Szolnok Megyei Néplap, 1969. április (20. évfolyam, 75-97. szám)

1969-04-22 / 90. szám

8 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1969. április 2L Krónika 1919. április 22. — Szolnoki keltezéssel je­lent meg Böhm Vilmosnak, a keleti hadsereg főparancs­nokának 3. hadm. sz. pa­rancsa. — „A forradalmi kormányzótanács rendeletére átvettem a keleti hadsereg főparancsnokságot. Evvel te­hát minden katonai intézke­dés a keleti hadsereg körle­tében rám ruháztatott. El­rendelem tehát, hogy a munkás és katonatanácsok és azoknak direktóriumai semmiféle katonai vagy hadműveleti intézkedéseket önállóan ne tegyenek... Ka­tonai helyzet jelentéseket is csak a katonai hatóságok és csak a hadseregparancsnok- eágnak adhatnak le...” Fel­szólítja a munkás- és kato­natanácsokat, hogy a katonai hatóságok rendelkezéseinek végrehajtását a legnagyobb éréllyel támogassák. — Szolnokon a következő elhelyezéssel nyíltak meg az iskolák: „Az I. kér. fiúiskola összes növendékei a Sípos térről átköltöznek a tisza- partiba. Az I. kér. leányis­kola marad a templomtéri iskola épületében (régi gim­názium). A II. kér. iskola (bikaakoli) beköltözik a Si­po® térTe. A III. kér. iskola (Bárány utca) az új polgári leányiskolába, délutánonként 8. osztály és a két I. osztály az Újvárosi iskolában a te­mető mellett fog tanulni. A IV. kér. (Újváros) és a VI. kér. (Vásártér) saját helyi­ségében marad. Az V. kér. (Abonyi út) elhelyezkedik az I. kér. leányiskolában. (Templomtéri régi gimná­zium.) A Constantin iskola négy fiú osztálya a Sípos té­ren, a négy leány osztálya az izr. iskolába fog járni. Az izr. iskola a saját helyiségé­ben marad. — A szociális termelés népbiztossága elrendelte, hogy a megyeszékhelyeken, a járási székhelyeken éa az 5000-nél nagyobb lélekszámú községekben hatóság cipő­üzemeket állítsanak fel — mert a jövőben csak ezek fognak bőrt kapni. U-b — SZÁLLJ KÖLTEMÉNY! címmel rendezte meg vasár­nap a megyei és a Szolnok városi úttörő elnökség a me­gye íegjobb irodalmi színpa­dainak bemutatóját Szolno­kon, a Tisza Antal Úttörő- házban. A korábban tartott tájbemutatókon legjobbnak bizonyult a jászárokszállási, martfűi, mezőtúri, újszászi. valamint a szolnoki Ságvári körúti és Délibáb út! iskola Irodalmi színpada mutatta be műsorát — A NAGYKUNSÁG! Termelőszövetkezeti Területi Szövetség működési területén egyre népszerűbb a termelő­szövetkezeti szocialista bri­gádmozgalom. Eredményük elismeréseként a közelmúlt­ban Varga Julianna, a török- szentmikló®i Aranykalász és Kozma Ferenc a karcagi Le­nin Tsz szocialista brigád ve­rető je kapott miniszteri ki­tüntetést — A JÄSZDÖZSAT általá­nos iskola napközi otthonéit és politechnikai műhelyét fél­millió forintos költséggel bő. vitae. Illetve új felszereléssel látják eL — SZOMBAT este óriási érdeklődés közepette tartotta meg búcsú hangversenyét a jászberényi KISZ kamarakó- ru® és az együttes szólistái. A