Szolnok Megyei Néplap, 1971. június (22. évfolyam, 127-152. szám)

1971-06-01 / 127. szám

Jó munka volt L| inden 3NV után felteszik a kérdést: sikeres volt-e vagy 1 1 sem. S a kérdésre általában mindig igennel felelnek. Most is csak azt tudjuk mondani: ez az idei 1971. évi Buda­pesti Nemzetközi Vásár igencsak sikeres volt s rögtön meg mondjuk, miért Sikeres volt a vásár legalábbis 4 szempontból, először azért, mert tovább szélesedtek hazánk kereskedelmi-gazda- sági-üzleti kapcsolatai. A vásáron 36 ország vett részt. Élénk üzleti pezsgés levegőjében szakemberek cserélték ki tapasztalataikat, külhoniak belföldiekkel találkoztak, meg­nézték értékelték egymás produktumait, tanultak, látókörü­ket szélesítették. A lapok, a rádió, a tévé rendszeresen be- BKámolt a vásári nagy nemzetközi üzletkötésekről,, ezeket nem ismételjük meg, de összefoglalóan annyit mondhatunk: jó üzleteket kötöttünk, szakembereink, kereskedőink jó mun­kát végeztek. Sikerre vitte a vásárt az a nagyon fontos, talán legfon­tosabb tény is, hogy a kiállított hazai és külföldi termékek magas színvonalúak voltak és a gyártó cégek remekül válo­gatták össze. Csupán egyetlen egy dologra hívnánk fel ezzel kapcsolatban a figyelmet. Negyedik ötéves tervünk néhány kiemelt programot tartalmaz, amelynek megvalósítására az átlagosnál jobban koncentráljuk az ország anyag; erőfor­rásait Ilyen kiemelt program például a közúti járműipar, az alumíniumgyártás, a számítógépipar fejlesztése, a textil és a textilruházati ipar teljes rekonstrukciója s a legkorsze­rűbb építkezési eszközök, módszerek gyorsütemű elterjesz­tése. Nos, ak; látó szemmel nézte a kiállított tárgyakat, könnyen észrevehette, hogy a bemutatott termékek, gépek, berendezések jelentős része pontosan ezekhez a kiemelt terv programhoz kapcsolódott. Rendkívül sok szellemes, kor­szerű anyagot, gépet, eszközt, berendezést, találmányt lát­hattunk a vásáron, amelyek a jármű, asz aluminium, a vegyi, r textjl, a számítógép és az építőipar gyors fejlődését szol­gálja és minden bizonnyal eredményezi is majd. Sikeresnek mondható a vásár azért is, mert a külföldi szakemberek, kormányférfiak, üzletemberek és vendégek meggyőződhettek a magyar ipar fejlettségi fokáról. Láthat­ták mennyit fejlődtünk az elmúlt évek alatt, meddig jutot­tunk, — de ezen túl is, egy kissé megismerhették hazánkat, népünket, vendégszeretetünket és ' mindezek . után — úgy véljük — elégedetten, kellemes élményekkel és jó vélemé­nyekkel térhettek vissza hazájukba. És végül sikeres volt az idei BNV, mert több mint egy millió belföldi látogató nem hiába kereste fel a ligeti vásár­várost. A nem szakember látogató is felmérhette: sok olyan iparágunk, termékünk van már, amelyek miatt nem kell szégyenkeznünk külföld előtt. A több mint egy millió hazai látogató emellett igazán jól is érezhette magát a vásáron, hiszen kellemesen és szellemesen rendezett, vonzó pavilonok, udvarias informátorok fogadták, a korábbi éveknél valami­vel jobban, gyorsabban és kultúráltabban dolgoztak a vásári éttermek, presszók kiszolgálói és volt is mit kiszolgálniok. Mindent összevetve tehát, az idei BNV jó munka volt. B ezárult az 1971. évi Budapest; Nemzetközi Vásár, de nem zárult 1« a munka, hogy a továbbiakban, jövőre és azután még a mostaninál is eredményesebb, hasznosabb, sikeresebb legyen a nemzetközileg is rangos budapesti ipari seregszemle. Jövő évtől két nagy vásárunk lesz: a tavaszi a termelőberendezéseké, asz őszi a fogyasztási cikkeké. Így még inkább szakosodik majd a budapesti vásár és szakemberek, laikusok valamennyien még inkább tudjuk majd figyelmünket fordítani arra, ami a legjobban