Szolnok Megyei Néplap, 1969. április (20. évfolyam, 75-97. szám)

1969-04-12 / 82. szám

1969. április lij SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP s Eszmélő milliók Műsorfűzét a gyarmati ifjúság napja tiszteletére »1955-ben április 24-én ért véget az ázsiai és afrikai kormányok első nagy jelen­tőségű bandungi konferen­ciája, amely mérföldkő volt a gyarmati rendszer össze­omlásának útján. 1957 óta e nagyon fontos dátumra em­lékezve — az ugyancsak Bandungban megrendezett ázsiai—afrikai diákkonferen­cia indítványára — a gyar­mati ifjúság napját világ­szerte április 24-én ünnep­ük...” A közelgő évfordulóról bi­zonyára sok helyen megem­lékeznek. Az emlékezés ün­nepélyesebbé é® színvonala­sabbá tételéhez adott segítsé­get az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat az „Eszmélő mil­liók” című műsorfüzet ki­adásával. A füzet két részből áll. Az első egy ünnepi beszéd váz­lata. Rövid, tömör írás. Igen jól elkerüli a hasondó be­szédekben, sokszor kísértő általánosságokat és közhe­lyeket. Űj ismereteket is kö­zöl, s méltatása éppen egy­szerűségével és közvetlensé­gével hat A második rész, irodalmi műsor, olvasmányként is megragadó. Nálunk viszony­lag ritkán megszólaltatott költők, írók, műveit közli. Néhány darabja a legmaga­sabb rangú költészet nyel­vén szól a harmadik világot feszítő ellentmondásokról. — Peter Weis, Patrice Lumum­ba, Pablo Neruda, Nazim Hikmet, Gabriela Mistral, Ho So Minh világszerte is­mert nevek, ha néhányukat eddig elsősorban nem is köl­tő és íróként ismertük. Mel­lettük azonban a magyar ol­vasó számára eddig még alig hallott költők is szere­pelnek. S a nevek alatt ki­váló költeményeket olvasha­tunk. Mabel Jolaoso a nigé­riai költő — tanítónő, Nene Khali guineai költő, a nica- raguai Ruben Dario, a ku­bai Fayad Jamis, a kínai Csün Csing — és még to­vább is folytathatnánk a fel­sorolást — egy újjászülető világ művészi kifejezését adják az irodalom, a szó esz­közével. A füzetben szereplő ma­gyar költők versei jól il­leszkednek a válogatás egé­szébe. Az irodalmi színpadok, ki­váló anyagot kaptak ünnepi műsorukhoz. Jó volna, ha a gyarmati ifjúság napja után sok értékes bemutatóról szá­molhatnánk be; B. A. Betörő-iskola Gergely Sándor 28 éves büntetett előéletű tatabányai hegesztő valóságos „betörő­iskolát” szervezett Három társával egy nagyobb szabá­sú akcióra készülődve több betörést kíséreltek meg, hogy egymás megbízhatóságát és ügyességüket próbára te­gyék. Végül is Gergelyt és társait egy élelmiszerbolt­ban éjjel tettenérték és la­kat alá kerültek. így már nem valósíthatták meg vég­ső céljukat, hogy a tatai múzeumból értékes műkin­cseket lopjanak. A betörő banda két tagját első fo­kon jogerősen tíz, illetve hathónapi szabadságvesztés­re, a harmadikat, aki kisko­rú, háromhónapi felfüggesz­tett szabadságvesztésre ítél­ték. Az elsőrendű vádlott Gergely Sándor ügyében az esztergomi megyei bíróság másodfokon hozott jogerős ítéletet: 2 évi és 8 hónapi sza­badságvesztéssel büntették, A lányoké a klub Otthonos, barátságos helyi­ség. A sarokban presszógép, körben kényelmes fotelok, asztalok. A falon képek, ese­mények a klub életéből, a főhelyen oklevél; kiváló if­júsági klub. Az elmúlt év munkájának jutalma. Azt hiszem, egyedülálló tulajdonsággal rendelkezik ez a klub; minden tagja leány. Haragszanak talán a fiúkra? Szó sincs róla, csu­pán a körülmények hozták így. — Nálunk a