Szolnok Megyei Néplap, 1970. december (21. évfolyam, 281-305. szám)

1970-12-01 / 281. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Ára: 80 fillér XXI. évi. 281. sz. 1970. december 1., kedd. Szocializmus magasabb szinten I nternacionalista szellemű, nagyjelentőségű, sokolda­lú, tárgyilagos, józanul mértéktartó, őszinte, mé- lyenszántó, szocialista humánummal telítődött — ilyen és ehhez hasonló jelzőkkel illette a világsajtó közéle­tünk nagy eseményét, az MSZMP X. kongresszusát és az or­szág helyzetéről, a jövő feladatairól elhangzott vitát. A jel­zők külön-külön is igaz képet festenek az egyhetes tanácsko­zásról, csokorba szedve azonban még pontosabban adják vissza nemcsak azt, ami elhangzott a szónoki emelvényen, hanem azt a légkört, hangulatot is, amely körülvette, uralta a kongresszusi termet. Erről a légkörről és hangulatról szinte személyes részt­vevőként szerezhetett benyomásokat, tapasztalatokat az or­szág közvéleménye, a sajtó, a rádió, a televízió jóvoltából, ahogy Kádár János találóan fogalmazta vitazáró beszédében: a kongresszusi tárgyalóterem kibővült. Csak össze kell ha­sonlítani a korábbi kongresszusokról és a mostaniról sugár­zott rádió és tévé-közvetítések adásidejét, a lapok híradásait, s előttünk a sokat mondó kép: minden eddiginél teljesebb információt kaptak a kongresszus eseményeiről az érdeklő­dők, a legszélesebb nyilvánosság előtt, a nép füle hallatára, szeme láttára tárgyalt a párt nemcsak az ország dolgairól, ha­nem saját legbensőbb ügyeiről is. Alii figyelemmel kísérte a kongresszus többhónapos elő­készítő munkáját, az irányelvek sokoldalú vitáját, az alap­szervezeti vezetőségválasztó taggyűléseket, majd a városi, já­rási, megyei pártértekezletek pezsgő eszmecseréit, az láthat­ja: ez a kendőzetlen nyíltság, ez a nép előtti teljes kitárul­kozás logikusan következik pártunk egész lényéből, az MSZMP vezetésének — immár másfél évtizede bevált — munkastílusából. Ez a kongresszus is igazolta: a párt a széles közvéleményre akar építeni, „a nép okos gyülekezetével” megtárgyalva, közös gondolkodás eredményeként akarja ki­alakítani politikáját, megszabni az országépítő munka tenni­valóit. Ezért kért még a kongresszus előtt részletes véle­ményt valamennyi jelentősebb társadalmi szervezettől és mozgalomtól az irányelvekről, a mai helyzet értékeléséről és a kitűzött célokról. A Központi Bizottság kongresszusi be­számolójának megállapításaiban tehát a közvélemény állás- foglalása ötvöződött a párt vezető testületének véleményével. A kongresszusi előkészületek után a beszámoló is, a négy­napos vita is meggyőzően bizonyította, hogy a párt nem ön­célnak tekinti vezető szerepét, hanem a munkásosztálytól ka­pott, a munkásosztályt, s egyben az egész dolgozó népet szolgáló megbízatásnak. A párt á tömegekkel összeforrva, a néppel együtt dolgozik a népért. • , í K itapinthatóan érzékelhető volt a kongresszusi te­remben, hogy a külföldi testvérpártok előtt is tisz­teletet, megbecsülést vívott ki az MSZMP, á ma­gyar munkásmozgalom. Harminckét testvérpárt — köztük tizenegy szocialista ország és tizenkilenc más európai ország, valamint Nyugat-Berlin testvérpártja — képviseltette magát magasszintű delegációikkal a tanácskozáson. Jelenlétük nem­csak a testvérpártok közötti kapcsolat udvariassági normái­ból fakadt, hanem abból az érdeklődésből és elismerésből is, amelyet az MSZMP következetes marxi—lenini, elvhű inter­nacionalista politikája vált ki a nemzetközi munkásmozga­lomban. Miről esett legtöbb szó a kongresszuson? Mindenek­előtt azokról a kérdésekről, amelyek napjainkban is a köz- érdeklődés előterében állnak, azokról, amelyeknek az elem­zése elengedhetetlenül fontos a szocializmus teljes felépítését szolgáló tennivalók kijelölésében. Imponáló egységgel tett hitet a kongresszus minden kül­dötte a gazdaságirányítás új rendszere mellett, amely tovább erősítette hazánkban a szocialista tervgazdálkodást, a köz­ponti tervezés hatását, segített a kor követelményeihez