Szolnok Megyei Néplap, 1971. január (22. évfolyam, 1-26. szám)

1971-01-01 / 1. szám

Új esztendő köszöntése (V. J.) Ma új esztendő köszönt ránk. Az évszázad nyolcadik évtizedének első éve. Három évtized múltán ezredtordulóhoz érünk. A hetvenegyben születő líjú diplo­máján alig szárad meg a pecsét, s máris az oly régen megszokott egyes helyett kettessel kezdődik a mindennap oly sokszor leírt dátum. A világsajtó, a tudományos folyó­iratok, tudóskonferenciák kedvelt témája, hogy mit hoz a 2000. esztendő. Bizonyos, hogy ez a téma most már a következő három évtizedben nem kerül le a napi­rendről. És az is bizonyos, hogy az ezred­forduló közeledtével mind kevesebb utó­pisztikus találgatás, s mind több tudomá­nyosan kidolgozott terv, elképzelés lesz ismert. Eddig ismert hosszú távú népgazdasági terveink is tizenöt-húsz esztendőt céloznak meg, s ebben az évtizedben bizonyára ki­alakulnak az alapvető elképzelések az ez­redfordulóig elérendő célokról és felada­tokról. Nem kell utópisztikus elképzelése­ket kölcsön vennünk, csillagjóshoz sem kell fordulni, hogy választ találjunk ar­ra: hogyan élünk majd 2000-ben? Hasít­suk ki ennek a három évtizednek az első öt évét. Ez már törvényerőre emelkedett, megvalósításra váró — és biztosan meg is valósuló — célokat tartalmaz. íme, néhány mondat a Szolnok megye 1971—75-re szóló fejlesztési elképzelései­ről hozott megyei pártbizottsági határozat­ból: Mintegy 13 ezer új ipari munkahely kialakítása... A megye területén működő építőipari szervezetek termelési volume­nének 43—45 százalékkal való növelése... A tiszai második vízlépcső beruházásaihoz kapcsolódó öntözőrendszerek első ütemé­nek megvalósítása... Á lakossági szolgálta­tás volumenének több mint 50 százalékos növeléseKözel 15 ezer új lakás jelépí­tése.., A hatszor öt évből — ami még az ezred­fordulóig előttünk áll — ez az első. A néhány kiragadott adat is elég ahhoz, hogy egy kis képzelőerővel kibontakozzon előttünk a jövő, a 2000. esztendő képe, amit bizonyára még sokan megérünk. Képzelőerőilket serkentendő, hadd emlé­keztessünk arra, hogy milyen ötször öt esztendő áll mögöttünk. Jobban megköze­líthető a harmincéves távlat, ha az elmúlt huszonöt évhez viszonyítjuk. Hol tartott, s mit ért el azóta ez az ország, mivé fejlő­dött az Alföld e vidéke, a táj, az ember... Nemcsak az előttünk álló három évti­zed, az ezredforduló megcélozása miatt, az 1970-es év távozása egyéb okból is al­kalmas ilyen felmérő visszapillantásra. Ebben az évben emlékeztünk meg hazánk felszabadulásának 25. évfordulójáról, s léptük át a második szabad negyedszá­zad küszöbét. A jubileumi ünnepségek szárnyaló szavai lassan tovaszállnak, de az elkészített mérleg huszonöt év munkájáról megmaradt. És nem is csak a dokumen­tumokban, ünnepi kiadványokban, hanem vasba, betonba öntve, hogy örök időkre hirdesse a felszabadult nép hatalmas al­kotó energiáját. Az 1970-es esztendő jubileumai nem­csak hivatalos állami és társadalmi ün­nepek voltak. Ezekkel az ünnepekkel las­san búcsúzni kezdett egy nemzedék. Azok, akik annak idején a romok és sírok kö­zött azzal a szándékkal láttak munkához, hogy új országot építenek, boldogabb éle­tet teremtenek az elpusztult régi helyén. Azok, akik a sivár romokra tekintve nem siránkozni kezdtek, hanem azt hirdették: Lesz magyar újjászületés! És vállalták is annak minden terhét, hogy nem sokkal később kimondhassák: Tiéd az ország, ma­gadnak építed! Ebből a nemzedékből már nem sokan érik meg az ezredfordulót. De