jászárokszál- lási fmsz-ben többnyire lá­nyok dolgoznak * a község­ben még aránylag ismeretle­nek vagyunk. Hírünket a ki­tüntetés adta, — tájékoztat Gyulavári Gabriella klubve­zető, aki „mellesleg” a föld­művesszövetkezet kultúrfele- lőse, könyvbizományosa és könyvelője is. Hiába, aki ezt egyszer el­kezdi, az nem tudja többé abbahagyni. Biztos valami betegség lehet... mondja és nevet. — Ennek az egész klubnak egy irodalmi szín­pad az „oka”. Gyanútlanul összejártunk, puszta iroda- lomszeretetből, s egyszer csak „azon kaptuk magun­kat”, hogy ifjúsági klub va­gyunk. — Minden pénteken rendszeresen találkozunk. — Általában tizenöt—húszán. Hiányzó szinte nincs, aki teheti itt van, a társaságból. Lassan két éve lesz már. Persze ennek a klubnak már hagyományai vannak a föld­művesszövetkezetben. Elő­ször együtt voltunk az idő­sebbekkel, olyan „társalgó” formában, majd később kü­lön. Amikor a klúbmozgalom megindult, akkor „tudatosul­tunk” igazán, Azóta rend­szeres munkatervünk, klub­programunk, választott veze­tőségünk van, sőt újabban már klubismerősünk is. A jászberényi „Minerva”, amely szintén kiváló lett. Első lá­togatásuk alkalmával lero­hantak bennünket, fejünkre olvasták összes szakmai hi­bánkat, aztán összebarátkoz­tunk. Most mi készülünk hozzájuk. Tudom, kicsit egy­oldalú még a mi klubunk. Hiába nehéz az átmenet az irodalmi színpadtól egy if­júsági klubig. Kevés még a tapasztalatunk. Szerencsére jó a kapcsolatunk a művelő­dési házzal és az fmsz is minden elképzelhető segítsé­get megad. A szövetkezet többi dolgozója legalább any- nyira örült a kitüntetésnek, mint mi, ha nem jobban. Az irodalmi színpad, amely most már a klubon belül műkö­dik, például egyenruhát ka­pott. Részt veszünk a Tanács­köztársasági Művészeti Szemlén is. A gimnázium irodalmi színpada feloszlott, ilyenformán egyedül marad­tunk a községben. Megpró­báljuk. Nem szeretnénk az ő sorsukra jutni. Persze nem feledkeztünk meg a klubról sem. Szeret­nénk megint benevezni a versenybe, s megerősíteni a címünket. Tudom, most ne­hezebb lesz, hiszen az el­múlt év kötelez, de miért ne sikerülne még egyszer? Mi bízunk benne, s mindent megteszünk érdekében. — Akkor lehet, hogy jö­vőre ismét a kiváló klubok sorában találiuk nevüket? — kérdem búcsúzóul. — Nem titkoljuk, ez a cé­lunk... h. n Leégett a szolnoki Centrum Áruház Súlyos kárt okosott as égvehagyott hősugársó A felelőst még keresik Tűzoltók szirénája ébresz­tette a szolnokiakat tegnap hajnalban. A város szívében a Centrum Áruház épületé­ből sűrű, fekete füst go- molygott a magasba. Az emeleten lakók egy része a nagy füst miatt már nem tudott a belső udvar felőli függőfolyosón az utcára me­nekülni. A kétemelet ma­gasságból a tűzoltók segít­ségével létrán hagyták ei a lakásukat, miközben a tűz­oltók nagyteljesítményű fecskendőkkel hozzáfogtak a tűz oltásához. Hare a pusztító tűzzel Áramtalanították az épü­letet, elzárták a gáz- és víz­csapokat. hogy azok ne aka­dályozzák az oltási munkát Ezután a fecskendőkből egy­másután törtek utat maguk­nak a vízsugarak a tömör füstön át A tűz azonban sokáig nem engedelmeske­dett Közben a környező városokból is érkeztek tűz­oltók segíteni. Az ők. vala­mint ©gy műszaki katonai alakulat közös erőfeszítésé­vel végül is a többórán át tartó küzdelemben győzött az ember, a tüzet reggel 8 órája edoitották. Ez idő alatt az áruház dolgozói — akiknek egy részét álmuk­ból riasztottak fel, láncot