Szolnok Megyei Néplap, 1969. április (20. évfolyam, 75-97. szám)

1969-04-04 / 78. szám

[968. április 4. SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP rí Meggyes László: CSÖNAK A ZAGYVÄN Emlékezik > a Kalyusa parancsnoka Barna, markáns arcú Nyi- kx>láj Ivámovics Zabelkin. Olyan fiatalos, hogy meg kell kérdezni: hány éves volt, amikor Magyarországon har­cait? — Huszonhárom. — Hogyan került a front­ra? — Önkéntesként vonultam be. A Déli Fronton kezdtem. Előbb a gyalogosoknál telje­sítettem szolgálatot, majd a felderitőknéV Részt vettem a Sztálingrád alatti csatákban. Utána a Hl. Ukrán Fronttal Dnyepropetrovszk, Ogyessza, Kisinyov. Románia,-Bulgária, Jugoszlávia. Magyarország és. Becs volt az útvonalunk. Magyarországon mint Kátyú. sa - parancsnok vettem részt a harcokban, — Milyen magyar helysé­gek felszabadításában vett nésat? — Szeged. Baja, Kapos­vár, Dombóvár, Balaton-vi- déke, Székesfehérvár, Bics­ke, Budapest. Tata —. hogy csak a jelentősebbeket em­lítsem, — Rendkívül kemény har­cokat vívtunk Magyarorszá­gon. Ismeretes, a németek itt rendkívül erős ellenállást fejtettek H. Székesfehérvár például nem is egyszer cse­rélt gazdát, a mieink sze­rint olyan nehéz volt beven­ni ezt a várost, mint nevét orosz embernek kiejtenie. érni a hegycsúcs felé törve egy bizonyos magaslatot, hogy ezt meglássuk — és ter­mészetes dologként elfogad­juk eme objektív tényezők kisugárzását a politikára is. Nem egyszerűen azért szűnt meg a lépést tartó nyílegye­nes együttmasírozása a szo­cialista országoknak, mert vannak közöttük „jók” és rosszak”. Történelmi fejlődé­suk során elért színvona­luk, mindaz, amit magukkal hoznak a múltból, amit nem lehet viselt kabátként el­dobni, meghatározzák azokat a nemzeti sajátosságokat, amelyek figyelembevétele nélkül nem alakíthatják ki saját útjukat a szocializmus felé Ez miután a szocializ­mus világa mennyire meg­erősödött (amikor egy je- • lentős magasságot eléri a hegymászó!), mind jobban kiütközik. A kezdeti lépése­ket — a hatalom megszer­zése, megszilárdítása, a kulturális forradalom el­indítása stb. — köny- nyű volt nagyobb egységben megtenni. Tovább lépni, min­den országban a legmegfe­lelőbb úton járva felépíteni, teljessé tenni a szocializ­must, már non lehet egy­— Amint a kabátján látha­tó, aranycsillag mutatja, ön a Szovjetunió Hőse. — A Sztálingrád alatti csa­tákban való részvételért tün­tettek ki vele, 1944 nyarán A magyarországi harcok so­rán a Nagy Honvédő Hábo­rú érdemrend /• fokozatát kaptam Székesfehérvár fel­szabadításáért. — Milyen személyes élmé­nyei maradtak a Magyaror­szágon töltött háborús idők­ből? — A háború sajnos, ter­mészeténél fogva nem bará­ti ismerkedés, a civilekkel alig érintkezett alakulatunk. Egy-két esetre azonban jól emlékszem. Történetesen az egyik Szeged alatti község­ben tűz ütött ki a lőszert szállító autónkon, s azt vet­tük észre, hogy több paraszt jön hozzánk és nyomban ne­kilátnak a tűzoltáshoz. Dom­bóvárnál meg egy férfi csó­nakot bocsátott rendelkezé­sünkre, illetve ő maga eve­zett, s ügy keltünk át a Ka­póson. Komárom környékén egy leány figyelmeztetett, hogy a németek körül akar­nak zárni bennünket és kive­zető utat ajánlott. Mi nem hittünk neki... Harc árán tudtuk meg, hogy igazat mon­dott és segíteni akart. Kár, hogy nem tudom ezeknek az . embereknek a nevét. •. — Járt-e már a felszaba­szerűen úgy, mint kezdet­ben: egymás kezébe kapasz­kodva, s énekszóval együtt menetelve. Dombra fel még igen, de a hegy csúcsára már nem lehet így feljutni. Pontosabban szólva: ami­kor egyes országok — a so­kak által szentnek és örökér­vényűnek tartott — gazda­sági módszerek, struktúra helyett keresik az újat, a magasabb fejlettségi szint­nek megfelelőbbet, azt, ame­lyik a gyorsabb ütemű fej­lődést biztosítja: vagy ami­kor az egyes országok saját tradícióiknak és jelenlegi fejlettségi fokuknak szink­ronba állításával keresik a szocialista demokratizmus újabb kifejezési