Szolnok Megyei Néplap, 1966. március (17. évfolyam, 50-76. szám)

1966-03-01 / 50. szám

V erseghy Könyvtár SZOLN OK letái 1Z0LN0K MEGYEI [ A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANänc i XVII. évfolyam, 50. szám. Ära 50 fillér I960, március 1., kedd. Felesleges párhuzamosságok Panaszos levelet hozott a pasta. Valamilyen bo­nyolult házépítési ügy — hat sűrűn gépelt oldalon. Fontos dologról van szó, ez nyilvánvaló, még ak­kor is, ha úgynevezett i,kis ügyben” készült a panasz. Aki írta, annak szinte életfontosságú prob­léma, még akkor is, ha országos méretekben gon­dolkozva akadnak ennél fontosabb ügyek. A pa­nasz-beadvány másoló­papírral készült, csupán a címzés helyén látszik az eredeti gépelés nyoma. S a végén ott áll a felsoro­lás: „Jelen panaszomat el­küldtem a városi tanács elnökének, a Népi Ellen­őrzési Bizottságnak, a vá­rosi pártbizottságnak, a Szakszervezetek Megyei Tanácsának és az Építés­ügyi Minisztériumnak”. Nem ritka, hogy egy­egy panasz elintézése — mivel a bejelentő, a pa­naszos a legkülönbözőbb szervekhez egyszerre fordul védelemért, orvos­lásért — féltucatnyi szer­vet foglalkoztat egyszerre, így aztán az történik, hogy az igazságát kereső állampolgár hibájából válik tengeri kígyóvá egy-egy vgy. A bürokráciának, a pár­huzamos ügyintézésnek riasztó eseteit sorolhat­nánk fel. Elégedjünk meg csak például annak a rö­vid járdának az esetével, amelynek egyszerre négy gazdája is volt. A tervező intézet, egy magasépítési vállalat, mint generálkivi­telező, egy útépítő válla­lat, mint alvállalkozó és végül természetesen egy tanácsi beruházási válla­lat, mint beruházó. S mi­közben a járda nem épült, készültek az iratok, az akták, a jegyzőkönyvek mind a négy vállalat író asztalainál. Mégpedig vál­lalatonként nemcsak egy­nél, hanem többnél is, mivel hogy ott több osz­tály van, s az ügy mun­kát adott a tervosztály­nak, az ellenőrzési osz­tálynak, a jogügyi osz­tálynak, a titkárságnak, s még a jó ég tudja, ki mindenkinek. Másik példa egy falusi KISZ-titkámak a pana­sza. KISZ-bál szervezésé­be kezdett. Azt hitte, ez egyszerű dolog. Amíg azonban a különböző en­gedélyeket, hozzájáruláso­kat megszerezte — hiszen kell hozzá engedély a tűzoltóságtól, a rendőrség­től, a tanács két osztályá­tól stb. — elment a kedve az egész táncmulatságtól, ■— úgy megtáneoltatták. Vajon nem lehetne mindezt egyszerűbben, párhuzamosság nélkül? Bizonyára lehetne, hiszen a hivatalok dolgozóinak sem érdekük, hogy f e- leslegesen dolgozza­nak. Az előbbi példához térve vissza: elég bosszú­ságot okoz a községi ta­nácsoknál dolgozók szá­mára, hogy négyféle nyil­vántartást kell vezetniük: „a műsoros táncmulatsá- tok engedélyeit*, ya, mű­sor nélkülieket”, a „belé­pés táncmulatságokat” és a „belépő nélkülieket” kü- lön-külön nyilvántartás­ban kell vezetniük. Esztendők óta elszánt harc folyik a bürokrácia, s ennek egyik válfaja, a párhuzamos ügyintézés, a felesleges irka-firka el­len. Ennek a harcnak van bizonyos eredménye, de igen kevés. Ismételjük: o feles­leges papír ellen eme­lünk szót, hiszen bonyo­lult közigazgatási és egyéb problémákat felvető éle­tünkben nem létezhetünk okmányok, nyilvántartá­sok statisztikák nélkül. Azt bizonygatni sem kell, hogy az emberek pana­szait — még ha több fó­rumot is megjárt az ügy — ki kell vizsgálni va­lamilyen pártatlan szerv­nek, nehogy törvénytele­nül, jogtalanul szenved­jen hátrányt bárki is. De vajon nem tudnánk-e megoldani, hogy ez egy szerv legyen, amely valóban képes időt és energiát fordítani erre a