Szolnok Megyei Néplap, 1970. december (21. évfolyam, 281-305. szám)

1970-12-11 / 290. szám

197Ű december IC SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 9 Bagó Bálint, a jelenlegi elnök tagban volt, s tanyát is kap­tak vele. Közös jószágállo­mány a Susa Mihály és Bártfai Istváp által behozott két póniló volt. Hiszen a tagok olyan szegények vol­tak, hogy szó szerint még egy csirkéje sem volt senki­nek. Pontosan október else­jén este kezdtek hozzá az őszi vetéshez. Terenyei Kál­mán vette fel elsőnek a közös munkát. A szövetkezet alakulásától kezdve 1961-ig jóformán egyfolytában mér­leghiánnyal zárt. Osztani so­li^ nem igen tudtak. Sze­génységükre, elesettségükre jellemző, hogy nyáridőben nem egyszer többen az út­menti eperfán találták meg ebédjüket. S az megtörtént 3 951-től, hogy az' állatoknak kihozott korpát kiadták a tagoknak, s abból sütöttek kenyeret. Ezekben az eszten­dőkben késő ősszel is mezít­láb vetettek még a szövetke­zeti tagok. De dolgoztak. Egy évtizedig szinte anélkül, hogy katpak volna valamit, csak a szövetkezeti alapok megteremtésére dolgoztak. Ilyen emlékek feleleveníté­sekor érti csak meg az em­ber, milyen tiszteletre mél­tó küzdelem áll az első szö­vetkezeti tagok mögött. Rákócziújfalun különösen fájóan emlékeznek vissza 3 9d2-re. Harminc hold föld jutott egy tagra, de gép nem volt, nem tudtak megbirkózni vele. Hiába jöttek segíteni a Tisza cipő­gyárt munkások, az elural­kodott gazból már nem lehe­tett megmenteni a növényt. Ebben az évben a szövetke­zet negyven szarvasmarhája éhen pusztult, s a sertésállo­mány is úgy telelt ki a ha­tárban, hogy egy pár iga a szolnoki tüdőltórházbol és a honvédségtől hordta az étel- maradékot. Amijük térmett, azt elvit­ték a beszolgáltatásba. Ahhoz, hogy a szövetkezet vetni tud­jon, az ország minden részé­ből vásárolt vetőmagot Még­hozzá uzsoraáron, a búzát 400, a kukoricát pedig 800(!) forintért vették. így aztán ka­pával vetették el a tagok, annyira vigyáztak minden szem kukoricára. A nagy sze­génységre jellemző, hogy Nagy József például 1948-ban épített OTP-hitelre kis házat magának, s 1958-ig nem tu­dott törleszteni bele. De ha­sonlóképpen voltaic a többiek is. Amikor 1981-ben a mezo- hékj Táncsics Tsz vezetői — későbp országos példa lett belőle — átvették a 3100 hol­das rékócziújfalui szövetkezet irányítását is, 17,60 forintot ért a munkaegység. Zárszám­adásra — 600 ezer forintos mérleghiánnyal zártak — az OTP 300 ezer forintos letil­tást küldött a tagoknak, el­maradt kötelezettségeik után. De nem volt miből levonná A Táncsics Tsz megbízásából Mészáros László irányította itt a munkát, ö és a Táncsics más vezetői hamarosan ren­det teremtettek. 1962-re már 40 forint 40 fillért éft a mun­kaegység Rákócziújfalun is. Elérte a mezőhéki jövedelem­szintet, s így a többségnek nem volt ellenvetése az egye­sülésre. Ax orsxúg legnagyobb eukorrépaterm efztői Détár Mihály kétéves el­nöksége után Csótó Istvánt igßl-ben ismét visszahívták IVIezőhékre a szövetkezeti ta­gok. Tulajdonképpen ezekben á? időkben váltott magának országos jó hírnevet a szövet­kezet, s ekkor kezdett kiala­kulni a mai Mezőhék. A Táncsics Tsz az idén is aranyérmet szerzett cukorré­pa termesztésével & mezőgaz­dasági kiállításon. Az ország legnagyobb cukorrépater­mesztő gazdasága lett Szá­razműveléssel 300 mázsát ta­karítottak be holdanként, 1600 vagonnal adtak a nép­gazdaságnak. Évek óta 250 mázsa fölött van már a cu­korrépatermés-átlag náluk. Ezért is bemutató gazdaság­ként működnek cukorrépa- és kukoricatermesztéssel. Négy­ezer holdon termesztenek ke­nyérgabonát — most is 4100 holdon vetettek —, s ezzel is az ország második legnagyobb búzatermesztő szövetkezete címet viselik. 