formáit; amikor a szocialista kultúra mindjobban virágzik, sokszí­nűbb, izgalmasabb — de egyben annyira bonyolultabb is, hogy a régi,'rövid átme­neti időre kialakított mércék már nem mérik az eredmé­nyeit elég hitelesen: egyszó­val most, ilyen körülmé­nyek között képtelenség vol­na, utópisztikus vágyálom, hogy a szocialista országok minden kérdésben mindig azonos véleményen legyenek. Ott tartunk miis valahol, ahol Lenin hegymá­szója: „...könnyen félrelép­dítás óta azokon a magyar helyeken, ahol annak idején harcolt? — Nem is egyszer. Ugyan­is újságíró vagyok... S 195S és 1955 között a Szovjet Tá­jékoztatási Iroda munkatár­saként Budapesten dolgoz­tam. 1962 és 1965 között pe­dig az APN (Novosztyi Saj­tóügynökség) vezetője vol­tam úgyszintén Budapesten. De más alkalommal is jár­tam Magyarországon. S ter­mészetesen meglátogat.a m Szegedet. Kaposvárt. Dom­bóvári, melyek szépségét, meghitt kedélyességét csak békében lehet igazán érezni és élvezni. Amikor a Bala­ton háborús rideg képét lát. tóm. még gondolni sem mer­tem, hogy a „magyar tenger" valóban olyan szép, mint amilyennek a későbbiekben megismertem. — Zabelkin elvtársat mi­lyen alkalomból üdvözölhet­jük Ismét Magyarországon? — A Budapesti Nemzetközi Vásáron kiállító szocialista országok pavilonjainak saj­tófőnökei számára rendezett fogadásra hívott meg a Hung- expo. Hűvös ez a tavasz, de más mint az az első. amikor először itt jártam. Persze, a háború... / Varga Imre Az APN munkatársa hét; nem olyan könnyen te^ kinti át a helyet, ahová a lá­bát teszi; nincs meg benne az az emelkedett hangulat, amelyet akkor érzett, amikor közvetlenül felfelé, egyene­sen a cél felé haladt; kény­telen kötelet csavarni a de­rekára, órákat kénytelen el­vesztegetni, hogy csákány­nyál lépcsőket, vagy olyan helyet vágjon, ahová erősen odaköthetné a kötelet. A tek­nősbéka lassúságával kényte­len haladni, mégpedig vissza­felé, lefelé is, távolodva a céltól, s még mindig nem látva, mikor lesz vége en­nek a rettentően veszedel­mes, kínos leereszkedésnek, talál-e egy valamennyire is biztonságos kerülőutat, ame­lyen megint el lehet indul­ni, — bátrabban, gyorsab­ban, egyenesebben, előre, fel a csúcs felé...” Ebben a helyzetben nem kívánható, hogy minden hegymászó ugyanúgy csavarja derekára a kötelet, egyforma lépcsőket vágjon a csákánnyal a kő­sziklába. Csupán — és ez a csupán a lényeg — az a fon­tos, hogy a hegymászók mindegyike ugyanazt a csú­csot tartsa a szocializmus ma­gaslatának; felfelé igyekez­zen mindig, ha közben köte­lezően megjárja a maga ki­A vidéki színjátszásról Az elmúlt hetekben, hónapokban sokat írtak és beszéltek különböző fórumo­kon a vidéki színjátszásról. Valósággal divattá vált a vi­déki színházak eredményeit és nehézségeit ecsetelni. Mi okozza ezt a fokozott érdek­lődést? Kezdjük a vitathatatlan té­nyekkel. Ma már világos, hogy az ötvenes évek végén csökkent a vidéki színját­szás nívója, még a főiskolá­ról frissen kikerültek közül is nem egy tehetséges fiatal művész a fővárosba szerző­dött. A hatvanas évek ele­jétől azonban fokozatosan magára talált a vidéki szín­játszás, legalábbis a művészi erőfeszítések terén. Az utób-V bi években pedig a vidéki színházak jól vizsgáztak a művészetpolitika nehéz tan­tárgyából is. Tény. hogy az utóbbi évek legjelentősebb drámapályázatának, az 1966- ban lebonyolított országos drámaírói versengésnek leg­több díjnyertes művét, ösz- szesen nyolcat, vidéken mu­tatták be. Innen indult el színpadi pályafutása a tehet­séges Görgey Gábornak, s vidéki színházakban kaptak újabb bátorítást színvonalas bemutatók révén Sándor Iván, Gosztonyi János, Ré­vész Gy. István, Sálamon Pál, Halasi Mária és Kere­kes Imre. Több más, már nagyobb színpadi múlttal rendelkező és a pályázaton nem szereplő mai szerzőnek is először vidéken mutatták be új darabját. Gyárfás Jo­hannáját Miskolcon, ugyan­ott Hubay Karneválját vagy éppen a közelmúltban két egyfelvonásosát