Szolnok Megyei Néplap, 1966. november (17. évfolyam, 258-282. szám)

1966-11-01 / 258. szám

Viiáq proletárjai. egyesültetek ! SZOLNOK MEGYEI t A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA HaSsaBBffiffl XVII, évfolyam, 258. szám, Are 50 !*!*€? l966> oovembet l„ kedd. Hatszázötvenhárom millió forinttal gazdálkodik a megye ttm Ütést tartott Ssotnok megye Tanácsa Termálvíz forrást tárlak fel a Tiszámén ti Vegyi művek területén Évente másfél — kétmillió köbméter gázt hasznosítanak „kapun belül* Meg* kezdődött a téli pártoktatás Hétfőn * a megye leg­több városában, községé­ben megkezdődött a téli pártoktatás. Százak és ezrek ültek asztalhoz is­mét, hogy még többet, még Jobban tudjanak, Ismerjenek a marxizmus —leninizmusból. A tanu­lási szándékról mi mond­hatna többet, mint ez a szám: huszonnyolcezer ember, párttagok és pár- tonkívüliek kérték, hogy tanulhassanak, vállalták, hogy tanulnak ebben az évadban. Ha a pártoktatásról szól az ember, akaratla­nul is visszagondol a nemrég lezajlott alap- szervezeti vezetőségvá­lasztó taggyűlésekre. Ar­ra, milyen őszintén, mi­lyen figyelemmel beszél­tek ott erről a párttagok. Értve és érezve azt. mennyire szükséges a politikai tanulás, tisztán­látás ahhoz, hogy a kö­vetkező hónapokban, években helytállhassa­nak. Értve és érezve, mennyi világos, őszinte, meggyőző szó kell ahhoz, hogy a gazdasági reform végrehajtását, a IX. kongresszus határozatai­nak végrehajtását így is segítsék. A szorgalmas, figyel­mes tanulás, a nevelő, alkotó viták időszaka most elérkezett. Mint már annyi éven át, most is és ebben is nagy mun­ka vár hallgatókra és propagandistákra egy­aránt. A vezetőségvála-sz- tó taggyűléseken a tanu­lás fontosságának hang- súlyozása mellett sok jó tanács Is elhangzott: te­gyék életszerűbbé, kevés­bé elvonttá a szeminá­Hétfőn délelőtt tartotta soronlévő ülését a megyei tanács. Az ülés elnökségé­ben helyet foglalt Csáki István elvtárs, a megyei pártbizottság első titkára. Első napirendi pontként a megye jövő évi költség- vetésének tervezetét tár­gyalta meg a tanácsülés. E szerint a megye 653 282 000 Ft-tal gazdálkodik jövőre. A költségvetés keretein belül jelentős összegeket fordí­tanak nevelésügyre. A napköziotthoni csopor­tok számát hárommal, az otthonok férőhelyeinek számát hetvenöttel emel­ték a megye óvodáiban. Nyolc új napköziotthoni csoporttal biztosítottak töb­bet a költségvetésben, mint 1966-ban, így 239 csoport kezd majd működni. Az ál­talános iskolai diákottho­nokban nyolcszázharminc kisdiák helyezhető el. Száz­zal több, mint idén. Az egészségügy területén is történtek változások. Az ez évi 1320 helyett 1364 kórházi ágy fogadja majd a gyógyulni vágyó betegeket. Anya- és gyermekvédelem­re 141 ezer forinttal, kör­zeti orvosi ellátásra 550 ezer forinttal többet költenek, mint 1966-ban. A megyei tanácsülés megállapította, hogy a költ­ségvetési javaslat kiegyen­súlyozott és takarékos gaz­dálkodás mellett biztosítja a megye előtt álló felada­tok eredménye? megoldá­sát. A terv gondosságát bi­zonyítja, hogy a Pénzügy­minisztérium jelentéktelen változtatásokkal jóváhagy­ta. A gondos, sokoldalú és nagy erőfeszítést igénylő munkáért a tanács a terv elkészítésében közreműkö­dőknek elismerését fejezte ki. A megyei tanács tárgyal­ta az új ötéves művelődési programot. (A nagyjelentő­ségű dokumentum méltatá­sára a lap külön cikkben tér vissza.) Megtárgyalták a tiszafü­redi járási tanács tevé­kenységét, községi tanácso­kat irányító