Szolnok Megyei Néplap, 1969. október (20. évfolyam, 227-253. szám)

1969-10-30 / 252. szám

8 SZOt,NOK MEGYEI NÉPLAP 1965. október 30. 1969. OKTOBER 30. CSÜTÖRTÖK ALFONZ NAPJA A Nap kél: 6.24, nyugszik: 16.31 órakor. A Hold kél: 19.31, nyugszik: 11.59 órakor. Várható időjárás: Észak­nyugat felől felhőátvonulá­sok, az esti óráktól ismétlődő záporesővel, esővel, egy-két helyen esetleg zivatarral. — Időnként élénk déli, délnyu­gati, nyugati, majd. észak- nyugati, északira forduló és megerősödő, — elsősorban a Dunántúlon viharossá foko­zódó szél. Várható legmaga­sabb nappali hőmérséklet 10 fok körül. 130 évvel ezelőtt, 1839. ok­tóberében született STEINDL IMRE híres építészünk, a budapesti Országház tervező­je 11888—1904-ig épült. (Mű­veivel az új gótikus stílust domborította ki. Sokat foglal­kozott műemlékek helyreállí­tásával és az utókor részére átmentésével (kassai dóm, a budapesti Vajdaunyad vára). A főváros néhány jellegzetes épülete (a régi Műegyetem, az új Városháza) szintén az ő alkotása. Képünk: Steindl Imre és a Parlament részlete. ☆ Ugyancsak a fenti időben született ALFRED SISLEY (ejtsd: Sziszlé) francia festő­művész, az. impresszionizmus egyik jelentős képviselője, — akinek képeit az oldott for­mák és az éles körvonalak hiánya jellemzi .(Országút, Árvíz Marlyban, a Marly-i piactér). — Utolsó képeit — Monet stílusához közelállóan — aprólékos ecsetvonásokkal festette (Korai hó, Templom Moretben), Spitzer Manó 125 éve, 1844. október 30- án született Spitzer Manó, festő. — Többnyire tanárok nélkül Párizsban és Mün­chenben képezte magát. 1871- ben Münchenben telepedett le és illusztrációkat rajzolt a Fliegende Blätter című né­met nyelvű vicclapba, vala­mint zsánerképeket festett. 1883-ban tűnt fel és vált hí­ressé. ., A vasúti szerencsét­lenség” című képével. Ez a kép inkább szenzációs motí­vumával. mint teljes művé­szi tulajdonságával aratott sikert. Később humoros tár­gyú életképeket festett, — amelyek reprodukciói sok ké­peslap révén világszerte el­terjedtek. ő találta fel az úgynevezett Spitzertípiát, — amely reprodukciós eljárás. Eszerint féltónusú negatívot króm-enyv réteggel bevont lemezre másolnak, melyet vaskloridban erősen marat­nak. Ha negatívot használ­nak másoláshoz, akkor könyv­nyomósajtóra alkalmas leme­zeket lehet készíteni, míg a diapozitivról mélynyomáshoz használható lemezeket nyer­nek. K. A. KRÓNIKA 1944. október 30. A Szolnokot védeni akaró német fasiszta csapatok a Tisza jobbpartján ásták be magukat A német egységek közé a frontparamcsnokság magyar csendőralakulatokat osztott be. A német katonai felszereléssel megerősített csemdőregységek a hajóállo­más és a cukorgyár közötti részen foglaltak tüzelőállást A közúti- és vasúti hid kör­nyékét német egységek száll­ták meg. A hidak védőkör- letét állig felfegyverzett SS- rohamosztagok biztosították; harckocsikkal, páncélelhárító fegyverekkel, gépágyúkkal, géppuskákkal. ...Közben a várost a régi vezetői elhagy­ták. A hivatalokat, intézmé­nyeket áttelepítették, az üz­leteket bezárták, A víz- és villanyszolgáltatás a város nagyobb részében megszűnt. Október utolsó napjaiban a fasiszták kiürítették a Ti- sza-híd környéki városrészt. Egy esős, szomorú októberi hajnalon őrületes erejű rob­banás a város majdhogy min­den épületén betörte az ablak­üvegeket: a német fasiszták felrobbantották az ország hídjainak egyik legszebbikét, a szolnoki Tísza-hidat. A Tiszántúlon felállított „katyúsák” nem egyszer hosszú órákig lőtték