Szegeden, — Gáspár Margit két új darab­ját Veszprémben. Mindehhez hozzávehetjük még azt is, hogy eredményesen vittek színre vidéki színházaink olyan alkotásokat, amelyek a magyar drámairodalom je­lentős értékei. Németh Lász­ló több darabját mutatták be Veszprémben, ugyanott újították fel Illyés Fáklya­lángját. A békéscsabai Jókai Színház magyar évadokat csinált, klasszikus, vagy mo­dem magyar drámák soro­zatban történő bemutatásá­val. Jeleskedtek B vidéki színházak a klasszikus ma­gyar repertoár felfrissítésé­ben is: Veszprémiben került először színre — hosszú fe­ledés után — Madách Móze­se, a Gyulai Várszínházban hívták feä a figyelmet a bé­késcsabaiak Szigligeti és Ma­dách elfeledett drámáira. — Meg kell itt jegyeznünk, férőit is; nyújtsa segítő ke­zét a szomszédnak, ha az csak így tud feljebb lépni. Vegyék már észre tehát a csüggedők, hogy e lényeges dologban nem pontos, csak a látszatot és nem a valót mutatja az olyan aggodal­maskodó számolgatás; tizen­négy, hét, hat... (Még akkor is, ha akad a hegymászók között olyan, akinek a tisz­tánlátását néha nehezíti a magaslati szédülés, vagy ép­pen ha völgyön kell áthatol­ni, az ottani régi, poshadt sö­tétség.) Nagyon fontos do­log tehát — hogy valami ta­nulságfélével fejezzük be — hegymászás közben an­nak a törvényeiről is be­szélgetni. Mert a lenini pél­dázattól egy dologban lé­nyegesen eltér a mai helyzet. Az aggodalmaskodók, a csüg­gedők nem a hegy lábánál • hagyható rosszindulatú kibi- cek, hanem itt élnek velünk és közöttünk. A szocializmus velük és nekik is épül. Varga József hogy az örömbe némi üröm is vegyült, mert éppen a fel­lendülés időszakában kissé csökkent a magyar klasz- szikus dráma iránti érdek­lődés, mintha a klasszikusok tiszta szolgálata átcsúszott volna a kuriózumok hajszo­lásába. Elismerőleg lehet szólni arról, hogy vidéki színhá­zaink általában kellő érdek­lődést tanúsítanak a szocia­lista drámairodalom, ezen belül a szovjet drámairoda­lom legfrissebb vagy méltat­lanul elfeledett drámai alko­tásai iránt. Nemrég ünne­peltük a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom 50. év­fordulóját, s a békéscsabai, a kaposvári, a győri, a pécsi, a kecskeméti színház új, Ma­gyarországon eddig nem is­mert szovjet drámák színre- vitelével áldoztak a forrada­lom emlékének. A vidéki színházak jól ápolták ebben az időszakban a szomszéd népek drámairodalmának ügyét is, például Győrött Soljan jugoszláv szerző, Bé­késcsabán Baranga román író, Debrecenben Petrov bol­gár író darabjának interpre­tálásával. E tevékenységük még sokkal jelentősebb le­hetne, a feladatok éppen a határmenti színházi városok­ban ennél nagyobbak és sür­getőbbek. Nincs mód a műsorpoliti­ka valamennyi ágazatának és eredményeinek áttekinté­sére. Mégis említésre méltó, hogy a vidéki színházak a kortárs nyugati drámairoda­lom tekintetében sincsenek hátul, s nem egy felfedezés ezen a területen is nevükhöz fűződik. Kísérleteztek több helyen az új magyar zenés vígjáték kialakításával is, eredményeik azonban már hibákkal, sőt súlyosabb ten­denciákkal is keverednek. Az úgynevezett „slágerfeszti- vál-darabok”-ra gondolunk. Megtörténik, hogy egyik-má­sik színházban vésznek né­hány divatos slágert, hozzá- férceltetnek egy librettót, s máris kész az új magyar ze­nés vígjáték, amely persze új is, meg zenés is, csak nem dráma és nem játék A műsorpolitikai eredmények nem jöhettek volna létre anélkül, hogy ne formálódtak volna ki vidé­ken is új rendezőtehetségek, ne hoztak volna létre új egy­séges stílusban játszó színé­szekkel nagyhatású, korszerű produkciókat. A kaposvári fesztiválok nézői már meg­szokták, hogy ott minden évben akad egy-egy kiemel­kedő rendezés, többek között éppen a fiatal Sándor János keze nyomán. A Gyulai Vár­színház színpadán is évről évre színházi-drámatörténeti csemegét, érdekes kísérlete­zést láthattak a lelkes, egyre inkább szaporodó publikum tagjai. Debrecenben színházi szenzáció volt már