iga­zítani a gazdasági munka irányítását. Természetesen nem­csak dicsérték a szónokok ezt a reformot, őszintén beszéltek fogyatékosságairól, megvalósításának gyengéiről is, s kemé­nyen bírálták azokat a vállalatokat, amelyek a költségek csökkentése, a munka jobb megszervezése, a felesleges ad­minisztratív, vagy más munkaerők felszabadítása helyett a rezsiköltségek duzzasztásával és az árak emelésével igye­keztek nagyobb bevételhez jutni, egyaránt megkárosítva ez­zel a lakosságot és, a népgazdaságot. A Központi Bizottság beszámolójában és a vitában is sok szó esett a szocialista demokrácia további erő­sítésének feladatairól. A kongresszus határozata nyomatékkai húzta alá, hogy az államélet, a szocialista de­mokrácia fejlesztése a szocializmus teljes felépítésének egyik központi feladata. A szocializmus építésének magasabb szin­ten való folytatásához elengedhetetlenül fontos a helyi szer­vek önállóságának, a tanácsok önkormányzati tevékenységé­nek további növelése, a közigazgatás tökéletesítése és szocia­lista jellegének erősítése. A színész kedves adomával, a poli­tikus a marxista:—leninista elmélet tételeivel és a gyakorlat tapasztalataival bizonyította, hogy az országépítő munka kö­vetkező szakasza minden eddiginél jobban követeli a közös erőfeszítést, az alkotó gondolatok egyesítését, a tömegek ma­gasabb szintű cselekvő részvételét. A közélet legkisebb sejt­jeiben, a% üzemekben, vállalatoknál éppúgy fontos ez, mint a legfelsőbb fórumok munkájában. A kongresszus eddigi eredményeinek reális értékelésével, a sikerek tudatában, a gondok ismeretében jelölte ki a kö­vetkező évek tennivalóinak programját. Léteznek-e a felté­telei hazánkban a szocialista építés magasabb szintű folyta­tásának, vagy csak vágyainkat, kívánságainkat fogalmaztuk meg? A kongresszusi eszmecsere erre Is világos választ adott Szocialista rendszerünk és kormányzatunk szilárdsága, hazánknak -a baráti szocialista orszá­gokkal, különösen a Szovjetunióval való szoros együttműkö­dése, a munkásosztály mind magasabb szintű alkotókészsége, a szocialista brigádmozgalom lendülete, a közügyek iránti fokozott érdeklődés, az irányítás különböző szintjein dolgozó vezetők döntő többségének felkészültsége és rátermettsége, a párt lenini politikája és imponáló cselekvési egysége, a tö­megeknek a párt iránti bizalma olyan szilárd alap, amelyre bizton lehet építeni szocialista jövőnk magasabb szintjét. Tovább folytatják a kongresszusi munkaversenyt Határidő előtt teljesítik éves tervüket az alföldi olajbányászok (Tudósítónktól.) Az alföldi olajmezők több mint 300 szocialista brigádja tovább folytatja a kongresz- szusi munkaversenyt, amely­ben újabb termelési sikerek elérését tűzte célul. A Ngyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat történetében eddig cgye- dfilá'Ió termelési siker már a kongresszusra meg­született. Október közepéig túlhalad­ták az egymillió tonna kő­olajtermelést. November 25- ig pedig 1 millió 171,5 ezer tonna olajat hoztak felszín­re, 57 ezer tonnával tetéz­ték meg időarányos terme­lési tervüket. A földgáz ter­melésben is túlhaladták az időarányos előirányzatot. Az olajbányászok munka­versenyének javára írandó hogy elkészült és fokozato­san üzembe helyezték a na­pi 2 millió köbméter kapa­citású szanki földgáz üze­met. Megindult a gazolin ve­zetéki szállítása a szanki üzem és a szegedi mező között. A közeljövőben a Szeged térségében termelt kőolajat is már vezetéken továbbít­ják a százhalombattai olaj­finomítóba. A vezeték pró­baüzemeltetését december közepén kezdik meg. A kongresszusra elért szép termelési siker alapot adott ■ arra, hogy határidő előtt tel­jesítsék áz éves tervüket. A Nagyalföldi Kőolaj- és Föld- gáztermető Vállalat a célki­tűzés szerint december 3-ra teljesíti éves földgáztermelé­si előirányzatát és az év vé­géig összesen több mint há­rom milliárd köbméter föld­gázt ad a népgazdaságnak. A kőola j évi termelési elő­irányzatát: az 1 milliárd 26fl millió tonnát decem­ber 