Szolnok Megyei Néplap, 1968. március (19. évfolyam, 51-77. szám)

1968-03-01 / 51. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! UU-iA C 6C SZOLNOK MEGYEI I A MEGYEI PÁBTB170TTSÁG ÉS A MEGYEI TIMÁrS I ACHA XIX évfolyam, 51. szám. Ára: 70 fillér 1958. március 1., péntek. Kit szidjon a fogyasztó ? Ásatás a várban — 56 kiállítás lémafeldolgozás a Magyarság Néprajza új kiadásához Gazdag program megyénk múzeumaiban A reform bevezetése nyomán megélénkült, sok­színűbbé vált a gazdasági élet. Néhány hét, az első tapasztalatok — akár ked­vezőek, akár kedvezőtlenek — azért még nem jogosí­tanak fel az általánosítás­ra. Ma még nehéz akármi­lyen jelenségről egyértel­műen állítani: ez már az új mechanizmus hatása. A reform sem képes egycsa- pásra letéri! ni önmozgá­sának eddigi pályájáról a lendületben lévő népgazda­ságot egyik napról a má­sikra, megváltoztatni a ki­alakult törvényszerűsége­ket. Az elhamarkodott ál­talánosítástól, a jelensé­gek. a tények egyoldalú, tendenciózus csoportosítá­sától nemcsak ma, a jövő­ben is célszerűbb óvakod­nunk. A reform, az új mechanizmus a jelenségek, a folyamatok komplexebb, összetettebb értékelését, a differenciáltabb gondolko­dást igényli két szempont­ból is. 1. Mivel az új körülmé­nyek közt a vállalati érdek összeütközése révén érvé­nyesül gyakran a népgaz­dasági érdek, így az, ami az adott esetben rossz és káros az egyénnek, vagy A kollektívának, az végső társadalmi hatását tekint­ve lehet jó és hasznos. Ha például a versenyben élet- képtelennek bizonyul egy termék. vagy netán egy vállalat, ez feltétlenül hát­rányosan érinti az adott termelő-kollektívát, bizo­nyos társadalmi vesztesé­get. népgazdasági kárt is okoz, de az új sikere, az életképesebb virágzása a végeredményt tekintve mé­gis csak hasznos. 2. Az új helyzet, a vál­lalatok megnövekedett ön­állósága, másként veti fel a felelősséget is. Amíg a centralizált gazdasági mo­dellnél — ahogyan szak­szerűen a régi tervutasítá­sos rendszert nevezik — szinte minden apró hibáért B központi irányítást okol­ták, az egyes hiánycikke­kért, a szegényes választé­kért, a hibás minőségű ter­mékért, többnyire magát, a tervgazdálkodást marasz­talták el, addig az új kö­rülmények között az ese­tenkénti konzekvenciák — anyagi és erkölcsi követ­kezmények — az éi'dekelt vállalatot kell, hogy érjék. Vállalati önállóság növelése nem jelenti a szocialista állam irányító saerepének, a tervgazda­ságnak a feladását. így ál­lamunk a jövőben is felel a népgazdaság szocialista fejlesztéséért: nemzeti erő­forrásaink ésszerű haszno­sításáért, a gazdaság: egyensúly megőrzéséért, a dolgozók életszínvonalának emeléséért. A központi irá­nyítás eszközeit és ener­giáit most már nem kell számtalan részletkérdésre szétforgácsolni, hanem olyan átfogó feladatokra lehet összpontosítani, mint a fogyasztás és felhalmo­zás aránya, a beruházások, az alapvető műszaki poli­tika iránya, a termelőesz­közök ésszerű területi el­helyezése, a nemzetközi munkamegosztás továbbfej­lesztése. A szocialista állam és vállalatai, valamint a kü­lönböző szövetkezetek és egyéb intézmények között, — a munka, a hatáskör és a felelősség ésszerű meg­osztása, az életkörülmények alakulásában Idául egye­bek közt azt : lenti, hogy a központi sz, Aek gondos­kodnak az jpl mechaniz­mus szabáljTI , eszközei­nek felhasznál . val a la­kosság maa színvonalú foglalkozta tűsre 1 az ár- és a bérszínvin: alakulá- I sának összhaigy.iról, a mi­nőség általán ^ színvona­lának emelésé 1, a válasz­ték bővítésérő1. M ndebből nem következik, hogy a szocialista álla in, vagy az új mechanizmus okolható, ha egy konkrét esetben beszüntetik valamelyik cikk gyártását, illetve emelkedik I annak ára, vagy romlik a minősége. Az ilyen kőnk­ről hibákért és visszássá­gokért minden esetben a vállalatok felelnek. Nem formai kérdésről van szó, nem is csupán ar­ról, hogy az egyedi gaz­dasági visszásságból