Szolnok Megyei Néplap, 1966. augusztus (17. évfolyam, 181-205. szám)

1966-08-02 / 181. szám

Világ proletárjai, egyes áj etek! A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA SZOLN XVDV évfolyam, 181. szám. . ÜfCS §0 ijlíéf 1966- augusztus %., kedd. A felkészülés hónapjai A PÁRT IX. kongresszu- sára való felkészülés befejező szakaszához érkez­tünk a Központi Bizottság július 28-án megtartott kibővített ülésével, amelyen megvitatták és jóváhagyták a IX. kongresszus irányel­veit és a módosított szer­vezeti szabályzat tervezetét. A kongresszusi előkészü­letek most következő, be­fejező szakaszában már a konkrét szervezeti intéz­kedések, a pártélet demok­ratizmusából következő ese­mények kerülnek előtérbe; az alapszervezetek taggyű­lései, illetve a járási, vá­rosi, megyei pártértekezle­teik. A Központi Bizottság úgy határozott, hogy a kon­gresszusi irányelveket és a módosított szervezeti sza­bályzat tervezetét augusztus 10-ig valamennyi alapszer- vezet rendelkezésére bocsát­ja, Egyben kötelezően elő­írja, hogy a taggyűléseken és a pártértekezleteken azo­kat megvitassák és kéri, hogy állásfoglalásukat, ész­revételeiket, javaslataikat a Központi Bizottsághoz juttassák el. A Központi Bizottság az irányelveket megküldte a legfontosabb tömegszervezeteknek is, az­zal a javaslattal, hogy ugyancsak tárgyalják meg és tegyék meg észrevételei­ket, A Központi Bizottság úgy látja, hogy most a kong­resszusi irányelvek megvi­tatása a kommunisták dön­tő politikai feladata. Vala­mennyi fontosabb kérdés­ben, melyet a komgresz- *zusi irányelvek tartalmaz­nak, s melyekben a kong­resszus hivatott a végső szót kimondani, a közel­múltban — igen széleskörű tanulmányozás és viták után — a Központi Bizott­ság megfelelő álláspontot alakított ld. Gondolunk itt elsősorban a gazdaságirányí­tási rendszer reformjával kapcsolatos, majdnem két­éves vitára és a Központi Bizottság e kérdésben ho­zott határozatára. Igen széleskörű vita után fogad­ta el az országgyűlés a har­madik ötéves tervet is. Az ideológiai munkát és a kul­turális életet illetően út- mutatóak a Központi Bi­zottság által tavaly elfoga­dott ideológiai irányelvek, illetve az ezt kiegészítő ha­tározatok és állásfoglalások: olyanok, mint a tájékozta­tásról, az irodalom és a művészetek társadalmi, po­litikai helyzetéről szóló do­kumentumok. Megfelelő ha­tározatok születtek a közel­múltban a szakszervezetek, az ifjúsági szervezetek és más tömegszervezetek mun­kájáról is. A Központi Bizottság ál­tal elfogadott irányelvek szerint a párt- és az ország a VIII. kongresszuson meg­jelölt úton haladt az el­múlt években, a párt poli­tikája eredményesnek bizo­nyult. Ezért azt kéri majd a kongresszustól; hagyja jó­vá az eddig követett poli­tika fővonalát, illetve azt az új követelményeknek megfelelően fejlessze to­vább. A Központi Bizottság azt javasolja, hogy a kong­resszus utáni esztendőkben Is a szocializmus teljes fel­építéséért folytatott harc maradjon pártunk és né­pünk f ő célkitűzése, s en­nek megfelelően kell a kon­gresszusnak feladatainkat is meghatároznia. tuEMCSAK PÁRTUNK '* általános politikájából és munkastílusából, de az említett célokból is követ­kezik, hogy a IX. kcngresz- szus munkakongresszus