Szolnok Megyei Néplap, 1966. november (17. évfolyam, 258-282. szám)

1966-11-13 / 268. szám

12 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP i960, november 13. — SZÁZHÚSZAT egy nap. Az október végén megindult nyúlvadászat ed­digi tapasztalatai azt bizo­nyítják hogy a megye nyúl- áílománya 'örvendetesen szaporodott. Nemrég öt külföldi vadász Vezsenyen járt, ahol 120 nyulat lőtt A fácánállomány is jobb az idén, mint tavaly. Az állatszaporodásnak egyetlen rossz oldala, hogy elszapo­rodtak a vadgalambok is. — A II. MEGYEI Iro­dalmi Színpadi Napokat no­vember 11 és 13 között rendezik meg a Nógrád megyei Balassagyarmaton. A helyi művelődési ott­honban sorra kerülő szé­les körű rendezvény prog­ramjában a balassagyarma­ti és nógrádi irodalmi szín­padok mellett fellépnek más megyei, sőt, csehszlo­vák csoportok is. November 13-án vendégszerepei Balas­sagyarmaton a Szolnok me­gyei Irodalmi Színpad elő­adó gárdája is. Bemutatja Emberszabású álmaink — című műsorát. A Mikszáth Kálmán Művelődési Ház­ban megrendezésre kerülő, háromnapos gazdag prog­ram gálaesttel és díjkiosztó ünnepséggel ér véget. — AZ IDEI októberi és november elejei nagy le­halászások jó halas eszten­dőre mutatnak. A gazdasá­gok éves terve 901 vagon volt, s valószínűleg elérik a 290—960 vagonos szintet A szakemberek szerint ki­tűnően beváltak az úgyne­vezett növényevő halfajok: részint az egyéb halfajokra káros vízi növényzet elfo­gyasztása révén, másrészt bővítik a halhús-választé­kot — MISSISSIPPI állam északi részén többórás éj­szakai országúti hajszát folytattak egy menekülő bűnöző után, aki túszként magával vitt egy rendőr­tisztet. A banditát tűzharc­ban sarokba szorították, mielőtt azonban le tudták volna tartóztatni, fegyvert szegezett Ray Long rend­őrszázadosra, elvette az autóját és arra kényszerí­tette, hogy tartson vele. Egész úton pisztolyt tartott a rendőr mellének, s köz­ben a rendőrautó ultrarö­vidhullámú rádióján be­szélgetett üldözőivel. — A szomszédos Tennessee ál­lamban egy útakadály előtt kénytelen volt visszafor­dulni Mississippibe, ahol végül is lefegyverezték. A BUDAPESTI MEZŐ­GAZDASÁGI GÉP­GYÁR Törökszentmik­lósi Gyáregysége azon­nali belépéssel felfesz géplakatos és esztergá­lyos szakmunkásokat, valamint betanított gép­munkásokat Jelentkezés a gyáregy­ség személyzeti osztá­lyán. Szolnok megyei NÉPLAP A Magyar Szocialista Munkás­párt Szolnok megyei Bizottsá­ga és a Megyei Tanács lapja Főszerkesztő: Varra József Kiadja a Szolnok megyei Lapkiadó Vállalat Igazgató: Fülemen Lajos Telefon: Szerkesztőség: 20—93, 29—20, 20—09 Kiadóhivatal: 20—94 Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szolnok, I. sz. Irodaház Index-szám: 25 008 A lapot előfizetésben és árusí­tásban a Szolnok megyei pos­tahivatalok és fiókposták ter­jesztik. A lap előfizethető bár­mely postahivatalnál és kéz­besítőnél. — Előfizetési díj 1 hónapra: 12.— Ft. Szolnok megyei Nyomdaipari Vállalat Felelős vezető: Mészáros Sándor — NEMCSAK a gyere- kék, hanem a felnőttek kö­zül is sokan megtekintették szombaton délelőtt azt a kiállítást, amely a cibak- házi művelődési otthonban nyílt meg. A látogatók a legszebb játékokban és ajándéktárgyakban gyö­nyörködhetnek. A három­napos kiállítás valószínűleg hasznos tanácsadónak bizo­nyul ahhoz, hogy mit vá­sároljanak karácsonyi aján­dékként. A Nap kél: 6.45 h-kor, nyug.: 16.11 li­kőr. A Hold kél: 7.47 li­kőr, nyugszik: 16.34 h-kor. IDOJARASJELENTES Várható időjárás: Nyuga­ton felszakadozó felhőzet., kevesebb csapadék. Élénk, helyenként erős, egy-'<ét helyen — viharos északi, északkeleti szél. A hőmér­séklet alakulásában lénye­ges változás nem lesz. Vár­ható legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 1—5 fok között. — NEMSOKÁRA befeje­ződik a gázvezeték építésé­nek harmadik üteme Szolnokon, melynek mun­kálatait a közlekedési építő vállalat dolgozói végzik. Az említett ütem keretében a múlt év májusától ez év decemberéig mintegy 7 ki­lométer hosszúságú gázve­zetékkel nő a városi háló­zat. — MÉG MINDIG sláger a let kiss. Az ősz beköszön­tővel a tánciskolák is meg­nyíltak megyénkben. Egy- egy tanfolyam hat héttől két hónapig terjed. A tánc­iskolások a régi táncokon kíivill megismerkednek a legújabbakkal, — s shake és az everybody nevű — táncokkal is. — KÉTMILLIÓ százhet­venháromezer utast szállí­tottak októberben a MÁVAUT autóbuszai a megyében, 8 ezalatt az idő alatt hatszázegyezer kilo­métert tettek meg. — ELŐZETES jelentések szerint az idén nagyobb mennyiségű narancs és mandarin érkezik Szolnok­ra, mint tavaly. A szol­noki élelmiszer kiskeres­kedelmi vállalat az idén Görögországból kapja a dé­li gyümölcs nagyobb ré­szét Remélik, hogy a ter­veknek megfelelően az em­lítettekkel együtt még de­cember első felében meg­érkezik a füge is. — RÖVIDESEN befejezik a makk vetését a szolnoki erdőgazdaság dolgozói. A hazánkban közkedvelt tölgy­fa terméséből — amely a Hajdúságból érkezett — az idén 16 vagonnal vetnek el a fásított területeken és a csemetekertekben. — HÁZI híradók jelen­nek meg azokban a tsz-ek- ben, amelyeknek taglét­száma több mint 3000 fő. A tiszaföldvári Lenin Tsz házi híradója például — amely külön rovatokból áll — rendszeres tájékoztatást ad a kongresszusi munkaver­senyről és a brigádmozga­lomról. — Átlagosan napi egy bekötést végeztek el az idén a víz- és csatornamüvek dolgozói Szolnokon. A köz­ségfejlesztési alapból 4000 méter hosszúságú vízveze­ték épült. A Vércse utcá­ban 800, míg az Ady Endre úton 1400 méter vezetéket újítottak fel. A Kántor ut­cában pedig 120 méteren cserélték ki az elavult ve­zetéket. — A SZOCIALISTA mun­ka gyára nevet viselő du­naújvárosi épületelemgyár­ban elkészítették azokat a legújabb típusú vázszerke­zeteket, amelyekből nem­csak istállók, hanem rak­tárak, magtárak, műhelyek és gépszínek is építhetők. — A KISKUNLACHAZI Kiskun Termelőszövetke­zetben átadták rendelteté­sének az ország első tsz hűtőházát. A berendezést az Agroterv tervei alapján a hűtőgépgyár készítette. A hűtőházat elsősorban az al­ma tárolására építették, de a létesítmény alkalmas a nyári gyümölcsök átmeneti raktározására is. ....... \ N ovemb. 