Szolnok Megyei Néplap, 1968. december (19. évfolyam, 282-306. szám)

1968-12-21 / 299. szám

* SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1968. december 21. December 21., szombat. Izidor napja A Nap kél: 7.29, nyugszik: 15.55 órakor. A Hold kél: 9.36, nyugszik: 17.36 órakor. Várható időjárás: Tovább csökkenő felhőzet, valószí­nűleg csapadék nélkü. Mér­sékelt, helyenként átmene­tileg élénk, nyugati, észak- nyugati szél. Hajnalban és reggel többfelé köd. Várha­tó legmagasabb nappali hő­mérséklet 0—plusz 5 fok között. — BEFEJEZÉS előtt áll a gázcseretelep építése Cser- keszöllőn. Az fmsz és a ta­nács közös beruházásaként épülő telep 149 ezer forint­ba kerül, s még ebben az évben átadják rendeltetésé­nek. A lakosság — főként a gázpalack tulajdonosok — az alap kiásását társadalmi munkában végezte. —• ELLENSÉG a gitár. — Amerikai szakemberek a lármaforrások hatásfokát vizsgálják. Megállapították: az egyik legártalmasabb hangforrás az elektromos gi­tár. Georg Singelton floridai professzor kijelentette, hogy táncmulatságokról hazatérő leánya alig hallott valamit abból, amit neki mondott... Az elektromos gitár lármá­jával csupán a pneumatikus kalapács és a reaktív repü­lőgépek zaja vetélkedik. — TÖRÖKSZENTMIKLÓ- SON december 19-én össze­hívták a termelőszövetkeze­tek oktatási, kulturális bi­zottságainak elnökeit és tag­jait A városi ankéton a bi­zottságok feladatait vitatták meg, egyeztették az 1969. évi programot, a távlati ter­veket s elhatározták, hogy háromnapos továbbképzést ■ szerveznek a bizottságok el­nökei, tagjai részére. — A FRANCIA egészség­ügyi kutatóintézet legújabb kimutatása szerint a rák és a leukémia egyre több halált okoz az országban. A két betegségben tavaly több mint százezren haltak meg, 1965- ben még 95 300-án. RECEPT Kocsonya, kiborítva (szalonkocsonya) Ünnepélyesebb alkalmak­ra a kocsonyát rakhatjuk őzgerine vagy hosszúkás formákba, feldíszítve. Ez esetben egy hosszúkás for­mába ujjnyi vastagságban kocsonyalevet öntünk, amit alvadni teszünk. Most a mcgalvadt kocsonyára kari­kára vágott tojásszeleteket, céklát, uborkát, zöldpetre­zselymet, kaprot, tormát, kolbászkarikíkat rakunk csi­nosan elhelyezve, és erre rakjuk a kocsonyahúst, hogy a forma széleit ne érintse. A formát megtöltjük a ko­csonya levével, amit ruhán keresztül kétszer is átszű­rünk és alvadni teszünk. Tálalás előtt egy pillanatra meleg vízbe mártjuk a for­mát, és tartalmát hosszúkás tálra kiborítjuk. Savanyú­ságokkal, reszelt tormával, másféle hideg húsokkal kö­rűjük. Köszönetnyilvánítás A gyászoló család nevében -s- utólag köszönjük meg mind­azoknak a jó barátoknak, betegtársaknak, ápolóknak, or­vosoknak — akik 1968. decem­ber 14-én Üj szászon elhunyt édesapánk Nagyistván János súlyos betegségének utolsó óráit megkönnyítették. Es köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjá­ra elkísérték, részvétükkel a család fájdalmát enyhítették. Külön is a jászaoáti es újsza- sßä községi tanács vé^rehaitó bizottságának a társadalmi te­metésbe? adott segítséget és Szikszay Gábor taszapáti tanító szép búcsúztatóját. A család nevében: Nagyistván László A szol oki üzletek ünnepi nyitva tartása December 22-én (vasár­nap, munkanap) valamennyi élelmiszer és iparcikk bolt a szokásos hétköznapi nyit- vatartás szerint lesz nyitva, az iparcikk boltok plusz egy óra nyújtással. Piacot 12 óráig tartanak. December 23-án, a kétműszakos élel­miszer és húsboltok, a 24. sz. édességbolt 19 óráig, a többi üzlet