munkáját. A jelentés megállapítja, hogy létén megválasztott megyei tanácstagok alaposan ta­nulmányozták a megyei ta­nács elé terjesztett jelen­tést és ahhoz megjegyzése­ket fűztek, a további mun­káról pedig határozati ja­vaslatot terjesztettek be. A pénzügyi és költségve­tési állandó bizottság tevé­kenységéről szóló jelentést tárgyalták ezután. A jelen­tésben elmondották, hogy a bizottság 37 esetben folytatott vizsgálatot, 26 esetben véleményezték a tanács, illetőleg a végre­hajtó bizottság elé kerülő anyagokat, különösen a költségvetési beszámolókat. Huszonnyolc esetben tet­tek javaslatot a tanács és a végrehajtó bizottság elé kerülő anyagokkal kapcso­latban, Huszonöt esetben hoztak olyan határozatot, amely a pénzügyi osztályt érintette. A megyei tanács köszö­netét fejezte ki az állandó bizottságnak odaadó, ala­pos, lelkiismeretes munká­jáért. Ezután a tanács sze­mélyi ügyeket tárgyalt, majd Kungyalu és Tiszaörvény önálló tanácsának meg­szüntetésével kapcsolat­ban vb-kirendeltség szer­vezését rendelte el a lakosság kérésére. Fodor Mihály, a tanács- vb elnöke a tanácsi ciklus befejezéséhez közeledve és az új választások közeljövő­ben való kiírása miatt meg­köszönte a tanácstagok munkáját. Fáklyaként ég, lobog a föld mélyéből feltörő földgáz a Tiszamenti Vegyiművek területén, közel az üzem főbejáratához. — Hogyan találtak föld­gázra? — érdeklődtünk az Illetékesektől. — Az Országos Vízkuta­tó és Kútfúró Vállalat ceg­lédi üzemvezetőségének bigádja — kérésünkre — kutatófúrást végzett termál­víz után, — kaptuk a vá­laszt Nos, a kútfúrók jó munkáját dicséri, hogy alig három hónap alatt célhoz értek. — A fúróberendezés munkája nyomán ezerötven méter mélységből ötven­nyolc Celsius fok hőmér­sékletű meleg víz bukkant elő. A forrás vízhozama bőséges, óránként 60 m* víz tör a felszínre. A fúrási ponton azonban a vízzel együtt jelentős mennyiségű, percenként öt köbméter földgáz is a levegőbe keruk A földgázt mindaddig, amíg üzemi célokra nem használják, elégetik. — Mifc a tervek a tér- málvíz és a földgáz hasz­nosítására? — A feltörő ötvennyolc Celsius fokos melegvíz, megfelelő tisztítás után az üzemi fürdő vízellátását biztosítja, a felesleges víz* mennyiséget pedig tápvíz­ként használjuk fél a közr ponti fűtéshez. Ez a meg­oldás Szolnok város szá­mára is jelentős ivóvízmeg­takarítást jelent, mert ed­dig a központi fűtéshez használt vizet ivóvízből fe­deztük. — A percenként öt köb­méter földgáz éves viszony­latban mintegy másfél­kétmillió köbméter energiát jelent. A vegyiműveknek már jelenleg is szüksége van gázra, de az új gyárak elkészülése után méginkább szüksége lesz. A terv az, hogy a porfestékgyár és a mosószergyár termékeinél-. S.'árí'íátáhcz szükséges ener­gia mennyiséget a fel­törő földgázból biztosítjuk. Ezzel a megoldással teher­I mentesítjük a vezetékes gázkészletet. Az ériékes természeti kincsek haszno­sításáról az energiaszoigai- tató üzemrészünk gondos­kodik majd, amely a* egész vegyiművek pontos üzemeléséhez biztosítja a* energiát. E. S. A BUDAPEST ÉS VIDÉKE TEJIPARI VÄLLALAT JÁSZBERÉNYI ÜZEM­EGYSÉGÉBEN NAPONTA 55—60 EZER LITER TEJ ÉRKEZIK BE. EBBŐL BU­DAPESTRE 30—32 EZER LITERT, JÁSZBERÉNYBE ÉS KORNYÉKÉRE 10 EZER LITERT SZÁLLÍ­TANAK, A TÖBBIBŐL TŰRÓ, TEJSZÍN STB, KÉ­SZÜL. — NAPONTA 1800 —2000 KANNÄT MOS­NAK A KÖR-KANNA- MOSÓGÉPEN, Befejezte éves tervét a szolnoki tervező iroda Hatssázeser forint túlteljesítésre számítanak riumok vitáit. Kapcsol­ják jobban, bátrabban mindennapi