Szolnok Megyei Néplap, 1971. március (22. évfolyam, 51-76. szám)

1971-03-26 / 72. szám

8 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1971. március 2S. 1971. MÁRCIUS 26., PÉNTEK EMANUEL NAPJA A Nap kél: 5.37, nyugszik: 18.04. — A Hold kél: 5.11, nyugszik: 17.58. Várható időjárás ma estig: felhőátvonulások, többfelé esővel. — Mérsékelt, át­menetileg megerősödő nyu­gati, délnyugati szél. A nap­pali hőmérséklet emelkedik. Várható legmagasabb nap­pali hőmérséklet: 10—15 fok között. * Egyesített Atom- kutató Intéxet Tizenöt évvel ezelőtt, 1956. március 26-án írták alá Moszkvában a szocialista országok Egyesített Atom­kutató Intézetének megala­kulására vonatkozó egyez­ményt. Köztudott, hogy az atom­energia békés felhasználásá­nak rendkívül nagy a jelen­tősége. A Föld úgynevezett klasszikus energiahordozói (a szén és a kőolaj) ugyanis nem állnak korlátlan meny- nyiségben rendelkezésre; így a jövő generációk tár­sadalma energiaszükségletét döntő mértékben ebből a forrásból kell, hogy merítse. Az első közhasználatú, a villamos hálózatba bekapcso­lódó atomerőművet a Szov­jetunióban, Moszkva melletti Dubnában építették: ez 1954. júliusában kezdte meg mű­ködését, 5 MW teljesítőké­pességgel. (Azóta már a Szovjetunióban 600 MW-os erőmű is épült! A másfél évtizede alapítóit dubnaü Egyesített Atomkutató In­tézet lehetővé teszi, hogy a szocialista országok, köztük hazánk is, kiképezhesse a jövő szempontjából oly fon­tos atomenergia szakembe­reit. Az intézet demokrati­kus alapokon áll, tevékeny­ségét igazgatótanács irá­nyítja. — A TITASZ szolnoki üzemigazgatósága értesíti a lakosságot, hogy Szolnokon, a Il-es számú irodaház (Ré- kasi út) területén létesített három törzsű vasoszlopos transzformátor állomást 1971. március 22-től feszültség alá helyezte. A villamos berendezések érintése élet- veszélyes és tilos! Rongálá­suk büntetendő cselekmény. — A SZOLNOKI Cipész Ktsz beruházásra az elmúlt évben 450 ezer forintot for­dított, ebből az összegből épületbővítés céljára 270 ezer forintot használtak fel. A beruházás meghozta a kívánt eredményt a szövet­, kezeinek, mert az 1966-ban elért 2 millió 600 ezer fo­rint termelési érték az el­múlt évben már 7 millió 500 ezer forintra emelkedett. ' — MÁRCIUS 28-án, va­sárnap délelőtt 9.30 órakor Szolnokon, a Ságvári körúti iskolában „Az egészségőr tettre kész” címmel kerül sor az ifjúsági Vöröskereszt fennállásának 50. évforduló­ja tiszteletére rendezett ju­bileumi vetélkedő területi döntőjére. A versenyen Bács, Heves, Pest, Nógrád és Szolnok megyék győztes általános iskoláinak vörös­keresztes csapatai vesznek részt. Parkosítanak a kk-zesek Község szépítés! akciót szerveznek az idén Tisza- földváron a helyi KISZ szer­vezetek fiataljai. Az év folyamán 1000 facsemetét ültetnek el. Résztvesznek a nagyközség parkjainak kar­bantartásában és az újak létesítésében. Vállalták, hogy segítenek a strandfür­dő területének parkosításá­ban és az ott készülő te­nisz- és röplabdapálya épí­tésében. Nagyközségük csi­nosítására a tiszaföldvári fiatalok az idén 10 ezer tár­sadalmi munkaórát fordíta­nak. — A JÁRÁSI állami köz­egészségügyi, járványügyi felügyelőség és a Vöröske­reszt járási-városi vezető­sége március 2-án és 4-én Törökszentmiklóson tovább­képzést tartott száznyolcvan­két növényvédelemben fog­lalkoztatott dolgozó részére. Az előadásokon a közegész­ségügyi vonatkozású tudni­valók ismertetésén túl a növényvédőszeres mérgezé­sek esetén követendő első­segélynyújtás elméleti