Szolnok Megyei Néplap, 1969. április (20. évfolyam, 75-97. szám)

1969-04-13 / 83. szám

*969. április IS. SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 5 DOLGOZÓKAT ALKALMAZNAK Jólképzett íérfíszabó szak- mnnkasokat állandó munká­ra keresünk. Szolnoki Minő­ségi Szabók Szövetkezete, — Kossuth tér. Irodaház. Kivitelezési gyakorlattal ren­delkező általános mérnököt keresünk felvételre Fizetés 3500.— Ft+prémium. Jelent­kezés kedd-ül p én „ékig. Köz­lekedési Építő Vállalat szol­noki főépítésvezetősége. Szol­nok, Rákóczi u. 6. — Tele­fon: 23—46. Azonna li belépéssel alkalma­zunk kazánfűtőket — (lehet nyugdíjas is) állandó jellegű munkára salakozókat, jól képzett villanyszerelőt, üzemi segédmunkásokat, gépkocsi rakodókat. Kereset! lehető­ség ISOO—2200.— Ft Sz-kség esetén szállást, napi egyszeri meleg étkezést biztosítunk. Utazási költséghez hozzájá­rulunk. Jelentkezés: Állati- fehérje Vállalat Szolnok, Tó­szegi út EGY gépírni tudó adminiszt­rátort és fizikai dolgozókat felvesz az állami pincegaz­daság szolnoki pincészete. Felveszünk: híradásipari te­chnikust, elektroműszerész szakmunkásokat, gyakorlat­tal rendelkező gyors- és gép­írót. — Jelentkezés: Finom­mechanikai Vállalat 2. sz. gyáregység személyzeti osz­tályán. — Törökszentmiklós, Dózsa György u. 17. Lakást Illetve munkásszállást bizto­sítani nem tudunk. Helyi la­kosok előnyben. Felveszünk kőműveseket, ku­bikosokat. segédmunkásokat tetőfedő szakmunkásokat, — asztalos és villanyszerelő szakmunkásokat — szolnoki munkahelyeinkré- —_4_i. óráa_ munkahét, jó kereseti ~ lehe­tőség. — Jelenelkazni lehet: Szolnok, Kossuth tér. Iroda­ház, L emelet i& TMK vezetésben jártas mű­szaki vezetőt azonnal felve­szünk. Képesítés: gépipari technikumi végzettség. Szük­ség esetén lakást biztosítunk. 4ü órás munkahét Bérezés megegyezés szerint 2000— 2400 Ft+30°/o pótlék + pré­mium. 11. kategória- Jelent­kezni csak személyesen. — Azonnali hatállyal felve­szünk üzemi segédmunkást 3 műszakba, TMK-ban jár­tas villanyszerelőt, fűtőt sa~ lakozol, gépkocsi rakodót gépkocsi szerelőt Szükség szerint szállást biztosítunk. Napi egyszeri meleg étkezés. Utazáshoz hozzájárulás. Je­lentkezés személyesen: Al- latifebérje Takarmányokat Előállító Vállalat Szolnok, Tószegi út A szolnoki Vas- és Faipari Ktsz bzolnok. Ostor u. L fel­vételre keres segédmunká­sokat és esztergályos szak­munkásokat Jelentkezni a személyzeti vezetőnél. Azonnal! belépésre parkettá­zó szakmunkást felveszünk. TEMPÓ Ksz. Szolnok, Jókai a, 2X* F-sp Felvételre keresünk munka­ügyi feladatokra, érettségi­zett férfi, esetleg aői mun­kaerőt Továbbá állandó fog­lalkoztatásra éjjeliőr-. Jelent­kezés: TI TASZ V. Szolnok, Verseghy u. 3. sz. munkaügyi osztály. Felveszünk józanéletű férfia­kat árukísérői munkakörbe. Fizetés teljesítménybérben. Továbbá felveszünk targon­cavezetőket — Jelentkezés: Szolnok, Rékasi úti irodaház, FÜSTÉRT fióknál. A Beton- és Vasbetonipari Művek lábatlan! üzeme férfi segédmunkásokat keres be­tonet cmgyártói munkára. Bé­rezés 8—10 Ft-os teljesít­ménybéres órabér. Munkás- szállást és napi egyszeri ét­kezést biztosítunk térítés el­lenében. Heti 44 órás mun­kahét, kéthetenkénti szabad szombat Jelentkezés napon­ta 8—12 óráig az üzem mun­kaerőgazdálkodási irodáján. 5VM Budapest! Betonáru- gyára, Bp. XXX-, Rákóczi F. U. 289. és Bp. Vili., Asztalos Sándor u. 12. telepeire: tno- zaiklapgyártó munkakörbe női segédmunkásokat fel­vesz. Kereseti lehetőség tel­jesítménytől függően kb. 1500—2000.— Ft — Felvétel esetén első felutazási költ­séget kifizetjük, kedvezmé­nyes utazási hozzájárulást térítünk. Munkásszállást és naponta egyszer meleg étke­zést térítés ellenében bizto­sítunk. Kéthetenként szabad szombat Felvételre jelmtke- zés: a munkaügyi csoport- aáL A Tisza Cipőgyár martfűi gyárához építés technikust ke­res. Fizetés: megegyezés sze­rint Vidékieknek munkás­szállást biztosítunk. Jelent­kezni lehet Írásban. — vagy személyesen a személyzeti osztályon. A Beton, és Vasbetonipari Művek szolnoki gyára felvé­telre keres közgazdasági technikumi végzett béggel és anyaggazdálkodási szakvizs­gával rendelkező anyaggaz­dálkodási csoportvezetőt — Jelentkezés naponta 8—14 óra között » gyár személy­re ti vezetőjénél. Kárszakértői munkakörbe szolnoki munkahelyre egye­temi végzettségű mezőgazda­sági szakembert, és szervezői munkakörbe közgazdasági, vagy számviteli képesítéssel rendelkező dolgozót kere­sünk. — Fizetés megegyezés szerint Jelentkezés szemé­lyesen. vagy írásban az Ál­lami Biztosító Szolnok me­gyei Igazgatóságánál. Hűtő-kompresszorokhoz vizs­gázott kezelőt alkalmaz a szolnoki tejüzem APRÓHIRDETÉSEK íKOaxiAjuj s szobás családi ház jxüóitSzhe-ő.r •aUrtö- Szamok. Hi> ayaoi J. U- 28. JASZmKKBNY. Sár­mány utca ah. aram 2 szoba osszkomior- tas családi ház a,3 részben oeáó.uizhe- töen eladó. Érdek­lődni á helyszínen­JáSZoERÉNY terü­letén veméit ház­részt 8 nagyméretű szobával, vagy két és {él szobás kom- iortoa lakást. Alán- latokat — „Sürgős" jeligére a jászberé­nyi hixdviöbé. XOCSGitOSONÍ 300 a- ai telek olcsón el­adó. Szolnok, Ság- várt Endse u. U. Ondók. SZOLNOK. Dobó u. 16. sz. alatti ingat­lan részben beköl- tözbetőer. eladó. — Érdeklődni lehet; Dr. Osonkos Miklós Bu­dapest, TV., árpád u. v- tárám. SZXKD.^SZÖBLŰS központjában 2x400 n-öl kert «Ladó. Ér­deklődői: szanda­szőUős. Kossuth u. 80. teám. r-,tw i I i > GEPJABMÜ: Wartburg 1000 f.iin 28 űoo km-rei eladó. Sebestyen Géza, Me­zőtúr. Beloiannisz üt ya. szám. MŰSZAKILAG vizs­gázott 4U7-«s Moszk­vics eladó. Járom. Tiszasmy, Kossuth u. 900-as Wartburg gyá­rt új motorral eiado. — Érdeklődni: Kiss LAsziq bzolnok, Kos­suth i, u, 17—SS. PANNÓNIA motor- kerékpár oldalkocsi- vai eladó. Török- szóntmtklős, Kossuth utca ZéO alatt. 0J6 m* Jav» szuper sürgősen eladó. Kar­cag. Hunyadi u. 19. Uh-ea Moszkvics el­adó. Dékány István Szolnok, Beloiannisz üt 87. szám. A1ÍAJKVE.IM,: SKODA Oetávla Su­per gépkocsi eladó. Tószeg, Araié u. 110. KivABG razsaiajték- bou ookor. aaoa.ru- torozss kapna te. űy- taián árjegyzéke; sum. Parke kertész. Budapest. XV, Csü- tag) in o a _________ EL AruO saját győ- kerezterésbui szár­mazó uzoiooltvajy 4/HB- vatiaianyoc es hazai gyökeres szó- lővesszo oagy rueoy- syisegbec es válasz­ték bah. Csemege és borszöílő fajiak. Ár megegyezés szenet, lialadá* Mg. Tsz. — Jász-iZrt.io.udi-aS. JÖ állapotban lévő mély modern gyer­mekkocsi eladó. — Szolnok, Verseghy u. 7. s-ös barakk t-as ajtó. KISIPARI kombinált (sport és mély is) gyermekkocsi igé­nyesnek elad*. Dr. Nemes. Ojszász. ötlelpályázai Vissza­térés a mun­kához Szabó Andrásaié újszászi olvasónk ötletpályázatunkra beküldött levelében éfdeK- lődik. az Intéztekből elbo- csájtótt TBC-s betegek ál-. lapota felől, munkába áfá­sukról. A .kérdésre a rtje- gyei TBC gondozó igazgató- főorvosa válaszolt — Elöljáróban szeretném leszögezni; munkäha álló volt betegeink már nem fertőzőéit Gyógyult betege­ink elhelyezése egyedileg. történik. Esetleges nehézsé­gek, komplikációk esetén maga az intézet lép közbe, segít, A problémák nagyré­szét sikerül megoldani. Mint ismeretes, a rehabilitációs rendelet lehetőséget nyújt az: átképzésre. Ez az út azon­ban nem mindig járható. A lehetőséggel is kevesen él­nek. — Szolnokon működik re­habilitációs Üzem — a Te­metkezési Vállalat koszorú- kötő részlege. — Harminc volt betegünknek nyújt ez az üzem munkalehetőséget — Nagy súlyt fektetürtk a megelőzésre. A megye lakos­ságát 5 mozgó és 2 . stabil apparátusunk gyakorlatilag évente megszűri. Az esetle­ges megbetegedéseket pedig modem gyógyszerkészítmé­nyeinkkel. gondos ápolással gyógyítjuk — mondotta az igazgató főorvos. — kékesi —< Az áruházi fűz után- • Összefogott a város — Jövő héten már árusítanak? Akik nem látták még mindig alig hiszik, hogy le­égett a szolnoki Centrum Áruházi Vidékről is érkez­tek emberek, hogy sz mélye- sen győződjenek meg 3 saj­nálatos esetről. Nagy Zsig- mondné Rákóczifalváról uta­zott be busszal. — Évek óta itt vásáro­lok. Megtaláltam benne min­dent. amire szükségem volt És. most hogy néz ki? Hi­hetetlen. Hasonlóképpen fakadnak ki mások is, amikor meg­látják az üszkös falakat A háború utáni képet idézi most a várcis szívében az üresen és feketén tátongó áruház. Nincs egyetlen em­ber. aki ne állna meg egy pillanatra. Mintha részvétü­ket akarnák leróni. Tragédia történt pénteken Szolnokon, e hogy nem lett nagyobb az a tűzoltók, a katonák, a rendőrök, az áruház dolgo­zóinak áldozatos, a veszély- lyel is dacoló munkájának köszönhető. Henfé$ ai emeletről Ezen a pénteki hajnalon korán ébredt 3 város köz­pontja. A munkába menők és a környék lakói az alig plusz 1 Celsius fo'os hű­vös idő ellenére megálltak, vártak: sikerül-e megmente­ni az áruházat, hogyan men. tik az emeleten n-rradt gyerekeket és felnőtteket. — Nem is tudtam hirtelen mit csináljak — mondta másnap már nyugodtabb kő. rüimépyek között Tripánsz- ky Mártonná — A vöm azt mondta ne nyissak ajtót de ablakot sem. mert hej ön 3 füst. Közben az már fojto­gatott. Három kis gyerekkel A szentjánoskenyér — Darált szent­jánoskenyér ... da­rált szentjánoske­nyér ... Tessék kérem! Tessék! A vonat fehér­kabátos mozgó bü­fése fennhangon és szorgalmasan kí­nálta a portéká­ját. Valamit ko- nyított a fiú a reklámhoz, mert azonnal kiszúrta a celofánba csoma­golt, rúdalakú, csokoládémázzal bevont és krém­mel töltött piskó­tát a darált szent­jánoskenyeret s azt kínálta. Szentjánoske­nyér...?! . Már csak halványan emlékszem én is gyermekkorom ka­rácsonyfa alá tett déligyümolcsére. Az előbb leírt cukrászsütemény tehát felvette a " hangzatos „darált - szentjánoskenyér ” nevet. Átkeresztel- kedése előtt gyak­ran fogyasztot­tam. — Kérek egyet. — Igenis ké­rem. négy forint tíz fillért tetszik fizetni.' — Talán három- nyolcvanat... — Nem, kérem négytíz az ára. — De még nem régen.., — Az lehet. Itt az árlap, tessék megnézni. Április elsejétől négytíz. Meglobogtatta orrom előtt az