nélkülük, az elmúlt negyedszázad nél­kül milyen lenne a következő három év­tized? Milyen ezredforduló elé néznénk? Erre a kédésre nem nehéz válaszolni. Igaz, a jubileumi mérleg serpenyőjében sok keserves áldozat és kudarc is van. Sok tévedés is járt a megtett úttal, hibák és olykor önmarcangoló újrakezdések: mégis, mintha a jubileumi esztendőben módosultak volna az értékítéleti arányok. A fejlődés teljes áttekintésével élesebben elválik egymástól a történelemformálás fő­folyama, s mindaz, ami csak zavaros mel­lékága volt a fősodrásnak. Sok szó esik mostanában a nemzedékek váltásáról. Megkezdődött — s a nyolcadik évtizedben méginkább így lesz — annak a nemzedéknek az előrelépése, akik már a mi felszabadult világunkban születtek, vagy nőttek fel. Olyan generáció foglalja el a helyét a termelésben, a társadalmi életben, amelynek nincs már saját tapasz­talata a régi világról, mert nem élt abban. Mondják, ez nem jó, mert így nem érté­kelik eléggé a mai élet szépségeit sem. Ez a summás értékelés azonban nem igaz­ságos. A dolognak csak az egyik oldala. Hozzá tartozik az is, hogy nekik veleszüle­tett életelemük a szocializmus és annak igenlése. Amikor a boldog új esztendőre, képletesen az elkövetkező évtizedekre koc­cintunk, rájuk is emeljük a poharat, akik örökünkbe lépnek, s akik — ha olykor keveset is szólnak róla, s ha mégoly természetesnek is veszik az elmúlt negyedszázadat — büszkék apáikra. De azért a koccintáskor azt is tegyük hozzá: többet ér majd számunkra minden szónál az ügy méltó folytatása. Az idei új esztendő beköszöntése más időegységben és összefüggésben mérve is jelentős. A harmadik ötéves terv utolsó évét, s vele a gazdasági életünkben beve­zetett jelentős reformok harmadik eszten­dejét hagyjuk magunk mögött. Az adatok már ismertek: a harmadik ötéves terv minden fontos célkitűzését elértük, jóné- hány tekintetben túl is haladtuk. E rövi- debb távú mérleg nagyon pozitív. A szá­zalékokban, mi lliárdokban, tonnákban ki­fejezett eredmények mellett — ami stabil életszínvonal-politikánk alapja — mégis talán a legfontosabb: erősödött népünk szo­cialista elkötelezettsége és felelősségtuda­ta. Olyan fundamentum ez, amely a jövőt illetőéi) az acélnál' és betonnál is maradan­dóbb, s éppen ezért jelentősebb is. Ahogyan az egész ország közvéleménye fogadta a párt X. kongresszusának határo­zatait, a negyedik ötéves terv programját, amellyel hazánk a fejlett ipari országok sorába lép, a vezetés és a tömegek teljes szinkronjának a bizonyítéka. S éppen az elmúlt negyedszázad tanított meg arra, en­nél fontosabb dolog nincs. Utaltunk már rá: akár huszonöt éves, akár ötéves távlatban vizsgáljuk, mit je­lentett életünkben 1970, nemcsak sikerek­ről kell magunknak számot adni. Sok még a nehézség, a hiba, sok kárt okoz a felelőtlenség, a hanyagság, a bürokrácia, az önzés. Akik szívükön viselik az ország sorsát, jól tudják, hogy még sok erőfeszí­tésre van szükség a szocializmus teljes fel­építéséig. Erről nagyon őszintén beszélt pártunk X. kongresszusa is. De ahogyan a közvélemény a párt döntéseit fogadta, aho­gyan a párt eddigi politikáját jóváhagyta, s ennek folytatását igenelte — a jövőre nézve nagyon biztató. Egyértelmű támoga­tást, rokonszenvet élvez a kongresszusnak az a felszólítása, hogy jó határozataink végrehajtását minden szinten következete­sebbé kell tenni, hogy a dolgozókat jobban be kell vonni mind munkahelyük, mind az ország problémáinak megvitatásába, el­döntésébe, hogy