ré­szének felfrissítésére és gyakorlati bemutatására Is sor került — GERGELY JANOS, Be­senyszög. fokorúpusztai la­kos mielőtt motorkerékpár­jára lilt, szeszesitalt ivott. Ráadásul bukósisak nélkül vezette járművét Szabály- sértésért 1000 forint pénz­bírsággal sújtotta a rendőr­ség. Ugyancsak ittasan szá­guldott motorkerékpárján, mintegy 80 kilométeres se­bességgel végig Törökszent- miklóson Blahó István Já­nos, helybeli lakos. A gyor­sított szabálysértési eljárás során 1200 forint pénzbírsá­got róttak ki rá. Jámbor díj A philadelphiai „Graphic Arts Golf Club” minden hó­napban megrendezett baj­nokságán az utolsó helye­zett vígaszdíjként egy bibliát kap. — TÖRÖKSZENTMIK- LÖSON hat és félezerre emelkedett az önkéntes vá­rosépítők száma. A város lakói az elmúlt évben túl­teljesítették társadalmi mun­ka tervüket. Az elvégzett munka értéke 2 millió 200 ezer forint volt és ez fél­millió forinttal több az elő- irányzottnáL — A SZOLNOKI TÜZÉP- nél is tért hódított a szo­cialista munkaverseny moz­galom. A jubileumi eszten­dőben 15 brigád szerezte meg a megtisztelő szocialis­ta brigád címet. Két kollek­tíva arany, három ezüst, öt pedig bronzkoszorús kitün­tetést kapott. I esxakadt a Hármas Körös hídja Körösladány és Gyoma között a Hármas-Körös híd- ján haladt át szerdán este Vad Imre, 30 éves gépko­csivezető, a 8-as számú Vo­lán tehergépkocsijával, egy önrakodó munkagépet von­tatva. A munkagép gémje beleakadt a híd felső váz- szerkezetébe, és azt kisza­kította. A rongálódás követ­keztében a 160 méter hosszú híd első 40 méteres sza­kasza leszakadt és a teher­gépkocsi a munkagéppel együtt az árterületre zu­hant. Személyi sérülés nem történt. Az anyagi kár je­lentős. A felelősség és a kár megállapítására a rend­őrség szakértők bevonásával folytatja a vizsgálatot. Mivel a Hármas-Körös hídja súlyosan megrongáló­dott. Gyoma és Dévaványa, illetve Gyoma és Körösla­dány között egyelőre min­dennemű járműforgalom szünetel. Szeghalom és Me- zőberénv között a 47-es úton 12 tonnánál nagyobb terhe­lésű járművek átmenetileg nem közlekedhetnek. — TIZENKÉTMILLIÓ fo­rintos beruházással 400 fé­rőhelyes tömbösített tehén­istállót épített a iász’-dányi Petőfi Tsz. Nyáron már az új épületben helyezik el a tsz tehénállományát Különösen ködös időben sokat segít a gépkocsivezetők­nek az országutakon a szaggatott felezővonal. A KPM Közúti Igazgatóságának dolgozói újrafestik a felezővonalat a 32-es úton. Emberölésért A televízió és a rádió mai műsorából ajánljuk 12 év Amint már megírtuk, ta­valy szeptember 29-én Barta István Tiszaföldvár, Csipke út 6. szám alatti lakos szó­váltás során kétélű tőrével halálosan megsebesítette szomszédját, Janolik István . A tárgyalás során bizonyí­tást nyert, hogy a vádlott ki nem mondottan ugyan, de féltékeny volt szomszéd­jára. A gyilkosság előtti napon Janolik ráadásul olyan megjegyzést tett közös munkahelyükön, melyet Barta sértőnek talált. Mun­ka után a vádlott ittasan tért haza és ölt. A Szolnok megyei Bíróság emberölés bűntettének el­követésében találta vétkes­nek Barta Istvánt és 12 évi szabadságvesztésre ítélte. A közügyek gyakorlásától 10 évre eltiltotta, és kényszer- alkoholelvonó kezelésre kö­telezte. A vádlott és védője enyhítésért fellebbezett. Munkavédelmi yán^o»W:állít«s a KISZÖV-nél Csütörtökön délelőtt a Ságvári Endre Megyei Mű­velődési Központ Komarov- termében a Szolnok megyei KIS7.