Szolnok Megyei Néplap, 1968. augusztus (19. évfolyam, 179-204. szám)

1968-08-01 / 179. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 1968. augusztus 1., csütörtök. I A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XIX. évfolyam, 179. szám. Ára 70 fillér Közgazdászok a mezőgazdaságban A ligha ken külön is bizonyítani, hiszen sok éves tapasztalatok- iga­zolják. hogy a mezőgazda­sági nagyüzemek eredmé­nyes gazdálkodásának egyik fontos feltétele a jól kép­zett szakemberek irányító tevékenysége. Ezért is ol­vastuk örömmel a híradást, hogy ebben az évben négy­ezer új mezőgazdasági szakember, mérnök, techni­kus fejezi be tanulmányait és hagyja el a felső- és középfokú tanintézetek fa­lait. A mezőgazdaság szo­cialista átszervezése óta megduplázódott a mező­gazdaságban dolgozó szak­emberek száma. Ezek mel­lett a valóban szép ered­mények mellett sem feled­kezhetünk meg azonban arról, hogy a szakemberek megoszlása a különböző üzemekben rendkívül egye­netlen. Például a mezőgaz­dasági termelőszövetkeze­tekben, amelyek hazánk szántóterületének mintegy kétharmadán gazdálkodnak, a mezőgazdasági szakem­bereknek alig több mint egyharmada dolgozik. A termelőszövetkezetek egy- harmadában pedig alig ta­lálunk magasabb képzett­ségű, egyetemről, vagy fő­iskoláról kikerült szakem­bert. Emellett szinte min­denütt kevésnek bizonyul a szakemberek száma az olyan fontos szakmában, mint a gépész, kertész, az építőipari mérnökök, a tar­tósító- ipari- és növény- védelmi mérnökök és nem utolsósorban közgazdászok­ban. A ^hiánylista” tehát hosszú, és nyilván minden szakma kiváló művelőjére szüksége lenne a mezőgaz­daságnak. Most mégis egy, a mezőgazdasági üzemek­ben. elsősorban a tsz-ekben mág korántsem meggyöke­resedett szakmával, pon­tosabban a közgazdászok szerepével foglalkozunk. A Z UJ GAZDASÁGI ** mechanizmus körül­ményei között, amikor valósággá válik a tsz-ek önállósága, ennek megfe­lelően megnő a gazdasági vezetés cselekvési lehető­sége. ezzel együtt felelős­sége. 'A vezetés hatékony­ságának növelése érdeké­ben eddig is sok intézke­dés született. Ilyenek vol­tak a munkára való ösz­tönzés fokozása, az opera­tív termelésszervezés lehe­tőségeinek a kiszélesítése, a szakemberek hatásköré­nek a megnövekedése. — Mindezt követi az infor­máció-áramlás bősége, a technológia fejlődéséről, a piaci lehetőségekről. az ügyvitel megszervezéséről. Ügy tűnik tehát, mintha a szövetkezeti vezetésnek könnyebb lenne a dolga, hiszen a szükséges infor­mációk rendelkezésre áll­nak. a szakmai vezetés pedig a termelésszervezés gondjainak nagy részét le­veszi a válláról. A valóság­ban mégis fordított a helyzet. A szövetkezetek gazdasági kapcsolatai bő­vülnek, jellegük megválto­zik és ezzel együtt a szö­vetkezeti vezetés feladatai is nőnek. Ezért a vezetés hatékonysága növelésének egyik fontos mozzanata lehet, hogy — felhasznál­va a meglévő belső tarta­lékokat, illetve figyelembe véve az új erők alkalma­zásának a lehetőségét —» a vezetésben továbbfejlesz­tik a munkamegosztást, s képzett közgazdászt alkal­maznak. A tsz-vezetőknek a gaz­dasági döntések az üzemi tervek kialakításakor a le­hetséges változatok soka­ságából kell kiválasztania azt a változatot, amely az adott körülmények között a legnagyobb eredményt hozza. Helyesen választani viszont csak akkor lehet, ha a döntést alapos köz- gazdasági elemző munka előzi meg, amely utólag értékeli a lezajlott terme­lési és gazdasági folyama­tokat és felméri a lehető­ségeket, alapot nyújt az új elhatározásokhoz. A tsz-ekben eddig is