érdekel, amihez a legjobban értünk. _ _ Együtt működésas üzemi dolgosók ssövetkeseti lakásépítésének elősegítésére Együttműködési megálla­podást kötött a szakszerveze­tek megyei tanácsa és a MÉSZÖV elnöksége a szö­vetkezeti lakásépítés elősegí­tésére. A már több mint tíz­éves lakásfenntartó szövet­kezetek mellett elsősorban újonnan szerveződő lakás­építő szövetkezetek létrejöt­tét, munkáját s ezáltal az olcsóbb lakás- építkezést hivatott elő­mozdítani a megállapodás, amely 1975 végéig érvé­nyes. Az SZMT a területi és üzemi bizottságainak közre­működésével járul hozzá a lakáspolitikai intézkedések végrehajtásához, felvilágosító munkával népszerűsíti a szö­vetkezés célját, elveit és előnyeit, a vállalatok anyagi erőforrásainak sokoldalúan történő felhasználását szor­galmazva, — a munkahelyi kollektívákat is cselekvő részvételre mozgósítva — se­gíti elő az üzemi dolgozók szövetkezeti lakásépítését. • Különös gonddal szervezik a társadalmi összefogást az egyedülálló családanyák, a nagycsaládos és a csök­kent munkaképességű dol­gozók lakásépítésének elő­segítésére, megkönnyíté­sére. A MÉSZÖV rendszeresen tájékoztatja a szakszervezeti szerveket a lakásszövetkeze­tek létrehozásának lehetősé­geiről, működésük feltételei­ről, közreműködik megala­kulásuk előkészítésében, el­látja érdekképviseletüket és érdekvédelmüket is. A helyi tanácsokkal és más szervek­kel együttműködik a lakás- szövetkezetek működési fel­tételeinek megteremtésében, segíti a beruházási feladatok végrehajtását, a munkások és fiatalok előtakarékossá- gának megszervezését. Mindkét fél arra törekszik, hogy a szakszervezeti szervek és a lakásszövet­kezetek között állandó kap­csolat, jó együttműködés legyen. Ezáltal hozzájárulnak ahhoz, hogy a negyedik ötéves terv idején megyénkben legalább 2400 lakás épüljön a szövet­kezés eredményeként. Diákok ezrei nyári gyakorlaton A következő hetekbe^ a felsőoktatási intézmények 53 000 nappali tagozatos hallgatójának többsége le­endő szakmájának megfele­lően a különböző vállalatok­nál, intézményeknél szaksze­rű vezetéssel ismerkedik nyári gyakorlatán választott hivatásának gyakorlati alap­jaival. A vizsgákat követően köz­vetlenül — általában június második felében — már a* munkapadok, laboratóriumok várják a diákokat. Különös körültekintéssel szervezték meg a most végzős, mint­egy 12 000 utolsó éves nap­pali tagozatos hallgató záró­gyakorlatát azokon a fakul­tásokon, amelyeken a diplo­ma megszerzésnek ez még szerves része. A budapesti műszaki egye­temen az elsőévesek álta­lában szakmunkásjellegű fizikai munkát végeznek: az itteni reform ugyanis megkívánja a leendő mérnö­köktől, ismerjék a majd irányításuk alá tartozó kü­lönféle szakmunkások gya­korlati tevékenységét is, sa­ját kétkezi munkájukkal győződjenek meg annak minden fortélyáról. Az épí­tőmérnöki kar több mint 240 elsőévese a tervek sze­rint 2, illetve 4 hetet tölt majd munkatáborban Száz­halombattán. Szakipari gyakorlatot vé­geznek az építészmérnöki kar gólyái is. 120-an készülnek Székesfe­hérvárra, a Fejér megyei Állami Építőipari Vállalat­hoz, hogy az itt épülő lakó­házaknál vakolással, alapo­zással járuljanak hozzá a munka gyorsabb befejezésé­hez. Ezek a hallgatók már fizetést is kapnak, és a négyhetes munka keresetéből végül kisebb csoportokban hatnapos országjárást tesz­nek, amelyen saját tervük alapján tanulmányozzák az ország legkülönbözőbb jelen­legi és múltbeli építészeti megoldásait. A harmadéves műegyetemisták számára ál­talában már négyhetes tech­nikusi szintű gyakorlat a kö­telező. De a gyakorlati mérnök­képzés szerves része, hogy évente mind több hallgató végzi nyári gyakorlatát a