ÖV rendezésében mun­kavédelmi kiállítást nyitot­tak. Ezt a kiállítást az OKISZ már a ország több megyéiében bemutatta. s most április 4-ig Szolnokon tekinthető meg. Időszerűsé­gét a megnvitón Ipolyszegi Mihálv, a KIS7ÖV osztály­vezetőié (gv indokolta: — Megyénk kisipari ter­melőszövetkezeteiben a balesetek száma az elmúlt öt évben évenként nyolcvan —százhússzal nőtt. Országo­san a szövetkezeti iparban ezer dolgozó közül huszon­kilencet ér évenként bal­eset. Megyénkben ez az arány nagyobb, nálunk ezer dolgozóból tavaly harminc­hat sérült meg munka köz­ben. A kiállítás fényképei, tab­lói és vetítettképes szemlél­tétől a balesetmentes mun­kára. a testi épség óvására figyelmeztetik a látogatókat. A Dunába ssaladt egy személy- gépkocsi Csütörtökön reggel 7 óra­kor szerencsés kimenetelű baleset történt az Erzsébet- híd budai hídfőjénél, az alsó­rakparton. Szabó Pál gépko­csivezető személygépkocsi­jával, — amelyben felesége is ott volt — a rakpartról a Dunába csúszott. Az ala­csony vízállás következté­ben Szabónak és feleségé­nek sikerült a kocsiból ki­mászni és partra úszni. Sze­mélyi sérülés nem történt. A baleset körülményeinek vizsgálata folyamatban van. Szolnok megyei NÉPLAP A Vtcvar Sroei«!t-ta Munkáspárt Szolnok meevet Bizottsága és a Szolnok m-evnt T«n*cs lapja ▼art» IA»*et Telefon: 19—íhw 12—069= Te»ex • *9 W51 madia * meeye* Lankiad* Vállalat Szolnok ttncanfb tér 1* Teapeat** Virúeb ivén Telefon* 12—094. As előfizet dfi* “ev hón&prai §0 — forint tBdex-ayám? 25 099 Teriim % Mae var Poeta. ElrtfDe*hetA minden oosta- hlvatalné* 4a a k47hecf4*knél. Szolnoki Mvomda Vállalat Feleldc v*7etd: Kozák Ferenc KI MIT VAR A 198. ÉVTIZEDTŐL? 1971. január 1-től már a J98. évtizedben élünk. A műsor készítői felmérést vé­geztek arról, milyen vágyakat, terveket, álmokat szövünk, dédelgetünk az elkövetkező évtizedről, s ezek mennyiben valósak vagy utópisztikusak, s általában: kívánságaink és lehetőségeink mennyire vannak összhangban: A „Változó világ” sorozat IX. részét 18.40 órakor sugá­T ÓZZ CL CL tévé. A Rádiószínház bemutatója. A KOMMÜN NAPJAI. — Bertolt Brecht drámájának rádióváltozatát 19.40 órakor hall­hatjuk a Kossuth adón. SZÍNHÁZ A Szigligeti Színház Szolnokon délután 2-kor: Csongor és Tün­de (bérletszünet). — Az Al ami Déryné Színház Já zapátiban 19.30 órakor: Szerelmi bájital. ___r~.....i. M OZI L J Szolnok Vörös Csillag: Sárika, drágám Tisza: Isadora. Jászbe­rény Lehel: Efíi Briest. Kisúj­szállás Ady: Arc (du.), Elítél­tek kastélya. Kunhegyes: Sza­badság : Horoszkóp. Kunszent- márton: Körös: Autósok, resz­kessetek! — Mezőtúr Szabadság: Jó estét, Mrs. Cambell!, Dózsa: Családi fészek, Béke: Heintje. Tiszafüred Tisza: Z, avagy egy politikai gyilkosság anatómiája. Törökszentmiklós Dózsa: Uraim, megöltem Einsteint! — Túrkeve Vörös Csillag: Idegen a cow- boyok között I—II. SZOLNOKI RADIO: Alföldi krónika. — Nóta cso­kor. — Körkérdés. — Operaked­vel őknek. — Stúdióparlament.— Tánczene. KOSSUTH RADIO; 8.20: A Magyar Rádió és Tele­vízió szimfónlkus zeneka­rának felvételeiből. 9.00: Pilátus. Szabó Magda regénye folytatásokban. XV. rész. 9.20: Annié Cordjl és Bill Ram­sey énekel, a Bristol Bar sextett látszik. 10.05: Nyitnikék. Kisiskolások műsora, (lsm.) 10.40: Édes anyanyelvűnk. Lőrincze Lajos műsora, (ism.l 10.45: Puccini: Tosca. Tosca és Cavaradossl kettőse az 1. felvonásból. Í0.59: Lottóeredmények. 11.00: Burmái levelek. IV. 11.10: Romantikus zene. 12.30: Tánczenei koktél. 13.15: Lakatos Sándor népi zene­kara látszik. Pere János énekel. 13.45: Katedrán és pulpituson. 14.00: Tudod-e? A Gyermek­rádió műsora. 