Szolnok Megyei Néplap, 1966. április (17. évfolyam, 77-101. szám)

1966-04-01 / 77. szám

Verseghy Könyvtár SZOLNOK M.HUK MEBY1I A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG E5 A MEGYEI TANAC5 LAPJA Ara 50 fillér XVII. évfolyam. TJ. szám. 1966. április 1.. péntek. Kádár János felszólalása az SZKP XXIII. kongresszusán Tegnap volt az SZKP XXIII. kongresszusának harmadik munkanapja: — folytatódott a Központi Bi­zottság és a Központi Re­víziós Bizottság beszámo­lójának megvitatása. A küldöttek elemezték a szovjet bel- és külpoliti­kát, a népgazdaságíejlesz- tés soron levő feladatait, a népjólét, a kultúra és tudomány, a pártépítés és az ideológiai munka kér­déseit Az egész ország figyel­me a tanácskozásra irá­nyul* Ezrével érkeznek a táv­irati jelentések a kong­resszushoz a termelési sikerekről, a negyedéves terv végrehaj­tásáról, a munkaverseny- vállaláBOk teljesítéséről. A dolgozók eredményes mun­kát kívánnak a kongresz- szusnak. A tegnap délelőtti ülés első felszólalója Anton Ko- esinjan, az örmény KP Központi Bizottságának titkára volt. Nylkolaj Podgornij, az .SZKP Központi Bizottsága elnökségének tagja — aki ugyancsak felszólalt a NYIKOLAJ PODGORNIJ tegnap délelőtti ülésen — kijelentette, hogy a Szov­jetunió Kommunista Párt­ja a jövőben is békeszera- tő külpolitikát folytat, visz- szaveri az agresszorok tá­madásait, minden lehető­séget felhasznál arra, hogy előbbre vigye a szocializ­mus ügyét. Podgornij elítélte az amerikai im­perializmusnak a Viet­nami Demokratikus Köz­társaság és Kuba ellen elkövetett agresszióját, és emlékeztetett arra, hogy a Szovjetunió gazdasági segítséget nyújt a vietna­mi népnek és fegyverekkel is segíti. A Szovjetunió politikai tekintetben is tá­mogatást nyújt Vietnam­nak. helyesli a VDK kor­mányának és a Dél-vietna­mi Nemzeti Felszabadítási Frontnak azokat a javasla­tait. amelyeket a vietnami probléma rendezésére vo­natkozóan előterjesztettek. Podgornij kijelentette, hogy a nemzetközi kom­munista mozgalom egysége és összefogása állandóan az SZKP Központi Bizott­sága figyelmének közép­pontjában áll. A Szovjetunióban következetesen valóra- váitják az SZKP XX. és XXII. kongresszusának határozatait, teljesítik a párt program­ját. Az SZKP a lenini úton, a kommunista társadalom felépítésének útján vezeti a szovjet népet, és ezzel in­ternacionalista kötelessé­gének tesz eleget. A kommunizmus építése elválaszthatatlan a demok­rácia fejlesztésétől. Ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy a pártvonal, amely a szovjet demokrácia kö­vetkezetes fejlesztésére irá­nyul, megmutatkozik a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsának és a helyi szov­jeteknek a tevékenységé­ben is. Az SZKP nagy munkát végzett a szocialista jog­rend megszilárdítására, a személyi kultusz káros lerakódásainak felszámo­lására, a szovjet törvény- hozás tökéletesítésére. „Bízunk abban, hogy a szovjet és a kínai nép, a két testvérpárt barátsága, összefogása és egysége fel­tétlenül felülkerekedik majd” — jelentette ki Va- szilij Csemisev, a tenger- melléki Primorje-határte- rület pártbizottságának el­ső titkára. Szovjet-Távol- Kelet minden dolgozója szívből támogatja az SZKP Központi Bizottságának