baráti országokban. Az építőmérnöki kar mint­egy 60—70 diákja például, négyhetes tanulmányútra készül a Szovjetunióba, Lengyelországba és az ftDK-ba. Az építészmérnökök közül pedig 20 diák utazhat Moszk­vába, illetve Lettországba a nyár folyamán. Ebben az évben is meg­szervezik az aquincumi nem­zetközi ásatási tábort, ahol az amphiteatrum maradvá­nyainak feltárásában vesznek részt az egyetemisták július­ban a műemlékvédelmi fel­ügyelőség Irányításával. Az Idei nemzetközi táborba a magyar diákokon kívül len­gyel, jugoszláv és francia egyetemistákat is várnak. A Marx Károly Közgazda­ságtudományi Egyetemen je­lentősen emelkedett a gya­korlati képzés aránya. A har­madévesek általában hathe­tes, a negyedévesek pedig már 12 hetes zárógyakorla­tok során ismerkednek a közgazdasági feladatokkal a legkülönbözőbb vállalatok­nál. Hangsúlyt helyeznek ar­ra Is, hogy a végzősök záró­gyakorlata szinkronban áll­jon szakdolgozati témájuk- kaL író—olvasó találkozók \ a könyvhét alkalmából A könyvhét szombati ün­nepélyes megnyitása után vasárnap országszerte az ol­vasók élénk érdeklődése és vásárló kedve volt tapasz­talható. A hagyományosan nagyforgalmú Liszt Ferenc téri, Kálvin -téri, Rákóczi úti, valamint a „könyvutcá­vá” előléptetett Váci utcá­ban felállított sátrakban és pavilonokban teljes válasz­tékban kínálták a vevőknek a könyvheti listán szereplő 38 új könyvet. Különösen sok példányt adtak el „Szép versek” és a „Körkép” című gyűjteményekből, a „Rival­da” című kötetből, Váci Mi­hály „Százhúszat verő szív” című kötetéből. Az „ügyeletes” írók, köl­tők kívánatra azon nyomban dedikálták megvásárolt mű­veiket. Többek között Zelk Zoltán dedikált, — Nemes György, délután a Táncsics kiadó sártából Gyárfás End­re műveit vihették maguk­kal a vásárlók a szerző alá- írásávaL Az ünnepi hét vidéki meg­nyitóját Szombathelyen, a Berzsenyi Dániel megyei könyvtárban tortották. A könyvhét alkalmából iro­dalmi estet rendeztek, — amelynek műsorát Weöres Sándor Kossuth-díjas költő vezette be. Rajta kívül több szovjet és magyar íróvendég is jelen volt Ülést tartott a megyei NEB A Szolnok megyei Népi Ellenőrzési Bizottság tegna­pi ülésén megtárgyalta an­nak a vizsgálatnak az össze­sített tapasztalatait, amely helyi ipari és kereskedelmi vállalatok árpolitikáját ele-, mezte és értékelte. A vizs­gálat tanulságait a NEB- ülés megfelelő határozatban összegezte, majd a második félévi munkatervvel kapcso­latos előterjesztést, vala­mint a Két ülés között' vég- > zett munkáról szóló elnöki beszámolót hallgatta, illetve vitatta meg. Holnaptól megváltozik a gépkocsiforgalom a szolnoki vasútállomáson A szolnoki vasútállomáson egy hét múlva esedékes vo­natforgalom átterelésével kapcsolatban június 2-től változás lesz az állomás gép­kocsin történő megközelíté­sében. Míg az autóbusz és gyalogosforgalom egyelőre változatlan marad, a sze­mélygépkocsik a Jósika ut­cán jövet, a Jósika utca és az állomáshoz vezető ideig­lenes út sarkán létesült par­kolóhelyig közlekedhetnek. Onnan vissza a városba az ideiglenes úton és a Jósika utcán haladhatnak. Az ideiglenes útról az ál­lomás elé forduló útszakasz elején már készen áll az ide­iglenes sorompó, amelynek lezárásával jelzik a gépko­csiforgalomban holnaptól esedékes változást. A taxik is az eddigi megállójukkal szemben, részükre kiképzett parkírozöhelyig közleked­hetnek; a; lezárt sorompó csak olyan gépjárművek előtt nyitható fel, amelyek szolgálati ügyben hajtanak be az állomás épülete elé. Ezzel a holnaptól beveze­tett gépkocsi-forgalmi vál­toztatással teszik lehetővé, hogy az állomás forgalmi irodája az új, végleges he­lyére költözzék, s ott meg­kezdje