több íz­ben is Giricz Mátyás vagy Ruszt József rendezése, a televízió hatalmas nézőtábo­ra is meggyőződhetett erről. Odafigyelt néző és a szakma egyaránt Bozóky István sze­gedi főrendező, vagy Berényi Gábor szolnoki igazgató-fő­rendező gondos, kiművelt produkcióira, együttes játé­kot kialakító törekvésedre, saját műsorpolitikájára. — Pethes György kecskeméti rendező már két ízben is igen tehetségesen állította színpadra Raffai Sarolta tár­sadalmi drámáit. A szakma­beliek és a kritikusok tud­ják, hogy a veszprémi Petőfi Színházban . Horváth Jenő rendezései is figyelmet érde­melnek, kiváló komponáló, és színészeket irányító ké­pessége miatt. — Magukon hordják rendezőjük intellek­tuális beállítottságának bé­lyegét a pécsi Dobay Vilmos rendezései is, amelyek kitűn­nek visszafogott stílusukkal, sallangmentes játékukkal, az értelemre koncentráló jelleg­zetességükkel. Folytatni lehet a sort né­hány kiemelkedő képességű tervezővel, a hosszú időn át Debrecenben dolgozó Csányi Árpád, a Szolnokon, majd Veszprémben működő Fehér Miklós díszlettervezőkkel. Mindezekbő világosan leszűrhető, hogy a vidéki színjátszás színvonala emel­kedőben van, a vidéki szín­házak újra sokat hallatnak magukról, s ma már az is elmondható, hogy ez a fejlő­dés szépen demonstrálódik a kaposvári vagy debreceni se­regszemléken, az egyre gya­koribbá váló fővárosi szerep­lések alkalmával. Az izgal­mat e fejlődő színjátszás kö­rül mégis az okozza, hogy ellentmondás tapasztalható az emelkedő színvonal és az emelkedés bázisául szolgáló különböző feltételek között. Rögtön ,a közepébe vágva; A vidéki színházak bemutató­száma és előadásszáma túl­ságosan magasnak mondha­tó. Kevesebb bemutató és kevesebb előadás több len­ne; elmélyültebb, alaposabb és főleg nyugodtabb munká­val járna. Arról van tehát szó, hogy a meglévővel jobban, fele­lősségteljesebben gazdálkod­junk, «; törődjünk azzal, hogy egy bemutató megfe­lelő előadásszámban, néző­számmal „fusson ki”, megfe­lelő előadási körülmények között. Nem mindenütt megnyug­tató a színészlétszám alaku­lása. Veszprémben az évi 291 előadást 26, Kaposvárott 394 előadást 27 színész telje­síti, s Békéscsabán is 404 előadáshoz 29 színész áll az igazgatás, vezetés rendelke­zésére. Az arányok többé- kevésbé másutt is hasonlóak. Általános a panasz, hogy a vidéki színészek munkája sokkal nehezebb, mint a fővárosiaké, s még az a vi­gasz sem jut osztályrészü­kül, hogy legalább anyagiak­ban megtérül a sok-sok ál­dozat, tájolás, próba. Nem valami kötelező' szemlélet mondatja velünk, hogy persze, az államosítás előtti évi félszáz bemutató­hoz, a kötelező saját ruha­tárhoz, a társadalmonkívüli, állapothoz mérve, igen sok a változás, az eredmény, nem i„ szólva a műsorpolitikai, tartalmi, művészeti eredmé­nyekről. Mégis, látni kell, hogy a fejlődés előtt akadá­lyok vannak, hogy a vidéki; színházi konstrukció több szempontból elemző vizsgá­latot igényel. Nincs értelme annak, hogy egy vidéki együttes nagyszínházi produkcióját tájegysége legkisebb helyé­re is elvigye. Inkább arra van szükség, hogy a nagy­színházakban — különböző akciók segítségével is — mindig telt házak legyenek, s legyen közönség abban a néhány járási művelődési otthonban vagy kiválóan fel­szerelt művelődési házban, ahová kisebb helyekről is be lehet menni, ahol a fel­tételek megközelítőleg olya­nok, mint az anyaszínház­ban. Szerte az országban épül­tek és épülnek új megyei művelődési házak, művelő­dési otthonok, tart az urba­nizációs folyamat. A taná­csok sokat tehetnek a szín­házért színészházak építésé­vel, a jobb konstrukció ki­alakításával, a szervezőmun­ka támogatásával, mely a vidéki színjátszás kulcskérdése is. A színház legyen — a megyei könyv­tár, múzeumi hálózat, me­gyei művelődési ház mel­lett — a különböző népmű­velési-kulturális intézmé­nyekkel együttműködve a város, a táj egyik kulturá­lis centruma. Bögel József 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom