Szolnok Megyei Néplap, 1968. augusztus (19. évfolyam, 179-204. szám)

1968-08-10 / 187. szám

SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1968. augusztus 10. Halálra ítélték a négyszeres kéjgyilkos Kovács Pétert Tíz évi nyomozás után fogták el a gyilkost, tíz évi hallgatás után vallóit Ko­vács Péter, 34 éves tisza- földvári lakos, aki egy év­tizeden keresztül rémületben tartotta a környéket Kovács Péter alacsony, enyhén kopaszodó férfi. Nem ' ilyenekről álmodnak a lá- 1 nyok. Még gyermekkorában ) megismerkedett egy horno- szekszuális férfival, aki nagy hatással volt további életére. Beteges hajlama egyre in­kább kifejlődött, míg végül képes volt embereket ölni; Tettéért a Fővárosi Bíró­ság felelősségre vonta. A több napon át tartó bizonyí­tási eljárás, a mintegy het­ven tanú meghallgatása és a szakértői vélemények mérlegelése alapján a vád képviselője kedden a bírói tanács elé terjesztette perbe­szédét, s a bűnös szigorú megbüntetését kérte. íme a bűnlajstrom r 7..1957. július 23-án reggel Martfű és Tiszaföldvár kö­zött az úgynevezett „Csesz- árok”-ban holtan találták Szegedi Margitot. Brutális gyilkosság áldozata lett. Megfojtották, letépték róla ruháit — állapították meg a nyomozók. Megkezdődött a vizsgálat; Több férfit gya­núsítottak, majd Kirják Já­nost állították a bíróság elé, akit kétszer halálra. majd 15 évi börtönre Ítéltek. (Az­óta Kirják Jánost felmentet­ték a vád alól. amit hírül adtunk június 12-én.) Az igazi gyilkos viszont hallga­tott. öt évig meghúzta ma­gát, nem követett el újabb bűncselekményt. De azután... 1962. március 5-én eltűnt tiszaföldvári lakásáról a húszéves Sípos Ilona. Két hónap múlva a nagyrévi kompátjáró közeiében mezí­telen holttestét kivetette a Tisza A halál okául az or­vosi vizsgálat fulladást álla­pított meg. 1963. november 14-én újabb merénylet történt. Sú­lyos koponyatöréssel, agysé­rüléssel egy asszonyt talál­tak a homoki állomás mö­gött a vasúti sínek mellett A támadó letépte a sértett ruháját. A merénylet köze­lében motorkerékpár nyo­mot találtak; A gyanú egy kunszentmártoni férfire tere­lődött, akit nyolc hónapi vizsgálati fogság után bizo­nyítékok hiányában felmen­tettek. Alig néhány hónap múlva Tiszaföldvár belterületén a Mártírok útján egy férfi megtámadott egy magányos nőt, aki nem vesztette el lé­lekjelenlétét, sikoltozott, mi­re a támadó elmenekült. Méhész Éva tiszaföldvári lakos ruhátlan holttestét 1965. tavaszán a Tiszából fogták ki. A boncolás után erőszakos fulladásos halált állapítottak meg. Összefüg­géseket kerestek a nyomozók az előző ügyekkel kapcso­latosan, de nem sok ered­ményre jutottak, a gyilkos kiléte továbbra is homály­ban maradt. Szekeres Károlyné tisza­földvári asszony tetemét Öcsödnél a hídtól hét és fél kilométerre a Körös vetette partra. A meztelen, meg­csonkított női holttest azo­nosítása után derült ki. hogy az áldozat 1967. június 19-én még az esti műszakban dol­gozott a martfűi cipőgyár­ban, tehát este tíz után öl­ték meg. Az öcsödi hídon vémyomokat találtak, üveg­szilánkokra bukkantak; Az áruló üvegszilánk Az eddigi sikertelenség után végre konkrét nyom. Szekeresné közvetlen a mű­szak után találkozhatott gyilkosával. Figyelembe vé­ve a folyó sodrását, s azt, hogy őt a hídról dobták a