Szolnok Megyei Néplap, 1970. szeptember (21. évfolyam, 204-229. szám)

1970-09-01 / 204. szám

XXI. évf. 204. sz. 1970. szepte mber 1., kedd. MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG MEGYEI TANÁC S L A P J A VILÁG PROLETÁRJAI, Ara: 80 fillér Az új tanév előtt M a megyeszerte benépesülnek az iskolák. Nemcsak a szülőknek, mindannyiunknak szinte könnyekig megható látvány a kisiskolások serege ahogy egyedül, vagy inkább anyuka által kézenfogva az iskola felé indulnak. Ezen a napon, immár hagyományosan, róluk szólnak az újságok köszöntő cikkei. Mi is ezt tesszük, de — talán megbocsáthatóan, rendhagyó módon — a köszöntés mellett a most kezdődő iskolai év legfontosabb társadalom- politikai feladatáról szólunk. A fiatal tehetségekről. A tehetségvédelem a szocialista társadalom legfőbb ér- dekei közé tartozik. Mégpedig úgy is, mint társadalmi, po­litikai kérdés, s úgy is mint a tudományos, technikai és műszaki haladás záloga. A tehetségekkel való törődés ugyanis megértésre talál az emberek széles körében, s erő­síti a társadalmi rendszerünk igazságosságába vetett hitet. S közben növeli fejlődésünk ütemét, hiszen társadalmi-gaz­dasági szempontból egyáltalán nem mindegy, hogy a leg­tehetségesebbek, a legrátermettebbek tanulnak-e tovább, s kerülnek irányító posztokra, felelős beosztásokba avagy a középszerűek. Mindez olyan igazság, amivel nehéz lenne vitába száll- n|- Am jóval nehezebb azt megállapítani — mégpedig a ser­dülőkorban —, hogy ki a tehetséges a tanulásban. Talán az, aki jó jegyeket szerez a iskolában? Kétségtelen, hogy a ta­nulásban mutatkozó tehetség egyik kifejezője a tanulmányi előmenetel, az osztályzat. De nem teljes kifejezője. A tanu­lásbeli és az értelmi képességeket akkor lehetne megbízha­tóan a jegyek alapján összehasonlítani, ha egyrészt a megye minden iskolájában azonosan osztályoznának, másrészt min­den gyereknek egyforma lenne a stárthelyzete. Csakhogy az osztályzásnál, annak természetéből következően, sok a szub­jektív elem, az otthoni és az iskolák közti színvonalbeli kü­lönbségekből eredően gyakran elválik egymástól, a tehet­ség és a jó tanulmányi átlag. Ahol jó az iskola, ahol a szü­lők tudják és akarják is segíteni gyereküket, ott a viszony­lag gyengébb képességűek is nagyobb tárgyi tudást és jobb jegyeket szerezhetnek, míg ellenkező esetben rejtve marad­nak a kiváló tehetségek is. H ogy mindez milyen nagy horderejű kérdéssé vál­hat, az akkor tűnik ki igazán, ha társadalmi mé­retekben vizsgáljuk. Országos adatok szerint az idén végzett általános iskolások 78,9 százaléka fizikai dol­gozók gyereke, azaz olyanok, akik többségükben gyengébben felszerelt kültelki és falusi iskolákban jártak, s otthon sem kaphattak különösebb segítséget a tanuláshoz. Nos, ezeknek a gyerekeknek csak 29,2 százaléka pályázott középiskolai to­vábbtanulásra, mégpedig elsősorban a gyengébb tanulmányi eredmények miatt, míg az összes végzettek 21,1 százalékát kitevő, nem fizikai dolgozók gyerekeinek 74,5 százaléka. Ez mindennél világosabban bizonyítja, hogy a tehetség mérté­kének csak akkor lehet többé-kevésbé hű kifejezője az osz­tályzat, ha megközelítően azonos körülményeket biztosítunk minden gyereknek a tanuláshoz. Ebből adódik, hogy a tehetségvédelem bonyolultabb do­log, mint amilyennek az első pillanatban tűnik. Látszólag, csak arról van szó, hogy minden jó tanulmányi eredményt elérőnek biztosítsunk szabad utat az érvényesüléshez, de a probléma mélyén az a jogosabb igény rejlik, hogy minden fiatal számára teremtsük meg a feltételeket a képességek kibontakoztatásához, mert ezt követeli a társadalmi igaz­ságosság. A minden gyereket érintő azonos tanulási feltételek biztosítása persze hosszú időbe telik. A minden gyerek számára olyannyira kívánatos egyenlő ta­nulási feltételek megteremtésének feladatát — legalábbis át­menetileg tehát — külön kell választani a közép- és