Déryné művelődési köz­pont nagytermét zsúfolásig megtöltő közönség nagy tet­széssel fogadta Rohoczy And­rea tanár, művészeti vezető irányításéval előadott magas pan vonalú hangversenyt Mindenki mást szeret Meghallgattam a rádióban Aradszki Laci és Albert Flórt — közös nátázá­sát, egy táncdalban. Nem tudom mi a címe, csak arra emlékszem, hogy a fociról szól... Montom, nem vagyok táncdalértő, tán ennek tud­ható be, hogy nem bírtam a duettben megkülönböztet­ni hogy melyik az Aradszki, melyik a Flóri. Nehogy így járjunk a leg­közelebbi világbajnoki selej­tezőn is, ha netán akkor meg Aradszki Laci kalandozna el a „szakmájától”” és beállna a nagycsapatba... — ti — Április 22., kedd Csilla napja A Nap kél 4,43 h-kor, nyug­szik: 18,34 h-kor. A Hold kél: 7,37 h-kor, nyugszik, 0,12 h- kor. Várható időjárás: változóan felhős, többfelé, főként nyu­gaton és északon eső. Meg­élénkülő déli. délnyugati szél. A hőmérséklet emelkedik. — Várható legmagasabb nappali hőmérséklet 14—19 fok kö­zött, ■fit Az alcsiszigeti meteoroló­giai állomás jelzése szerint tegnap Szolnokon a legala­csonyabb napi hőmérséklet mínusz 2,7, a legmagasabb pedig 14,8 Celsius fok volt. — MÁSFÉL millió forintos költséggel bővítik Törökszent- miklóson a sütőipari egysé­geket. így napi 3—4 tonná­val tudják növelni a terme­lést, — az Állatbarátok Egyesületének meghíváséra április 26-án Szolnokon, az Űttörőházban Hegedűs Géza író, az ifjú állatbarátoknak Bozóky Éva újságíró a szü­lőknek és a pedagógusoknak tart előadásit Katona nők A svéd nőknek, mint álta­lában a világon, nem állt nyitva a katonai pálya. En­nek ellenére ma már van egy hátsókapa: tagjai lehet­nek a hadseregnek, ha fel­veszik őket a katonazene­karba. Nemrégiben jelent meg a hirdetés, hogy akad hely olyan nők számára, akik a katonazenekar tagjai akar­nak lenni. 1970-től a katona­bandák megváltoztatják ne­vüket és ez a szervezet nem­csak a katonai szemléken, hanem egyházi zenei hang­versenyeken és az operában is fellép. Végre a svédek el­ismerik. hogy a női nem is képes ritmusban masírozni a hadsereg élén! — SZOMBATON reggel 9,50 órakor Kisújszálláson Jobbágy Bálint karcagi lakos, motorkerékpárra] nem adta meg az áthaladási elsőbbsé­get Kiss Sándor kisújszállási motorkerékpárosnak, aki fel­borult és súlyosain megsérült, — VTNCZE József tószegi lakos szombaton délután it­tasan ült motorkerékpárra. Szolnok—Zagyvarékas között felborult és megsérült. — SZONDI Imre iskolai tanuló Szolnokon, a Várkonyi István téren szombaton 16,20 órakor egy álló gépkocsi mö­gül szaladt az úttestre, ahöl Szilágyi Dezső szolnoki lakos motorkerékpárral elütötte. A fiú megsérült. — Vasárnap reggel Túlik István szolnoki lakos Tisza- földvár külterületén motor­kerékpárral gyorsain hajtotl <i az egvik kanyarban árok­ba borúit. Utasa Zsamal Jó­zsef súlyosan. Túlik István könnyebben sérült. — A TISZAMENTI Vegyi­művekbe érkezik április 28- án dr. Fridrich Mogensen svéd akadémikus. A hírne­ves tudós az általa feltalált és róla elnevezett világsza­badalmú szitával folytatott műtrágya osztályozási kísér­leteikben vesz részt — BÉKEAKTÍVÁT rendez a törökszentmiklósi járási, városi népfront elnökség áp­rilis 23-án 9 órakor. Oláh János országgyűlési képvise­lő, a Hazafias Népfront me­gyei titkára tart tájékoztatót a nemzetközi helyzetről. — JASZJÄKÖHALMÄN 300 ezer forintos költséggel átépítették, bővítették a böl­csödé konyháját ,így május végén már ötvennei több gyermek számára tudnak főzni. — A WOMENS WEAR DAILY című felkapott ame­rikai női napilap hadat üzent a miniszoknyának. Azt állít­ja, hogy a mini ideje már lejárt A harcot olyan ko­molyan veszik, hogy nem­csak a napilap szerkesztőnői­nek, hanem a szerkesztőség- ban alkalmazott többi nő­nek sem szabad miniszok­nyában mutatkoznia. — VADSZAMLALAST tartottak a Középtiszai Ál­lami Gazdaság vadászterü­letén, — A nagykiterje­désű „birodalomban” 600 őzet. 2000 mezed nyulat, 4000 fácánt. 40o fogölyt és 12 túzokot figyeltek meg a felmérést végző vadászok. Az állományt kielégítőnek és minőségileg elfogadhatónak tartják. — A KUNMADARAST ara­szon yok — a nőtanács kez­deményezésére — részt vet­tek a vietnami gyermekek­nek szánt takarók elkészíté­sében. A vállalt két takaró helyett ötöt adtak át — JASZALSÖSZENTGYÖR- GYÖN felépült az új párt­ház és tanácsháza. Az épít­kezés költségeit másfél mil­lió forintra tervezték, de a lakosság olyan sok és érté­kes társadalmi munkát vég­zett, hogy a tervezett költ­ség 75 százalékra csökkent — EGY MILLIÓ éves csontváz. A kaliforniai Ann Borrego sivatagban egy kondorkeselyű megkövese­dett csontvázára bukkantak. A szakértők véleménye sze­rint a csontváz több mint egymillió éves. A% első »socialist* paraszt• megírt osdu lás 75 éve. 1894 április 83-én hódmezővásárhelyi szegény­parasztok► kubikusok, tégla­gyári munkások tömege kí­sérte Szántó-Kovács Jánost a városházához, hogy vissza­követeljék az előző napon e cárosi rendőrség kapitányra által az Általános Munkás Olvasóegyletből elhurcolt könyveket, füzeteket és a má­jus elsejére előkészített jelvé­nyeket. Szántó-Kovácsot, a hódmezővásárhelyi szegény­emberek vezetőjét letartóztat­ták. A ielháborodott tömeg izzó hangulatban követelte szabadonbocsátását. A kivezé. nyelt lovascsendőrök sortőze sok tüntetőt megsebesített és egy fiatal munkást megölt. A megmozdulás már-már a forradalmi felkelés jellegét öltötte a nagy parasztváros­ban. A sok ezerre gyarapo­dott tömeg a városházát ost­romolta A véres harcnak az odairányított huszárezred túl­ereje vetett vé'-et. A tömeget visszavonulásra kényszeri'*’- ték Az ur U Manvnrersznoa Szántó-Kovács Jánost. az első nagy magv^rerszáni szo­cialista parasztmeomordulás vezérét 63 társával eavütt ül- tete a vádlottak padjára. SZIGETI VESZEDELEM Krimi Miklós műve alapján irta Cs. Horváth Tibor, rajzolta Korád Km* Hol