lesz, ahol a gondos és alapos elemzés, a felelősségteljes határozathozatal lesz a fő feladat. Az alapszervezetekben fo­lyó munka fontosságát hangsúlyozva a Központi Bizottság úgy döntött, hogy mindenütt két kongresszusi taggyűlést kell tartani. Az elsőt augusztusban, s ezen meg kell tárgyalni az irányelveket, valamint a szervezeti szabályzat módo­sítását célzó tervezetet. Ki kell dolgozni az ezzel kap­csolatos javaslatokat, hogy azok idejében eljussanak a felsőbb pártszerveken ke­resztül a Központi Bizott­sághoz, A második kong­resszusi taggyűlésen, ame­lyet szeptemberben kell megtartani, — e feladatok elvégzése után — több idő marad az alapszervezeti ve­zetőség beszámolójának megvitatására és az új ve­zetőség megválasztására. — Természetes dolog, hogy sem az első, sem a második kongresszusi taggyűlés na­pirendje nem választható el az adott alapszervezet éle­tével összefüggő konkrét termelési, ideológiai, poli­tikai kérdésektől. A párton belüli demok­rácia hangsúlyozottabb ér­vényesítése érdekében már az első kongresszusi tag­gyűlésen meg kell válasz­tani a jelölőbizottságot, hogy több ideje legyen a tájékozódásra, a vélemények kikérésére. Ennek alapján felelősségteljesebben tehetik meg javaslatukat a máso­dik taggyűlésen az újonnan megválasztandó vezetőségre és a kongresszusi küldöt­tekre. A IX. kongresszusra való felkészülés nemcsak a párt, hanem az egész magvar nép ügye. Ennek legjobb tanú- bizonysága, az a hónapok óta tartó és mind széleseb­ben kibontakozó munkaver­seny mozgalom, amely a kongresszus tiszteletére in­dult. A Központi Bizottság nagyra értékeli és üdvözli a kongresszusi munkaver­seny mozgalmat s ennek jeléül úgy határozott, hogy a legjobb eredményeket el­érő üzemek és intézmények részére kongresszusi zászló­kat és kitüntető oklevele­ket adományoz. 4 HOLNAPI SIKERE­KET a mai tettekkel lehet megalapozni. Ezért a IX. kongresszuson meghozandó határozatok — amelyek a szocializmus tel­jes felépítése felé vezetik tovább népünket — sikere azon is múlik, hogyan tel­jesítjük mindennapi felada­tainkat a termelés, az ideo­lógiai élet és a kultúra frontján, — már mosit — a kongresszust megelőző hónapokban. Ez Is hang­súlyozza a kongresszusi fel­készülés soronkövetkező, befejező szakaszának fon­tosságán Pályakezdő pedagógusok eskütétele és fogadása Tegnap délelőtt 9 órakor a megyei tanács nagyter­mében száznegyvenegy fia­tal pedagógus, óvónő, taní­tónő, tanitó, általános- és középiskolai tanár tette le hivatali esküjét. A fiatal pedagógusok eb­ben az évben végezték el az ország különböző fel­sőfokú tanintézeteit és Szolnok megyében kezdik meg pályájukat. Járásonként tíz-tizenkettő, a megyeszékhelyen hat pe­dagógus kezdi meg mun­káját az új tanévben. A száznegyvenegy fiatalt Tóth Tibor, a megyei ta­nács vb művelődésügyi osz­tályának vezetője üdvözöl­te. Ismertette velük a me­gyét és a megye pedagó­giai helyzetét és azokat a feladatokat, követelménye­ket, amelyeknek új állo­máshelyeiken eleget keli tenniük. Az eskütétel hivatalos részének lezajlása után az új pedagógusokat a Tisza Szállóban fogadták a járások, illetve a vá­rosok művelődésügyi osz­tályvezetői, ahol személyes ismerkedés­sel, eszmecserével folyta­tódott a pályakezdő