Szolnok Megyei Néplap, 1969. október (20. évfolyam, 227-253. szám)

1969-10-01 / 227. szám

1969. október 1. SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 5 Vigyázat akna! Fájdalom és megdöbbenés tölt el mindannyiunkat egy-egy könnyelműség, vagy figyelmetlenség okozta gyermektragédia után. Miért kellett egy kisfiúnak, vagy egy kislánynak meghalnia? — tűnődünk, amikor már késő. Elszomorító a felnőttek nemtörődömsége! A mezőhéki Táncsics Tsz területén — több mint egy hónapja — mélyszántás közben az eke kifordított két tányéraknát. Az aknáit azonban még most is az Öcsöd—mesterszállás—mezőhéki útelágazás mellett levő Hékhalom tetején vannak, noha úgy tudom, jelentették az esetet a hatóságoknak. Az aknákat tábla „őrzi” — Vi­gyázat. akna! — felírással. Kisiskolás gyermekek vették körül a második világháborúból ittmaradt gyilkos ször­nyeket. Most még csak kíváncsian nézegették. S ha baj lesz, majd ismét eltűnődünk: miért kellett egy kisgyermeknek meghalnia... K. K. Öcsöd Nem jó egyedül Tanácsért fordulok Önök­höz. Kérdésem: hová men­jen az elváltán vagy özve­gyen — egyszóval magányo­san élő ember? Hol lehetne kialakítani egy klubot az ilyen emberek számára? El­váltán élek, 25 éves va­gyok. Sehová nem járok, nincs társaságom. Ha el is mennék egy hasonló sorsú nővel például cukrászdába, megszólnának érte. Nem be­szélve arról, hogy szinte minden helyen kizárólag a nagyon fiatalok foglalják el a fő helyet, ahol mi már egy kicsit öregnek érezzük magunkat. Egyébként is más az érdeklődési körünk, má­sok a nézeteink. Ki tehetne azért valamit, hogy Szolnokon is legyen magányosok klubja, ahová azok az emberek járnának, akik máshol nem találnak társaságot maguknak. Hiszen van fiatalok klubja, öregek klubja, miért ne lehetne ma­gányosok klubja is? Több száz ember élete lehetne így vidámabb, nem lennének annyian társtalanok, magá­nyosok. K. F.-né Szolnok Séta a parkban Szombat van. Szép őszi délután. Sétára indulunk a parkba. Akad bőven látvá­nyosság is. Az úgynevezett (.meztelen” szobornál levő padok egyikén-másikán fia­talok ülnek. A szerelem for­ró kábulatában környezetük­ről teljesen megfeledkeznek. Azoikról a 10—15 éves srá­cokról is. akik mohón fi­gyelnek minden mozdulatot, s elraktározzák magukban a ^legfontosabb tudnivalókat”. A vízparton kamaszokból álló csoport kutyát idomít A lányok társasága egyálta­lán nem zavarja a fiúkat, azért nyugodtan „cifrázzák”; S közben rendületlenül szív­ják egyik cigarettát a má­sik után. A gyermek-játszó­téren négyen a forgón tar­tanak „bemutatót” a kiseb­beknek. Produkciójukat el­mésnek szánt bemondások­kal fűszerezik; A hintán anyányi lányok — miniben. Olcsó látványosság. A gáz­tartály előlit kártyaparti, csak fiataloknak. Hangosko- dás. füstölés. A Tisza Szálló és a híd közötti, illetve a Damjanich uszoda melletti aszfalton egy csoport „versenyző” ügyesen karikázik a babakocsikban békésen alvó kicsinyek, ül­dögélő vagy sétáló emberek között. „Tanulni” jönnek a rózsakert elé — ismét fia­talok. De tanulás helyett a rózsákkal szemeznek. Kettő elindul „beszerző” útra, tár­suk a pádról irányítja őket: melyik rózsát szedjék le. Az uszoda tribünjén lányok tűnnek fel. Nézik, nevetik kortársaik ragyogó teljesít­ményét. A három fiú jóked­vűen távozik a virágcso­korral... A padokon felnőttek !s ülnek. Látják a fiatalokat Nem szólnak; nem akarnak inzultust. Közönyösen, de megvetéssel nézik a garáz- dálkodókat. Parkőr mostaná­ban sehol. De ha van is, mi­re megy a gyorslábú suhan- cokkal? Csorba László Szolnok „Mostoha" ház a Ságvári kőrúton Négy család lakik a Ságvári körút 25. számú ház­ban. Előttünk is, mögöttünk is mindenütt vezetékes gáz van már a lakásokban. Csupán a mi házunkat kerül­ték el a szerelők eddig. Érdeklődésünkre azt a választ kaptuk már tavaly is az Ingatlankezelő Vállalattól, hogy „az idén nincs már keret”. Érthetetlen számunkra, hogy miért hagyták ki a gázszolgáltatásból a mi házunkat. A 25-ös számú mos­toha „gyereke” az IKV-nak? Lassan nyakunkon a fűtési idény, s mi tanácstalanok vagyunk: vegyünk, vagy ne vegyünk tüzelőt? Egyáltalán szeretnénk tudni: mikor kerül ránk a sor, mikor lesz „keret” a mj házunk gáz­vezetékére is? Négy bérlő Szolnok Társasház építés, problémákkal A Néplap 1969. szeptember 18-i számában „Jönnek, pa­naszkodnak, elmennek” cím­mel cikk jelent meg a kun- hegyesi pedagógusok társas­ház építésével kapcsolatban. Ebben Nagy Zoltán általá­nos iskola igazgató ecsetelte a pedagógus társasház építé­sének helyzetét Ehhez sze­retnék hozzáfűzni néhány észrevételt. Az említett pedagógusok házhellyel nem rendelkeztek, a községi tanács június 16-án adta át az OTP-nek értékesítésre azt a telket, amelyet ők vettek meg. Ám rossz volt a telek megosztá­sa, melyet intézkedésünkre a telekkönyvi hivatal és a já­rási földhivatal helyesbített. Ezután a házhely ármegál­lapítása és az adásvételi szerződés megkötése már há­rom nap alatt rendeződött; A kölcsörúgénylést június 80-ig kellett volna benyújta­niuk ahhoz, hogy az idén az engedélyezett kölcsönt fel tudják használni. Kérésükre az országos központunk mél­tánylásból július 31-ig meg­hosszabbította a határidőt, azonban költségvetés és ki­vitelezési szerződés hiányá­ban még ekkor sem tudták az igénylést beadni. Túlmé­retezett tervet választottak ugyanis, melyeit kénytelenek voltak több ízben módosíta­ni, mert anyagi felkészültsé­gük nem volt megfelelő. Augusztus 25-én adták be végül is a kölcsönkérelmet és fizették be a saját hozzájá­rulást fiókunknál. A kölcsönt szeptember 6- án engedélyezte megyei igaz­gatóságunk, szeptember 8-án értesítettük erről a pedagó­gusokat, hogy keressék fel fiókunkat a kölcsönszerző­dés megkötése és az előírt költségek befizetése végett. A cikk megjelenéséig —■ szeptember 18-ig — nem jöttek. Bizony, nem olcsóak ezek a lakások. A kivitelezési költség egyenként 222 ezer forint, amelyből saját rész­ként az induláskor nem is 27, hanem 37 ezer forintot kellett befizetniük és 140 ezer forint kölcsönt kaptak lakásonként. Megértjük, hogy az anyagiak mellett sok gon­dot okozott az elkerülhetet­len hosszas utánjárás, de mi az előírásoktól nem térhet­tünk el. A lehető leggyor­sabban igyekeztünk az első kunhegyesi társasház épít­tetőinek ügyét