Zrínyi jór^a halói jór. Jöttére még Deli- mánnak is megremeg a szive. Leküzdi félelmét és elébe áll. Ám ő előt­te nem állhat meg $en­láma. Ezrek közt vág to utat magának. Látja ® Szulimán. hogy feléle törtet, átkozóava lóvá- f hoz fut, de nyeregbe í kapni már nem marad ereje. Nem mér az nagy bánhoz közel menni senki. De jancsár-golyóbis Zrinit földre veti:'' Mellyében ez esett, más homlokát üti,. Vitézivel eggyütt az földre fekteti. CXV. ének, 106. versszaW SZÍNHÁZ Műi A szolnoki Szigligeti Színház: Martfűn délután I órakor: Ne szóljatok bele. —I 1 MOZI L., j Szolnok Vörös Calllag: Sógo­rom, a zugügyvéd, Tisza: Há­rom óra magánélet, MÁV: Há­ború és béke ÜL, Vegyiművek: A riporterek gyöngye, Jászbe­rény Lehel: Anna Karenina, — Kisújszállás Ady: Brancaleone ármádiája. Kunhegyes Szabad­ság: A hét Cervi fivér, Kun- szentmárton Körös: Barátnőm Sybille, Uezötúr Béke: A nö hétszer, Dózsa: Feldobott kő, — Szabadság: Pál utcai fiúk, Ti­szafüred Tisza: Szent Péter esernyője, — Töiökszcn míblós Dózsa: A betyárok bosszúja, — Túrkeve Vörös Csillag: Átuta­zók paradicsoma. RADIO mm— SZOLNOKI HAL Alföldi krónika. — Görbe tü­kör. — Népzene. — Milliók nél­kül... — Gyermekdalok. — Üt- törőhlradó. — Zenés ki mit kér. KOSSUTH RADIO: 9.19: Weber operaiból. — 9.0#: Harsan a kürtszói (ism.) — 9.35: Tánczene — 10.05: Liszt: Dante szimfónia — 11.00: Iskolarádió. — 11.89 Járóka Sándor népi ze­nekara játszik, Pécsi Kiss Ag­nes énekel. — 12.30: Melódia­koktél. — 18.43: Mezőgazdaság- tudomány. — 14.00: Rossini: Telj Vilmos — nyitány. — 14.13: A Teleki Blanka Gimnázium ének­kara énekel, vezényel: Szécsé- nyi Olivér — 14.21 t.udas Ma- tyi és társai. — 15.10: Rádióis­kola. — 16.05- Zongoraművek. — 16.26- Bundschuh István citrró- zik - 16.38 tő'<v ,-aás a ke- rosVo-ri mbm rtt-ort — *7 ns K "r"#’-dás7 -z -impl Ar-t'tird' 17 ”0- nair>k 1 nlnről - 17.3' Vita a szocialista "-száeok kö zötti ipari kooperációról. 18.30 Bach- és Beethoven-művek. — 19.25: A Szabó-család — 19.55: Nathan Milstein hegedül, auá; A tv mai műsorából ajánljuk BALLADA EGY ROSSZ EMBERRŐL. Magyarul be­szélő amerikai film. A régi vadnyugaton játszódik a tör­tének, s középpontjában az akkori idők egyik ismert, gyűlölt és megvetett alakja áll. A filmet 20 20 órai kezdettel sugározza a tv. Európai hanglemezparádé. 21.83: Kilátó. — 22.20: Sántha Ferenc népi zenekara Játszik. — 22.50: Gondolatok filmekről. — 23.05: Szimfonikus zene. — 8.18: Du- nalevszkij filmzenéibőL PETŐFI RADIO: 8.05: Kedven regi metodiálc.— 8.45: Külpolitikai figyelő (ism.) — 9.00: Kamarazene. — u.45: A Magyar Nyelv Hete. Költők val­lomása a magyar nyelvről. — 12.00: Zenekan muzsika. — 13.05: Törvénykönyv. — 13.20: Bizet operáiból. — Kettőtől—hatig... 18.00: Pol-beat. 14.10: Nyári Já­nos népi zenekara játszik. — 14.30: Hírek. Időjárás. — 14.35: Tánczenei koktél. — 15.20: Zuza- na Ruzickova esem bal zik. — 15.30: Hírek. — 15.33: A német néphadsereg központi fuvósze- nekara Játszik. — 15.41: Szere­nádok operákból. — 15.58: Ta­mássy Zdenkó táncdalaibóL — 16.08: Szimfónikus táncok — (Beethoven. Grteg. Dvorzsuk, De­bussy). T- 16.30: Hírek. — 16.33: Csúcsforgalom. Rlpoiten Petre s István. Zenei szerkesztő: Török Mária. — Közben: 17.30: Hí­reik. — 18.10: A Magyar Nyelv Hete Édes anyanyelvűnk. Lő- rincze Lajos műsora (Ism.) — 18.15: Élni tudni kell. U. 18.40: Színes népi muzsika. — 19.20: Hangverseny a stúdióban. 20.25: Oj könyvek (Ism.) — 20.28: Mo­zart: A varázsfuvola. Közben: 21.41: Az esküvő. Áprlly Lajos verse — 21 44 Az operaközvetí­tés folytatása. — 23.10: Daljá­tékokból rELEVÍZIQ BUDAPEST: o.vra: Iskola- tv. Számtan—mér­tan (Alt. isk. 5. oszt.) — 9,00: Környezetismeret (Alt. tsk. 2. oszt.) — 9.25: Termelőszövetke­zetek termelői tevékenysége. A TV politikai tanfolyama (ism.) — 9.55: Fizika (Alt. isk. 6. oszt.) 1- 1105. Kémia Alt. Isk. 7. oszt) — 13.10: Számtan—mértan 'Ism.) — 14.00: Körn: z 1‘m rét 'ism.! - 14.55: Fizika (ism.) — ’50 Kémia (ism.) — 17.58: Hi- ■ek. — 18 05: Ké-zí’sOnk gyű • 'ómét! 1. A d-amatutyial ta-ács ülése. — 19.00: Esti mese. — 19.10: Telrimpex. — 19.40: Para­bola. — 20.00: Tv-Mradó, 20.2»* Ballada egy rossz emberről. — Amerikai film. — 21.05: Vezé­nyel: Herbert von Karajan. — Kb. 21.35; Szülők, nevelők egy- másközt. A menekülés. Tv-film. — 22.15: Tv-hlradó — 2. kiadás. POZSONY: 18.40: Hírek. — 16.45: Vállalati börze. 17.45: Gyermek- és Ifjú­sági műsor. — 18.40: Esti mese. — 19.00: Tv-hlradó. — 19.35: A tenger enciklopédiája. - — 20.00: Telequiz. —• 21.45: Tv-hlradó. BECS: 18.08: Angol nyelvlecke kez­dőknek — 18 20 Jó éjszakát, gyerekek 18.25: Kulturális ak­tualitások. — 18.50: Amerre a szél fúj (9 rész). — 19.30: Tv- hlradó. — 20.06 Sporthírek. — 21.00: Közvetítés a Józsefvárosi Színházból. — 23.05: Tv-hlradó. BELGRAD: 17 45. Ratzfilmek. — 18.00: Báb­játék. — 18.20: Telesport. 19.00: Népi muzsika — 19 15: Reggeltől takaródéig — 20.35: Dokumen­tumfilm. — 20 50: .Revolveretek tárása” — am rikai film — 22.20: A zeneirodalom gyöngy­szemei. — 22.55: Asztalitenisz világbajnokság. Bl'KA REST: 18 38: Tudományos újdon-ás a. — 19.00: ..Haláltáne” — színházi közvetítés. — 21.10: Dokumen­tumfilm. — 21.25: A Békevilág­tanács rendezvénye. tzolnok menyei NÉPLAP A Magvbi Szorialt*»» Munkáspárt Szolnok megvel Bizottsága és a Megyei Tanács lapja Főszerkesztő • Varga Tózsef Kladla a Szóim k megyei Lapkiadó Vállalat Igazgató: Virágh Iván Telefon Szerkesztőség 20—93 23—20 20—69 Kiadóhivatal • 20—94 n/erkesztflség és kiadóhivatal: Szolnok. I sz. trodaház Index-szám: 25 069 A lapot előfizetésben és árusítás­ban a Szolnok megyei oostahi- »atalok és fiókposták terlesztilt. ' lap előfizethető ttá-mely oos* •»hivatalnál és kézbesítőnél Elő. "zetésl ár egy hónapra *#.— Ft, Szolnoki Nvomda Vállalat Felelős vezető: Kozák Ferenc

Next

/
Oldalképek
Tartalom