13 Vasárnap Szaniszló Minin.......... r r RA'DIÖ • TV* MOZI • SZÍIMHA'Z MOZI: Szolnok: Vörös Csillag: A negyvenegyedik, matiné: A nagy manőver, hétfő: A tize­des, meg a többiek, Tisza: Az állhatatos feleség, Limonádé Joe (délutáni előadás), hétfő: Az állhatatos feleség, Limoná­dé Joe (délutáni előadás). — MÁV: Fekete bársony. Jász­berény: Lehel: A nagy buli. matiné: Fekete Péter, hétfő: Nikki. Karcag: Déryné: Buta­ságom története, matiné: Ezer veszélyen át, hétfő: Es aztán Mexikó, MEDOSZ: Ludas Ma­tyi, hétfő A légió. Kisújszál­lás: Ady: A légió, matiné: Farkasok közt védtelen, hét­fő: Éljen a köztársaság! Kun­hegyes: Szabadság: Aknave­szély nincs, matiné: Akik el­lopták a Holdat, hétfő: Jog és ököl. Kunszentmárton: Kö­rös: A hős, aki fél, matiné: A boldogság országa, hétfő: A férfi egészen más. Mező­túr: Béke: Szegénylegények, hétfő: Szakadék felett, Dózsa: Bűntény a lányiskolában, ma­tiné: A megfelelő ember, hét­fő: Cicababák, — Szabadság: Aranysárkány, hétfő: A negy­venegyedik. Tiszafüred: Tisza: Keresztesek I—II., — matiné: Kéz kezet mos, hétfő: Házas­ság olasz módra. Törökszeat- miklós: Dózsa: Nikki, mati­né: 3+2, hétfő: A nagy buli. — Túrkeve: Vörös Csillag: A Nagy Medve fiai, matiné: Egy olasz Varsóban, hétfő: Arany- sárkány. SZÍNHÁZ: A szolnoki Szigligeti Színház délután 3 és este fél 8-kor: ül. Richárd. a magyar rap*o és tv SZOLNOKI STÚDIÓJÁNAK MŰSORA a 222 méteres középhullámon Naponta 18.00—19.00 óráig Vasárnapi magazin, — Zenés összeállítás. Hétfő Hétfői kaleidoszkóp. Sport. — örökzöld melódiák. Gyár­kémények alatt. — Arcok és emberek. — Népdalkettősök. — Jászsági üzenet. — Hangszer­szólók. TELEVÍZIÓ : 9.20: Iskola-tv. Kémia (kö- zépisk. I. oszt.) A vegyületek csoportosítása (II rész). 9.50: Orosz nyelv (középisk. m—IV. oszt.) Grisa, Andrej és az egészség. — 10.15: Hétmérföl­des kamera. Űttörőhíradó. — 10.30: Mesélő muzsika. Az Or­szágos Filharmónia ifjúsági hangversenyének közvetítése a Zeneművészeti Főiskoláról. A szünetben: A dal öröme. Ma­gyar rajzfilm. 12.23: Egri Dó­zsa—Komlói Bányász NB T/B labdarúgómérkőzés. Közvetítés Egerből. A szünetben: Gusztáv és a főnök. Magyar rajzfilm (ism.) 15.20: A Magyar Hirde­tő műsora. — 15.30: Habakuk segíts! Közlekedési rejtvény­műsor gyerekeknek. — 15.40: „Képzőbű vészét”. Rodolfó bű­vésziskolája (ism.) — 15.50: UJ vonások a mezőgazdasági biz­tosításban. Előadó: Ormai Oli­vér, az Állami Biztosító vezér­igazgatóhelyettese. 16.00: Bp. Honvéd—MAFC bajnoki kosár­labdamérkőzés. Közvetítés a Sportcsarnokból. — 17.30: Ami mindnyájunkat összeköt. Egész­ségügyi kisfilm. — 17.40: kam­pány. Riportfilm a Hatvani Cukorgyárról. 17.55: Faxl Maxi kalandjai. Magyarul beszélő amerikai rajzfilmsorozat (ism.) 18.20: Kantáta. Kisfilm. 18.55: Utazás jegy nélkül. Baku, az olaj városa. — 19.20: Esti me­se. 19.30: Tv-híradó. — 19.50: Fény a redőny mögött. Ma­gyar film (14 éven felüliek­nek!) 21.10: Az érem harma­dik oldala. Komlós János mű­sora. — 21.20: Nótaszó. 21.40: Sporthírek. — 21.50: Próza a pódiumon. Nagibin. Lánc, lánc. 22.00: Tv-híradó — 2. kiadás. 