Körösbe, megmutatta, hogy a holttest alig öt órát volt a vízben. Martfű és Öcsöd kö­zött viszont nagy a távol­ság következésképpen nem gyalog került oda a gyilkos és áldozata. Erre utalt kü­lönben a hídon talált üveg­szilánk, amelyről a labora­tóriumi vizsgálat megállapí­totta: speciális seculit darab, azaz autóüveg. Országos méretű nyomozás kezdődött ekkor. Mivel a gyilkosságokat néhány kilo­méter sugarú körben követ­ték el, a gyanúsítottak a környékiül, s ott is a gép­kocsivezetőkből kerültek ki. Kihallgatták a meggyilkolt rokonait, baráti köreit, mun­katársait, s az így nyert ada­tokból összerakott kép ered­ményeként szűkült a kör. A „koronatanú” vagy inkább „az áruló” a mái- említett üvegdarab. A kihallgatott személyek között ugyanis valaki emlékezett arra, hogy egy tehergépkocsi a gyilkos­ságot megelőző napokban nekiment a gyárkapuban lé­vő láncnak, az elszakadt, s a felpattanó vége betörte a gépkocsi ablaküvegét. Az üvegszilánkokat összesöpör­ték és a szeméttárolóba dob­ták. a nyomozók megtalál­ták az üvegdarabokat, újabb laboratóriumi vizsgálatokat végeztek és kiderült, hogy azonosak a szeméttárolóban, Szekeres Károlyné körmei alatt és a hídon talált üveg­szilánkokkal. Ezek a tények, továbbá a már javításra leadott teher­gépkocsiban talált emberi vér okozta szennyeződések tévedést kizáróan bizonyítot­ták: Szekeres Károlvnét az említett gépkocsi vezetője, Kovács Péter ölte meg. Először tagadott, azután mindent beismert Kovács a kihallgatások so­rén először tagadott, majd beismerte a gyilkosságot, sőt nem sokkal később Sípos Ilona és Méhész Éva meg­ölését is. Szegedi Margitról és a két leütött asszonyról hallgatott. Hallgatott, mert mint beismerő vallomásában mondotta: nem akart talál­kozni az élő sértettekkel. (Lapunk július 26-i számá­ban részletesen leírtuk a négy kéjgyilkosság és a két gyilkossági kísérlet körülmé­nyeit, a végrehajtás módját, valamint a kiváló okot, ezért ezekről most nem írunk.) Az ügyész perbeszédében kiemelte, hogy Kovács Pé­ter tudata birtokában követ­te el cselekményeit. Beteges hajlama ellenére épelméjű, tudatában volt cselekménye társadalmi veszélyességének, így büntetőjogilag felelősség­re vonható. A védelem két­ségbe vonta a vádlott ép- elméjűségét, bizonyítani igyekezett a cselekményei ti követésének pillanataiban fellépő tudatzavarát, zavart ösztönéletét TaPbfikafl t ! Az ítéleti halál A több órás beszédek után tegnap hirdetett ítéletet a Fővárosi Bíróság. Bizonyí­tottnak találta Kovács Péter bűnösségét, és több emberen aljas célból elkövetett gyil­kosságért halálra ítélte. — Ugyanakkor megállapította, hogy az érdektelen tanúk egész sora bebizonyította, hogy a vádlott beismerő val­lomása megfelel a tények­nek. Az ügyész az ítéletet tudomásul vette, míg a vé­dő a bűnösség megállapítá­sának megalapozatlanságára hivatkozva fellebbezett Az ítélet nem jogerős. — majnár — Marilyn Monroe könnye. A Los Angeles-i rendőrség a napokban letartóztatott egy férfit, aki vevőt kere­sett egy kristályedényre, — amelyben egy vízcsepp volt. A férfi azt állította, hogy régebben az egyik holly­woodi stúdió világosítója volt és a kristályedényben lévő vízcsepp Marilyn Mon­roe egyik legutoljára elsírt könnye. A férfi agybeli ál- patotát most vizsgálják. ☆ A