a Szol­nok—Budapest, a Szolnok— Hatvan-i vasútvonalat, de mindig csak a lakatlan terü­leteket. A vasútállomás kör­nyékének ágyúzása különbet sem okozhatott számottevő károkat a polgári lakosság­nak, mert ez a terület a fel­szabadító harcokat megelőző angolszász bombázások kö­vetkeztében lakatlanná vált. Reggel a szovjet és a ro­mán erők széles arcvonalon támadást kezdtek. A román 7. hadtest csapatat súlyos harcokat vívtak. A 20. ma­gyar hadosztály egységei el­keseredett ellenállással lassí­tották a szovjet és román csapatok előretörését. — A román 9. lovashadosztály jobbszámyának és a szolnoki hídfőtől délre harcoló szovjet csapatok balszámyának elő­retörését az Ökécske és Üj- kécske területén kiépített el­lenséges támpontok tüze aka­dályozta. A szovjet parancs­nokság elhatározása alapján a szovjet 409. lövész- és a román 2. gyalogos hadosztá­lyoknak ezen a szakaszon kellett álkelniök a Tiszám A szovjet 7. gárdahadsereg csapatai a Szolnok—Cscxng- rád közötti hídfőkből meg­kezdték az átkelést a Tiszán. | M—s. — EBBEN az évben a tiszaföldvári Vegyesipari Ktsz több mint százezer fo­rintot költött műhelyeinek ég üzleteinek korszerűsítésére, bővítésére. A ktsz a tavalyi­hoz viszonyítva idáig 130 000 forinttal teljesítette túl a szolgáltatási és javítási for­galmát. ' Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel köszönjük a test­véreknek, rokonoknak, munka­társaknak és Ismeréseknek, a Vasmű, szolnoki Nagyker. Vál­lalat, Dohányfermentáló és a Dohányelosztó Vállalat dolgozói­nak, hogy szeretett férjem és édesapánk MODLA SÁNDOR elhunyta alkalmából részvétnyfl- vánításukkal, virágaikkal, mély­séges fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. özv. Modla Sándomé és családja Autóbusz) áratok a munkásgyűlésre A MAVAUT illetékeseinek közlése szerint & jármű­javítóban tartandó munkásgyűlésre az alábbi helyekről in­dítanak különjáratot: a vegyiművektől, a Vosztok útról, a pártiskolától, az Alcsi megállótól, az állami gyümölcsöstől, a II. sz. irodaháztól és a gépjavító állomásról. A járatokon külön jelzés lesz, hogy „munkásgyűlésre”. Az autóbuszok általában 15 óra 15 perctől indulnak. — SEGÍTENEK a szocia­lista brigádok. Martfűn a gyári támogatással épülő két, egyenként 16 lakásos KISZ ház munkálatai építőipari kapacitás és segédmunkás hiány miatt lassan haladnak, A Hunyadi János nevét .vi­selő szocialista brigád a na­pokban társadalmi munkát végzett az építkezésnél és a mielőbbi befejezés érdekében versenyre hívta a gyár száz­ötven szocialista brigádját. — TÖTH ISTVÁN Szajol, Ady Endre u. 26. szám alatti lakos a község főutcáján ré­szegen fetrengett. A segítsé­gére siető embereket sérte­gette és bántalmazta. Ezer­kétszáz forintjába került a verekedés és a botrányoko­zás. — LAPUNK október 26-1 számában a „Razzia mérnö­kökkel” című cikkünkben még nem tudtuk közölni a szabálysértő motoros nevét. Október 28-án a törökszent­miklósi rendőrkapitányság szabálysértési előadója ezer forintra bírságolta Szlavák István Kengyel, Thököly út 64. szám alatti lakost. Mint ismeretes, a fiatalember több közlekedési szabálysértést kö­vetett el, a rendőrségi fel­szólításnak nem tett eleget, a helyszínről elszökött. — VÍKENDHÁZAK építé­sét tervezik Mezőtúron a Be­rettyó partján. A szép fek­vésű, egészséges környezet­ben tucatjával jelölik majd ld az értékesítésre szánt tel­keket A városi tanács koor­dinációs erőforrást létesít a vfkendterület közművesítésé­hez; — Á JÁSZSÁGI Állami Gazdaságban a jövő