a Kínai Kommunista Párttal való kapcsolatokban köve­tett politikai irányvonalát és a Központi Bizottságnak a nemzetközi kommunista mozgalom nehézségeinek leküzdésére tett gyakorlati lépéseit. A délelőtti ülésen Anto­nín Novotny, a Csehszlo­vák Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának első titkára üdvözölte a kong­resszust. Beszédében felhí­vást tett a nemzetközi kommunista mozgalom tö­mörítésére. amely a béke és a haladás összes erőinek alapját képezi. „Azt a politikai és er­kölcsi támogatást, amelyet a Szovjetunió, a mi köz­társaságunk és a többi szocialista ország a Viet­nami Demokratikus Köz­társaságnak a védelemhez nyíljt, meg kell sokszorozni valamennyi szocialista or­szág, az egész nemzetközi kommunista mozgalom kö­zös. egységes felépítése út­ján” — jelentette ki No­votny. A szocialista államok egysége, a Varsói Szerződés szervezetének további erő­sítése. az összes forradalmi erők tömörítése és közös akciói képesek lennének megállítani a világreakció támadását Latin-Ameriká- ban. Ázsiában, Afrikában és Európában — mondot­ta Novotny. Hangsúlyoz­ta, hogy „az imperializmus agresszív erői a nemzetkö­zi kommunista mozgalom­ban lévő nézeteltéréseket és a szocialista országot' egyséeének hiányát saját ellenforradalmi és agresz- szív terveik megvalósí­tására használták ki”. Lenin pártjának kong­resszusai nagy nemzetközi eseményeknek számítanak országunkban és az egész világon — mondotta Wai­der k Rochet. a Francia Kommunista Párt főtitká­ra. „A szocializmus sikerei a társadalmi haladás élvo­nalába helyezték a Szov­jetuniót” — jelentette ki. Az FKP főtitkára közöl­te, hogy a francia nép el­ismeréssel adózik a Szov­jetuniónak, amiért „olyan nagy támogatásban részesí­ti az ázsiai, afrikai és la­tin-amerikai népek nemze­ti felszabadító mozgalmát, s kiváltképpen a hős viet­nami népet. Waldeck Rochet kijelen­tette, hogy a francia kom­munisták a marxista—leni­nista pártok önállóságáért szállnak síkra, hiszen mind­egyik pártnak magának kell meghatároznia politi­káját, országa konkrét fel­tételeinek megfelelően és helyzetének sajátosságaival összhangban. „Ugyanakkor azonban, véleményünk sze­rint, az egész kommunista világmozgalomnak a mar­xizmus—lenlnlzmus elveire alapozott, közös fő irány­vonalra van szüksége ah­hoz — móndotta —, hogy győzelmesen harcolhasson az imperializmus ellen, a békéért, a nemzeti füg­getlenségért, a demokráciá­ért és a szocializmusért.” Az FKP főtitkára hang­súlyozta, hogy a francia kommunisták kellően érté­kelik „az SZKP bölcs és szi­lárd álláspontját, s az 1957. és 1960. évi nyilatkozatok alapelveinek védelmére tett erőfeszítéseit”. A Szovjetunió eredmé­nyei „rendkívül nagy mér­tékben hozzájárulnak a szocialista világrendszer gazdasági, politikai, katonai erejének nö­veléséhez, jelentősen elősegítik a szocializmus, a világ haladó erői befolyá­sának növekedését” — je­lentette ki felszólalásában Nicolae Ceausescu. a Ro­mán Kommunista Párt fő­titkára. Rámutatott a továbbiak­ban, hogy Leonyid Brezs- nyev beszámolójában „hangsúlyozta, hogy az SZKP eltökélt szándéka to­vábbra is mindent megten­ni a szocialista országok és a nemzetközi kommunista mozgalom egységének meg­szilárdításáért az egyenjo­gúság, valamennyi párt függetlensége, a belügyekbe való be nem avatkozás, a marxizmus—leninizmus és a szocialista internaciona­lizmus alapján”. „Pártunk — hangoztatta Ceausescu — úgy véleke­dik, hogy a kommunista mozgalomban fennálló ne­hézségek nem leküzdhetet- lenek, még nincs későn, hogy valamennyi párt áll­hatatos, felelősségteljes, tü­relmes erőfeszítésekkel megakadályozza a nézetel­térések fokozódását, a sza­kadás elmélyülését, fenn­tartsa a kummunista moz­galom egységét és össze- forrottságát’”. Ceausescu kifejezte a Román Kommu­nista Pártnak azt a meg­győződését. hogy „azok a közös érdekek és célok, amelyek a marxizmus—le­(Folyta.Ás a 2 oldalon) Megkezdték a nyereségrészesedés kifizetését üiödik a papíriparban — A járműjavítóban izgatottan várják a telefonhívázt — Egy havi bérhez jutottak Tegnap délelőtt jónéhány gyár vezetőjével beszéltünk s megkérdeztük mennyi nyereségrészesedés illeti meg a dolgozókat és mikor kerül sor a kifizetésre? A szolnoki papírgyár igazgatója elmondotta, hogy dolgozóik 14,9 napi munka­bérüknek megfelelő nyere­ségrészesedést kaptak, me­lyet már kifizettek. — Az iparág tizenhárom gyár­egysége között az ötödik helyet érték el a részese­dés nagyságát illetően. Igaz, hogy tavaly 23 na­pot fizettek, de most a szalmacelluloze üzem közel egy negyedévig nem dol­gozott — bár ebben nem a szolnoki gyáregység mun­kásai a hibásak. Az ebből származó veszteséget ipar­ági szinten számolták el. tehát a papírgyáriak nem károsodtak. A szolnoki bútorgyár­ban — mint értesültünk — 18—20 napi nyereségré­az epítőmunkások szesedésre számítottak sa-' ját munkájuk alapján, de a vállalati központ külön­böző veszteségei ezt elvit­ték. így az, idén nem kap­nak nyereségrészesedést. A cukorgyárban dr. Wiezián Bruno főmérnökkel beszél­tünk, aki közölte, hogy központjuk döntéséről még nem értesültek. A Tiszamenti Vegyimű­vek tavaly 7 nap nyereség- részesedés alapról indult és 14 napig fizetett. Az idén ennél jóval többre számí­tanak, bár a kifizethető összeget még nem hagyták jóvá. Végleges döntés a közeli napokban várható. A Vasipari Vállalatnál 14 nap nyereségrészesedést kapnak a dolgozók. A mai napon fizetik ki, a jól megérdemelt munka jutal­mát. A Tiszántúli Áram- szolgáltató Vállalatnál áp­rilis 2-án fizetik ki a dol­gozóknak. a 9.3 napi bér­nek megfelelő nyereségré­szesedést, ami a tavalyinál alacsonyabb. A szolnoki járműjavítóban Szekeres Ernő főmérnök elmondotta, izgatottan várják irányító­szervük telefonhívását: — melyben közük, mennyi részesedést lehet kifizetni. Talán éppen ezekben a percekben értesültek a döntésről, de ma délelőtt egészen bizonyosan meg­kapják a várva-várt aírt. Az ÉM Szolnok megyei Állami Építőipari Vállalat egy havi nyereségrészese­dést oszthatott ki, ami ösz- szegben 4,5 millió forint. Több mint kétezren — egy évnél régebbi dolgozóik — átlagosan 2062 forintot ve­hettek fel. A vállalatnál tíz évnél régebben dolgozó munkások — háromszázöt- venketten — a maximális hat heti fizetést találták a borítékban. — A vállalat utói j ára 1962-ben jutott nyereségrészesedéshez* ak­kor csekély. 