munkaügyi miniszté­rium hamisított ellenőri iga­zolványával Jósé Rigol Bar­celonában 28 éven át ingyen látogatta a filmszínházakat, a sportrendezvényeket és a színházakat. Barátjának is hasonló igazolványt szerzett. A két „ellenőrt” oly jól is­merték, hogy a filmszínhá­zak és a színházak bejáratá­nál már tisztelettudóan kö­szöntötték őket. Jugoszláviában 1967-ben 1132 lapot és 1036 folyóira­tot adtak ki a köztársaság­ban élő valamennyi nép és nemzetiség nyelvein. Ebből 23 a szerb-horvát, horvát- szerb, szlovén, macedón és más nyelvű napilap. ☆ RECEPT Zöldpaprikás rizs 12 dkg rizsből a szokásos mó­don párolt rizst készítünk Köz­ben 8 dkg füstölt szalonnát kis kockára vágunk és egy zomán- cos serpenyőben vagy lábasban félig megpirítjuk. Beleteszünk előbb 3 dkg finom apróra vágott hagymát, majd 40 dkg megtisz­tított, jól megmosott és kisebb cikkekre vágott zöldpaprikát. Megsózzuk, gyengén megborsoz­zuk, Ízlés szerint egy csipetnyi pirospaprikával is megszórhatjuk és mérsékelt tűzön tartva, fedő­vel befedve 7—8 percig pároljuk Ekkor egy evőkanál vitaprikot (pritamint) keverünk el benne — paradicsompüré konzervet is használhatunk helyette — és vé­gül összekeverjük a külön meg­párolt rizzsel. Utána Ízesítjük és tálalás előtt 4—5 percre betesz- szük a sütőbe azért, hogy az ízek jól átjárják a ngt Frissen, forrón tálaljuk, külön fejes sa­látát vagy paradicsomsalátát adva hozzá. Köretként natúrsült serésbordához, páros debreceni­hez, virslihez stb kitűnő, de nyá­ron önálló vacsorafogásként is feltálalható ­Augusztus 10., szombat Lőrinc napja A Nap kél; 4.33, nyugszik: 19.05 órakor. A Hold kél: 20.14, nyugszik: 6.32 órakor. Várható időjárás: változó felhőzet, sok helyen eső, zi­vatar. Mérsékelt szél. Várha­tó legmagasabb nappali hő­mérséklet 22—26 fok között. — SÚLYOSAN MEGSÉ­RÜLT A KISLÁNY. Tegnap reggel 8 órakor Kenderes külterületén közlekedési bal­eset történt. Farkas Valéria 14 éves kenderesi kislány kerékpárral figyelmetlenül közlekedett. Egy vontató mögül balra elébe kanyaro­dott a Hellmut Bartsch nyu­gatnémet állampolgár által vezetett személygépkocsinak. A kislányt súlyos sérüléssel szállították a karcagi kór­házba. — TEGNAP DÉLUTÁN Csépán a Rákóczi út 87. szám alatti ház udvarán egy nagy fába csapott a villám. A fa alatt lévő kisebb szal­ma kazal meggyúlladt. A tüzet a helyi önkéntes tűz­oltók oltották el. Az anyagi kár mintegy 200 forint. r 1 MOZI I I Szolnok: Vörös Csillag: Rita, a vadnyugat „réme”, Kert: A ha­jók a kikötőben robbannak, Ti­sza: A balerina és rajongója, MÁV: Orvosság a szerelemre. Jászberény: Lehel: Küldd az embert fél kettőre, délután: A győztes Robin Hood, Kert: Ca­sanova utolsó rózsája. Kisújszál­lás: Ady: A riporterek gyöngye. Kunhegyes: Szabadság: Eltávo­zott nap. Kunszentmárton: Kö­rös: Tün’déri nők. Mezőtúr: Bé­ke: Fiúk a térről, Dózsa: Ne hagyd magad, Pitkin, Szabadság: Oszkár. Tiszafüred: Tisza: Vér­rel megpecsétleve. Törökszent* miklós: Dózsa: Csodálatos élet. Túrkeve: Vörös Csillag: Szüzek elrablása. RÁDIÓ SZOLNOKI RADIO Hétvégi kaleidoszkóp. — Népek zenéje. — Jászok — kunok. — Zenés ki mit kér. KOSSUTH RÁDIÓ: 8,16: Lányok, asszonyok —8,36: Verbunkosok. — 8,57: Orvosok a mikrofon előtt. — 9,05: Zenekari muzsika — ló, 10: Zenés műsor üdülőknek. — 