaknem felét tőkés or­szágok vásárolják. Idén pél­dául több mint kétmillió ru­bel és másfélmillió dollár értékű terméket exportált a vállalat. A jövő évre kötött szerződések szerint azonban már a dollárbevétel is meg­haladja majd a kétmilliót, mivel olyan új piacot sikerült szerezniük, mint például Peru, ahová két év alatt több mint egymillió dollár értékű elektromos műszert exportálnak a felsőoktatási intézmények számára. A nyugati konkurrencia ellenére sikerült a GANZ műszernek betörnie az algíri és a tu­niszi piacra is, ahonnan ösz- szesen 200 ezer dollárért rendeltek háztartási és ipari árammérőket. Csehszlovák kiállítás, hosszúlejáratú megállapodás A csehszlovák Glassexport Részvénytársaság technikai és műszaki üvegkiállítását hét­főn Frantisek Hála, a buda­pesti csehszlovák nagykövet­ség kereskedelmi tanácsosa nyitotta meg, a szövetkeze­tek Lövölde téri bemutató- termében. A kiállításon a csehszlo­vák cég laboratóriumi üveg­edényeket, mérőeszközöket, optikai üvegárut, élelmiszer, gyógyszer és vegyipari cső­vezetékeket, üvegszálakat és hőálló edényeket mutat be. A hosszúlejáratú megálla­podás szerint jövőre a válla­lat mintegy hetvenezer ru­bel értékű üvegárut szállít Magyarországra,

Next

/
Oldalképek
Tartalom