peda­gógusok tiszteletére adott fogadás. Ikebana, szavaié vetélkedő, szakmai tanácskozások az eszperantó világkongresszus alkalmából Hétfőn több irányban foly­tatódott az eszperantó vi­Kétszóz ifjú mester, száz vizsgaremek Kis híján kétszáz fiatal mester kapta meg ünne­pélyes keretek között a szakmunkás bizonyít­ványt hétfőn délelőtt 10 órakor. Bordás László, a Szolnok megyei KISZÜV elnöke köszöntötte az újdonsült szakmunkásokat és oktatóikat a Mü.M. 605. sz. iparitanuló intézetben rendezett ünnepsé­gen. E szakmunkásokat a megye kisipari szövet­kezeteiben tanították meg a szakma fogásaira, fortélyaira. Bordás László elmondot­ta, hogy a ktsz-ekben éven­te átlagosan hétszáz tanu­lót képeznek, de ez a szám jóval a kívánt alatt van. Körülbelül ezer ipari tanu­lót kellene a megye kisipa­rában foglalkoztatni ahhoz, hogy a javítás-szolgáitatás és a készárutermelés nö­vekvő szakmunkásigényét folyamatosan kielégíthes­sék. A szakmunkásképzés mi­nőségét és zavartalanságát biztosítani hívatottak a nemrégen alakult iparita­nuló bizottságok is. Ezek őrködnek a szövetkezetek­ben a fiatalokkal kapcsola­tos törvényesség betartása felett és segítik az oktatás hatékonyságának fokozását. A most végzett közel két­száz tanuló közül tizenki­lencen kitűnő, ötvenen jó, nyolcvanegyen közepes és negyvenegyen pedig elégsé­ges » eredménnyel tettek szakmunkásvizsgát. Az össz tanulmányi átlag 3.2. Évek óta visszatérő je­lenség, hogy a fodrász szakmában nagyon sokan szereznek szakmunkásbizo­nyítványt. Annak ellenére, hogv a régebben véezettek közül sokan nem dolgoz­hatnak tanult mesterségük­ben. változatlanul és ért­hetetlenül nagy az invázió a fodrászmester­ségért. Pedig — főleg a csak női fodrász képzettségűekről el­sősorban — elmondható, hogy egyre kevesebbre lesz szükség. örvendetes azonban, hogv vannak olyan lányok, akik másmilyen pályát is tudtak választani maguknak, nem­csak a fodrászatot. Bizo­nyítványt kaptak női elek­troműszerészek és kárpito­sok is. Változatlanul kevés a jelentkező az építő, a ci­pő és faiparban, de férfi- szabó, az esztergályos és mérleglakatos szakmában is. A rövid ünnepség befeje­ző aktusaként Bordás Lász­ló a tizenkilenc kitűnővel végző szakmunkásnak és oktatóiknak jutalmakat nyújtott át. A szakmunkás­bizonyítvány kiosztó ün­nepség után az ugyancsak 10 órakor megnvílt kiállí­tást nézték meg a vendé­gek. A kiállításon majdnem száz vizsgaremek dicséri az új szakmunkás garnitúra szakavatott kezemunkáját. A miniatűr gépek és mű­szerek közül nagyon sok működik. A vizsgaremeket felülbí­ráló zsűri a három leg­szebb munkát 300—300 fo­rint jutalomban részesítet­te. Jutalmat kapott a jász­berényi Műszerész Ktsz volt tanulója GÓmöri Já­nos tizedes mérlegéért, Ra- dó Teréz, a mezőtúri Házi­ipari Szövetkezet volt ta­nulója a különböző kerá­mia tárgyaiért és Fehér Gergely, a kisújszállási Vas és Faipari Ktsz volt tanu­lója nyolcszögletű intarziás dohányzó asztaláért. Ezen­kívül még öten kaptak ok­levelet szép vizsgamunká- jukért. Közöttük volt Ga- rles László, a jászberényi Műszerész Ktsz ifjú szak­munkása is. — bognál- — Villamos szilárdságvizsgáló. Garlcs ineke László vizsgare­1 ágkongresszus munkája. Délelőtt a Rózsa Ferenc művelődési