12,15: Kedvelt régi melódiák — 13,00: A világgazda­ság hírei — 13,05: A mai magyar irodalom külföldön. — 13,20: La­katos Sándor népi "zenekara ját­szik. — 13,45: Néhány perc tudo­mány — 13,50: Hirdetőműsor. — 14,00: Otelló, részletek Verdi ope­rájából — 14,45: Hétvégi külpoli­tikai figyelő. — 15,55: Csak fiata­loknak! Komjáthy György tánc­zenei műsora — 16.00: Hirdető­műsor 17,36: Hétvége. — 18,01: Mario Rossi vezényel. — 19,56: Jo­hann Strauss: A denevér Há- romfelvonásos operett (Ism.) — 21,01: Más lapra tartozik. — 21,42: A Magyar Rádió és Televízió népi zenekara játszik — 21.59: Fjodor Saljapin énekéi. Fischer Annié zongorázik. — 22,20: Tán­coljunk! PETŐFI RÁDIÓ: 10,00; Francia operákból. 10,50: 11,17; Csalánba nem üt a menny- kő. Rádiójáték gyermekeknek. (Ism.) — 12,00: Romantikus mu­zsika. — 14,08: Kíváncsiak klubja 15,03: Orvosok a mikrofon előtti (Ism.) — 15,11: Operarészletek — 16,05: Magyar Pantheon A tékoz­ló fiú Hangjáték Kisfaludy Ká­rolyról. (Ism.) — 17,06: Cigány­dalok — 17,25: Hangverseny a stúdióban — 18,00: Hirek Idő­járásjelentés — 18,05: Zöld sár­kány. II. Szuhay Havas Ervin — A TÓSZEGI Gépjavító Állomás ipari tanulóinak vizsga munkáiból augusztus 20-án, alkotmányunk ün­nepének tiszteletére a köz­ség művelődési házában ki­állítást rendeznek. — A JÁSZKISÉRI Zo­máncipari és Szolgáltató Ktsz-ben szocialista brigád­tagok részére szakmai to­vábbképző tanfolyamot szer­veztek, amelyet Nagy Jó­zsef, a ktsz vegyészmérnö­ke vezet. A múlt héten kez­dődött tanfolyam 23 hallga­tója között 17 nő van. — HÁROMSZÁZ vagon siló. Ennyit készítenek a túrkevei Vörös Csillag Tsz- ben, tekintettel a rendkívül aszályos időjárásra. Tarta­lék gépekről — silókom­bájn, kazaltaposó — is gondoskodtak, hogy időben és jó minőségben takarít­hassák be a silókukoricát és napraforgót. — KÉTPÖN, 190 ezer fo­rintot költöttek a bekötőút javítására. A munkát már befejezték és az utat át­adták rendeltetésének. 1— M. J. jászladányi la­kos ittasan tért be a mű­velődési házba, s az ottlé- vőkkel, a lányokkal is, akik visszautasították, mint tánc­partnert gorombán viselke­dett, kötekedett, a kapatos fiatalembert botrányos vi­selkedéséért 450 forintra bírságolták. K öszönetnyilv ánít ás Azoknak a kedves rokonok­nak, jóbarátoknak és ismerősök­nek, akik drága jó édesanyánk özv. Szüsz Gyuláné elhunyta alkalmából részvétüket nyilvánították, virágot küldtek, temetésén részt vettek, hálás kö­szönetét mondunk. a Gyászoló család KÖZLEMÉNY A Szolnok megyei Élel­miszer Kiskereskedelmi Vál­lalat vezetősége, párt és szakszervezeti bizottsága mély fájdalommal közli, hogy Lázár József boltveze­tő tragikus körülmények között elhunyt. Lázár Józsefet a vállalat saját halottjának tekinti. — Temetése augusztus 11-én délután fél háromkor lesz a római katolikus temető halottas házából. írása — 18,20: Aldobolyi Nagy György táncdalaibol. — 18,30: Közvetítés bajnoki labdarugó- mérkőzésekről. — 18,50: A hang- lemezbolt könnyűzenei újdonsá­gai — 19,10: A Csehszlovák Rádió szimfónikus zenekarának hang­versenye Prágából. 21,28: A Ve­lencei Biennálé. Rózsa Gyula Jegyzete — 21.43: Népdalcsokor. 