3.4 napi bért adhattak a munkásoknak. Alkotóműhely, bemutató mintaterem épül Karcagon Tavaly novemberben szállítottak először export­ra a karcagi Agyagipari Népművészeti Htsz dolgo­zói. Rusóy István, a nép­művészet mestere által ké­szített különböző gyertya­tartókat, fali kerámiákat és egyéb agyagipari ter­mékeket szívesen vásárol­ják Hollandiában és Auszt­riában. Tavaly a háziipari ter­melőszövetkezet majd há­rom és fél millió forint ér­tékű terméket állított elő. Az idén a negyvenhét dol­gozóval működő htsz ugyancsak három és fél millió forintos értéket szállít a belföldi és a kül­földi kereskedelemnek, to­vábbi majd másfél millió forint értékű munkát a la­kosságnak kell elvégez­niük. Tekintettel a megnöve­kedett feladatokra, arra, hogy mind több megren­delőt kell kielégíteniük, a HISZÖV népművészeti osz­tálya az idén 400 ezer fo­rintot ad a szövetkezet­nek alkotói műhely és be­mutatóterem építésére. A karcagi kályhások év- ről-évre jelentősebb ter­mékekkel jelennek meg a belföldi, s újabban a kül­földi piacokon. Ilyen bel­földi megrendelésre többek között tavaly a budapesti Képcsarnok debreceni Med- gyesi termében és a buda­pesti vendéglátóipari vál­lalat Megyeri-csárdájába különleges és igényes kivi­telű cserépkályhákat ké­szítettek. Értékes megbí­zást kaptak a Történeti Múzeumtól is. A vár Zsig- mond termében Mátyás­korabeli cserépkályhát ké­szítenek. Tavaly az OKISZ pályázatot hirdetett s ezen Rusóy István gótikus gyer­tyatartójával pályadíjban részesült. A díjnyertes gó­tikus gyertyatartóból, kü­lönböző emléktárgyakból jelentős mennyiséggel ké­szítenek a Consum-Turist A Verseghy Ferenc ne­vét viselő szolnoki gimná­zium gondozásában meg­rendezésre kerülő Verseghy Diáknapok a középiskolá­sok és ipari tanulók kul­turális seregszemléjén kí­vül a város haladó hagyo­mányainak megbecsülését, ápolását szolgálja. A háromnapos műsor áp­rilis 3-án, vasárnap 9 óra­kor kezdődik a Ságvári művelődési házban, ahol ünnepélyes keretek között nyitják meg az esemény- sorozatot. Az első napi programban énekkari hang­verseny, versmondás, nép­tánc-bemutató és a tánc­zenekarok bemutatója sze­repel. Ugyancsak vasárnap délelőtt kerül sor a gim­názium öregdiákjainak ta­lálkozójára. Ezt a találko­Leonov űrhajós alezredes Magyar- országra látogat Alekszej Leonov űrhajós­alezredes, a KISZ Központi Bizottsága vendégeként áp­rilis 2-án Magyarországra érkezik és részt vesz a fel­szabadulásunk évfordulója alkalmából rendezett buda­pesti ünnepségeken, majd látogatást tesz Kaposvárott és Szombathelyen, s fogad­ja Kállai Gyula, a Minisz­tertanács elnöke is. zót az iskola és az öreg­diákok baráti köre szervezi. Több száz meghívót küld­tek ki és ezúton is kérik a Verseghy gimnáziumban végzett volt diákokat, hogy minél többen vegyenek részt délelőtt 10 órától a gimnázium dísztermében rendezett találkozón, amely­nek ünnepi műsorát az egy­kori és a mai Verseghy diákok közreműködésével állítod '-k össze. Ezután ke­rül sor Verseghy új sír­emlékének felavatására és megkoszorúzására a szolno­ki temetőben. A Verseghy Diáknapok programja, amelyről a ren­dező szervek részletes mű­sorfüzetet adtak ki, ápri­lis 4-én, hétfőn és április 5-én kedden a művészeti csoportok bemutatóival folytatódik» részére. Április 3-án kezdődnek a Verseghy Diáknapok

Next

/
Oldalképek
Tartalom