hónap elején megkezdik egy új, ezer férőhelyes juhhodály építését. A több mint fél­millió forintos beruházás ta­vaszra készül eL SZ^ÄZ A szolnoki Szigligeti Színház Szolnokon délután 3 és este 7 órakor: Bál a Savoyban. f 1 MOZI L j Szolnok Vörös Csillag: Az idő ablakai, Tisza: Velem nem asz- szonyom, Valahol Európában ifi, MÁV: Rita, a vadnyugat „ré-i me’% Vegyiművek: Anna Kare­nina I—II. Jászberény Lehel: Im- po6ztorok. Kisújszállás Ady: Szi-> get a szárazföldön. Kunhegyes Szabadság: A hekus és azok a hölgyek. Kunszentmárton Körös: Ismeri a Szandi mandit? Budát pesti tavasz lfj. Mezőtúr Béke: 6zűnnep, Dózsa: Emberrablók. Szabadság: Marathon. Tiszafüred Tisza: Mezítláb a parkban. Tö- rökszentmiklós Dózsa: Katona­zen e. Túrkeve Vörös Csillag: A Karamazov testvérek. radio ' SZOLNOKI RADIO: Alföldi krónika. — Pár pere jazz. — Miért vonták le. — Szak. munkástanulók között. — Szüreti dalok. — Sporthíradó. — Tánc­zene. — Hirdető. , t KOSSUTH RADIOS 8.78: A tudományos közélet fóruma. L rész (ism.) — 8.45: Népdalok. — 9.18: Pucolni: Mat non Lescaut. Jelenet és az I. felt vonás fináléja. — 9.29: Könnyűt zenei híradó (Ism.) — 10.85: Rá­dióegyetem. — 10.35: Zenekari muzsika. — 12.30: Melódiakoktél. 13.45: A kedvezőtlen adottságú termelőszövetkezetek. — 14.00 : Kamarazene. — 14.38: Boccaccio. Részletek Suppé operettjéből. — 15.15: Rádlószlnház: Optimista tragédia. — 16.52: Kóruspódium. — 17.13: Ml újság az Operában? — 17.59: Nyitott stúdió. 18.19: Svéd népdalok Patachich Iván Beszterce ostroma Mikszáth Kálmán rer->%ének képes változata I „Behenczyt le fogjuk fejeztetni!” — alighogy kimondta a vészterhes szavakat, ,at, vár ura Itomoran, döngő léptek­kel elhagyta a termet. Az urak rémülten meredtek egy­antásra. Először Pruzsinszky Szaniszlónak jött meg a szava. Ha megteszi, 'a grófot csak bolondokházába csukják, de ml földön­futókká leszünk! Erre már a ravasz Estellácska is tördelni kezdte a kezét. Pedig előbb még ragyogott a büszkeségtől, mert végre sikerült tudtul adnia a grófnak, hogy „szép vagyok, kívá­feldo!gozásában. *» 18.38: OJ led mezeinkből. — 19.30: Made la Hungary. Könnyűzene, tánczene, jazz. — 20.00: Botrány nélkül. Változatok egy témára. — 21.16: Petőfi Sándor két verse. 21.21: Beethoven: Esz-dúr zongoraver­seny. — 22.20: A Magyar Rádió és Televízió énekkara Haydn- műveket énekek — 22.29: Élni tudni kell— — 22.49: Operettrész­letek. — 23.00: Tánczene. 23.30: Mágó Károly népi zenekara ját­szik. — 0.10 Éji zene. Dalok. PETŐFI RÁDIÓ: 3.05: Loewe zenés Játékaiból: I. Gígi. — 8.53: Külpolitikai fi­gyelő (Ism.) — 9.07: Közben volt egy háború (Ism.) — 11.50: Ma­gánvélemény — közügyekben. —t 12.00: Az éáő népdal (Ism.) — 12.11: Mozart-művek. — 13.05: Nyíregyházi stúdiónk jelentke­zik. — 13.20: Dietrich Fischer­Dieskau operaáriákat énekek — Kettőtől—hatig™ 14.00: Paolo Clarchi együttese Ivan della Mea műveiből játszik. — 14.08: Tudo­mányos könyvespolc. — 14.13: A Norman Luboff kórus amerikai népdalokat énekek — 14.30: Hí­rek. Körzeti időjárás. — 14.35: Szlmfónikus táncok. — 14.50: Egy kis ügyeimet kérek! Koródy Jó­zsef írása. — 15.00: Közvetítés a Bp. Horvéd—Lazio KK mérkőzés n. félidejéről. — 15.50: Csak fia­taloknak! Komjáthy György táne- zeneműsora. — 16.35: Hírek. — 16.38: Hgv. a stúdióban. — 16.53: Egri tanácskozás a szocialista hazaflságróL — 17.03: Habicht: Változatok egy Muszorgszldj-té- mára. — 17.13: Kóozé Gyula népi zenekara muzsikák — 17.30: Hí­rek. — 17.33: Schubert: Tizenkét