ne vonjunk le messzemenő politikai következtetéseket. Az új mechanizmus fontos része, aktív eleme a piac, a vásárló közönség, amelyet ahhoz, hogy feladatait el­láthassa, érdekeit megvéd- hesse, szerveznünk, nevel­nünk kell. A jogos önvé­delemhez tartozik ugyanis, hogy a fogyasztó haragja, felháborodása a tényleges vétkest, a hibás termék előállítóját, az esetleges ár­drágítót — minden esetben tehát a konkrét gyári már­kát és ne az iparágat — sújtsa. Figyelnünk kell most már jobban a gyári márkákat, de a termékeket átvevő és kiszolgáló keres­kedelmi vállalatot, boltét is- — Amelyikben nem csalódunk, tiszteljük meg újból és újból bizalmunk­kal, vásárlásainkkal. Ame­lyik viszont becsapott, az­zal ne álljunk szóba. Az új mechanizmusnak van egy ilyen követelmé­nye is: tanuljunk meg vá­sárolni, fogyasztói jogaink­kal élni! A fogyasztói ér­dekek szakszerű védelmét a vásárlók jogainak szer­vezett képviseletét, igaz, mindenekelőtt a kereske­delem látja el. De szükség van a kereskedelmi mun­ka és a gyári márka töme­ges társadalmi ellenőrzésé­re is. hogy az új mecha­nizmus körülményei között valóban érvényesüljön a termelő, az értékesítő mun­kában az oly gyakran em­legetett piaci értékítélet. A piac pedig mi, vá­sárlók vagyunk, vélemé­nyünk, dicséretünk, vágj' felháborodásunk tehát mindenkor annak szóljon, akit megillet, az önálló ha­táskörű vállalatnak. A szo­cialista állam a piac e ve­vő-eladó küzdelmében nem ellenfelünk, hanem szövet­ségesünk. Gondoskodik versenytársakról, importot szervez, az érdekeltségi rendszerrel külön honorál­ja a minőség javítását, a választék bővítését, a divat, a műszaki fejlesztés rugal­mas, gyors növekedését. Ki­rívó visszásságok esetén pedig kormányzati szerve­ink hatalmi eszközökkel is beavatkoznak a gazdasági életbe. Az új mechanizmus teljes kibontakozása, a fo­gyasztók magasszínvonalú ellátása mégsem egyszerűen központi, állami feladat. Tőlünk vásárlóktól, fo­gyasztóktól is függ. milyen irányban változik piaci helyzetünk. Kovács József A Szolnok megyei Mú­zeumok igazgatósága gaz­dag programot dolgozott ki erre az évre. Régészeti ku­tatásban súlyponti feladat­nak a honfoglalás és a ma­gyar középkor régészeti korpuszának előkészítésé­ben való közreműködést tartják. Rövidesen megkezdik a szolnoki vár feltárását. összesen 34 napot fordíta­nak erre. Az idén folytat­ják a kolbásszéki középkori település és a Jászdózsa- Kápol nahalom, valamint a Jászdózsa-Lencsés bronz­kori feltárását. Néprajzi vonatkozásában szerepel a tervben a me­gyei néprajzi atlasz elké­szítésének meggyorsítása, leletegyüttesek gyűjtése az eddig kevésbé feltárt he­lyekről. Témákat dolgoznak fel a Magyarság Néprajza új kiadásához. Nagy gondot fordítanak a Magyar Tanácsköztársa­ság 50. évfordulóján ren­dezendő, valamint a fel­szabadulás 25. évfordulóját köszöntő kiállítás tárgyi és dokumentációs anyagainak összegyűjtésére. Tovább folytatják a szol­noki művésztelep történe­tére, kiemelkedő alkotói­ra vonatkozó tárgyi és dokumentációs anyagok gyűjtését. A Szolnok és Tallinn kö­zött fennálló testvérvárosi kapcsolat révén tervezik észt képzőművészeti és néprajzi anyag megszerzé­sét Csereképpen megyei grafikai és néprajzi anya­got juttatnak Tallinnba. A megye múzeumaiban az idén 56 időszaki és vándorkiállítást nyitnak. A Francia festők című ki­állítás anyaga külföldi cse­re útján jut megyénkbe. Figyelemre méltó a mú­zeum idei kiadványterve is. Sor kerül Szabó László: A paraszti munkaszervezet a XIX—XX. században, Ka­posvári Gyula: Szolnok tör­ténete és Bellon Tibor: Karcag gazdálkodása című művének kiadására. Rota- printes formában megjelen­tetik niég a „Szolnoki Munkás” 1919-es számai­nak fakszimile kiadását, valamint tanulmányokat Tiszaföldvár történetéről. A Finta kiállításról, a szolnoki Galériáról, a Ta­vaszi Tárlatról és egyéb kiállításokról katalógusok látnak napvilágot. Szóba került, hogy az