Szolnok Megyei Néplap, 1966. június (17. évfolyam, 128-153. szám)

1966-06-01 / 128. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! sznmmc heeyei A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEBVFI TAHÁK LAPIA XVII. évfolyam, 128. szám. Aro: 50 fillér I960, június 1., szerda. Aratásra kész gépek Kunhegyesen Tizennyolc új SzK-kombájn lát munkához A Kunhegyesi Gépállo­más területén ragyogó a rend és tisztaság. Az iro­dák mellett és a szerelő­csarnokok között virág­ágyak, rózsák virítanak. A szépre vágyó munkások ül­tették ezeket társadalmi munkában. Az udvaron a kijavított kombájnok tu­catjai sorakoznak. Az ara­tás még messze van, de ebben a körzetben már akár holnap is hozzáfog­hatnának. Az állomásnak 79 kom­bájnja van. Ebből 18 SZK —4-es és mindössze 19 a kisebb teljesítményű ma­gyar típusú, az ACD. Az új szovjet gépek többsége már megérkezett, nyolcat a napokban várnak. Az idén nagyobb bizton­sággal foghatnak hozzá a 22 ezer normálholdnyi gabonához. A kunhegyesi üzemet az MTZ típusú és az Utos traktorok javítására pro­filírozták. Február 10-ig ösz- szesen 133 erőgépet tettek rendbe a túrkevei, kisúj­szállási, mezőtúri, tiszafü­redi és a saját körzetük közös gazdaságainak és több gépállomásnak. A kombájnok javításához március 20-án fogtak hoz­zá. Közben a saját erőgé­peiket is rendbe tették. — A kombájnok javítá­sa is befejezéshez közele­dik — tájékoztat Popp Pál művezető. — Mindössze há­rom gépünk van hátra. A napokban ezek is elkészül­nek, június első napjaiban a a tartozékaikat is kija­vítjuk. Utána jöhet a szemle és az aratás. Hét brigád dolgozik az elhasználódott kombájno­kon a résziegységes munká­kon, A szétszerelők és lú- gosmosók után a hibafel- vételezőké a szó: megálla­pítják, ho^y milyen alkat­részeket kell felújítani, vagy újakkal pótolni. Ez­után a futómű és sebesség- váltó. a cséplőgép javító, a motorszerelő és a végsze­relő brigád következik. Vé­gül a bejáratós brigád tag­jai ellenőrzik a gép üzem­biztonságát. — Tavaly nehéz volt az aratás — mondja Kövéé* József, a hibafelvételező brigád vezetője. — Ez a gépek elhasználódottságá- bó) is látszik. Nagy volt a gaz, sok volt a nedvei idegen gyommag. így a legtöbb hibát a vágószerke­zetben és a cséplő részben találtunk. A motornál ke­vés a hiba, hisz a gépek jórésze csak 1—2 éves­— Alkatrészük elegendő volt? — A szíj tárcsából és se­bességváltó kapcsoló fogas­kerékből akadozott az ellá­tás, de megoldódott. Tavaly nagy volt az ékszíjhiány. Most minden méretben elegendő és jó minőségű szovjet szíjtárcsákat tu­dunk adni. a tartalék is elgendő. — Három régi SZK—3-as kombájnt nem tudtunk be­fejezni. Ezek szövetkezeti gépek és arra kértek ben­nünket, hogy az elavult zsákos rendszerről ürítésre alakítsuk át. A magláda már megérkezett hozzájuk, de a kihordó csiga még nem. Pedig az Agrotröszt- nél is megígérték. Kunhegyesen négy bri­gád nyerte el a szocialista címet. A műhelyvezető elé­gedett a részegységes bri­gádok munkájával­— Talán mégis Kovács Pál szocialista címet el­nyert lakatos bri­gádját erfielném ki. A traktor- és kombájn- javításnál is kiváló munkát végeztek. Kunhegyesen 33 saját, 3 tsz-cséplőgépet és 9 rend- rearatót is kijavítottak. A m ű h ely vezető hozzáteszi. — A