szombati nyitva- tartás szerint árusít. Az iparcikk kiskereskedelmi vállalat boltjai, a Centrum áruház, a népművészeti bolt, az óra- ékszerbolt, Ofotért, Képcsarnok és a 458-as szá­mú könyvesbolt a szokásos hétköznapi nyitvatartást — plusz egy órával nyújtja meg. Aranyvasárnap, december 24-én (kedd) az élelmiszert árusító boltok 7—-10, a kije­lölt iparcikk és ajándékbol­tok 8—11, a 42. sz. dohány­bolt 8—12 óráig lesznek nyitva. Piacot tartanak. December 25-én minden üzlet zárva lesz és piacot sem tartanak. December 26- án, a kijelölt élelmiszerbol­tok 7—10, a dohánybolt 8—Í2 óráig lesz nyitva. — Piacot 12 óráig tartanak. — KISÜJSZÁLLÁSON a város csapadék- és szenny­vízcsatornázási költségeihez a vállalatok és termelőszö­vetkezetek már több mint kétmillió forintot fizettek be hozzájárulásként. A jö­vő évre is felajánlottak 1 230 000 forintot. — KÖLCSÖNZÖTT hang­gal énekelt. Helga Brilliot, a stockholmi Királyi Opera- ház tenorja nemrégiben köl­csönzött hanggal lépett fel Richard Strauss Salone cí­mű operájában. Az énekes négy órával az előadás előtt panaszkodni kezdett, hogy fáj a torka, és a gyors or­vosi segély sem javított ál­lapotán. Mivel a közönség már színültig megtöltötte a színházat, az előadást nem lehetett elhalasztani. Az igazgató úgy döntött, hogy Brilliot fellép ugyan a szín­padon, de a 26 éves Clacs- Haakan Abnsjoe énekel he­lyette. A nézők közül senki sem vette észre a turpis­ságot. — KILENC éve működik a Jbalett iskola a túrkevei művelődési házban. Jelen­leg negyvenötén vesznek részt az oktatáson, zömmel általános iskolások, közü­lük tizenöten termelőszövet­kezeti tagok gyermekei. — ELEFÄNTÖRIÄS az erőmű-tóban. Százórás küz­delem után elpusztult egy hatalmas vad elefánt a dél-indiai Coimbatore mel­letti erőmű tavában. Az ele­fánt betévedt a mély, isza­pos tóba, és félig beiesüly- lyedt. Daruk segítségével próbálták kiemelni, s hogy lehetővé váljék a mentés, puskából morfiuminjekciót lőttek a testébe. Ez sem se­gített. A hatalmas állat, ami­kor a mentés már-már sike­rült, elpusztult. — DIÁKOTTHONT léte­sítenek Mezőtúron. A váro­si tanács több mint egy­millió forintot költ a ta­nyán élő felsőtagozatos ál­talános iskolások diákottho­ni elhelyezésére A mezőtúri technikum új kollégiumának átodá'ával felszabadult a régi épület, amelynek át­alakítása, korszerűsítése fo­lyamatban van. A tervek szerint az új diákotthon jö­vő szeptemberében nyitja meg kapuit. — MÉHÉSZKEDŐRE és háztáji baromfiállomány fejlesztésére 31 ezer forint mezőgazdasági termelési hi­telt adott az igénylőknek a köz»1 n-iúttban a kunmadara­st OTP. A LOTTÖ NYERŐSZÁMAI A lottó 51. játékheti nye­rőszámait Nagykátán — a Bartók Béla járási művelő­dési házban sorsolta a Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság. A sorsoláson a kö­vetkező nyerőszámokat húz­ták ki: 14 20. 42. 43 90 Az 51. heti lottószelvények rendkívüli tárgynyeremény sorsolását december 22-én tartják a Lottó Igazgatóság Münnich Ferenc utcai szék­házába»; Csucsor Gergely 120 éve, 1848. december 21-én jelent meg a szabad­ságharc egyik leglelkesítöbb verse, a szenvedélytől lán­goló, harcias ,JHadó”, Czu- ezor Gergely költeménye, amely erőteljes ütemével, harcrahívó szavával a sza­badságért való további el­szánt küzdelemre serkentett és rendkívüli hatást ért el. Egyúttal azonban a reakció bosszúszom iát is felkeltette. Mikor 1849 elején Windis- grátz csapatai bevonultak Pestre, Czuczort az elsők között tartóztatták le. A csá­szári