ár­lapot Valóban. Egy szót sem szólhattam többet Az írás beszél. No, de miért...? — háborogtaro ma­gamban. Milyen címen? Hiába, az írott szó ereje, ha­talma.. Kifizet­tem a négytizet Nem azért a har­minc fillérért há- borogtam, hanem azért, hogy így egyszerűen... Azután másra gondoltam. Arra. hogy milyen gyor­san visszavonul­tam. Egy szót sem tudtam szólni, amikor a fiú az orrom alá nyomta az árlapot Fehé­ren feketével ott állt a megfelleb­bezhetetlen való­ság. Az „írott szó" hatalma... Ez­után négytizet fo­gok fizetni a „da­rált szentjánoske­nyérért” és punk­tum. Nincs vita. ó, ha én egy­szer ilyen nagyte­kintélyű papírra árlapra, vagy ár­cédulára írhatnám a cikkeimet...- bj ­voltunk * második emele­ten. A füsttől az egyik resá­sául lett. Aztán jött a segítség Hosszú létrakarok nyúltak a magasba az ablakok felé. Si­sakos tűzoltók futottak fel rajtuk. Több százan csend­ben figyelték mit csiná nak. Mintha valaki némaságot parancsolt, volna. Amikor pedig . terhükkel m -guk- hoz kötözött gyerekekkel földet éltek, szinte egyszer­re vetek lélegzetet. — Én nem Ls tudom, hogy értem le. Nem láttam sem­mit. Talán így a jó, mert különben lees em volna a létráról — idézte fel a kel­lemetlen élményt Ábel Gyu- láné. — A szomszédasszony me" sokkot kapott. _ Azt hajtogatta, hogy kiugrik az emeletről. Szerencsére szamélysérü’-és nem történt ívja. már, mint rossz álomra gondolnak vissza a ■ történtekre. -Csak amikor benyitnak » szobák­ba a füstös falak, padlók emlékeztetnek. Testükkel is oltották a tüzet Az állami áruház dol­gozói sírtak, amikor meg­látták a tüzet Zérctt Máté, aki már húsz éve dolgozik az áruházban egyszerűen nem találta helyét — A miénk veit ez az enyém. Ügy jöttem ide, mintha haza mennék. £« nézze mi lett belőle. Valamennyiül vélemény» sűrűsödik mondataiban. De szavak nélkül is bizonyí­tott az áruház mintegy száz dolgozója. Amint meghallot­ták a bajt. mindent hagytak és siettek segíteni. Felkeltek a betegek is, mert ezt dik­tálta nekik valami belülről. Nem gondoltak a veszélyre, amikor az égő ruhákat ma­gukhoz ölelték, hogy testük­kel is oltsák a tüzet és vit­ték az utcára, taposták él a parazsai, munkahelyük szeretetéből je­lesre vizsgáztak. Sok ilyen emléket idéznek az üszkös falak. A tűzoltó­két és azokét a kis katoná­két akik gázálarc nélkül a fojtó füstben tapogatózva haladlak mind beljebb, hogy mentsék, ami menthető. Pa­rázs hullott a nyakukba, amelyet a vízsugár oltott el, izzó vasak sütötték kezüket, lélekzetet sem vehettek, de ők csinálták parancs nélkül, kötelességből, becsületből. A kár igy is teteme*, de nél­külük többszörös . lehetett volna. Megérdemlik az elis­merést. Igy város, egy család A füst nagy nyomása és a tűz ereje miatt az első eme­leten négy család otthona veszélyessé vált A városi tanács nyomban segített éa este már valamennyiüknek volt hol álomra hajtani fe­jüket E példás összetartás, segíteni akarás, szinte ki­terjedt az egész városra. Voltak, akik lakásukat ajánlották fel a hajléktala­noknak. Az Ingatlankezelő Vállalat azonnal kijavíttatta a megrongálódott gáz. éa vízvezetékeket a városi ta­nács vb vezetői a kereske­delmi vállalatok képviselői­vel együtt már délután meg­tárgyalták a tennivalókat, 3 ligjf" döntötték, hogy -á la­kosság áruellátásának bizto­sítására az iparcikk