kombájnokat a ter­vezett 500 helyett 470 óra alatt, tehát olcsóbban javí­tottuk ki. — Igen. de a kenderest Vörös Csepel Tsz elnöke arról panaszkodott, az egyik cséplőgépük javításá­ra 784 munkaórát fordítot­tak és 20 668,50 forintot kértek érte. Ez igen sok, és nem akarják kifizetni. — Vitánk van velük. A rendelet szerint a cséplő­gép javítása után nem jár az 50 százalékos kedvez­mény- Amikor a főgépé­szük itt volt a gépért, új­ból deszkáztatta velünk. Addig 480 óra volt benne. Szerintünk a deszkák még kibírtak volna egy nyarat. összekoccanás is akad a gépállomás és a tsz-ek kö­zött. Hiba lenne, ha ezt általánosítanánk a javítók munkájára. — m. 1. — ilyen lesz a berekfürdői gázelosztó telep. A makettet bemutatták a BNV nehéz­ipari pavilonjában. Megnyílt a Csehszlovák KP XIII. kongresszusa Kedden reggel Prágában, a Július Fucik parkban le­vő kongresszusi palotában Antonin Novotnynak, a pért első titkárának meg­nyitó szavaival megkezdő­dött a CSKP XIII. kong­resszusa. Az ünnepélyes megnyi­táson, amelyről a cseh­szlovák rádió és televízió is helyszíni közvetítést adott, mintegy másfélezer küldött, a külföldi delegációk, köz­tük Nemes Dezső. az MSZMP Politikai Bizottság tagja vezetésével a magyar küldöttség, továbbá a bél­és külföldi újságírók vol­tak jelen. Kongresszusi verseny termelőszövetkezetekben Közös pénzügyi alap a legjobbak jutalmazására Törökszentmiklós város termelőszövetkezeteiben ta­valy fellendült a műnk a- verseny. A hét közös gaz­daság tagjai közül 1964-ben csak nyolcvanhatan, tavaly háromszáznyolcvannégyen tettek egyéni vállalást. Gönczi Lajost. a városi párt-végreha j tóbizottság tagját kérdeztük meg: — Mit tesznek a párt- kongresszus tiszteletére in­dított verseny érdekében? — A versenymozgalmat a kongresszus tiszteletére szé­lesíteni akarjuk. Tavaly négy szövetkezeti brigád küzdött a szocialista címért Közülük három — az Aranykalász Tsz-ben két, az Alkotmány Tsz-ben egy — brigád elnyerte a meg­tisztelő címet. Az idén összesen hét brigád neve­zett be. A Dózsa, az Alkot­mány és az Aranykalász Tsz-ben a traktoros brigá­dok is csatlakoztak a ver­senyhez. Egyébként a város min­den termelőszövetkezete benevezett a közös gazda­ságok országos versenyébe. Tavalyi eredményei alap­ján az Aranykalász Tsz el­nyerte a Minisztertanács oklevelét és a Kiváló cí­met. Bizonyára a kong­resszusi versenyben sem maradnak alul. — A szövetkezetek párt- szervezetei hogyan segítik a kongresszusi verseny ki­bontakozását? — A tsz-ekben verseny- bizottságok alakultak, s ezeknek a párttitkárok a vezetői, akik egyúttal tag­jai a városi versenybizott­ságnak is. A kommunisták megbízást kaptak, hogy környezetükben, brigádjuk­ban mutassanak példát és segítsék élő a verseny szer­vezését. Az Aranykalász és az Alkotmány Tsz-ben pont- rendszer alapján tavaly 10 naponként értékelték az eredményeket. Ez igen jól bevált. Most el akarjuk terjeszteni a többi gazda­ságban ,is. — Milyen célokat tűztek ki? — A versenyt az embe­rek politikai nevelésének, illetve a nevelés egyik esz­közének tekintjük. Könnyű bebizonyítani, hogy a szö­vetkezetek tavalyi eredmé­nyes gazdálkodását hogyan segítette elő a verseny­mozgalom, Most előbbre Varossá alakulásának 100 éves évfordulójára megszépül Mezőtúr Fmeietos épületek a város központban - Uj főútvonal — Sportkombinát a volt agyagbánya helyén A mezőtúri városi tanács ülésén a városrendezési terv elemzése szerepelt na­pirenden, különös tekintet­tel a kommunális jellegű feladatok végrehajtására. Az erről szóló tartalmas jelentés visszatekintett az ősi Nagykun település tör­ténelmi sorsfordulóira, a fejlődés különböző szaka­szaira. Mezőtúr a honfog­lalás óta népes lakott hely. Rendezett tanácsú város 1872-ben, majd később me­gyei várossá minősítették. 1972-ben lesz százéves ju­bileuma annak, hogy a vá­ros elfoglalta méltó rang­ját. A város lényegében a felszabadulás után fejlő­dött gyorsabb ütemben. 1961-ben alapos városren­dezési terv készült, amely — távlati fejlődésre is szá­mítva — kötelezően írta elő a fejlesztés irányát. A helyi sajátosságok fi­gyelembevételével a terv a városias jelleg kialakí­tására törkeszik. A terv meghatározza az egyes települések terüle­teit, beépítésének módo­zatait. Gondol a megnöve­kedett forgalmi igény ki­elégítésére és szem előtt tartja a lakásviszonvok tel­jes kielégítését is. A város korszerű kialakítása mel­lett gondoskodik a régi problémáról, a csapadék és szennyvíz elvezetésének megoldásáról. A szétszórtan kiépült ta­nyarendszer helyett a termelőszövetkezetek köz­pontos majorjainak fej­lesztését tűzi ki célul. A városias jelleg további kialakítása érdekében a város belterületén zömmel többszintes épületeket emel­nek. A Dózsa György úton például csak emeletes épü­letek létesíthetők. Több­szintes épületekkel építik be a Beloiannisz és a Baj- csy-Zsilinszky út kereszte­ződésénél lévő szabad te­rületet. Ennek alapján a középületek, bérházak és társasházak építésére e te­rületen biztosítottak telket.. Itt építik fel a föl;! mű vessző vekezet modern áruházát, a gé­pészeti technikum 320 személyes kollégiumát, a szolgáltató kombinátot, továbbá a harmadik ötéves tervben előirányzott bér- házakat. valamint az igé­nyeknek megfelelő társas- házakat. A családi ház építéshez a Kétgátköz és a vá­góhídi kertben kiala­kított és kisajátítóit telke­ket biztosítják- A korábba"- kisajátított telkeket már értékesítették és jelenleg újabb 110 telek kisajátítása van folyamatban. A területi adottságok jók, ennek ellenére is van­nak nehézségek az egyes középületek elhelyezésénél — állapította meg a ta­nácsülés. A város területén ugyan­is teljesen megoldatlan a szennyvíz elvezetése. A középületek szennyvíz tisztítása és elvezetése csak egyedi derítő alkalmazásá­val és a csatornarendszer kiépítésével oldható meg. így vált szükségessé pél­dául a tíz munkahelyes SZTK rendelőintézetnek a városi kórház mellé törté­nő telepítése, ugyanis a kórház derítőjének bővíté­sével gazdaságosan lehet a szennyvíz tisztítását és el­vezetését biztosítani. A városi rendezési terv­ben előirányzott szociális és kommunális létesítmé­nyeket az új városkép ki­alakításának megfelelően építik majd fel. A meglévő iskolákat húsz új tanteremmel bővítik tizennvclc tanterem építé sére, valamint új óvodák és bölcsődék létrehozására elsősorban a feilődő új vá­rosrészekben kerül sor. A közlekedési viszonyok ja­vítására is gondolnak Fevik jelentős célkitűzés, hogy a törökszentmiklósi—me­zőtúri főközlekedési út ne a jelenlegi