erősíteni kell a szocialista és demokratikus ellenőrzést, szilárdítani kell a munkafegyemet. Mindezek igen jó startalapot jelentenek a most következő, kulcsfontosságú negyedik ötéves terv tel­jesítéséhez. Talán soha nem volt ilyen jo­gos a meggyőződés, hogy az új esztendő­ben tovább lépünk előre azon az úton, amelyen eddig is haladtunk, s újabb si­kereket, eredményeket érünk el. Az új esztendő első napjának hajnalát az emberek családjuk, barátaik körében várják és köszöntik. Had csatlakozzunk mi is a köszöntőkhöz; a. nagyobb család­nak, Szolnok megye valamennyi dolgozó­jának, minden kedves olvasónknak boldog új évet kívánunk! Egy év a világpolitikában — Halál helyett 15 év—Államosítások Chilében (KÜLPOLITIKAI TUDÓSÍTÁSAINK A 2. OLDALON) Az árvízkárok helyreállításáról, a magyar-szovjet kulturális egy üttm űködésről tárgyalt a Minisztertanács A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: a Miniszter- tanács csütörtökön ülést tar­tott. Apró Antal, a Miniszterta­nács elnökhelyettese beszá­molt a KGST végrehajtó bi­zottsága 50. ülésének mun­kájáról. A tanácskozás részt­vevői elsősorban az integrá­ció programjával kapcsola­tos okmányok Kidolgozásá­val foglalkoztak. A kormány a jelentést jóváhagyólag tu­domásul vette. Az építésügyi és városfej­lesztési miniszter tájékozta­tó jelentést adott az idei ár­víz okozta épületkárok hely­reállításának és újjáépítésé­nek helyzetéről. Közvetlenül az árvízvédelmi munkálatok befejezése után olyan hatá­rozat született, hogy mind­azok, akiknek lakóházát az árvíz lerombolta, még a tél beállta előtt tető alá kerül­jenek, az új épületekben pe­dig legalább két helyiséget lakható állapotban át kell adni. A július elején meg­kezdődött építkezések a felelős állami és társa­dalmi szervek munkája és a széleskörű társadalmi összefogás eredményeként a «árinál is jobb ered­ményre vezettek: Szabol cs-Szat már megyében november 10-ig az előirány­zatot túlteljesítve 4171, decem­ber 20-ig pedig 4673 lakás ké­szült el. Csongrád, Békés és Szolnok megyében ez év vé­géig 898 lakás épült újjá, és befejeződött 1312 lakás hely­reállítása. — A kivitelezési munkákat 29 minisztériumi, 7 tanácsi vállalat, számos ktsz és kisiparos végezte. — Részt vettek az újjáépítésben a magyar néphadsereg, a belügyminisztérium és a munkásőrség alakulatai, a KISZ által szervezett ifjú­sági építőtáborok lelkes fia­taljai és az érintett területek lakói. Az újjáépítési munkában elismerésre méltó eredmé­nyeket értek el a Szabolcs- Szatmár megyei párt-, taná­csi és társadalmi szervek, to­vábbá a tervező és építőipari vállalatok, a MÁV és a köz­úti autóközlekedés dolgozói. A TUZÉP, az OTP, vala­mint az epitoanyagipari vál­lalatok jelentős munkát vé­geztek az újjáépítés felté­teleinek biztosításában, a néphadsereg és a belügyi szervek tagjai nagytömegű anyag kirakását segítették elő. Ugyancsak jelentős volt az a segítség, amit a Szovjet­unió és több más baráti or­szág nyújtott a helyreállítási munkákhoz. A kormány az építésügyi és városfejlesztési miniszternek, mint helyreál­lítási kormánybiztosnak zá­rójelentését jóváhagyólag tu­domásul vette, egyben köszö­netét és elismerését fejezte ki a helyreállítási munkák valamennyi résztvevőjének. A művelődésügyi miniszter a magyar—szovjet kormány­közi kulturális együttműkö­dési bizottság VII. üléséről tett jelentést. /). Moszkvában folytatott őszinte, baráti lég­körű tanácskozásokon a kö­vetkező napirendi pontok szerepeltek: Együttműködés a