vé­geztek gazdasági elemzést, eddig is tervek alapján gazdálkodtak. Ezek a döntések azonban általá­ban rövid távra . szóltak, és kevés kivételtől elte­kintve — csak résztapasz­talatok voltak gyakran, alig haladták meg a kisparaszti kalkuláció . színvonalát. Pedig a reális tervezés­nek, a gazdaságszervezés­nek elengedhetetlen felté­tele, hogy a tervezők, a gazdaságvezetés időben tá­jékozódjon a piaci helyzet­ről, a mezőgazdasági ter­mékek iránti keresletről, a termelési eszközök beszer­zési lehetőségeiről, a be­ruházások alakulásáról, a hitelfeltételekről és egyéb a gazdaságot érintő ügyletek­ről, döntésekről. A mai viszonyok között minden gazdasági döntést — legyen az beruházás, hitelfelvétel, vagy termelési szerkezet- változás — alapos, hosszú távra szóló közgazdasági elemzésnek kell megelőz­nie. Minden meggondolat­lan, szubjektív tapaszta­latokon alapuló döntés ko­moly, gyakran csak hosszú évek munkájával helyre­hozható károkat okozhat a szövetkezeteknek. EZT A RENDKÍVÜL ” széleskörű és mély­reható közgazdasági elem­zőmunkát nyilvánvalóan nem lehet felelősségtelje­sen félkézzel végezni. — Olyan szakemberekre, köz­gazdászokra van szükség, akiknek ez a hivatása, akiknek az ilyen jellegű munka a teljeskörű fel­adata. Dankovits László Hortobágyi hídi vásár: augusztus 18—20 Augusztus 18—20-án lesz az idén a hagyományos hor­tobágyi hídi vásár. A sátrak­ban. pavilonokban a tájjel­legű ajándéktárgyakon kivid ruházati cikkeket, háztartási gépeket, üveg- és játékáru­kat is vásárolhatnak a láto­gatók. A vásár ideje alatt avatják fel a pásztormúzeum előtt Somogyi Árpád „Pász­torfiú” című szobrát, a vízi színpadon népi táncegyütte­sek adnak műsort, s több lovasversenyt rendeznek. Kezdődhet a tanszervásár Táskából nagy a választék — Háromféle füzetborító Még be sem fejeződött a tanítás, amikor a boltokba már megkezdték szállítani az iskolaszereket. Legtöbb üzlet, amely friss volt, kedvező fi­zetési feltételekkel kapta meg az árut a nagykereskedelem­től és azonnal tudta is árusí­tani. A megye legnagyobb, —• a szolnoki 12-es számú — pa­pírboltjában így ez év júliu­sában 100 ezer forinttal for­galmaztak többet a tavaly jú­liusinál. S jelenleg is több mint 800 ezer forint értékű tanszer van az üzletben. kólába vinni kell, mibe pa­kolják a diákok. A nagyobb boltokban csak­nem 30 féle iskolatáska, illet­ve szatyor található, a tava­lyi 14 féle helyett. S az árak és fazonok aránylag változa­tosak. A 39.20 forintos háti táskától a 261 forintos akta­táskáig van választék. Re­méljük egy hónap múlva sem panaszkodhatunk. B. E. Elutazott az észt delegáció Mint arról több napon át hírt adtunk, testvérváro­sunk Tallinn öttagú küldöttsége látogatott megyénkbe, hogy ezáltal is szorosabbra fűzze a Szolnok megye és az észt főváros között kialakult baráti szálakat. Szívesen látott vendégeink a megyeszékhely megte­kintése mellett: ellátogattak Túrkevére és Jászberénybe is. Látogatásuk módot nyújtott arra, .hogy. megyénk ve­zetőivel eszmecserét, folytassanak a testvéri kapcsolatok erősítését szolgáló jövőévi programról. Annak fő vonalai­ban meg is egyeztek. A program végleges elfogadására megyénk küldöttségének év végi tallinni látogatása ide­ién kerül sor. Az észt delegáció tagjai tegnap hazautaztak. Buda­pestig elkísérte őket Zagyi János, a megyei párthizott- ság. titkára, Nyíri Béla, a megyei tanács vb elnökhelyet­tese és Németh István, az MSZBT megyei titkára, Még egy év türelem Az ellátás összetételben is jobb a tavalyinál. A papír­nagykereskedelmi vállalat szolnoki lerakata