intézni, s ezt tesszük a jövőben is. Szilvás János az OTP kunhegyesi fiók vezetője Egy bedolgozó véleménye Mint érdekelt fél, figyel­mesen olvastam szeptember 21-i lapjukban a „Bedolgo­zók és bent dolgozók* című cikküket, amelyben az új­ságíró a háziipari szövetke­zetek bedolgozói és bent dol­gozói közötti óriási különb­séget tette szóvá. Ha panaszkodni kellene, mi, bedolgozók röviden csak úgy mondhatnánk. hogy mostoha gyerekek vagyunk a bent dolgozók mellett. Ugyanis nemcsak a kereseti lehetőség szempontjából va­gyunk hátrányos helyzetben, de egyéb javakból sem ré­szesedünk, ami a bent dol­gozókat megilleti. Így példá­ul nem jár fizetett szabad­ság. gyermekgondozási se­gély sem, mely egyébként ki­terjedt már minden, napi 6 órát ledolgozó anyuka szá­mára. Kisgyermektől egyéb­ként éppen úgy nem lehet bedolgozni, mint bent dol­gozni. Szerintem annak, aki ha­vonta 600—700 forintot meg­keres egy-egy háziipari szö­vetkezetnél mint bedolgozó, bármilyen gyorskezű is, na­pi 6 órát bátran meg lehet neki ítélni. Sérelmezem, hogy nem tartanák bennün­ket „rendes” dolgozóknak. Ugyanis — a mi esetünk­ben — munkakönyvről, szak­szervezetről például vélet­lenül sem esik említés. P. S.-né Mezőtúr (Olvasónk konkrét kérdé­seire levélben küldünk jogi tanácsot. A szerk.) Szabados néni kérése K. Gy. szolnoki olvasónk észrevételét tettük szóvá jú­lius 30-i lapszámunkban „Nem ezt várják az utazók” címmel. (Július 27-én az 1-es autóbuszjáraton egy 70 év körüli néni szorult az ajtó közé. mert a kalauz ko­rán jelzett indulást, majd goromba volt az utasokkal.) Kerekes Ferenc, a 7-es AKÖV igazgatója válaszolt a bírálatra. E szerint meghall­gatták a kérdéses járat sze­mélyzetét. akik tanúk meg­jelölésével. majd azok meg­hallgatásával bizonyították be, hogy az autóbuszban ha­tározott. de udvarias hangon beszélt a kalauz. Felkeres­ték az idős asszonyt, Szaba­dos Istvánnét is. aki a vál­lalattól kártérítést nem kö­vetel. Egyetlen kérése van az utazóközönséghez: a bal­esetek megelőzése érdeké­ben felszállásnál legyenek tekintettel a kisgyermekkel utazókra, valamint az idős és beteg emberekre. Szabados néni kéréséit — íme — teljesítettük; Az összefogás eredményes lehetne A tősgyökeres szolnokiak Fodor-telepnek ismerik a kórház környékét. Sok-sok gyermek és még több felnőtt jár innen a cukorgyári isko­lába. s illetve a cukorgyárba, a gépjavítóba. Naponta két­szer teszik meg ezt az utat; oda- és visszamenet. Jön az esős ősz. a hideg, eimankós tél. A cukorgyár­tási idény jelentősen meg­növeli a forgalmat. S a gyer­meküket iskolába indító szülők talán többsrázadszor mondják el az unásig is­mert szöveget: „Kisfám kis­lányom, vigyázz az úttes­ten!’’. Igen. úttesten, mert nincs megfelelő járda. ígé­ret van, évek óta. Azon vi­szont nem lehet járni. Egyszerűen nem hiszem el, hogy sok-sok év óta nem jutott pénz a viszonylag rö­vid szakaszon járdára. Meg­próbálkozhatnának az illeté­kesek társadalmi munkáso­kat toborozni. Biztosan akad­na jelentkező. Megérné a fáradságot azoknak, ak'k na­ponta rettennek gyermekük testi épségéért, életéért. Ta­lán az érdekelt üzemek segíthetnének a tanácsnak anyagi-1-1 1 munkaerővel. N. A. Szolnok 1. „Se válasz, se intézkedés Ezt a címet adtuk szeptem­ber 10-én megjelent lapunk­ban Kurdi István szolnoki olvasónk panaszának, aki szóvátette. hogy az Abonyi úton levő néhány ház elől a szemetet rendszertelenül viszik el- Levélben jelezte ezt az illetékeseknek, intézkedés mégsem történt, választ sem kapott. Kurdi István telefonon je­lentkezett a cikk megjelené­sét követő napokban. Tőle, valamint a városi tanács vb városgazdálkodása műszaki vezetőjétől Icapott levélből tudjuk, hogy a városgazdál­kodás dolgozója szeméit tes^n kereste fel a panasztevőt. Ekkor derült ki, hogy nem kapták meg a kérdéses leve­let. Így hát nem is intézked­hettek az ügyben. Mást is mentudtunk a le­vélből. A téma ugyan nem új. sokszor írtunk is már róla. A városgazdálkodás munkaerőhiánnyá1 küzd. leg­több esetben ebből adódik a rendszertelen. késedé Imes szemétszállítás. A lakosság türelmét és segítségét kérik: csak a háztartási szemetet öntsék a kukába. Az épitke­MMBMi—MilfHil i|iinil'llitrilt "I1 .....MM i i in n Az illetményföld használatáról A gyermekgondozási se­gélyben részesülő nők illet­ményföld használatára való jogának elismerésében a vál­lalatok és az állami gazda­ságok egymástól eltérő, gyakran jogszabállyal ellen­tétes gyakorlatot folytattak. Az illetményföld használatá­ra vonatkozó jogszabályi rendelkezések egységes értel­mezése és a szülő nők tör­vényes jogainak védelme ér­dekében a Mezőgazdasági- és Élelmezésügyi Minisztérium az alábbiakra hívta fel a gazdaságok és vállalatok fi­gyelmét: A földhasználatra jogosító munkakörben dolgozók föld- használatát a földtörvény végrehajtására kiadott 35/1967. Korm. sz. rendelet 35. §-a szerint csak a jog­szabályban meghatározott esetekben lehet korlátozni, il­letve megvonni. Ennek értel­mében téves- és a jogszabá­lyi rendelkezésekkel össz­hangban nem álló az a mun­káltatók részéről követett gyakorlat, amely a gyermek- gondozási segélyben részesü­lő nők illetményföld-haszná­latára vonatkozz jogosultsá­got nem ismeri el, mert a munkáltató az illetményföld használatát csak a jogsza­bályban meghatározott ese­tekben korlátozhatja. Nem lehet a földhasználatot meg­vonni azon a címen sem, hogy az érdekelt nő gyerme­ke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságot vesz igénj’be. A fizetés nélküli szabadság igénybevétele ugyanis nem jelenti a mun­kaviszony megszüntetését, annak tartama alatt a mun­kaviszony csak szünetel. A munkaviszony megszűnésé­nek hiányában pedig nem szűnik meg a segélyben ré­szesülő nő illetményföld használatára vonatkozó joga sem. Az említett iránymutatás megjelent a Munkaügyi Köz­löny 1969. évi 16. számában. Hilyen térítés jár? Több vállalatnál probléma, hogy a nem függetlenített párt- és tömegszervezeti tisztségviselők munkából ki­esett idejére milyen térítést számoljanak el. Az egységes gyakorlat alkalmazása végett a Munkaügyi Minisztérium a tárgykörben az alábbi irány- mutatást adta: Az üzemekben, hivatalok­ban és intézményekben mű­ködő, nem függetlenített, óra vagy teljesítménybérben dolgozó, párttitkárok részére