munkáját a vonatfor­galom átterelésének előké­születeként. A vonatok for­galmának a hátsó, új vágá­nyokra történő áttereléséről lapunkban előzetes tájékoz­tatást adunk. Moszkvába utazott Ilku Pál Ilku Pál művelődésügyi miniszter. Perényi Imre, a budapesti Műszaki Egyetem és dr. Zámbós János,.a mis­kolci Nehézipari Műszaki Egyetem rektora V. P. Je- jlityin szovjet felsőoktatási és középfokú szakoktatási miniszter meghívására va­sárnap Moszkvába utazott. Építésügyi küldöttség utazott Moszkvába Bondor József építésügyi és városfejlesztési miniszter vezetésével vasárnap építés­ügyi delegáció utazott Moszkvába, a KGST építés­ügyi állandó bizottság 31. ülésére. Zászlófelvonás Siófokon A Balaton „fővárosában”. Siófokon, a szombat esti nagysikerű dalostalálkozó után vasárnap folytatódott a balatoni évad nyitó esemény- sorozata. Reggel a kőszegi városa fúvószenekar zenés ébresztője köszöntötte a vá­ros lakosságát, Az itt üdülő és tartózkodó hazai és kül­földi vendégeket. Délelőtt a Dimitrov parkban ünnepé­lyesen felhúzták a zászlót. A szombati nyárias idő után vasárnap borús, esőre- hajló, szeles, de kellemes idő fogadta a Balaton ven­dégeit. Az utakon igen élénk volt a forgalom, s a hajók is gyakran fordultak a két part között, mert sokan ke­resték fel a Balatonpart ne­vezetességeit, kirándulóhe­lyeit. A májusi kánikulát fel­váltó esőt hozó napok, a hét­vége változékony Időjárása sem riasztotta el vasárnap a Balaton rajongóit. A Balatonnál, ahol már csaknem százezer főnyi ál­landó vendégsereg tartózko­dik, szombaton megkezdő­dött a vikendezők áradata. Szombat reggeltől vasárnap reggelig több mint tízezer külföldi turista érkezett az üdülőtelepekre. Több tucatnyi transzformátorállo­mást rongált meg a t^llámcsapás Hétfőn sokfelé jelentették az országban, hogy károkat, gondokat okozott a vasárna­pi felhőszakadás, zivatar és zápor. • A Meteorológiai Inté-. zet előzetes jelzése szerint csaknem az ország vala­mennyi helységében esett az eső, s nagyon szeszélyes el­oszlásban. A zivatarokat kísérő vil­lámcsapások következtében mintegy tucatnyi középfe­szültségű transzformátor-ál­lomás és többtucatnyi fo­gyasztóhálózati transzfor­mátor-állomás sérült meg. A kápoloásnyék—siófoki vasútvonalon a vasárnapi felhőszakadás Tab és Bá- bonymegyer között megron­gálta a vasúti pályát. Ezért a hétfőre virradó éjszaka két személyvonat utasai csak át­szállással közlekedhettek ezen a vonalon. A MÁV mű­szaki alakulata az éjszaka, zuhogó esőben kezdte meg a javítást, s hétfő reggelre hősies erőfeszítéssel sike­rült helyreállítani a meg­rongálódott pályaszakaszt. Ülést tartott a Művészeti Szakszer­vezetek Szövetségének központi vezetősége Hétfőn a Fészek Klubban a Művészeti Szakszervezetek Szövetségének központi ve­zetőségi ülésén a harmadik ötéves tervidőszak művészeti eredményeit összegezték. Dr. Nagy Sándor, a Művelő­désügyi Minisztérium pénz­ügyi és számviteli főosztá­lyának vezetője beszámolt arról, hogy nem végleges adatok szerint — az 1966— 1970 közötti időszakban 2.1 milliárd forintot fordítottak közművelődési beruházások­ra. Ezen belül a tanácsok sa­ját fejlesztési alapjaikból 832 millió forinttá] járultak hozzá a beruházási feladatok megvalósításához, a fennma­radó milliókat a Művelődés- ügyi Minisztérium, illetve az Építésügyi és Városfejleszté­si Minisztérium keretéből fedezték. A Művelődésügyi Minisz­térium központi beruházási keretéből a zenei terület 176 miiiióval részesült. A filmművészeti beruházások 109 millió forinttal, a szín­házi területet 67 millióval, a könyvkiadást 46 millióval, a képzőművészetet pedig 42 millióval dotálták-

Next

/
Oldalképek
Tartalom