társadalomtudományok te­rületén az egyetemi oktatás­ban; tapasztalatcsere a nem­zetközi versenyeken, feszti­válokon és képzőművészeti kiállításokon történő részvé­telről; a bizottság eddig ho­zott határozatai végrehajtá­sának elemzése a színház-, zene- és filmművészet terü­letén, valamint az 1971—72. évi munkaterv jóváhagyása. A kormány a jelentést elfo­gadta. Ma: Egy év a világpolitikában Három grádics Tízezer kilométer A Raszputyin-rejtély Öten a hallgatókért A Hold és a GNAC Ujjé újév! Az a pénz! Az Esterházy gyűjtemény remekei a Szépművészeti Múzeumban A tüzjelektöí a Magyar Hírmondóig Jászkun Kakas Eredményes esztendőt zártunk a kiemelt sportágakban | HÍREK - TPDÓSÍTÁSOK — HÍREK — TUDÓSÍTÁSOK ] Diaeddin Daud megbeszélése Púja Frigyessel ... Csütörtökön délelőtt a Külügyminisztériumba láto­gatott Diaeddin Daud, az Egyesült Arab Köztársaság elnökének személyes megbí­zottja, az ASZÚ Legfelsőbb Végrehajtó Bizottságának tagja és nemzetköri kérdé­sekről megbeszélést folyta­tott Púja Frigyessel, a kül­ügyminiszter első helyette­sével. A megbeszélésen részt vett Holla! Imre külügymi­niszterhelyettes és Nagy S. Lajos, a Külügyminisztérium főosztályvezetője, valamint Moustafa Ahmed Moukhtar, az EAK budapesti nagykö­vete. Termékeny munkakapcsolat A Lenin-renddel kitünte­tett kijevi Állami Sevcsenko Egyetemmel tiz esztendővel ezelőtt együttműködési szer­ződést kötött a debreceni Kossuth Lajos Tudomány- egyetem. Egy évtized alatt csak­nem száz debreceni egyete­mi oktató és kutató kereste fel a Sevcsenko egyetemet. Több egyetemi tanár ven­dég-professzorként tevékeny­kedett Kijevben. Érdemi együttműködés alakult ki a rokontanszékek között. Elsősorban a két egyetem szerves kémiai, matematikai, meteorológiai, orosz nyelvé­szeti, irodalmi, szláv filoló­giai, valamint marxizmus— leninizmus tanszékei közötti munkakapcsolat volt ter­mékeny. A két egyetem közös kiad­ványt is megjelentetett. Ezenkívül a kijevi egyete­men magyar nyelvi lektorá­tust létesítettek. Bányamentő állomás Bányamentő állomást épí­tett Nyirádon a Bakonyi Bauxitbánya Vállalat. Az új létesítményt a legkorsze­rűbb eszközökkel szerelték fel, amelyek segítségével a vészjelzéstől számított 10— 15 percen belül megkezdhe­tik a mentési munkálatokat. 110 bányamentő készüléket vásároltak, az állomáson ál­landóan 5 főből álló brigád tart szolgálatot és 210 kép­zett bányászt mozgísíthatnak az állomás körzetében. Újságolvasók tábora A Központi Statisztika i Hivatal egyik legfrissebb évvégi merlege azt mutatja ki, hogyan alakul hazánkban és világszerte az újságolva­sók tábora. Jelenleg Ma­gyarországon ezer lakosra átlag 200 napilap jut. Az utóbbi 15 évben 29-re emel­kedett a naponta megjelenő újságok száma, amelyeket mintegy 760 millió példány­ban bocsátanak az olvasó­közönség rendelkezésére. A statisztikai adatok sze­rint földünkön a legtöbb — összesen 1750-féle hírlap — az Egyesült Államokban je­lenik meg. A Szovjetunióban az újságárusok reggelenként több mint hatszáz féle lapot árulnak. Svájcban ezer la­kosra ötszázhúsz példány napilap jut. Türbét építenek Türbe — mohamedán sír- kápolna — építését, tervezik a Szigetvár melletti Turbó­kon, II. Szulejmán halálának színhelyén. A legnagyobb török szultán emlékét őrző kegyheiyet a közelmúltban, magyarországi tartózkodása során, felkereste Ihsan Sab- ri Caglayangil, a Török Köztársaság külügyminiszte­re, és a helyszínen tolmá­csolta kormányának óhaját türbe építésérea

Next

/
Oldalképek
Tartalom