20-ra felszínre hozzák. és terven felül mintegy 50— 60 ezer tonna kőolajat ter­melnek. Az olaj bányászok kiemelkedő teljesítményének értékét mutatja, hogy leküz­dötték az árvíz miatt kelet­kezett nehézségeket, és a lemaradást nemcsak pótol­ták, hanem minden eddigi­nél nagyobb termelési ered­ményt is produkáltak. A kongresszust sikerekhez jelentősen hozzájárult a NngyalföMi Kutató- és Fel­táró Üzem is. amelynek dol­gozói az Alföld újabb pont­jain állítottak fel kutató fú­rótornyokat. s a kongresszu­sig — a bérflírásokkal együtt — teljesítették éves terme­lési előirányzatukat. November vécéig IftS köt fúrását fejeztek be és ad­ták át termelésre. Az olajkutatók további erő­feszítéseket tesznek, hogy terven felüli munkával a negyedik ötéves tervre élő­iét feladatok végrehajtását jól megalapozzák. Ötmillió fonna árut fuvaroz decemberben a Volán Három hónappal előbb teljesítette harmadik ötéves tervét a Volán Tröszt 24 vál­lalata. A kongresszusig ez évi tervüket is befejezték, de ez még nem jelent ,,nyu­godt” évzárást, hiszen a ka­rácsonyi és újévi csúcsforga­lom még hátra van. A kong­resszusi Versenyben most a nagy szállítási feladatok zök­kenőmentes lebonyolítására álltak csatasorba a Volán­dolgozók. — Decemberben egyébként összesen ötmillió tonna árut és mintegy 60 millió utast kell szállítaniuk. Ennek alapján — számítások szerint — 7.2 százalékkal teljesítik túl ez évi árufuva­rozási tervüket, s az. eddigi 370 millió forintos többlet­nyereségüket további 100 millió forintos eredménnyel tetézik meg. Terven felül tíz betongyár Az építőgépgyártó vállalat gyártelepeinek majdnem a fele már ez évi tervének túl­teljesítésén, a jövő évi elő­irányzat gondos előkészíté­sén dolgozik. A vállalat veszprémi gyáregységének dolgozói az óránként 15 köb­méternyi betont előállító ép- gép-elba berendezésből ter­ven felül tíz betongyárat ké­szítenek. A pécsi gyártelep fél hónappal a határidő előtt, december közepén több mint ,50 nagy cement silót ad át NDK-beli megrendelőinek. A vállalat dolgozói tehát jól megalapozzák negyedik öt­éves tervüket, amelyben csaknem kétmilliárd forint értékűvel több építőipari gé­pet és berendezést adnak az építőknek, mint a harmadik ötéves tervben. Vasút'-villamosítás határidő előtt A MÁV villamos-felsőve- zeték építői és pályaépítői a kongresszusi versenyt annak a felajánlásuknak teljesíté­sével folytatták, amely sze­rint vállalták, hogy ez év vé­ge helyett december 19-re befejezik a Budapest—Szol­nok—Debrecen—Nyíregyhá­za vasútvonal villamosítását. A felajánlás valóra váltása azt jelenti, hogy elkészül az ország kelet-nyugati villa­mosvonala, s a határidő előtti átadás révén meggyor­síthatják a negyedik ötéves tervben előirányzott nagy va- sútvillamosítási munkálato­kat. A következő tervidő­szakban ugyanis az észak­déli vasútvonalat villamosít­ják. így a Budapest—Vác— szobi, a Rákos—Üjszász— szolnoki, valamint a Szajol és Lőkösháza közötti szaka­szon építik meg a vasúti v i 11 amosvonala t. Á Varsói Szerződés országai vezetőinek találkozója A Varsói Szerződés tagor­szágai testvérpártjainak és kormányainak vezetői közös megállapodás alapján de­cember elején Berlinben ta­lálkozót tartanak. Külföldi- pártdelegációk elutazása Vasáx-nap az MSZMP X. kongresszusán részt vett kül­döttségek újabb csoportja utazott el Magyarországról. Elutazott a Német Szocia­lista Egységpárt delegációja, a Lengyel Egyesült Munkás­párt delegációja. Ugyancsak vasárnap uta­zott el Németország Kom­munista Pártjának a kong­resszuson részt vett küldött­sége: Ausztria Kommunista Pártjának delegációja; a Bel­ga Kommunista Párt kül­döttsége: Írország Kommu­nista Pártjának küldöttsége: a Luxemburgi Kommunista Párt küldöttsége; Nagybri- tannia Kommunista Pártjá­nak küldöttsége: a Német Kommunista Párt küldöttsé­ge: a Norvég Kommunista Párt deleeációia: a Portugál Kommunista Párt küldöttsé­ge: a Török Kommunista Párt küldöttsége. Hétfőn az MSZMP X. kongresszusán részt vett újabb küldöttségek utaztak el Budapestről. Elutazott a Koreai Munka­párt delegációja, a Mongol Néni Forradalmi Párt kül­döttsége. Ugyancsak hétfőn utazott el a Francia Kommunista Párt küldöttsége, az Olasz Kommunista Párt delegáció­ja. a Snanyol Kommunista Párt küldöttsége, a Görög Kommunista Párt delegáció­ja és a Nyugat.