1956 óta Mező- héken a gabonabetakarítás már a szalma kazlazása is, sőt a kómbájnszalma felét eleve bálázva takarítják be. A hatalmas gabonatáblákon Bezosztája búzát termelnek elsősorban, s kísérleti minő­ségben Rannaját, Miranov- szkáját és a magyar Kiszom- bori fajtát. A Táncsics Tsz növényter­mesztése szakosítva van. Mindössze öt főkultúrát tar­tanak számon. Kukoricát — silóval együtt —, háromezer holdon termesztenek. A műit évben 34, az idén 33 mázsás átlagtermést takarítottak be. Most térnek át a kukoricater­mesztés és betakarítás gépesí­tésére, a növényápolás kemi- zálására. Zmáj csőtörő kom­bájnokra és a Braud francia betakarító adapterekre ala­pozzák a jövőt. A cukorrépa betakarítását 1971-től az NDK gépsor végzi nagyrészben. Lucerna, repce és borsó vető­magot termeszt a gazdaság. Lucernatelepük 1400 hold. 1969-ben avatták e termés feldolgozására épített, LKB 160 vagonos, forrólevegős, lu­cernáiig zt-üzemúket ötmillió forintból építették, a lucerna­liszt elsősorban a gazdaság állatállományának takarmá­nyozását szolgálja, de jut be­lőle nyugati exportra is. Me­zőhék egyébként a lucerna­termesztés gazdasága, hiszen 1967-ben például, az országos kiállításról a lucerna és a kukoríeatermesztés nagydíját hozta el. Abban az évben tíz vagon lucernamagot „fogott” a Táncsics. . Az egyeszerűsítet növény- termesztés szárazműveléssel történik. Mégis magasak a ho­zamok. Mi lesz akkor, ha majd 1973-tól kétezer hol­don — a Il-es üzemegység­ben — belép a Tisza II.? In­tenzív fajtákkal dolgoznak majd, s a gépesítésre alkal­mas kertészetet is kialakít­ják. A nagy öntözőprogramot is figyelembe veszi a szövet­kezet fejlesztési terve. Erre is épülően alakították ki azt a merész, mégis reális tervet, hogy a jelenlegi évi 120 mil­lió forintos terrrielési érték 1978-ban már 180 millió fo­rint lesz. A szövetkezet holdonként átlagosan 6 mázsa vegyes műtrágyával dolgozik. Évente 1200 holdat tudnak szerves- trágyázni. A Táncsicsnak 1600 szarvasmarhája van, s évente átlagosan — nagyrészt ex­portra és export minőségben — 800 hízómarhát értékesít. Az 1-es üzemegységben négy év alatt alakult ki szinte a szakosított tehenészeti telep. Itt egyhelyen ötszáz tehén van, s mar csak néhány épü­let hiányzik a hatszázas te­henészeti szaktelep kialakulá­sához. A szövetkezet állattenyész­tésére is a szakosítottság -jel­lemző. Juhot például egyálta­lán nem tenyésztenek. Sertést viszont már olyari mennyiség­ben, hogy most négyezer hí­zott sertést értékesítenék évente. A sertéstenyésztés centruma egyébként a rákó- cziújfalui üzemegység lesz a jövőben, ahová a mostani öt­éves tervben egy helyre von­ják össze az állományt, s épí­tik ki a korszerű telepet Az állatállomány - takarmányozá­sát saját üzemi keverő segíti A huitaiti emír reggelije A szövetkezet baromfi kom- bjnátják. tojásgyárát — sok, s mind találó kifejezést hasz­nál a közvélemény erre — 1967- ben kezdték építeni, 30 millió- forintból. Akkor 40 ezer tyúkra méretezték. Már 1968- ban hozzákezdtek a bő­vítéséhez, s most 110 ezer tyúkot fogad be a modern te­lep. Ez azt jelenti, naponta 60 ezer tojás kerül ki innen. A tojásokat automata osztá­lyozógép válogatja, s napi dátummal bélyegzi. A gép tízezer tojás „kontrollját” végzi óránként. Itt történik a csomagolása is, s repülőgép viszi az óriási tojásmennyisé­get a Szovjetuniótól Svájcig, Olaszországig és Kuwaitig. E technikára jellemző, hogy az egyik napi héki tojás a má­sik napon már a kuwaiti emír asztalán van. Ebben az évben a rákóczí- újfalui üzemegységben terem­tette meg a szövetkezet a U- batörzset. Tízezer törzslibá­juk van már. Ezek szaporu­latát a jövő évtől kezdve na­poslibaként és hízólibaként értékesítik. A tervek szerint már jövőre