vészbíróság költemé- nnéért hat esztendei vasban töltendő szigorított várfog­ságra ítélte a költőt. A Bu­davárát májusban visszafog­laló honvédsereg kiszabadí­totta börtönéből. A szabad­ságharc leverése után Hay- nau újból elfogatta. A Ma­gyar Tudományos Akadé­mia több ízben is kérelmez­te hátralévő büntetésének elengedését, amelynek nyo­mán 1851-ben szabadlábra helyezték a tudós-költőt, aki ismét hozzáfoghatott mun­kájának, a magyar nyelv nagy szótárának szerkesztés séhez. SZINH A szolnoki Szigligeti színház Szolnokon, este 7 órakor: XI. Edwárd. ________1 1 MOZI 1 L J 1 Szolnok: Vörös Csillag: Min­den nő bolondul érte, — Tisza: Lombhullás, MÁV: zűrzavar a Park Hotelban Jászberény: Le­hel : Emberrablók. Kisújszállás: Ady: Bomba 10.10-kor. Kunhe­gyes: Szabadság: Nyári szere­lem. Kunszentmárlon: Körös: A riporterek gyöngye. Mezőtúr: Béke: A kalozkapitány, Dózsa: A kalózakpitány, — Szabadság: Tíz kicsi indián. — Tiszafüred: Tisza: Az arany ember. Tőrök- szentmiklós: Dózsa: Az éjszaka rablásra való. Túrkevc: Vörös Csillag: Az utolsó kör. RÁDIÓ SZOLNOKI RADIO: Hétvégi kaleidoszkóp. — év. — Zenés ki mit kér. 20 KOSSUTH RADIO: 8.20: Lányok, asszonyok. 8.40: Balettzenék szimfóntkus tán­cok. 9210: Orvosok a mikrofon előtt. 9228. Verbunkosok, nó­ták. 10.10: Szi.nfóntkus zene. — 11.13- Rádiószínház. Detektív- játszma Gyárfás Miklós rádió- komédiája (ism.l 12.15: Orfeusz az alvilágban. Részletek Offen- bacb operettjéből. 13 00: A vi­lággazdaság hírei. 13.06: írók műhelyében. Somlyó György­Hogy a leves ki ne fusson.. • Ahhoz bizony nemcsak ügyes háziasszony kell, ha­nem egy fazék is. De milyen egy jó fazék? Nem tudom, hány tapasztalt háziasszony adhatna orré olyan pontos, szakszerű választ, amilyent (véletlenül?!) férfiaktól hal­lottam. Amikor benyitok a jász­kiséri Vegyesipari KLsz elnö­ki irodájába. a következő' kép tárul a szemem elé: vagy hat férfi hajol egy papír fölé, egyikőjük magyaráz, a többiek érdeklődéssel figye­lik. — A fakanálnak benne kell lenni... Kínos helyzetben ? Egy pillanatra meglepődöm — a titkárnő jelezte, hogy valami fontos tárgyalás van — s átvillant a fejemen: te jó ég, most kínos helyzetbe hoztam őket. Lelepleztem, amint értekezlet alatt recep­teket mesélnek egymásnak. Rövidesen kiderül azonban, hogy a fakanál belefér a fontos megbeszélés témájába, sőt éppen ez a vita tárgya. Mutatják a papírt; egy edény keresztmetszete, fedővel, fa­kanállal. — Ez lesz az ideális főző­edény, — mondja Agócs Im­re. a Ktsz elnöke, — most tervezgetjük. Kettős alja lesz, nem sül le benne a hús, nem kozmái oda a főzelék. S a leves sem fut ki belőle, mert találtunk egy érdekes meg­oldást. — A fakanál? — Igen, n fakanál, mégpe­dig a fedővel kombinálva. Fedőre mindenképpen szük­ség van, hogy a tápértékek ne távozzanak el a gőzzel. De ez azzal járhat, hogy a leves kifut. A fakanál viszont — az a tapasztalat —. ezt meggátolja. Ügy gondoltuk, ha a fedőre teszünk egy nyí­lást — csak annyit, ahol be­fér a nyele — megoldódik a probléma. — S nem okoz majd az a lyuk a gyártásnál nehézsé­get? — A gyártásnál nem, in­kább a zománcozással lesz gondunk. Nagyon kényes munka. Azért vannak itt a kollégák Kecskemétről, hogy tanácsot adjanak. A kollégák t a Lámpáit Zománcipari Mü­vek kecskeméti gyáregységé­nek zománc-szak emberei. — Mj szállítjuk a ktsz-nek a zománcot — mondja Tp- mek Walter főművezető — de szakmai tanácsokat is adunk, ha kell. És várható, hogy ez o.z „ideális főzőedény” megjele­nik majd az üzletekben? — Természetesen, de előbb alapos kísérleteket kell vé­gezni, hogy tényleg ideális legyen. A „csodafazék“ — Egyébként gyártanak most főzőedényeket a zomán­cozó bán? — fordulok ismé* Agócs Imréhez. — Nem. De van: vizesvö­dör. ceglédi kanna, bödön, füstcső. Évente másfél millió. Jöjjön, nézze meg, hogy tör­ténik a zománcozás. Megnéztük. Ha visszagon­dolok a rövid üzemlátogatás­ra, ilyen képek idéződnek fel bennem: könyökig festé- kes munkások, forró kémén cék. glédába állított kannák bőd önök. Reméljük, jövőre már „a csodafazék” is ott lesz köz­tük. Déri Margit ítélet a kétszeres gyermekgyilkos ügyében A Budapesti Fővárosi Bí­róság pénteken ítéletet hir­detett Bodgál Zoltán bűn­ügyében, akit a fővárosi főügyészség aljas szándékból több emberen elkövetett emberöléssel vádolt. A sokszorosan büntetett előéletű Bodgál Zoltán csak­nem 18 esztendőt töltött börtönben, de szabadulása után életmódján semmit sem változtatott. Idejét csa­vargással töltötte, nem dol­gozott, s csak esetenként vállalt alkalmi munkát. Június 16-án az építők napján a Népligetben ün­nepség volt, ahol megjelent Bodgál Zoltán is. Blázsik István 12 éves tanuló szü­leivel ugyancsak a Népliget­ben szórakozott. A kisfiút szülei a céllövöldéhez en­gedték, s mivel pontosan célzott, a közelben álldogá­lók felügyeltek rá, Bodgál szintén próbálkozott, de ke­vés sikerrel, ezért felaján­lotta a gyermeknek, szóra­kozzanak együtt. Pénzt adott Blázsik Istvánnak, aki ered­ménnyel lőtt tovább, s több nyereménytárgyat szerzett. Bodgál később magával csalta a gyermeket Csepel­re, s ott egy bisztróba mál­naszörppel kínálta. Onnan egy bokros, akácos helyre csalta, ahol meg akarta rotitani. A gyermek ellen­állt, mire Bodgál megfoj­totta, s testét elásta. Augusz­tus 23-án levelet írt a kis­fiú szüleinek, amelyben kö­zölte, ne keressék gyerme­küket, mert megölte- Szeptember 10-én Csepelen az egyik bisztróban boro­zott. A helyiség előtt vára­kozott az alig 13 éves Nagy József. Bodgál beszédbe ele­gyedett a kisfiúval, majd el- esalta arra a helyre, ahol korábbi áldozatával járt. A gyermekkel erőszakoskodni kezdett, majd megfojtotta. A kisfiú holttestét egy kéz­zel kapart gödörbe húzta be. Az elmeorvosi szakértői vélemények szerint Bodgál Zoltán seni a bűncselekmé­nyek elkövetése idején, sem ezidőszerint nem szenved elmebetegségben. Beszámít- hatóságát gyengeelméjűség, illetve tudatzavar sem kor­látozta. Büntetőjogi felelős­ségre vonásának tehát nincs akadálya. A Budapesti Fővárosi Bí­róság széleskörű bizonyítási eljárás alapján állapította meg a tényállást és Bodgál Zoltán bűnösségét. Bodgált aljas indokból, több embe­ren elkövetett emberölés miatt halálra ítélte. Az íté­let ellen védelmi fellebbe­zést jelentettek bej A fv mai tnüsorábó’ a’ánlínk Cseppben a tenger. Tv-film. Sós György első filmje egy kis faluba viszi el a nézőt — egy kicsit talán amo­lyan „egyszer volt, hol nem volt” faluba —, ahol a me­sélő fantázia olykor királyfiakká váló szegénylegénye­ket, minden zsarnokot legyőző Gyürkőzz Jánosokat te­remt, s ahol a valóság: ma már szinte elképzelhetetlen nincstelenség, hadiözvegyek, árvák, bujkáló katonaszö­kevények és félelmetes csendőrök világa. De 1918 ősze van; az erők, melyekre a nagy történelem épül, itt az isten háta mögött is egymásnak feszülnek, s ha késlel­tetve is, de eljut ide a társadalom robbanásának tova­gyűrűző hulláma, s tükröződik minden fordulat, a nagy­szerű és a tragikus egyaránt — mint cseppben a tenger. A filmet 20.20 órakor sugározza a tv. Bél. 13.