házban nemzet­közi nyári egyetemen elő­adást tartott a világhírű szovjet nyelvészprofesszor, E. Bokareev. A művészeti fesztivál alkalmából japán eszperantisták bemutatót rögtönöztek az európaiak­nak különleges hangzású. ikebana „műfajból”, ami nem más, mint virágmű- véezet, mértani rendszer szerinti tetszetős komponá­lása szebbnél-szebb „virága “ költeményeknek”. Volt is­mertető a japán szépírás­ból és számolásból is. Ér­dekes eseménynek számí­tott ag, amatőr szaval ók vetélkedője. Népes testülettel ült ö>4- sze közgyűlésre — ugyan­csak hétfőn — az egyete­mes eszperantó szövetség (UEA): Mérlegre tették aa előző világtalálkozó nyo­mán kibontakozott eszpt- rantista kezdeményezése­ket, megelégedéssel nyu g- tázták például az UNES- CO-nak küldendő es:peran- tópetició másféléves alá­írásgyűjtési akcióját Kisebb-nagyobb csopor­tok tucatjai autóbusszal vá­rosnéző sétán jártak. A MÉMOSZ székház Zamen- hofról elnevezett termében sok érdeklődő jelenlétében zajlott le a Magyarország életéről, kultúrájáról, ter­mészeti szépségeiről tájé­koztató ankét. A világbéke eszperantó mozgalom nem­zeti csoportjai a nemzet­közi helyzetet elemezve megbélyegezték az ameri­kaiak szégyenteljes vietna­mi agresszióját. Szakmai tanácskozásuk volt az épí­tészeknek, az orvosoknak, a gyógyszerészeknek, a diá­koknak. A színházi előadá­sok mellett sokaknak szer­zett maradandó művészi él­ményt a zenével illusztrált előadás Chopin életművé­ről. Az olaj nélküli olajvárostól az ország legnagyobb lelőhelyéig Húsz éves az alföldi kőolajkutatás Az alföldi Kőolaj­fúrási Üzem jubilál az idén. Húsz évvel ezelőtt kezdték meg — a szov­jet hadsereg hatékony közreműködésével — az alföldi mélyfúrási mun­kálatokat. Az első fúró- berendezés Elverath S— 53 Rotary Diesel típusú volt. A szakember és az al­katrészhiány gátlólag ha­tott a munkára. Sokszor ócskavasból állították össze a fúrógamitúra jó­részét. 1947 februárjában a bihamagybajomi fúrási ponton olaj jelent meg az iszapban. Nagy ün­nepséget terveztek május 1-re. a kormány vezetői­nek részvételével A kút azonban elvizesedett, az ünnepségből nem lett semmi. Kezdetben , ku­darc kudarcot követett. Kiderült például az is, hogy a mezőkeresztes i olajmező nagyságát túl­becsülték, pedig már az ottani olajváros építését is megkezdtéík. Az olajbányászok azon­ban nem csüggedtek, 1958—59-ben Hajdúszo­boszlón megtalálták az ország legnagyobb gáz­mezejét. Pusztaföldváron olaj mezőt, Battonyán gáz- és olajmezőt tártak fel. Az egyik sikert kö­vette a másik. Püspökla­dányban, Szolnokon, Rá­kóczi falván, Törteién, Al- — hosszú volna minden helyet felsorolni — gáz. illetve olaj tört fel munkájuk nyomán. Az első fél év eredményeivel zárva a sort, az alföldi olajbá­nyászok 1 975 139 métert fúrtak az utóbbi húsz év alatt. Ez azt jelenti, hogy alkotmányunk ünnepére meglesz a kétmillió mé­ter. S hogy mindez nem volt hiábavaló, arra szol­gáljon bizonyságul a kö­vetkező adat: az idei elő­zetes számítások szerint az ország kőolajkészleté­nek ötven. földgázkészle­tének pedig 95 százalékát az Alföld biztosítja. Ez mindennél ékesebben bi­zonyítja az alföldi olaj- bárryászok érdemeit, fém­jelzi munkájukat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom