Szolnok Megyei Néplap, 1966. szeptember (17. évfolyam, 206-231. szám)

1966-09-01 / 206. szám

Világ proleiárfait eg\/csüljcfek! SZOLNOK MEGYEI IA MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XVIL évfolyam, 206. szám, Ära 50 fillér 1966, szept, 1., csütörtök. Az ifjúság próbatétele ffl ezárták kapuikat az idei önkéntes ifjúsági építőtáborok. Elkészült a gyorsmérleg: milyen mun­kát végzett a több mint 30 ezer főiskolás és közép- iskolás a nyáron. A fia­talok 43 ezer mázsa gyü­mölcsöt, 32 ezer mázsa pa­radicsomot, 10 ezer mázsa zöldséget, 10 ezer mázsa burgonyát szedtek. A fiúk 90 ezer köbméter földet mozgattak meg, a lányok fürge kezei 32 millió sző­lőtőkét kötöztek, 15 ezer mázsa gyümölcsöt és 10 ezer mázsa paradicsomot válogattak. A sok ezer ta­nuló fiatal tehát a jól végzett munka tudatával térhetett haza, az egyetemek, a gimnáziumok, a techniku­mok tantermeibe. Az önkéntes építőtáborok Idei eredményes munkája ismét bebizonyította, hogy áldozatkész, lelkes ifjúság a miénk. Az utóbbi időben az Idősebb generációnak szá­mos alkalma van, hogy ör­vendezzék a fiatalok tevé­kenysége láttán. A „Vá­doljuk az imperializmust!” akció sikere a vietnami va­sárnapok sorozata bebizo­nyította, hogy a fiatalok széles tömegeit áthatja az internacionalizmus érzése. Azokon a KISZ fogadalom­tételeken, amelyek az idén elsőízben április 4-én ke­rültek sorra, láthattuk, hogy Ifjúságunk az igazi hazafiság szellemében ne­velkedik. A IX. pártkong­resszus tiszteletére kibon­takozott munkaversenyben is mindenütt ott vannak az ifjúkommunisták. Sok százra rúg az ifjúsági szo­cialista brigádok száma. A parasztifjúság az idén az eddiginél is jobban állt helyt az aratási és betaka­rítási munkában. Azok az ifjúsági hetek, amelyeket tavasszal legtöbb megye- székhelyen és Budapesten is megrendeztek, alkalmat adtak a fiataloknak, hogy megmutassák széles érdek­lődési körüket, kulturális munkájuk eredményeit. • * | ) römmel tapasztaljuk, hogy fokozódik a fiatalok politikai te­vékenysége. Az ifjú­ság figyelemmel kíséri a külpolitika és belpolitika eseményeit. Vitákat, anké- tokat rendeznek a KISZ- szervezetek, választ adnak a fiatalokat érdeklő és érintő kérdésekre, nagy lépéseket tesznek a szerve­zet kommunista jellegének erősítésében. A mi korunk ifjúsága ezen az úton jut el a ha­ladó eszmékhez. A mi fia­ink már a felszabadulás után nőttek fel, számukra a szocializmus természetes életforma, világnézete még­is harcban születik. Ez a harc nem nemzedékek kö­zött folyik — ahogy egye­sek állítják —, hanem a régi és az új között. A mai generáció erényei a fejlődő szocializmus és az ifjú kor szép és lelkesítő tulajdonságaiból, hibái a minden kor ifjúságára jel­lemző fogyatékosságokból, az élettapasztalatok hiá­nyából adódnak. Ifjúsá­gunkra azonban nem • hibák, hanem az erények jellemzők. Nem a kisebb­ség, hanem a többség alap­ján keQ ítéljünk, A té­talják, hogy ifjúságunk fejlődése pozitív. A fiatalkor sajátosságai közé tartozik, hogy az ifjú­ság szeretne többet tenni, mint az átlag. Szeretné, ha tanúbizonyságot adhatna tudásáról, akaraterejéről. Jellemző rá a jó értelem­ben vett legénykedés, ami­kor a fiatalok egy-egy cso­portja az egész kollektívá­nak megmutatja: megbir­kóznak olyasmivel, amit mások csak ímmel-ámma) vállaltak volna eL A fia­taloknak ez a tulajdonsága nagy erőt jelent. Sok he­lyütt a gazdasági vezetők él­nek is vele, teret adnak a fiatalok kezdeményezőkész­ségének. Sajnos, nem ritka eset, hogy az idősebbek gyerekembereknek tekintik a fiatalokat, s amikor azok segíteni akarnak, munkát kérnek, csak tessék-lássék tevékenységgel, jelentékte­len feladatokkal akarják megbízni őket. Ez pedig le- lohasztja a fiatalok lelke­sedését. 