22.20: Jó éjszakát, felnőttek. Gusztáv résen. Magyar rajz­film. Nem látták, vagy nem akarták? Tizenhárom évig sikkasztott a ktsz főszabásza „A szolnoki járás- bíróság Simon György elsőrendű vádlottat a társadalmi tulajdont károsító, folytatólago­san elkövetett sik­kasztás bűntette miatt egy év és három hó­napi végrehajtható, míg ifjabb Palya Jó­zsef másodrendű vád­lottat a társadalmi tulajdont károsító, folytatólagosan elkö­vetett orgazdaság mi­att hét hónapi fel­függesztett szabadság- vesztésre ítéli. A harmadrendű N. And­rás vádlottat a tár­sadalmi tulajdont ká­rosító, folytatólago­san elkövetett lopás bűntette miatt öt hónapi javító-nevelő munkára kötelezi 10 százalékos bércsök­kentéssel.’ A sógor meglopta a komát Simon György a szolno­ki bőripari ktsz tagja volt. Egyszer már kilépett a ta­gok sorából, de 1951-ben újra visszament. Mint fel­sőrész készítő kezdte, a ktsz-nél főszabász, illetve szabászat! csoportvezető lett. Ezenkívül ő töltötte be a teremmesteri tisztséget is. Mint csoportvezető Si­mon György vételezte a szabáshoz szükséges bőr­anyagot, mindig annyit, amennyit akart. Senki sem mert, helyesebben nem is akart ujjathúzni a volt ktsz-elnök jóbarátjával, az egyébként arrogáns modo­rú Simonnal, ö élt is a lehetőséggel és annyi bőrt vételezett, amennyit nem szégyellt, függetlenül az anyagnormától. közben a ktsz szakem­berei azon törték a fejüket, hogyan lehet az, hogy a cipőpáronként engedélye­zett 36 négyzetdeciméter bőr nem elegendő. De csak a fejüket törték, ahelyett, hogy szétnéztek volna. A főszabász mindig kész ma­gyarázatot adott Egyik al­kalommal ráncos volt a bőr, máskor ostorcsapásos, ki tudná felsorolni az egyébként átlátszó érveket, amelyekkel a többletanyag felhasználását magyarázta. Annál megdöbbentőbb, hogy 13 évig mindenki hitt neki. Az új műszaki vezető is annyira hitt Simonnak, hogy az anyagnormát lát­va az OKISZ laborhoz for­dult és levélben elpana­szolta: véleményük szerint 36 négyzetdeciméter bőrből nem lehet egy pár hoky- clpőt elkészíteni. És ami a legmeglepőbb, a laborató­rium munkatársai válasz­levelükben azt írták, hogy valóban nem elegendő ez a bőrmennyiség (mekkorát tévedtek!). Persze, hogy nem, ha a feldolgozandó bőranyag egy tekintélyes részét ellopták. Ez történt ugyanis a szol­noki bőripari ktsz-nél. Simontól kérjetek, 5 biztosan ad A maszek cipészek egy része mondta ezt, ha valaki az iránt érdeklődött, ho­gyan lehet bőrhöz jutni. A főszabász igyekezett maradéktalanul kielégíteni az igényeket. A járásbíró­ság alig tudta tételesen ösz- szegyűjtenl az ellopott és az eladott bőrmennyiséget Először az orgazdát vették elő — ifjabb Palya József cipészkisiparost — aki ijed­tében hat-hétezer forint ér­tékű bőr megvételét vallot­ta be. A még kiderített nevek garmadából kitűnt, hogy mintegy ötezer forin­tért a legkülönbözőbb he­lyeken lakó cipészeknek adott el Simon kisebb-na- gyobb mennyiségű bőrt És a házkutatáskor lakásán még tizenegyezer forint ér­tékűt találtak. A szakértők bíróság előtt tett vallomása szerint összesen mintegy 22—25 ezer forint értékű bőrt sikkasztott Simon György mindent lopott, amire ügyfeleinek szüksége volt. Borjúbox- bőrt, csirizt, cipőfűzőt és fasarkot. S Trabantjával kereste fel vidéki ügyfeleit és kötötte meg a zsíros üz­leteket Lopott gátlástala­nul, hiszen az elszámolta­tás csak -papíron volt meg, egyik műszaki vezető sem vette komolyan. Illetve a mostani igen, legalább is ő ezt vallja. De