14.25: Iskolarádió. 15.10: A kalocsai pol-beat együttes műsorából. 15.21 • Kertngők fúvószenekarra. 15.31: Dalok, költők, dalnokok. 16.05: A csikók. Dokumentumiáték. 17.20: Bemutattuk új felvételeinket. 17.50: Mlkrofórum. 18.10: Bruno Walter vezényel. 19.40: A Rádiószínház bemuta­tója: A kommün napjai. 21.05: Esti pihenő — muzsikával. 22.15: Százmilliók az urna előtt. Indiai útijegyzet. V. rész. 22.25: Egy óra dzsessz. 23.25: Nóták. 0.10: Bartók kórusművelbői. PETŐFI RADIO: 8.05; Az elvált asszony. Részietek Fali operett­jéből. 8.50: Időszerű nemzetközi kérdések. (1sm.) 9.00: Fzereey délelőtt. A Oyermekrádió órája. 10.59: tnttőeredménvek. 12.00: Weher és Wagner operáiból. 13.03- Liszt művek 14.00: Mindenki kedvére kettőtől—hatig... A Petőfi rádió zenés dél­utánja. Rivaldafényben. 14.30: Hírek. Körzeti időjárás. 14.50: Üzenetek. 15.30: Hírek. 15 33: Rivaldafényben n. 16.30: Hírek, í.oo- thőrai tea. 18.00: Hírek. Időtárás. 18.20: Fmiékezés jankovlch Ferenere. 18.50: Népdalcsokor. 19.27: Üj könyvek. Asm.) 19.35: Léonid Kogan zenekari hegedűestje. 21.50: Világkép. 22.05: A Magyar Rádió és Tele­vízió esztrádzenekara játszik. 22.25: A politikai Irodalom új könyvei. 22.35: Haydn. E-dúr vonósnégyes. 23.13: Woif—Ferrari Susanne titka. Egyfelvonásos opera. URH! 18.10: Tánczenei koktél, (lsm.) 18.55: Kursz Russzkovo Jaztika. Nyelvvizsga előkészítő, ni. fejezet. 39 lecke. 19.10: Orff: Antigoné. ötfelvonásos opera. 22.04: Debussy és Ravel műveiből. 22.39: Két nyitány. TELEVtZlO: 8.25: Iskola-tv. Orosz nyelv. (Középlsk. Il.oszt.) 9.05: Földrajz. (Alt. tsk. 6. oszt.) 11.55: Francia nyelv. (Kozépisk. HI—IV. oszt.) 14.05: Földrajz, (lem.) 17.28: Hírek. 17.35: A technikusképzés mai gondjai. III. rész. 18.10: Alkotók és Ihletőik. 18.4b: Ki mit vár a 198. évtizedtől? (Változó világ sorozat IX.) 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-hlradó. 20.00: Fórum. 21.30: Tv-híradő — S. Inaaás. 21.40: Jégkorong Világbajnokság! Svédország—Szó vj etunió. i POZSONYI 14.55: Csehszlovákia—Finnország Jégkorong VB. A 2. szü­netben Tv-híradó. 17.15: Pályaválasztási műsor. 18.20: Akadályok lesznek-e a gépek? Fllmrlport. 18.40: Esti mese. 19.00: Tv-hiradó. 19.20: A Tv-híradó jegyzete. 19.30; Amikor erősödtek a han­gok. Dokumentumfilm. 19.55: Szovletunló—Svédország jégkorong VB. A I. szü­netben Tv-hlradó. 22.15: Tv-hlradó. 22.25: Történetek egy „Jobb tár­saságból”. 8. rész. 17.00: Jégkorong: Finnország— Csehszlovákia. 18.00: Zöld világ. 18.20: Jó éjszakát, gyerekek! 18.25: Osztrák képek. 19.16: Az orf ma este. 19.30: Tv-hlradó. 20.06: Sporthírek. 20.15: Az osztrák film történe­te. (6. rész.) 22.00: Jégkorong: Svédország— Szovjetunió. 22.30: A szünetben: Tv-hlradó. BELGRAD: 16.40: Magyar nyelvű Tv-krónlka. 17.30 • Nagyok és kicsinyek. 18.15: Tv-hlrek és a Vatdaságon át című Tv-krónika. 18.30: Szerbia zenei Ifjúságának versenye. 19.00: Pénteken 19-kor. 20.35: Mindent bele — kvíz. 22.05: Bosszúállók. 23.15: A S7CV1 etunió—Svédor­szág jégkorong mérkő­zés 3. harmada felv. BUKAREST: 16.00: Iskola-Tv. 17.40: A gyermekek világa. 19.10: Sütő András novellájának filmváltozata. 20.30: Ismeretterlesztó műsor. 21.30: Könnyűzene. Értesítés! A Szolnoki Építő és Szakipari Szövetkezet központi irodája, SZOLNOK, Költői A. u. 1. sí alá költözött. BÚTORVÁSÁR! Kenderesen a kultúrházban március 29-től április 3-ig. OTP ÉS TAKARÉKSZÖVETKEZETI hitelakció. Szőnyeg, függöny! 9 BEREK lakberendezési Bolt KARCAG Madarast út 2.

Next

/
Oldalképek
Tartalom