kiske­reskedelmi vállalat- boltjai­nak nyitvatartási ideiét meg­hosszabbítják, árukészletét feltöltik. Az áruház vezetőit egymás utón keresték fel a többi kereskedelmi vállala­tok. hogy az áruház alkal­mazottainak munkát bizto­sítsanak saját boltjaikban. Mintha egy család lett volna a varos. És a jövő? Héber Imre az áruház igazgatója tegnap Budapesten volt. Olyan hír- rej érkezett vissza, hogyha a ’városi tanács biztosítani tud h«*Mséeet a jövő héten már újra árusíthatnak. Ügy tervezik, hogy a városban több helyre egv-egy osztályt helyeznek ki. Jelenleg dúeolják a meg­süllyedt födémet, válogatják az összeégett közül, a még h*«—-Mható évűt. A kár emelőre felbecsülhetetlen: Az áruház igazgatója sze­rint több mint 6—7 millió forint. Ma Inár József Úí letpályásat Kétszáz emelet „boldogság” HL — Hírlapkézbesítőt kenő­sek... — Csak egyet? — kérdez­ték a megyei hírlaposztályon. — Igen, az egyik legjob­bat. •— Csikós néni. „Csikó® néni” még c*ak 47 éves. Egy bér ház negyedik emeletén laknak. — Nem elég az a sok eme­let, melyeket vasárnapon­ként meg kell mászni? Még a. lakást is a negyedikéi kérte? — Dehogy kértem, ezt kav tűk. Ez van és kész, — Mióta kézbesítő? — Hatodik, éve. Ja), nu gyón szeretem. Klem hiszi el, de nagyon k* dvelem. Mond­ja. napi négy, vagy öt órai munkával kereshetnék más­hol ennyit? És ilyen képzett­séggel, Hat elemim van. Me­hetnék takarítani^. — Mikor kezdi a napot? öt órakor? — Óh én már korábban bent vagyok a postán. Az el­sők között. Megjönnek a ka­pok, megkapom a porciómat, azután indíts. Nyolc órára rendszerint végzek. A házi­munkát is nyugodtan meg­csinálhatom utána. — A város melyik «észét látja el? — A Vo&ztok utat. Most. IzelStt majdnem egy évig helyettesítettem és a maga­mé mellett még egy jél kör­zetbe bor dl m az újságokat. — Akkor mennyit dolgo­zott? — Délre már idehaza vol- am. Persze nagyon megérte Havonta 2400—2700 forintot kerestem. — Milyen legyen a jó hír- lapkézbesítő? — Udvarias ét pontos. — Csak ezt tudom mondani Nekem soha senkivel nincs bajom, mert igyekszem úgy dolgozni, hogy mindenki elé­gedett legyen. — Ugye tudja, hogy mit jelent az, hogy „úszik” a lap? — Hogyne tudnám. Ami­kor nem készül el idejében 'valamelyik újság. Ilyenkor a kézbesítőnek kétszer kell vé­gigjárni a területét A meg­késett lapot is ki kell vin­ni, ha megérkezik. Én az egyes kiadótól kapom az új­ságokat, igy nem igen járok kétszer. Tudniillik a gépén elsőnek lement újságból ka­pok, s az rendszerint még eléri a vonatokat. — Nem mérgesek-e a mun­katársai, akik sokszor duplán dolgoznak? — De igen. Mondtam én sem nézhetem, hogy mindig ők húzzák a rövidebbet. Kér­tem is, hogy segíthessek ne­kik így az igazságos. — Melyik napok a legne­hezebbek? — A csütörtöki ét a pén­teki, Ilyenkor van rádió új­ság ás a Nók lapja. Ez a kél nap valamivel nehezebb. — Az előfizetési díjakat mikor szedi? — Általában a késő dél­utáni órákban. Ott, a bér- házakban mindenki dolgo­zik. Akkor kell a pénzért menni, ha otthon vannak. — Vasárnap? — Vasái nap sokkal ké­nyelmesebbek az emberek, szeretnek lustálkodni. Nem szívesen mennek le a föld­szinti postaládákhoz az új­ságért. Vasárnap minden elő­fizetőnek bedobom az elő­szobájába a kedvenc -ap^át. Kétszáz emeletet járok meg ilyenkor, Bognár János

Next

/
Oldalképek
Tartalom