a pártmunka következtében ténylegesen kieső — járási; ill. városi párt végrehajtó bizottságok által jóváhagyott mértékű — munkaidőre átlag­keresetüknek megfelelő ösz- szegű térítést kell fizetni. A fentiekkel azonos mértékű térítés illet; meg a tömeg­szervezetek nem függetlení­tett funkcionáriusait is. A fenti iránymutatás a Munkaügyi Közlöny 1969. évi 15. számában jelent meg. A záróra meghosszabbításról A Belkereskedelmi Minisz­ter a 9/1969. (VII. 27.) Bk. M. sz. rendelete a záróra meg­hosszabbításáról. valamint a tánczene és kártyajátszási engedélyek kiadásáról ren­delkezik. A vendéglátóipari üzemek záróráját az eddig érvény­ben levő 15/1955. Bk. M. sz. utasítástól eltérően a jövő­ben meg lehet hosszabbítani. A záróra meghosszabbítását az üzlet helye szerint illeté­kes községi, városi tanács vb szakigazgatási szervének és a területileg illetékes rendőri szervnek be kell jelenteni. A zene, tánc, teke, biliárd, já­tékautomata és egyéb szóra­koztató játék tartásához ki kell kérni a területileg ille­tékes rendőrkapitányság vé­leményét. Ha a szórakoztató játék tartásának bevezetését magánvendéglátó kisiparos kétl — előzetesen meg kell kérnie az üzlet helye szerint illetékes községi-városi ke­reskedelmi szakigazgatási szerv külön engedélyét. Az említett jogszabály rendelkezése szerint szeren­csejátékot vendéglátóipari üzletekben, kártyajátékot cukrászdákban, italboltokban, eszpresszókban játszani tilos. Kivételt képeznek a közsé­gekben lévő italboltok, ame­lyekben ha a kártyajátszásra alkalmas és a söntéstől elkü­löníthető hely van — a rend­őrség hozzájárulásával — kártyajáték engedélyezhető. Az említett jogszabály 1969. év július hó 27-én lé­pett hatályba. Dr. Cs. I. zésből eredő törmelék, a kerti dudva. szőlők, fák gal­lyazásából származó szemét elszállítása ugyanis a bérlőt, illetve a háztulajdonost ter­heli! 2. Szeptember 4-i lapszá­munkban „Több százan ma­radtak újság nélkül Töszer gén” című cikkünkben kar­doskodtunk Kiss Lászlóné ta­nácsi dolgozóval „karöltve” a tószegi újságolvasók érdeké­ben. A Debreceni Postaigazga­tóság ugyancsak munkaerő­hiánnyal indokolja a hírlap- kézbesítésben felmerülő problémákat. A tőszegi két négyórás hírlavkéz^esítő kö­zül az egyik felmondott. Ezért július közevétől a pos- takézbesítök hordták ki az újságokat is. Elismerik, hogy akadozott ezért a munka. A helyi párt- és tanácsi veze­tőkkel egrjetemben igyekez­tek megoldást — hirlavkéz- besitőt — találni, mindez- ideig eredménytelenül. Szep­tember közepétől postai kéz­besítőt foglalkoztatnak hír. lapkézbesítő helyett — szól a Debreceni Postaigazgatóság tájékoztatása. Reméljük, a tószegi olva­sók így ismét rendszeresen hozzájutnak megszokott új­ságjukhoz. Értesítjük T. megrendelőinket, hogy a a TEMPO KSZ, megkezdte a gázolaj kedvezményes Házhoz szállítását Munkanapokon 6—16 óráié Jászkürt u 17. sz. alatt telefon: 117—58. Munkaszüneti napokon gázolaj és PB gáz igé­nyüket 7—12 óráig Jászkürt u 17 szám alatt kérjük bejelenteni. Telefon: 123—22. % őé&b&tfeéq postájából QUMSÖINK ifjty (JOZSASZ^I^ EB ,lLETfiK?JP^ Munkaerőhiány

Next

/
Oldalképek
Tartalom