negyvenezer gép­pel tömött libával jelennek meg a piacon. S ha a terve­zett megyei társulásnak nem sikerülne átvenni a keltetőál­lomást, a szövetkezet saját maga épít keltetőüzemet. Azt tervezik, a következő években a -takarmányfeldol­gozás korszerűsítése közeli program. Evégből ezerötszáz vagonos tápüzem építését is tervezi a szövetkezet. Az el­múlt fél évtizedben fejlődött állattenyésztésük olyan szint­re, hogy a növénytermelőként ismert gazdaság árbevételé­nek felét már az állattenyész­tés biztosítja. Jelenleg a gép­park felújítása nagy prog­ramjuk. Már 1971-ben öt új gabonakombájnt vásárolnak, az idén kezdték meg a nehéz lánctalpas traktorpark fel­újítását, jövőre nyolc ilyen gépet vásárolnák. Ugyancsak jövőre 15 MTZ-t, s 30 pótko­csit is vesznek. Arra törek­szenek, szovjet gyártmányú gépekre tipizálják gépállomá­nyukat. A szövetkezet gépál­lományának értéke jelenleg 18 millió forint, s csak 1971- ben 10 milliót költenek gép­felújításra. A szövetkezet 1967-ben megvásárolta a volt mesterszállási gépjavító állo­mást, amelyben kialakították központi gépjavító műhelyü­ket. Ott huszonöt műhely­munkás dolgozik, hiszen a tsz nyolcvan erőgépének karban­tartása a feladatuk. Száz sze­mélyes traktoros-gárda dol­gozik a tsz-ben. A géppark két Ikarus autóbusszal is ki­egészült. Ezzel járják ország- világot á Táncsics Tsz tagjai. Csak az idén mintegy százan tekintették meg a Szovjet­unió, Csehszlovákia, Lengyel- ország, Jugoszlávia s más or­szágok tájait a szövetkezet költségén. 1963-tól rendsze­resen eljutnak külföldre a Táncsics Tsz tagjai, ahogy mondják, mintegy nyolcszá- zan jártak már külföldön, holott ezernyolc tagja van a közös gazdaságnak a nyugdí­jasokkal együtt A szövetke­zet két autóbusza egyébként a tagok munkába szállítását is végzi. Visszatérve még a gépesí­téshez. Jellemző a techniká­ra, hogy a dolgozó tagok egy­negyede gépen vagy géppel keresi kenyerét. A jövő év­ben keletnémet rendszerű járvadolgozó lucernaszársértő gépet is vásárolnak. Ennek az ai újdonsága, hogy óránként 5 holdas teljesítménnyel kü­lön takarítja be a lucerna le- vélzetét, s külön a szár-ré­szét Gazdag szövetkezet a me­zőhéki Táncsics. Azzá tették szorgalmas tagjai és kedvező agrárpolitikánk. Kialakultak a majorok, telepek, megjaví­tották a termőföldeket. Föld­jeik egy része kiváló minő­ségű csak. A mezőtúri határ­ra eső főltítáblák gyenge mi­nőségű, sziki földek. Négyezer holdon történt talajjavítás a mezőhéki Táncsicsban eddig, a múlt évben is ezer holdat javítottak. S a nagy talajja­vítás az 50—60 cm-es mély­szántás. A szövetkezet 160 millió forintos összvagyonából 120 millió a tiszta vagyon. Ötödik éve gazdálkodnak úgy, hogy üzemviteli hitelt egyáltalán nem vesznek igénybe. A biz­tonsági tartalék évenként 20 millió forint körüli, s 1968- ban 10 millió forintos hosz- szúlejáratú betétet helyeztek el a bankban. Még a mostani nehéz esztendő ellenére — csak búzából 6 millió forint volt a kiesésük — sem sze­retnének ehhez a betéthez hozzányúlni. Ügy, hogy ebben az évben 17 millió forintot költöttek üzemfejlesztésre, s biztosítani akarják a 75 fo­rint tervezett munkaegység- értéket. Evek óta 50 forintot előlegeznek munkaegységen­ként. A munka Vörös Zászló Érdemrend A Táncsics Tsz területén körülbelül négyszáz tanya volt hajdanán. Erősen megfo­gyatkozott. A rákócziújíalui üzemegység 120 valamikori tanyájából kettő áll már csak. Ü.i falu énült Mezőhéken és Rákócziújfalun is. A terme­lőszövetkezet a beköltözők­nek olcsón ad bontási anya­got, a fuvar 50 százalékát ma­gára vállalja. A dolgozó ta­gok átlag életkora 39 év. Másfélszáz 30 éven aluli fia­tal dolgozik a tsz-ben. A ter­melést kilenc szakmérnök, két üzemmérnök, tizennégy technikus irányítja. Még