júniusban és júliusban — több mint 1 300 000 füzetet adott át a boltoknak — és még egy mil­lió maradt a raktárakban — s ez csaknem annyi, amennyit tavaly az egész iskolaévben elkelt. Az alig várt margó­zott füzetekből is jelentős mennyiség van már a mar- gózatlanokat sem lehet vi­szont félretenni, ezért a ke­reskedelem egy évi türelmi időt kért. Némi vigaszt nyújt­hat talán az, hogy a füzetek — a 16 lapos vékony írófüze­tet kivéve — általában 25 százalékkal olcsóbbak a ta­valyinál. A műanyag füzétborító né­hány év alatt megnyerte a tanulók rokonszenvét, ami most tovább növekedhet, mert az eddigi egy helyett most három méret között választ­hatnak, a füzete^ alakjának megfelelően. — Emellett van elég kék csomagolópapír is, jelenleg mintegy 400 ezer ív a boltokban. A rajzlapból — különböző méretekben — csaknem 2 millió ív vár vevő­re. Várható viszont, hogy kevés lesz a negyedes és fő­leg a feles rajztábla, valamint a műszaki rajzszög. A tollak olcsóbbak Ugyanakkor van bőven író­eszköz és az sem mellékes, hogy ezek jórésze most ol­csóbb. mint tavaly volt, csak­nem 50 százalékkal. Töltő­tollakból a Rex csaknem 4, az Alfa 7. a Béby 14 forinttal olcsóbb. A ceruzákat szintén olcsóbban vehetjük meg, mint tavaly; nem dicsekedhetünk viszont a hegyezőkkel. Sem a magyar fém, sem a szomszé­dos országokból hozott mű­anyag foglalatba^ sokat kifo­gásolt minősége nem javult. Van mibe pakolni A faáruk közül a vonalzók egy része átlag 40—80 fillér­rel olcsóbb, van viszont ame­lyik ugyanennyivel drágább, ilyen például a fejesvonalzó. Nagyon takarékosan kell vi­szont a tanulóknak gazdál­kodniuk a különböző ragasz­tókkal. A gyerekek kedvence, a fehér tubusos „halenyv” ára csaknem kétszerese az üveges kristályé több mint kétszerese a tavalyinak. Nem gond viszont^ hogy mindazt, amit egy hónap múlva az is­Segítség a gyakorlati munkához Sikeres első év a megyei pártbizottság oktatási igazgatóságánál A megyei pártbizottsá­gok oktatási igazgatósá­gait szeptember elsejéig kell létrehozni. Nálunk ez már nem gond, hiszen a követ­kező hetekben ünnepli egy éves fennállását az intéz­mény. A nemrég zárult oktatási év sok tapasztalatszerzésre adott lehetőséget. A tapasz­talatok azt bizonyítják; he­lyes volt az oktatási igaz­gatóság létrehozása. Lehető­vé. vált ezáltal az oktatást segítő erők koncentrálása, ami tartalmasabbá tette a képzést, A tanszékrendszerü mun­ka szervezése, irányítása is hatásosabbá vált ily módon. A közelmúlt években pél­dául társadalmi munkában végezték a tanszékek vezeté­sét. Most tanszékenként a vezető és egy tanár függet­lenített. Ennek hatása sok mindenben lemérhető. Rend­szeressé váltak a tanszékek értekezletei, a - való élethez jobban igazodik a tananyag. Tanszékülés a Hűtőgépgyárban Az oktatás; igazgatóság gyümölcsöző útkeresésére sok példát említhetnénk. Bizony­ságul: a politikai gazdaság­tan tanszék egyik értekez­letét a Hűtőgépgyárban tar­totta. Ott tanulmányozták az új gazdasági mechanizmus tapasztalatait, hogy életkö­zeli példákkal tudják bizo­nyítani az általuk tanítottak igazát. s jobban érthetővé tegyék azt. „T űlnépesedés“ az esti egyetemen, A megyei pártbizottság oktatási igazgatóságához tar­tozó marxizmus—leninizmus esti egyetem népszerűsége nagyon megnőtt az utóbbi években. Ügy annyira, hogy hely hiányában sok jelent­kezőt nem vesznek fel. Fő­leg az ipari és termelőszö­vetkezeti vezetők és a ta­nárok kérik felvételüket, — de mellettük jócskán akad egyéb foglalkozású. Az esti egyetemi képzés — kis túl­zással élve — szinte tömeg­méretűvé