nyomvanalon haladjon keresztül a vá­roson, hanem a vasúti pályatest előtt ívesen ve­zetett felüljárón át a Kilián György utcán, a temetőn keresztül, a strandfürdő szélén haladva csatlakozzon a Beloiannisz utcába. A város több je­lentős utcájának a szélesí­tését is tervbe vették. A város utcáinak korszerűsí­tése meglehetősen nagy anyagi áldozatokat követel,/ saját erőforrásból nem tud­ják a szükséges pénzt elő­teremteni. Mezőtúr külső képének alakítása szempontjából nö­velik a zöldterületeket, az egészséges környezetet. El­készült az új köztemető lé­tesítésének tanulmányterve, kijelölték az új sport­kombinát helyét, amely a városi téglagyár volt agyagbánvájának a terü­letén épül majd fel. Az új városrendezési terv ötletesen, a gazdaságosság szemelőtt tartásával jelöli meg a város fejlődését. S ha a helyi lehetőségek ki­használása nárosul az ál­lam segítségével. Mezőtúr már ielentösen megszépül­ve ünnepelheti maid vá­rossá alakulásának 100 éves jubileumát. akarunk lépni. A tervek teljesítését, túlteljesítését tűztük célul. Például az egyénekre bontott területen ne 150, hanem 200 mázsa cukorrépát termeljenek. Az állattenyésztők takarékosan bánjanak a takarmánnyal és nagyobb súlygyarapodást érjenek el. A traktorosokat a jobb minőségű munkára, az üzemanyag és egyéb költség csökkentésére ösz­tönözzük. Helyesnek tart­juk az exporttermékek mennyiségének növelését. Erre különösen az Arany­kalász Tsz-ben — gyümölcs­termelő gazdaság — nyílik lehetőség. A versenybe a KISZ és a nőbizottságok is bekap­csolódtak. Számítunk á fia­talok és az asszonyok szor­galmára, kezdeményezésére. — Hogyan ösztönzik és becsülik meg a versenyben résztvevőket? — A város szövetkezetei katasztrális holdanként há­rom forintos versenyalapot képeztek. A tsz-ek 22 669 holdon gazdálkodnak, tehát igen jelentős a jutalom összege. Ennek egy részét a kampánymunkák leg­jobbjainak jutalmazására fordítják. Például célju­.talmat tűznek ki az aratás­ban kiváló munkát végzett kombájnosok, traktorosok, fogatosok részére. Tavaly már javasoltuk a tsz-ek pék, hogy létesítse­nek közös alapot a város­ban legkiválóbbak jutalma­zására. Ez 1965-ben nem sikerült, most igen. Hol­danként 50 fillért a közös alapba fizetnek be, ami 11 300 forintot tesz ki. Ezt az összeget június 1-ig kö­zös betétkönyvbe teszik a szövetkezetek, melyet a városi versenybizottság ke­zel. Ev végén, a termelési eredmények alapján a vá­rosi pártbizottság és a ta­nács oklevelet ad a legki­válóbb kombájnosoknak, traktorosoknak (gépeik tí­pusa szerint), a növényter­melő. fogatos, tehenész, kertész és baromfitenyésztő munkacsapatoknak. A ver­senybizottság döntése alap­ján a közös alapból jutal­mazza a termelés kongresz- szusi verseny legjobbjait: A KISZ-bizottságnak Is van anyagi alapja erre. A holdankénti 2.50 forin­tos alappal a tsz-ek ver­senybizottságai rendelkez­nek. Ebből céljutalmakat tűznek ki. a zömét az évi eredmények szerint hasz­nálják fel. Már említettem, hogy a versenyt 10 naponként ér­tékelik a szövetkezetekben. A verseny nyilvánosságára nagy gondot fordítanak. Faliújságokon, híradó táb­lákon népszerűsítik a kongresszusi verseny leg­jobbjait — fejezte be nyi­latkozatát Gönczi Lajo* elvtárs. — m, L —

Next

/
Oldalképek
Tartalom