felső­fokú tanulmányokra alkalmas tehetségek istápolásától. Mert arra, hogy a legkiválóbb képességűeknek jól feltéte­leket teremtsünk a tanulásban, többnyire már ma is meg­vannak a lehetőségeink, s ott ahol hiányoznak, mielőbb meg kell teremteni. Mindenekelőtt azon a szemléleten kellene változtatni, hogy a tehetséget kizárólagosan a jegyekkel lehet mérni. Különösen a jobb iskolákba és a tagozatos osztályokba való felvételeknél lenne szükséges, hogy jobban mérlegeljék azo­kat Ia körülményeket, amelyek közepette addig tanultak a megfelelő készséget mutató fiatalok. Ha ez sikerülne, nem lenne minden évben visszatérő gond, hogy ezekben a tanin­tézményekben kevés a tehetséges munkás- és parasztfiatal. A helyzetet aligha javította az a kapkodás, amit az utóbbi időben lehetett tapasztalni a munkás és parasztgye­rekek segítése körül. Szinte politikai sikk lett, hogy min­denki tegyen valamit az érdekükben, s a következmény az egyik oldalon társadalmi idegesség lett, — mégpedig nemcsak a nem fizikai dolgozók, hanem a munkások és a parasztok, valamint a gyerekek között is — a másikon pedig a sok bába között csaknem elveszett a gyerek, mert a különböző kísér­letek, a mutatós, de kellően át nem gondolt kezdeményezé­sek gyakran egymás hatásfokát is rontották. E kérdés kezelésében, a sok jó szándék mellé, na­gyobb higgadtság és tapintatosabb propaganda szükséges. Mert nem arról van szó, hogy vissza­szorítsuk a nem fizikai dolgozók gyerekeinek tanulási ked­vét, hanem arról, hogy felszítsuk a munkás és parasztszü­lőkben gyermekeik taníttatásáért érzett felelősséget, a fia­talokban pedig a magasabbszintű ismeretek utáni vágyat. Mindenekelőtt a tehetségekben. Pontosabban; minden tehet­séges fiatalban, mert ha a tehetséget jól értelmezzük, nem lesznek a társadalmi osztályok és rétegek szerint oly nagy aránvbeli különbségek a legjobbak kiválasztásakor. Ha tehet­ségvédelem valóban azt fogja jelenti, amit jelentenie kell, akkor összhangba kerül a társadalmi érdekkel és igaz­sagossággal. i » Loson czi Pál az EAK-ban ALEXANDRIA Az EAK-ban hivatalos lá­togatáson tartózkodó Loson- czi Pál magyar államfő vidé­ki körútja során vasárnap Alexandriába érkezett. A városba érkező Losonczi Pált és kíséretét Ahmed Kamel, Alexandria kormány­zója fogadta magasrangú tisztviselők társaságában. ☆ Az Egyesült Arab köztársa­ságban hivatalos látogatáson Kereken harmincegy na­pig dolgoztak a megye mun­kásőrei az árvízveszély el­hárításán. A Tisza, a Körös, a Hortobágy—Berettyó men­tén 218 kilométeres szaka­szon ezerhétszázkilencvenhét munkásőr teljesített szolgá­latot. Együttműködve a társ­fegyveres testülettekkel, a Bács és a Heves megyei munkásőr egységekkel. A testület megalakulása óta ez volt a munkásőrség leg­hosszabb igénybevétele. Min­dig a legveszélyeztetettebb helyekre szólították őket, at­tól kezdve, hogy Csáki Ist­vánnak, a megyei pártbi­zottság első titkárának uta­sítására, az országos pa­rancsnok egyetértésével, má­jus 23-án mozgósították az alakulatokat. Néhány adat a munkás­őrök árvízi krónikájából. A gátőrzéssel együtt rendfenn­tartó feladatot is elláttak. Elfogtak három köztörvényes bűnözőt, tíz szabálysértő el­len tettek feljelentést. ti­Űj szakmunkásképző intézetet avattak Kisújszálláson „A cselekvő embert minde­nekelőtt a munkán keresztül lehet nevelni”. — Ez a fel­irat fogadta a belépőket a kisújszállási 625. számú Ipa­ri Szakmunkásképző Intézet előterében. Avató ünnepségre gyülekeztek hétfőn délelőtt a vendégek az új, korszerű is­kolában. Az elmúlt években átlagban 150—300 fiatalt neveltek az iskolában. Korszerűtlen kö­rülmények köztt igen korlá­tozott helyi és szemléltetési lehetőségekkel. 