vált. A legutóbbi tanévben is kevés híján nyolcszázan tanultak annak általános tagozatán. S nem csak tanultak, hanem az is­meretek birtokában meggyő­ződéssel hirdették a párt igazát Fokozódott az érdeklődés az esti egyetem szakosított, illetve levelező tagozata iránt is. lező tagozaton pedig hatvan­négyen tettek államvizsgát. A speciális képzésé a jövő Az oktatási igazgatóságon azt vallják: a speciális kép­zésé a jövő. Az ipari, illetve a mezőgazdasági speciális tagozatok a gyakorlati mun­kához szorosan kapcsolódó továbbképzést biztosítanak. Bizonyára ezért volt vonzó az utóbbi években az ipari vezetők részére szervezett üzemgazdaságtan tagozat. Agrárgazdaságiam tagoza­tot az országban először és egyedül Szolnokon hoztak létre. Részben kísérleti jel­leggel szervezték. Előadókat a gödöllői Agrártudományi Egyetemről, a pártfőiskolá­ról és a közgazdasági egye­temről hoztak. Hasznosnak bizonyult a kezdeményezés. A foglalkozásokra, előadá­sokra még kívülállók is be­kéredzkedtek. ' A következő tanévben is szerveznek ipari és mező- gazdasági speciális képzést. Öt hónapos pártiskola Szolnokon Az oktatási igazgatóság másik fő munkaterülete a pártiskolai képzés. A múlt tanév során hétszáz alap­szervezeti párttitkárt készí­tettek fel rövid tanfolyamon a gazdasági mechanizmusra. Azt követően kétszer szer« veztek alapozó jellegű, há­rom hónapos pártiskolát. A közeli napokban propa­gandistaképző tanfolyamokat szemeznek, melyeken — új vonásként — módszertani alapelvekkél is ismertetik a résztvevőket. Szeptembertől kezdve pe­dig — Szolnok megyében először — megnyitják az öt- hónapos pártiskola kapuit. A tanév során kutatják majd a képzés további útját, módját. Felváltják a pestieket A hallgatók sikeres felké­szítése jórészt annak köszön­hető. hogy az oktatási igaz­gatóság nagy gondot fordít a tanárok elméleti képzett­ségének növelésére. A tan­székek arra törekednek) hogy a tanárok valamilyen részterület alapos ismerői legyenek. így egyre jobban specializálódnak a "tanárok. Rendszeres tanulásuk mel­lett ennek is köszönhető) hogy a szakosított tagozato­kon is egyre több előadást vállalnak, nem kell mindig pesti előadókat hívni. S. B. Két és félmillió hektoliternyi tárolóhely várja az új bort Mint az Állami Pincegaz­daság vezetői elmondották, az idén jó szőlőtermésre le­het számítani, s ennek meg­felelően nagy gonddal ké­szülnek fel az új bor foga­dására. A szüret valószínű­leg augusztus utolsó vagy szeptember első napjaiban kezdődik meg Apostag kör­nyékén. maid Heves megve néhány korai bortermő vi­dékén, szeptember közepe tá­ján pedig már az egész or­szágban szüretelnek. Erre az időoontra az Állami Pince- gazdaság mintegy 600 állan­dó telephelyén az eddiginél is több átvevő részleg mű­ködik maid. hogy elkerüljék a hosszabb várakozást. A pincék befogadóképessé­ge az idén ismét 100 000 hektoliterrel bővül. Mivél az elmúlt két esztendőben Is jelentős beruházásokat haj­tottak végre, most összesen mintegy két és fél millió hektoliter úi bort tudnak fo­gadni, ezenkívül a gazdasá­gokat bértárolással is meg­bízzák. így az államnak megvásárlásra felajánlott bort teljes egészében el tud­ják helyezni. A palackozód is felkészül­tek az új idényre. A meg­levő gépeket rendbehozták. Kecskeméten pedig már fel­szerelték az úi gépsort, amelv óránként 4000 palac­kot tud moo+ö’tem. Az idén mintegy 50 000 hektoliterrel több bort hoznak forgalom­ba palackozva, mint tavaly, összesen 110 millió palack magvar bor kerül forgalom­ba itthon és külföldön»

Next

/
Oldalképek
Tartalom