lándler. — 17.42: Kónya Sándor operettdalokat énekek — 18.00: Hírek, időjárás. — 18.10: Rádió­egyetem. Batsányi János (ism.) — 18.40: Havasy Viktor táncda- laibók — 18.50: Egy ktsz kinövi magát. Dezséry László Írása. — 19.00: Leontyne Price operaáriá­kat énekel. — 19.18: Fúvós pol­kák. — 19.27: Oj könyvek (ism.) — 19.35 • Budapesti Zenei Hetek. Hangverseny. — Kb. 21.10: Hu­szas stúdió (Ism.) — Kb. 22.11: Nóták. — 22.45: Hangverseny­naptár. — 23.10: Ritkán hallott operákbók URH: 18.185 Hanglemezparádé. “» 18.55: Orosz nyelvlecke felnőt­teknek 0/B lecke. — 18.10: Ka­marazene. — 19.59: Don Pasquale. Részletek Donizetti operálábók —1 20.43: A jazz kedvelőinek. — 21.02: Variációk két témára (ism.) — 22.00: Mozart versenyművek. A tv és a rádió mai műsorából ajánljuk HÍD A TISZÁK. Kapcsolásos riportmüsor a Szovjet- nnió és Magyarország között. A magyar szerkesztő, Brádg Zoltán mondja: — Heteken át törtük fejünket az adáson szovjet szerkesztő-kollégámmal, Mihail Zlotnikowal — hol Budapesten, hol Moszkvában —, míg összeállt a percekre, sőt másodpercekre „kihegyezett” és egyeztetett trrogram. A filmriportokkal és egyenes kapcsolásokkal tarkított műsor­ban érdemes lesz figyelni: mi történik ezen a napon Szimfe- ropol és Kecskemét testvérvárosokban, a leningrádi 367-es iskolában és a szarvasi gimnáziumban, a moszkvai Hotel Ju- nosztyban és a budapesti Hotel Ifjúságban. Attrakciónk: a tbiliszi televízió interjút készít Kossuth Lajos ott élő unokájával, aki magyarul is beszél!... A műsort 18,05 órakor láthatjuk a tévében. OPTIMISTA TRAGÉDIA. Vszevolod Visnyevszkij szín­müvének rádióváltozatát 15,15 órakor sugározza a Kossuth rádiói TELEVÍZIÓ BUDAPEST: 9.88: Környezetismeret (Alt. isk. L oszt.) — 9.55: Magyar nyelvtan (Alt. Isik. 5. oszt.) 11.55: Filmesztétika (Középiskolák IL oszt.) — 14.00: Környezetismeret (ism.) — 14.20: Magyar nyelvtan (Ism.) — 14.55: Magyar nyelvtan (lem.) — 17.58: Hírek. — 18.05: Hid a Tiszán. Kapcsolásos riport* műsor, a Szovjetunió és Magyar- ország között. — 19.05: Es« me­se. — 19.20: A Déli-Sarkvidéken jártunk. 2. rész. — 20.00: Tv-hír- adó. — 20.20: Kockázat... 4. Utol­só lehetőség. — 21.15: Szülőföl­dem: Makó. Bemutatja Erdei Fe­renc. — 22.05: Tv-hlradó — 2. kiadás. — 22.15: Budapesti Zenei Hetek 1969. POZSONY! 18.851 Arany kamera. n.25: Szlován—Bratislava ZKL Brano I. oszt. jégkorong Liga mérkőzés. A szünetben: Tv-hlradó. — 20.05: Andrej Pavlik — akadémikus él­ményei. — 20.25: Vidám műsor. 20.55: Portré Valsik professzor­ról. — 21.55: Tv-hlradó. BECS: 18.00: Olasz nyelvlecke. 18.25: Sportmozaik. — 18.50: Rendőr­ségi tudósítások (22. rész). 19.16: Az ORF ma este. — 19.30: Tv­híradó. — 38.0«: Sporthírek. — 20.15: Az aranykulcs. Vicco Tor- rtani műsora. — 22.45: Tv-hlr­adó. BUKAREST: 16.09: Belle és Sebastien. Folyt, tv-fllm. — 16.30: Pionírok stú­diója Brassóból. 10.50: Premier­előzetes. — 17 OO: Költői anto­lógia. —* 17.15: Román népzene. — 18.00: Színházi est: A cahorsi ügynök. Marguerite Duras drá­mája. Szolnok megyei néplap A Magyar Szocialista Munkáspárt Szolnok Megyei Bizottsága és a Szolnok Megyei Tanács lapja Főszerkesztő: Varga József Telefonj 120—93, 123—20, 125—89. 119-33 Telex: 09—33—07 1 Szolnok. Kossuth tér £ Kiadja a Szolnok megyei Lapkiadó Vállalat Igazgató: Vlrágb Iván Telefon: 120—M Szolnok. Kossuth tér £ ! Az előfizetés díja egy hónapra 20.— forint. Index-szám: 35 089 Szolnoki Nyomda Vállalat T> Felelős vezető* Kozák Fereofl 7

Next

/
Oldalképek
Tartalom