1957-ben hat osztályban 128 tanulója volt az iskolának. A most követ­kező tanévben 12 osztály 364 tanulója foglal helyet a pa­dokban. A csaknem három millió fo­rintért épült új szakmunkás- képző iskola felszereltsége igen korszerű. Az épület fel­ső szintjén tágas, világos elő­adóterem, jól felszerelt szer­tár segíti az oktatást. Az új iskola falai között 22 szakmai csoportban kezdik a tanítást szeptember 1-el. A KISZÖV vezetősége Karcagon Tegnap Karcagan tárgyalt a KISZÖV vezetősége a kis­ipari termelőszövetkezetek 1970. első félévi gazdálkodá­sáról, a tagszövetkezetek kul­turális. nevelő munkájának tapasztalatairól. A tanácsko­záson foglalkoztak a Szabolcs- Szatmár megyében vállalt lakáskárok helyreállításának helyzetével is. tartózkodó Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke vasár­nap Mohamed Bakr Ahmed talajjavításügyi miniszter kí­séretében vidéki körútra in­dult. Felkereste Tahrir — ma­gyarul: Felszabadulás — tar­tományt, a sivatagtól áldoza­tos emberi munkával vissza­szerzett vidéket. Az Elnöki Tanács elnöke látogatást tett az egyik szovjet segítséggel létesített gépesített gazda­ságban és megtekintett több, hagyományos módszerekkel termelő mezőgazdasági üze­zenkilenc esetben észrevéte­lezték tapasztalataikat az árvízvédelmi hatóságnak. Minderről Posta Mihály, a munkásőrség megyei pa­rancsnoka emlékezett teg­nap este. A megyei pártbi­zottság földszinti nagyter­mében, a megyei törzs ün­nepségén ott volt Csáki Ist­ván, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a me­gyei bizottság első titkára, dr. Faragó Elek, a Munkás­őrség Országos Parancsnok­sága titkárságának vezetője. Kiss Istvánnak, a megyei pa­rancsnok helyettesének megnyitója után, Posta Mi­hály beszédét követően, Szabó Béla, a megyei pa­rancsnok helyettese olvasta fel Papp Árpád vezérőrnagy parancsát. Az árvízvédelemben ki­emelkedő teljesítményükért Posta Mihály megyei pa­rancsnoknak, Kiss István megyei parancsnok helyet­tesnek, Kovács Sándor tö­rökszentmiklósi zászlóalj A vezetőségi ülés elé ter­jesztett írásos anyag részlete­sen ismerteti a termelés ala­kulását. Az első félévben a szövetkezetek befejezett ter­melésének értéke meghaladta a 390 millió forintot. Jelentő­sen nőtt a textilruházati és faipari áruk termelése, kisebb mértékben a vas- és fémipari, valamint a bőr- és cipőipari termékek gyártása. összegében csökkent a ja­vítás-szolgáltatás, ezen belül a lakosság részére végzett termelés. Javult az építőipari munka, különösen a lakossági építés, csökkent viszont a tatarozás, karbantartás. Gyors ütemben nőtt a szövetkezetek értékesítése. Saját termelésből 390 millió forint értékű árut értékesítettek. Lukács György átvette a Goethe-díjat Hétfőn a Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottságának ter­mében átadták Lukács Györgynek a Goethe-díjat. Az eseményre — Sarlós István­nak, a Fővárosi Tanács vb- elnökének meghívására — küldöttség érkezett a Maina- menti Frankfurtból, Walter Möller főpolgármester veze­tésével. A Goethe-díjat és ok­levelét Walter Möller nyúj­totta át Lukács Györgynek. Az ünnepségen részt vett tu­dományos és kulturális éle­tünk számos kiválósága. Húsz éves a magyar villamosenergia­rendszer Szerdán és csütörtökön a Magyar Tudományos Akadé­met. Az Egyesült Arab Köz­társaságnak ezen a vidékén 1953 óta 350 ezer hektárnyi földet tettek termővé a Ní­lusból leágaztatott csatornák révén. Délután az Elnöki Ta­nács elnöke és kísérete a nagy földközi-tengeri kikötő­városba, Alexandriába érke­zett. A magyar vendégek vá­rosnéző körutat tettek. Este Ahmed Kamel, Ale­xandria kormányzója vacsorát adott Losonczi Pál tisztele­tére. parancsnoknak, Simon Lász­ló karcagi, Kálmán Pál, Lendvai János szolnoki, Szekrényes István abád- szalóki, Skopál Ágoston me­zőtúri munkásőröknek „Ki­váló Szolgálatért Érdem­rend” kormánykitüntetést adott át Csáki István. Kál­mán Pál a Parlamentben vette át kitüntetését. Har­minchárom munkásőr Árvíz- védelemért érem, tizenhá­rom munkásőr Dicsérő Elis­merés oklevelet, kilencen pe­dig pénzjutalmat kaptak a megyei törzsben. A megyei parancsnokság pedig a