22,16: Bartók Béla hét éve a Tu» dományos Akadémián. TELEVÍZlS BUDAPEST: 9,00: Tíz hét Vietnamban, s. A Sárkány völgyében (Ism.) 9,25: Gyengédség, szovjet film. (Ism.) 10,35: Nótaszó (Ism.) — 11,00: Hogy volt... Régi viccek — új né­zőknek. (Ism.) — 11,40: A Tánc­dalfesztivál dalaiból — 15,28: Tüskevár. 6. Viharban (Ism) — 16.00: Kisfilmek gyermekeknek. 16,25: A Magyar Hirdető műsora. 16,35: A négy páncélos és a ku­tya Magyarul beszélő lengyel filmsorozat 3. rész. — 17,25: Az ember arca a "művészetben 6. rész. 17,50: Hírek. — 17,55: Világhírű tudós a kamera előtt. Beszélgetés Viktor Ambarcumjan csillagász- szal — 18,15: Magyar fiatalok az NDK-ban. Riportfilm. — 18,40: A TV jelenti — 19,25: Cicavízió — 19.35: 14-2. Tánczenei műsor. — 20.00: TV-hiradó. 20.20: Nótaszó 20.45: Péntek esti játszma TV- játék. — 21.35: Vendégségben Szilvássy Margit operaénekesnél. 22.10: TV-híradó — 2. kiadás. — 22.30: Jó éjszakát felnőttek! — Gusztáv, a bűnbak c POZSONY 9.00: Csendes-óceáni szigetek. — 9.25: Akit nem szeretnek, tv-já- ték. — 15.35: Slavia Praha—Rapid Bées nemzetközi Laufer-emlék- torna — 16.55: Slavia Praha— Slavia Bratislava lablarúgó-mérk. 19.30: TV-híradó. — 20.15: Kame­rával a vizimadarak nyomában. — 21.40: La Fontaine meséi, fran­cia rövidfilmek. 22.35: Becaud-í show, m, BECS 18.30: Rövid hírek. — 18.35: Hétről hétre. — 18.55: Jóéjszakát gyerekek. — 19.00: Elbűvölő Jeannie (16) — 19.27: Sporthírek. — 19.45: TV-híradó. — 20.15: A horgásztanya (7). — 21.15: Sport­hírek. — 21.45: TV-híradó. — 21.55:" A selyemfonal. Éjszakai filmműsor. BELGRAD 17.45: Elsősegély — 18.20: Dis- ney-land.. — 19.2Ó: Szóban és képben. — 20.35: Az Adria meló­diái. —" 22.05: Karaván. BUKAREST 16.30: Legkisebbeknek: Varázs­lámpás. — 17.00: Stadion — Sport­aktualitások. — 17.30: Előadás a román nyelvről. — 18.00: Iskolá­soknak. A val-virteji csapat ka­landjai (ism.) 18.30: Esti Híradó. 18.50: Időjárásjelentés és hirdeté* sek. — 19.00^ Tele-enciklopédia, 20.00: Visszatérünk hat hónap múlva. — 20.15: Zenés román film. — 21.00: Filmsorozat: A bosszúállók 21.50: Meghívottunk: Michele könnyűzenei énekes. — 22.15: Éjszakai Híradó. — 22.30: Műsorzárás. A lottó e heti nyerőszámai A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság tájékoztatása szerint a balatonfüredi SZOT-szanatóriumban meg­tartott 32. heti lottó-sorso­láson a következő számokat húzták ki: 17, 23, 41, 52, 63 Szolnok megyei NÉPLAP A Magyar Szocialista Munkás­párt Szolnok megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja Főszerkesztő: Varga József Kiadja a Szolnok megyei Lapkiadó Vállalat Igazgató: Virágh Iván Telefon: Szerkesztőség: 20—93. 23—20, 20—69 Kiadóhivatal 20—94 Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szolnok, I. sz. Irodaház Index-szám: 25 068 A lapot előfizetésben és árusí­tásban a Szolnok megyei posta- hivatalok és fiókposták terjesz­tik. A lap előfizethető bármely postahivatalban és kézbesítőnél. Előfizetési ér 1 h 5napra 17 Ft. Szolnok megyei Nyomdaipari Vállalat Felelős vezető: Mészáros Sándor ► Kedvező olimpiai televízió vásár ^ A SZOLNOK MEGYEI IPARCIKK KISKERESKEDEL­MI VÁLLALAT SZAKÜZLETEIBEN Szolnok — Jász­berény — Törökszentmiklós — Kisújszállás — Martfű AUGUSZTUS 15-TŐL SZEPTEMBER 30-lG BÁRMILYEN TÍPUSÚ TELEVÍZIÓHOZ 1 db frottirköpenyt kap ajándékba! Már most vásároljon televíziót! — ÉRDEMES!

Next

/
Oldalképek
Tartalom