vélemé­nye szerint Simon agyafúrt módon mindig elszámolt a felhasznált és a megmaradt anyaggal. Mindössze egy ember volt a bőripari ktsz- nél, aki figyelte Simon György visszaéléseit és ami­kor megbizonyosodott er­ről, feljelentette őt a rend­őrségen. Szerecsenmosdatás KISZOV: „Évente csak egyszer tartunk revíziót é3 a könyvelés szerint eddig még mindent rendben ta­láltunk. Véleményünk sze­rint az ilyen sikkasztást csak a belső ellenőrök tud­ják megakadályozni, illetve nekik lett volna kötelessé­gük. Ez a ktsz egy éy alatt mintegy 10 millió forint értékű árut termel. Figye­lembe véve azt, hogy az elsikkasztott összeg 13 éven keresztül gyűlt össze, éven­ként csak elenyésző az ösz- szeg, amit a tíz millió fo­rint értéknél nem lehet ki­mutatni.” A ktsz műszaki vezetője: „Nem is gondoltunk arra, hogy valaki lop. Minket csak az a gondolat foglal­koztatott, hogy miért nem elegendő az anyagnorma. Az OKISZ labor válasza megnyugtatott bennünket és eloszlatta esetleges gya­núnkat.” A bejelentő: „Akinek sze­me van, az láthatta, hogy Simon György nem egyszer papírzsákkal a hóna alatt távozott az üzemből, amely jellegét tekintve zárt terü­letnek számít. Kihasználta teremmesteri beosztását, amely szerint utolsóként kell elhagyni a munkahe­lyet és ezalatt mások asz­taláról is ellopta a neki tet­sző bőrdarabot A bíró véleménye: „Aa elégtelen ellenőrzéssel ma­gyarázható, hogy a vádlott 13 éven keresztül gátlásta­lanul folytatta a sikkasz­tást. Nem véletlen, hogy a tárgyaláson ezt mondta] „azért csinálhattam ezt, mert az ellenőrzés gyenge volt”. Tóth László Rendőrségi felhívás Az őszi esős idő bekö­vetkeztével az elmúlt két nap alatt az utak nagymér­tékben elsárosodtak. Emiatt november 11-én a megye területén három közlekedé­si baleset történt. A balesetek megelőzése érdekében felhívjuk a me­zőgazdasági szervek veze­tőinek és a gépjárműveze­tők figyelmét az alábbiak­ra: „Földútról szilárd bur­kolattal ellátott közútra hajtó jármű vezetője a jármüvet a kerekekhez ta­padó sártól ráhajtás előtt köteles megtisztítani. Aki a közutat beszennyezi, köte­les a szennyezést eltávolí­tani.” (KRESZ 13. § 4. bek.) A fenti rendelkezés meg­szegőit az eset súlyosságá­tól függően szabálysértési vagy büntetőjogi felelősség terheli. Szolnok megyei Rendőrfőkapitányság Közlekedésrendészeti oszt. Nyugdíjas találkozó Jászberényben (Tudósítónktól.) A szakmaközi bizottság november 11-én rendezte meg a hagyományos nyug­díjas találkozót Jászberény­ben. A művelődési ház Víz utcai nagytermében százkilencvenen gyűltél: ősze. Lenért József, a szakma­közi bizottság elnöke kö­szöntötte a megjelenteket, majd Ambrus József és Árvái István az SZMT ne­vében szólották az idős emberekhez. Ezt követően úttörők jöttek be a terem­be és köszöntő szóval, vi­rággal kedveskedtek a munkában megöregedett embereknek. A fehér asz­talnál ülő ünnepeiteket a művelődési ház népi tán­cosai és zenészei, valamint a jászberényi munkáskórus szórakoztatta. A találkozó keretében Fe­kete Istvánnak és Suba Já­nosnak a szakmaközi bi­zottságban végzett jó mun­kájukért ajándékot nyúj­tottak át Olvassa. terjessze a Néplapot!

Next

/
Oldalképek
Tartalom