Í1: Csárdások. 13.48: Hir- detöműsor. 13.58: Kóruspódium. Az EDOSZ Központi Énekkara énekel. J4.08: Néhány perc tu­domány. 14.13: Bemutatjuk a Magyar Hanglemezgyártó Válla­lat új Liszt-lemezét. — 14.45: A kor embere. Gera György jegy­zete. — 15.10: Csak fiataloknak! Komjáthy György tánczene mű­sora. 15.55: Rádióreklám. 16.00: Váradl András népi zenekara játszik. 16.20: Mascagnl operái­ból. 17.08: Húszas stúdió. — 18.02: Antonio Janigro felvéte­leiből. 19.25: Szerzó, vagy szer­kesztő? 21.05: Bartók Béla nép- dalíeldogozáaaiból. 21.26: Leme­zek közt válogatva. 22.10 : 5000 mérföld az amerikai Délen. Ip- per Pál sorozata V. 22.20: Tán­coljunk ! PETŐFI RADIO: 10.00: A hét könnyű- és tánc­zenei műsorából. 11.56: Rádió­reklám. 12.01: Világhírű előadó­művészek Bach-hangversenye. 12.53: Kedves lemezeim (ism.’ — 14.08: Többsines osztály. A Gyermekrádió műsora. — 14.38: Orvosok a mikrofon előtt (i=m.) 14.46: Virágénekek. 14.59: Ros­sini: Alkalom szüli a tolvajt. Egyfelvonásos vigopera. 1605: Sándor Mátyás. Rád‘61áték Ver­ne Gyula regényéből II. rész. — 17.06: Egy hír a mikroszkóp alatt. 17.20: Hangverseny a stú­dióban. 18 05: Forgószinpad Kós Károly műveiből. 10.05: Film­sztárok ének-lnek. — 19.22: ÜJ könyvek Ism.) 19.35: Kapcsol­juk a Zeneakadémia nagyter­mét. Kb. 21.30: Színházak, film­stúdtók társalu-Mában. Kb. 21.45: Népdalok. — 22.03: A basszus- buffo a német vlgoperában. BUDAPEST: 17.58: Hírek. 18.05: Pályavá­lasztási tanácsadó. 18.25: Rek- lámmúscr 18.35- ..Dal jött Viet­namból”. Ünnepi műsor a Dél­vietnami Nemzeti Felszabaditá- si Front évfordulója alkalmá­ból. 18.55: Esti mese. 19.05: Ta­pasztalatok. gondok, kérdések. Egy évvel az új gazdasági irá­nyítási reform bevezetése után. A katalízis 20.00: Tv-híradó. — 19.35: Életünk és a kémia VI. 20.20: Cseppben a tenger. Tv- film. — 2140: Szülők, nevelők egyméífcözt. Serdülő a család­ban. 22.10: Tv-híradó — 2. ki­adás. POZSONY: 9.00: Francis a nagyvadak or­szágában. 9.30: Serlock Holmes szolgálatában. Fiira. 11.25: Tv- híradó. 16.«: Rioortfilm az USC Palermo—Inter Bratislava KEK labdarúgó mérkőzés. 17.00: Ja­pán képeslap. 17.30: Dokumen­tumra. 18.00: Fiúk, lányok ma­gazinja. 19.00- Tv-híradó. 21.10: Csak ketten látszhatják. Angol vígjáték (Csak felnőtteknek.) 21.65: Tv-híradó. 22.15: Dzsessz- pódium BECS: 16.15: Ifjúsági műsor 14 éves kortól. — 16.45: Beat klub ,8. rész). 17.40- Bélyeggyűjtők mű­sora. 18.00: Jó éjszakát, gyere­kek. 18.05: Hétről hétre. 18.25: Rövid hírek 19.00- A Feuer- sten-család (23. rész). — 19.45: Tv-híradó 20.15: Szórakoztató varieté műsor. 21.45: Sporthírek. 22-15: Tv-hlradó. 22.25: Éjszakai íiimmúsor. BELGRAD: 15.35: Fiúk és lányok. 17.301 Az írástudatlanság felszámolása. 18.20: Az ifjúságnak. — 19.20: Időgép. 20.30: Vidám műser. — 21.30: Videoton. 21.50: Akcióban. BUKAREST: 16.30: Tv-Telejc- — 16.35: Gyer­mekműsor. — 17.05: A román nyelvrőL 18.45: Folklórműsor. — 19.00: Teleenciklopédia. 20.35: Szórakoztató műsor. 21-35: A bosszúállók. Folytatásos film. Szolnok megyei NÉPLAP A Magyar Szocialista Munkás­párt Szolnok megyei Bizottsága és « Megyei Tanács lapja Főszerkesztő: Varga József Kiadja a Szolnok megyei Lapkiadó Vállalat Igazgató: Virágh Iván Telefon • Szerkesztőségi 20—93 23—90. 29—69 Kiadóhivatal: 20—94 Sze-k"«Ttőség és kiadóhlvatalí Szolnok. I. sz. Irodahá-z Index-szám: 25 068 Szolnok Megyei Nyomdaipari Vállalat Felelős vezető: Mészáros Sándor

Next

/
Oldalképek
Tartalom