ke­vés. A tsz közgyűlése úgy ha­tározott, ezen úgy is segít, hogy 1970-től kivétel nélkül minden tsz-tag gyermekének ösztöndíjat ad, ha igényli, ha felsőoktatási intézményben tanul. Jelenleg is három ösz­töndíjasuk van. Száztíz szak­munkással dolgozik a tsz. Há­zasságkötéskor személyenként ezer forint segélyt adnak, s ha a tsz-tag meghal, felesé­gét fölveszik tagnak, s kapja a járandóságait A szövetkezet kiveszi részét a két község fejlesztéséből is. Ügy tervezik, a jelenlegi li­es üzemegység lesz a szövet­kezet központja. Ide napkö­zis óvodát is építtet a tsz. Rákócziújfalun és Mezőhéken nagyban segítettek műtfalődé- si otthon építésében. Fenn­tartója a Röpülj pávai szövet­kezeti kultúrcsoportnak. Mindkét község vízellátását segítették, és saját maguk öt hidrofor-házat építettek. Rá­kócziújfalun megyei I. osz­tályú, Héken járási osztályú sportkört tartanak fenn. A fiataloknak két MHSz-üőteret építettek. Tiszaföldváren a szülőotthon építéséhez járul­tak hozzá. Hóken orvoslakás építését segítették. A szövet­kezetnek egyébként három üzemorvosi rendelője \san és saját üzemi állatorvosa is. A leendő új központban, 20 millió forintból épül ki, új székházzal, ehhez 20 szolgá­lati lakás is épül, üzletháló­zattal látják el a telepet. A héki szövetkezetben nagyon sok nevezetes vendég megfor­dult már. Dobi István, az El­nöki Tanács elhunyt elnöke kétszer járt itt. 1962-ben is, amikor az ország legjobb szövetkezetének járó vándor­zászlót hozta el. A tsz 1959- ben a kongresszusi vörös ván­dorzászlót nyerte el, s a Munka Vörös Zászló Érdem­rend kitüntetést, amelyet Fe­hér Lajos, a Minisztertanács elnökhelyettese adott át. A kormány vörös vándorzászló­ját kétszer hozták el, s hat­szor szerepeltek az ország tíz legjobb közös gazdasága lis- , táján. A neves vendégek között számon tartják Kállai Gyu­lát, az elhunyt dr. Münnich Ferencet, Czinege Lajost, Er­dei Ferencet, Ortutay Gyulát, Losonczi Pált, Veres Pétert, Szabó Pált, Váci Mihályt és sok külföldi delegációt. 1964- ben csehszlovák párt- és kor­mánydelegáció járt itt, a párt első titkára vezetésével, s akkor teremtették meg a testvéri kapcsolatot a cseh­szlovákiai udvardi tsz-szeL Azóta évenként ötven-ötven tsz-tagot kölcsönösen vendé­gül látnak. Járt már náluk az amerikai ügyvivő, s csak az idén is a kínai nagykövet. A szövetkezet kommunistái­nak, ifjú kommunistáinak munkáját három pártszerve­zet, három KISZ-szervezet irányítja. Gazdáik a szocialis­ta brigádmozgalomnak is. Ti­zenegy szocialista brigád mű­ködik náluk, 1967, az első megalakulása óta. A szövet­kezet nagy művelődési ottho­nát 1960-ban avatták fel. Ak­kor még a színház járt ki hozzájuk. Már 1967 óta a szövetkezet költségén évente száz színházbérletet váltanak Szolnokra. Nagy utat járt be, messzi­re tart a mezőhéki tsz. Idén márciusban nagy szeretettel búcsúztak nyugdíjba vonuló elnöküktől, Csótó Istvántól, aki betegsége miatt vált meg a tsz-től, bár nagyon szerette volna megvárni az Öntözővíz érkezését. Helyét Bagó Bálint mérnök tölti be, ki korábban a Termelőszövetkezetek Or­szágos Tanácsa Elnökségének titkára volt. Jó alapon kezd­hetett. Nem kis munka vár még rájuk. A modern techni­ka gazdaságává fejleszteni a héki üzemet. Nagy névadó­juk, a forradalmár Táncsics Mihály emlékéhez hűen, aki­nek szobrot állíttat a szövet­kezet A karcagi származású Somogyi Árpád műtermében már készül a mű, amelyet 1971-ben avatnak Mezőhéken. (X) Saját Ikarusszal a csehszlovák Tátrában a mezöhékiek A modern lucernalisztüzem látképe 7—r Mészáros László elnökhelyettes Nagy András alapító tag Nagy József alapító tag Ónodi Mihály alapító tag Farkas Pálné libagondozó Vad Lajos traktoros brigádvezető

Next

/
Oldalképek
Tartalom