al­kotva mentették a többmil- Uó forintnyi értéket. Ki a felelős? igazgatójával, elmancHa: ma utazik Budapestre és meg­próbál hozzájárulást szerez­ni ahhoz, hogy ideiglenesem egy helyiséget remdezhesse­Az ellátásban Ez utóbbival kapcsolatban érdeklődtünk az iparcikk kiskereskedelmi vállalatnál is: mit kívánnak tenni, hogy ne legyen kiesés a lakosság áruellátásában? A főkönyve­lő tájékoztatása szerint^ a város központjában lévő üz­letek nyitvatartási idejét meghosszabbították. azok reggel 8-tól délután 19 órá­ig lesznek nyitva. Ma, szom­baton reggel 8-tól a délutá­ni 14 óra helyett 17 óráig nek be. ahol folytathatnák az árusítást. Ez az áruház dolgozóinak foglalkoztatás;*. de elsősorban a lakosság el­látása szempontjából fon tos. nem lesz kiesés állnak a vásárlók rendelke­zésére. Intézkednek abban is, hogy az üzletek megfelelő mennyiségű és választékú áruval várják a vásárlókat. Az általános segítségnyúj­tást tapasztaltuk tegnap _ á megyei és a városi tanács vezetői, valamint a kereske­delmi vállalatok részéről. A városi tanácsnál délután az illetékesek több órán át beszélték meg a tennivaló­kat a vállalati igazgatóival. Az ijedség már elmúlt. Van víz9 villany és gáz A tűz eloltása utón a rendőrség és a tűzoltóság megkezdte a vizsgálatot Kutatták a tűz keletkezésé­nek cicát, embereket hall­gattak ki. hogy megállapít­sák: terhel-« valakit a fe­lelősség? A vizsgálat eddi­gi megállapításai szerint egy — az irodahelyiségben ég- vehagyott — hősugárzó okozta a tüzet. A szakembe­reknek egyelőre nem sike­rült a lcárértéket felbecsülni. Á helyszínen beszéltünk Héber Imrével, az áruház Jártunk az emeleti laká­sokban is. beszélgettünk a lakokkal A reggeli ijedtség­nek már nyoma sincs. A la­kásokat kiszellőztették és a szolnoki Ingatlankezelő Vál­lalat gyors munkája révén már újra folyik a víz a csa­pokból. van villany és ég .a gáz is. Csupán az első eme­leten lakó négy családnak okozott gondot a hajnali tűz. Biztonsági okokból egyenlő te nem tartózkodhatnak lakásukban. — mj — Északi madonna Márkás gyermekruhák A kisújszállási Háziipari Szövetkezet bébi és gyer­mekruha konfekciói évek óta nagy sikert aratnak külföl­dön. A nagy érdeklődést a szövetkezet termékei iránt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a ruhák 95 százaléka ex­portra készül, s a szocia­lista országok mellett egy­re több nyugati rendelés is érkezik. A skandináv államokba pél­dául 300 000 forint értékben szállítanak norvég kesztyűt Az érdeklődés oka a jó mi­nőség: még egyszer sem for­dult elő, hogy a megrende­lők kifogásolták volna a ter­mékek minőségét. Az igényes és nagyon ap­rólékos munkát ügyeskezű abádszalóki, kunmadaras; kenderesi, őrményesj házi­asszonyok végzik. A kétszáz­hetvennégy tag közül két- száznegyvenöten bedolgozók — akik a háztartás vezetése mellett vállalnak varrást. Mi­nőségi munkájuknak a hír­név mellett „kézzel-fogha- tó” eredményei is vannak. Első negyedéves tervüket — az egymillió-kétszázezer forintot — már március elején teljesitették. Az 1968-as nyereségrészese­dés az előző évihez képest 2 százalékkal emelkedett — egy havi átlagkeresetnek fe­lelt meg A jó eredmények alapján februárban a veze­tőség azt a határozatot hoz­ta, hogy azok a varrónők és kesztyűkötők, akik elérik il­letve túlteljeseítik a 600, il­letve az 500 forintos havi átlagot, 12 nap szabadságot kapnak jutalomképpen egy évben,

Next

/
Oldalképek
Tartalom