-Berlini Szo­cialista Egységpárt küldött­sége. —'hírek — TUDÓSÍTÁSOK — HÍREK — TUDÓSÍTÁSOK — HÍREK — J Kinevezés A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány dr. Gosztonyi Jánost művelő­désügyi miniszterhelyettessé nevezte ki. Húsgyár — világszínvonalon Háromszáztizenegy millió forintos költséggel korszerű, világszínvonalon termelő gyárrá fejlesztik a gyulai Húsipari Vállalatot. Az új üzemrészekben nyolc órán­ként 1600 hízott sertést és 120 hízott marhát vágnak le, illetve dolgoznak majd fel. A korszerűsítés és bővítés révén a gyár kolbásztermelése a je­lenlegi 250 vagonról évi 500 vagonra emelkedik. Ezenkí­vül évente ezer vagonnyi zsi­radékot ad majd piacra. A rekonstrukció a tervek sze­rint 1974 végére fejeződik be. A beruházás gazdaságosságá­ra jellemző, hogy az állam a rekonstrukcióhoz 200 ezer dollárt előlegezett külföldi gépek vásárlására, a bővített gyár viszont a negyedik öt­éves terv végén már évente kétmillió dollárt hoz a nép­gazdaságnak. Kávészüret Szegeden Hazánkban ritka szüretre készülnek a Szegedi József Attila Tudományegyetem bo­tanikus kertjében. A párás le­vegőjű üvegházban bőséges termést ad az egyik, 12 éves kávécserje. A Tisza festője A csongrádi múzeumban vasárnap nyílt meg Dorogi Imre kiállítása. A 80 éves fes­tőművész legtöbb képe alföl­di tájakat és embereket ábrá­zol. Az idős kora ellenére ma is alkotó művész Csongrádon bemutatott festményeinek túlnyomó része az elmúlt év­tizedben készült. Dorogi Im­rét a Tisza festőjének is hív­ják, mert sok alkotásán örö­kítette meg a folyó legszebb tájait Színes bútorok Rövid fennállása alatt a modern bútorok egész sorával jelentkezett á kanizsai bú­torgyár. 1970-ben öt új ter­méket bocsátottak ki. A gyá­ri tervezőkollektíva most el­készítette az első színes bú­torok mintadarabjait és azo­kat közszemlére tették a gyár bemutatótermében. Ezeket a bútorokat matt lakkal színe­sítik és zöld, sárga, kék és pi­ros színben készítik. A „pi­koló” elnevezésű színes bú­torokból a Bútorértékesítő Vállalat 6000-et rendelt. Ered mé ny h irdelő Algériának Az Elektroimpex külkeres­kedelmi vállalat néhány hó­nappal ezelőtt megnyerte az algíri Sport-stadion ered­ményhirdető berendezésének szállítására meghirdetett ver­senypályázatot. s ennek az üzletkötésnek folytatásaként most újabb szerződést írt alá stadionhangosító eladására. A szerződés 113 ezer dollár ér­tékű exportról szól; a beren­dezéseket. a Budapesti Elekt­roakusztikai Gyár készíti. Virágzik a vadmogyoró Mintha tavasz volna, olyan frissek a mezők, az erdei tisztások a Duna—Tisza kö­zén. A Tiszamentén. a laki­teleki Tőserdőben megjelent a barka, s újra virágzik a vadmogyoró. Virít a gyermek­láncfű, a gólyahír, s itt-ott még kéklik az őszi kikerics. Ha továbbra is enyhe marad az idő, a védettebb kisker­tekben, rügyet boul az or­gona. Busa-szaporítás A hazánkban nyolc éve meghonosított növényevő ha­lak — amurok és busák —• mesterséges szaporítása első­ként a halászati termelőszö­vetkezetek dinnyési ivadék­nevelő tógazdaságában sike­rült 1968-ban. Az idén már tíz millió növényevő haliva­dékot nyertek. A növényevő halak mesterséges szaporítá­sára rövidesen tíz hektár nagyságú nevelőtavat építe­nek Százhalombattán, ame­lyet az erőmű felmelegedett hűtővizével töltenek fel. így biztosítják a halak számára az optimális, 22 fokos vízhő­mérsékletet. Telel az állatkert A budapesti állatikért is készül a télre. Fűtött házak­ba telepíti melegégövi álla­tait. A takarmányozásban is fokozatosan olyan vitamindús étrendre kell áttérniök. hogy az értékes állatok veszteség nélkül vészeljék át a telet. Gondoskodtak a tárolható té­li takarmányról.

Next

/
Oldalképek
Tartalom