1\ agy eredmény, amit a fiatalok az építőtá­borban elvégeztek, a leg­fontosabb azonban ebben az esetben is a nevelő ha­tás. Vitatkozunk azokkal, akik azt vallják, hogy a mai fiatalságot nagyon el­kényeztették, inkább a könyvhöz és a tollhoz, mint az igazán kemény munká­hoz szokott, hiszen a tanu­lás is rendkívül fáradtságos a fiatalok jellemét, akarat­erejét nagyon is próbára tevő feladat. A tanuló fia­talok azonban az építőtá­borokban sikerrel kiálltak egy másfajta próbát: a csákányét és a lapátét is. Nehéz fizikai munkát vé­geztek és ez azok számára, akik a könyvhöz és a toll­hoz szoktak, nagy próbaté­telt jelentett. Bizony, az idén is alaposan feltörte a fiúk kezét a csákány és a lapát, a lányok kezét a ka­panyele, megfáj dítóttá de­rekukat a sok hajlongás. Mégis, boldogan fogtáic sajgó tenyerükbe másnap is a szerszámokat — vetél­kedtek a brigádok közötti versenyekben, élvezték a legyőzött fáradtság örömét. Megfeszítették erejüket, hogy helytálljanak, és örül­tek, hogy az sikerült. Hasonló próbatételeket nemcsak szívesen áll, ha­nem egyenesen vár is az ifjúság. ~ ÍZ orántsem akarjuk ál- lítani, hogy a fiata­lok hibátlanok. Hibáik azonban, éppúgy mint eré­nyeik, a társadalom életé­ben gyökereznek, ezeket nem meghatározzák, hanem csak motiválják az életko­ri sajátosságok. A leggya­koribb hiba — amely tu­lajdonképpen egy tőről fa­kad az oly sok eredményt hozó lelkesedéssel — a túl­zott türelmetlenség. Van azonban egészséges türel­metlenség is, amely a hi­bákkal, a még el nem vég­zett, de viszonylag gyorsan elvégezhető munkával szemben mutatkozik meg. A gazdasági irányítás új rendszere nagyobb lehető­ségeket nyújt majd a fia­talok számára is, hogy ké­pességeiket kibontakoztat­hassák, kezdeményezőkész­ségüket, lendületüket fel­használhassák. P, 1= Gáspár Sándor a SZOT főtitkára Szolnokon MA Gáspár Sándor elvtárs. a párt Politikai Bizottsá­gának tagja, a SZOT főtitkára a szerdai napot Szol­nokon töltötte. A vendéget a megyei pártbizottság székházának bejáratánál Csáki István, a Központi Bi­zottság tagja, a megyei pártbizottság első titkára, va­lamint a város állami és pártszerveinek vezetői, Ár­vái István, az SZMT megbízott vezető titkára fo­gadták. Ezután rövid megbeszé­lésre került sor, melyen az említetteken kívül részt vettek a megyei pártbizott­ság titkárai is. Csáki elv­társ -tájékoztatta Gáspár Sándort a megye életéről, fejlődéséről, majd néhány kérdésben eszmecserére ke­rült sor. Ennek befejeztével vá­rosnéző körútra hívták meg a vendéget, melynek első állomása a Tisza-ligeti KISZ tábor volt. Gáspár elvtárs megnézte a kellemesen be­rendezett épületeket. be­járta a tábort. Séta közben ezeket mondotta: — Igazán nagyszerű, kör­nyezetben helyezték el a tábort. Élvezet lehet itt a ■fiataloknak pihenni, tanul­ni, szórakozni. Én nagyon szépnek találom. — Az a tervünk — je­gyezte meg Csáki elvtárs, hogy az ifjúsági építőtá­bort is ehhez hasonlóan rendezzük b=* Gáspár elvtárs számára az első nagy meglepetést a camping tábor szerezte. Itt dr. Muray Pálné, az ide­genforgalmi hivatal vezető­je várta az érkezőket. Elő­ször az egyik rendkívül kulturáltan berendezett al­pesi házba léptünk be. A vendég miután megnézte a szobákat, s néhány perc­re asztalhoz ült, s társal­góit kísérőivel, elragadtat­va mondta: — Milyen kincsük van itt a Tisza-ligetben? Az ember nem is hitte volna! Láttam Budapesten a Hárs-hegyi camping tá­bort is, ezt sokkal szebbnek tartom. Ki készítette ezt az alpesi házat? — Az állami gazdaságok asztalos üzeme — felelte Kapás Rezső, a városi ta­nács vb elnöke. Gáspár elvtárs megnézte a tábori séta közben a kis lakóházakat, s mint mond­ta, nagyon élvezte a Tisza- parti levegőt. A strandfür­dőt is megtekintette. Sipos Károly, a városi pártbizott­ság első titkára őrömmel büszkélkedett: — Nagyon-nagyon. sok társadalmi munkával járul­tak hozzá a város dolgozói a strand felépítéséhez. Eb­ben az ötéves tervben to­vább fejlesztjük, még egy nagy medencét építünk. Miután elhagytuk a strandot, a Tisza-parti hét­végi pihenőtelepekkel is­merkedett meg Gáspár elv­társ. Meglátogatta a hor­gászegyesület csinos kis házacskáját, benézett az építő- és javítóipari válla­lat üdülőjébe. Mosolygó arccal összegezte a látotta­kat. — Ez itt a szolnoki Ró­mai part. Majd én is ter­jesztem a hírét, mi min­dent kínál a Tisza-liget. A camping tábor európai szín­vonalú. Annak is örülök, hogy a szolnoki vállalatok felismerték, érdemes . e nagyszerű természeti adott­ságokat kihasználni, t épít­keznek. A sétaút a vízügyi igaz­gatóság nemrégiben átadott munkásszállójához vezetett. Hegedűs Lajos igazgató-fő­mérnök kalauzolta a ven­déget és kísérőit. Gáspár elvtárs nagy elismeréssel nyilatkozott a látottakról, majd meghallgatta a házi­gazda tájékoztatóját a Ti­sza II. vízlépcső munkála­tainak előkészületeiről, ál­talában az igazgatóság mun­kájáról. A vendéglátók ked­ves meglepetéssel szolgál­tak: meghívták Gáspár elv­társat egy kis haj ókázás­ra. Csáki elvtárs és Hege­dűs Lajos is bezállt a ven­dég mellé a szárnyashajó­ba. Visszatértük után gép­kocsiba szálltak, s megte­kintették a Vörös Csillag és a Vosztok úti lakótelepet. A Tisza Szállóban költöt­ték el ebédjüket, majd a vegyiművekbe mentek. A gyár bejáratánál Bán Lász­ló igazgató és Lukács Gyu­la az üzemi pártbizottság titkára fogadta Gáspár elv­társat. A tanácskozóteremben Gáspár Sándor meghall­gatta Bán László tájékozta­tóját a vállalat fejlődésé­ről. Lukács Gyula infor­málta a pártszervezet mun­kájáról és a vezetőségvá- lasztó taggyűlések előké­születeiről. Márta Lajos, a szakszervezeti bizottság tit­kára a dolgozók életkörül­ményeiről, szociális ellátá­sáról és a brigádmozgalom eredményeiről beszélt. Ezután Gáspár elvtárs meglátogatta a gyárat, 3 beszélgetett a dolgozókkal. Kovács István, a Petőfi szocialista brigád vezetőjé­nek kérésére bejegyezte ne­vét a brigádnaplóba. A gyárból a Szakszervezetek Megyei Tanácsának székhá­zába ment, ahol belpoliti­kai kérdésekről tartott elő­adást a szolnoki pártszer­vezetek képviselőinek és a szakszervezeti aktivisták- nak. Fábián Péter Itt a tégla, hol a tégla ? Hl A* újító, aki ftxet m Kereslte* delem — érdek nélkül Rokonságban H *4 fiam, nem a lányom* Miért kevés a játék­vezető ? Vége a vaká* dónak ! MINDEN BIZONNYAL SZERTE AZ ORSZÁGBAN VAGYON SOK DIÁK ÉR­ZI ÜGY, HOGY ÖSSZEHA­SONLÍTHATATLANUL A LEGKURTÁBB ÉVSZAK A NYÁR. MÉG CSAK NEMRÉG ÜNNEPELTÉK VÍG ÖRÖM­MEL A VAKÁCIÓ KEZ­DETÉT, ÉS MA MÁR ÚJ­RA ELKEZDŐDÖTT AZ ISKOLA. — EGYELŐRE CSAK A TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉGGEL, DE HOL­NAPTÓL MAR A CÉLTU­DATOS, KEMÉNY MUN­KA IS KEZDETÉT VESZI. SZOLNOK VÁROSBAN TÖBB MENT 7000 ÁLTA­LÁNOS ISKOLAI TANU­LÓ VESZ RÉSZT A MAI ÉVNYITÓ ÜNNEPSÉGE­KEN. TÍZ SZÁZALÉKUK MOST LÉPI AT ELŐSZÖR AZ ISKOLA KÜSZÖBÉT.

Next

/
Oldalképek
Tartalom