Országos Múzeumi Hónap ünnepi megnyitója Szol­nokon legyen. Erre az alkalomra ,,A gyer­Február 5-én nyitották meg Karcagon a Mezőgaz­dasági Könyvhónap megyei rendezvényeit Tulajdon­képpen február végével vé­get is ért volna az ese­ménysorozat, ám néhány helyen az előadók beteg­ségének közbejötté, másutt tanácstagi beszámolók kö­vetkeztében mégf március­ban is lesznek szakelőadá­sok. Kenderesen, Jászdó- zsán, Nagykörűben, Jász- kiséren és Tiszafüreden ii márciusban ér véget a ren­dezvénysorozat. Széphalmi Istvánná, me­gyei szakkönyvtárost kérte meg munkatársunk, tájé­koztassa olvasóinkat a Me­zőgazdasági Könyvhónap tapasztalatairól. Tőle tudtuk meg, tizen­hét szakíró—olvasó találko­zó zajlott le eddig a me­gyében. Ezek voltak a könyvhónap kiemelkedőbb eseményei. Még nem végle­ges adatok szerint több mint ezren hallgatták meg az előadókat. Különösen jól sikerült előadás hang­zott el Tószegen, Zagyva­mek” címmel a Damjanich múzeum nyolc kiállítóter­mében azt mutatják be: mi minden történt nálunk a gyermekek érdekében. A kiállítást gyerekjátékok, tankönyvek, politechnikai munkák, fotok színesitik. Népművelési és egyéb szer­vekkel együttműködve az ismeretterjesztés sokoldalú formáit alkalmazzák — például ehhez a kiállítás­hoz kapcsolódva szeretnék megrendezni a Magyar Rá­dió Gyermekkórusának szolnoki hangversenyét vagy gyermekkórusok fel­lépését. rékason, Rákóczifalván, Jászladányon, ahol dr. Al- mási Gábor. a Gödöllői Agrártudományi Egyetem tanszékvezetője, a termelő­szövetkezeti veze'és gondjairól szólt. Vele történt meg, hegy az előadás elhangzása után egy jászladányi hall­gató levelet írt dr. Dimény Imre mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszternek jelezvén, ilyennek kellene lenni a szövetkezet belső életének, ahogy Almási elvtárstól hallották. Almási Gábor egyébként népszerű szakelőadó megyénkben. Tavaly Tószegen tartott előadása váltotta ki, hogy most négy helyre is meg­hívták. Hasonlóképpen „hazajáró" előadó a Jászságban J. Horváth László. ö Jászfényszarun és Jászfelsőszentgyörgyön találkozott olvasóival, va­lószínű. még Jászdózsára is Komssomol küldöttség Martfűn és Palotáson A szovjet hadsereg meg­alakulásának 50. évfordu­lója alkalmából Komszo- mol delegáció érkezett ha­zánkba, hogy résztvegyen a magyarországi ünnepsé­geken. — Közülük négyen Csuvakov elvtársnak, a dnyepropetrovszki kerület Komszomol első titkárának vezetésével tegnap me­gyénkbe érkeztek. A dele­gáció tagjait a KISZ me­gyei bizottságának képvi­selői fogadták. A megye ifjúságának életéről szóló baráti eszmecsere után a szovjet vendégek Martfűre látogattak, ahol megtekin­tették a cipőgyárat, majd az üzem fiataljaival talál­koztak. A küldöttség tagjai teg­nap este a Palotási Álla­mi Gazdaság kiszistáinak vendégei voltak, akik ér­kezésükről tudva meghív­ták őket az állami gazda­ságba. megy a közeli napokban. Érdekes egyébként, hogy a legtöbb helyen az új gaz­dasági mechanizmusról szó­ló előadásokra voltak kí­váncsiak az emberek. Nagy a változatosság a rendező szervekben is. Zagyvarékaison és Rákó­czifalván a községi könyv­tár és a községi művelődé­si ház. Jásziványon a könyvtár és a községi ta­nács szervezte az össze­jövetelt; Túrkevén a nő­tanács, Karcagon a Nép­front tett sokat a könyv­hónap sikeréért. A szak- irodalom iránti érdeklődés­re jellemző, hogy az olyan kis faluban is. mint .Tász- ivány, hatvanan várták az előadót. Volt azonban sikertelen­ség is. Tiszaroffon az elő­adón kívül egv lélek sem jelent meg a községi mű­velődési házban. Mindent egybevetve azonban. a Mezőgazdasági Könyvhó. nap idei, Szolnok megyei rendezvényei nagyban hoz­zájárullak a szakirodalom, a szaktudás terjesztéséhez. Jó üí jmben halad a kunszen'máríoni téglagyár bővítése. — N, Zs. — Végéhez közeledik a Mezőgazdasági Könyvhcnap Tizenhét szakíró—olvasó találkozó — Jászladáiiyi levél a miniszterhez

Next

/
Oldalképek
Tartalom