életük fel­adataihoz, gondjaihoz. Az .igény a tanuló és segítő szándék megvan tehát, » ennek az eredménye sem maradhat el. Jó munkát, sikeres tanulást elvtár­sak! E hó 9-én az ismeretter­jesztő társulat szolnoki elő. adótermében újabb tagoza­ta indul meg a szabad- egyetemnek. Március kö­zepéig tíz előadásban az egészség megvédésének leg­aktuálisabb kérdéseiről tar­tanak előadást a szakterO­a járási munkában 1960- hoz viszonyítva Javulás következett be. Fontos kérdésekben kezde­ményező szerepet játszott a tanács, például a szocia­lista demokrácia fejleszté­se, az Ifjúság helyzetének javítása területén. Rend­szeresen beszámoltatták a községi tanácsokat végzett munkájukról. A járás terü­letek legkiválóbb ismerői és művelői. Különös érdek­lődésre tarthat számot a táplálkozásról, a családter­vezésről, a daganatos és érrendszeri megbetegedé. sekről szóló előadás. A sorozat tekintettel an­nak közérdekű voltára, tel­jem ingyenes Küszöbön a lél Nógrádban vasárnap a délelőtti órákban mintegy fél órán át hózápor pász­tázta végig a Mátra és a Narancs vidékét. Ausztriában megjelent a korai tél. Bécsben vasárnap hó esett, amely elolvadt ugyan, de a város környé­kén 10—15 centiméteres hótakaró maradt. A Mete­orológiai Intézet éjszakára és a reggeli órákra 0 alat­ti hőmérsékletet jósol. Franciaország legtöbb vi­dékén vasárnap folytatta offenzíváját a hideg. Az égbolt felhőtlen volt, és sok helyen volt reggeli fagy. Nagy havazás volt az or­szág középső részén és a Pireneusokban, ahol a hó- takaró vastagsága helyen­ként eléri a 30 centimétert. Jugoszláviában vasárnap leesett az első hó A szolnoki tervező iro­da dolgozói október 31-én elbúcsúztak 1966-tól. Ennek az a titka, hogy teljesítet­ték éves tervüket, amely öt és fél millió forint. Az iroda mérnökei, techniku­sai és műszaki rajzolói a harmadik negyedév vé­géig 233 létesítmény kivi­teli és beruházási tervét ké­szítették el, 91-en pedig most dolgoznak. Az eddigi szép eredmény lehetővé teszi, hogy éves tervüket 600 ezer forinttal túlteljesítsék. Az iroda ki- lencvenkét műszaki beosz­tású dolgozója lelkiismere­tes munkájának köszönhe­tő, hogy a termelékenység az előirányzotthoz képest 8 százalékkal nőtt, a több­letnyereség pedig lift szá­zalék. A kongresszusi mun­kaversenyben sem vallottak szégyent. Ezt bizonyítja többek között az is, hogy felajánlásképpen három hó­nappal hamarabb elkészült a Tisza 11. vízlépcső szol­noki irodaházának beruhá­zási programja. Az új technológiai ár­rendszer bevezetése is je­lentős sikernek könyvelhető el. Az említetteken kívül felajánlásként elvállalták a törökszentmiklósi járási ta­nács épületének bővítésé­hez szükséges beruházási program, a Tisza-ligeti új 50 méteres medence kivi­telezési ten.1 én ele, a szolnoki MHS gépkocsivezető iskola, valamint a Tisza-híd mel­lett felépülő új halászcsár­da beruházási programjá­nak elkészítését, illetve a Patyolat rekonstrukciós ki­viteli tervének határidő előtti átadását, hogy csak néhányat említsünk a sok közül. Közös felajánlásnak tekinthető a minőségi mun. ka javítása, ami szintén si­került. A munkaversenyben nem feledkeztek meg a tovább­képzésről sem. Az iroda öt mérnöke egyetemi tanul­mányokat folytat, hárman az intézet dolgozói közül középiskola tanulói, míg huszonötén a marxista kö­zépiskola hallgatói, tizen­egyen pedig a különböző szakmai tanfolyamokat lá­togatják. r- U — Kezdődik a TIT szabadegyetemének egészségügyi előadássorozata

Next

/
Oldalképek
Tartalom