me­gyei pártbizottság, a tanács és a vízügyi igazgatóság emléklapját kapta. A kitün­tetettek • nevében Lendvai János századparancsnok mondott köszönetét. Csáki István, és dr. Fara­gó Elek köszöntötte az ün­neplőket. Csáki elvtárs mél­tatta az árvízvédelemben résztvevők, a munkásőrök helytállását. (Folyt, a 3. oldalon) mia Székházában kétnapos ankétot rendez a magyar Vil­lamos Művek Tröszt, a Ma­gyar Elektrotechnikai Egye­sület és az Energiagazdálko­dási Tudományos Egyesület a magyar villamosenergia- -rendszer 20 éves jubileuma alkalmából. Amint a Technika Házában hétfőn délelőtt tartott sajtó- tájékoztatón áz ankét rende­zői elmondották a jubiláris előadássorozat azt a hatalmas fejlődést tekinti át, amelyet a magyar villamosenergia­fogyasztás növekedése az utóbbi évtizedekben messze meghaladta a világátlagot. Jellemző, hogy 1938-tól 1968-ig az egy főre számított villa- mosenergia-fogyasztás világ- viszonylatban 210 kilowatt­óráról 1196 kilowattórára, nálunk 143 kilowattóráról 1371 kilowattórára nőtt az idén előreláthatólag megköze­líti az 1600 kilowattórát. A felszabadulás után az or­szág mintegy 3200 községé­nek 40 százaléka volt villamo­sítva, jelenleg 100 százaléknál tartunk, bár — elsősorban a tanyai lakosságra való tekin­tettel __a lakásoknak 14 szá­z alékában még ma sincs vil­lany. De azért a fejlődésre jellemző, hogy a villamosener­gia 1938-ban még csak mint­egy 770 000, tavaly pedig csaknem 2.8 millió háztartás­ban volt benn. A beépített teljesítőképes­ség 1949-ben 615 megawatt volt. az idén több mint 26000 megawatt. Ugyanakkor 1949- ben egy kilowattóra előállítá­sához ötezer, az idén alig több, mint 3100 kalóriát hasz­nálnak fel. A villamosener­Ma: A tudomány világából ☆ A holnap városai ☆ Nebulóink védelmében ☆ A huszadik születésnap ☆ Megkönnyíteni a fiatalok indulását ☆ Hiába lövettek Ezüstérmes a csataszögi görgőseke Örömhír röppent fel a csataszögi Szebb Élet Ter­melőszövetkezetben. A tsz a görgőseke családdal, önálló kiállítóként, mutatkozott be a nagy mezőgazdasági tár­laton. Az öt ekefej típusból álló görgőseke családot ezüst éremmel tüntette ki a me­zőgazdasági gépgyártó vál­lalatok szakembereiből álló zsűri. Az ezüst érem jelentő­ségét növeli, hogy a bíráló- bizottság egyéb díjat nem adott ki a külföldi és a ha­zai ekegyártó cégek termé­keire. A kiállításon több válto­zatban is megtalálható, a görgőseire, hiszen a Vörös Csillag Traktorgyár is gör­gősekével felszerelve mu­tatta be Dutra traktorait. giaipar energiahordozó igénye 1970-ben 13 millió tonna szén, 930 ezer tonna fűtőolaj és 930 millió köbméter gáz. A magánfogyasztók szem­pontjából jelentős változás volt a tömbtarifa bevezetése. Ez az intézkedés az idén már közel kétmilliárd forintos megtakarítást eredményezett. Az előadássorozat megnyi­tására Szili Géza nehézipari miniszterhelyettest kérték fel. „Üttörők az árvízkáro­sult iskolákért” mozgalom indul „Úttörők az árvízkárosult iskolákért” elnevezésű moz­galom feladatainak rögzítésé­re, s az együttműködési meg­állapodás ünnepélyes aláírá­sára került sor hétfőn délelőtt a MÉH Tröszt vezérigazgató­ságán. Az árvízkárosultak megsegítésére indított, immár társadalmi üggyé vált mozga­lomba ezúttal úttörőink, az ország több mint négyezer úttörőcsapatának pajtásai kapcsolódnak be. A két hónapra szóló meg­állapodás szerint a segélyak­ció célja a tönkrement isko­lai felszerelések pótlása, ki­egészítése. az árvízkárosult iskolák úttörőcsapatait ért károk enyhítése, s az arra rá­szoruló pajtások megsegítése. A mozgalomba részvevő úttö­rők fokozott hulladékgyűjtési akcióba kezdenek. Ugyanak­kor felajánl iák iskolai ren­dezvénye'” bevételeit s át­utalják" a különféle társadal­mi munkájukért kapott oénz- összegeket is. „Köszönjük, elvtársak" Munkásőrök ünnepsége a megyei pártbizottságon LE HÍREK — TUDÓSÍTÁSOK — HÍREK — TUDÓSÍTÁSOK — HÍREK — |

Next

/
Oldalképek
Tartalom