munkára, s nem több, amelynek emberei — ép­pen azért, mert a sok párhuzamosság miatt tor­lódik a munkájuk — csak sebtében tudnak foglal­kozni a dologgal? S szükség van okmányokra, statisztikákra, nyilvántar­tásokra is. De nem vitás, hogy nem szükséges va­lamennyi, amit mostaná­ban vezetni kénytelenek a hivatalok, a vállalatok. Rostálás nem árt majd, s bizonyára hamarosan meg is történik ez. Hiszen az új gazdasági mecha­nizmus körüli vitában sok szó esik a követelmények­nek jobban megfelelő munkastílusról. Arról a követelményről, hogy a sok papírt felváltsa a több felelősség, a párhu­zamos ügyintézést pedig az érdemi, a felelősséget vállaló, az ügyet valóban elintéző, nyugvópontra vi­vő döntés. Addig is, amíg különbö­ző központi intézkedések segítséget adnak a prob­lémák megszüntetéséhez, kí-ki a maga területén rugalmasabban, körülte­kintőbben, bátrabban dol­gozva sok felesleges mun­kától kímélheti meg ön­magát, s a — társadalmat is. Persze csak akkor, ha a rendeletek szeli em é t, nemcsak a b etüj ét né­zi. Elrettentő például idézzük azt a jogászt, aki két forint negyven fillér behajtásáért pert indított vállalata egyik ügyfele el­len. A jogász azt mondta: „Tudom én, hogy többe kerül a leves mint a hús, de rám senki ne mondja, hogy nem szívügyem a vállalat pénze. Különben is a pereskedést az állam fizeti, papír van, gépíró van, bíróságok vannak, miért ne dolgozzanak?” Ügy hisszük, most már valamennyien értjük, mi­ről van szó. Mi se pa­zaroljuk tovább felesle­gesen a papírt... A legfrissebb jelentés szerint március 7-8 között tetőzik a Tisza Szolnoknál A korábbi jelentések február végére jelezték a Tisza tetőzését Szolnoknál. A Középtiszavidéki Vízügyi Igazgatóság tegnapi tájé­koztatása szerint azonban a tetőzés eltolódott. Kar- czagi Gábor főmérnök, a védelemvezető helyettese ezzel kapcsolatban a kö­vetkezőket mondotta: — A rendelkezésünkre álló adatok szerint február­ban 750 centimétert meg­haladó vízszintet 1888 óta nem észleltek a Tiszán. — Ezt a rekordot most meg­döntöttük. Tegnap 10 óra­kor 836 centimétert mér­tek Szolnoknál. De ez még nem a tetőzés, ugyanis a Bodrog és a Tisza felső szakaszának újabb árhul­láma az előrejelzés szerint március 7-e, 8-a körül éri el Szolnokot, a vízszint 860 centiméter körül várható. — Igazgatóságunk terü­letén 842 kilométeren, — vagyis az összes védvona­lon készültséget tartunk. A Zagyván és Tárnán le­vonult az árhullám, Szász­bereknél a tetőzés óta 40 centiméteres az apadás. így február 28-tól I. fokú ve­' delrri készültséget tártunk A többi védvonalon a III. fokú készültség van érvény­ben. — Az utóbbi napokban Tiszaszöllős, Nagykörű, Kő­telek. Tiszapüspöki vona­lán folytattunk fokozottabb védekezést az erős hullám­verés miatt. Védelmi mun­kánk súlypontja továbbra is a hullámverés elleni védekezés, valamint az esetleges átázás megfigye­lése. Az igazgatóság állo­mányi létszáma teljes egé­szében a védekezésnél dol­gozik, emellett közerők fog­lalkoztatása is szükséges. Február 27-én például az Két héttel ezelőtt a me­gyei tanács végrehajtó bi­zottsága Jászberényben tartott ülésén a jászberényi árvíznél 1900 igazgatósági dolgozó és 190 közerő vé­dekezett, a belvíznél 110Í) dolgozónk tevékenykedett, a víz leeresztésében a me­zőgazdasági üzemek, tsz- tagok közül száznyolcva­nán segítettek. Továbbra is szükséges, hogy a helyi tanácsok által megszerve­zett közerők igényein^ sze­rint vegyenek részt. a vét dekezésben. járás kereskedelmi hálóza­tának helyzetéről tárgyalt. Az ülésen határozatot hoz­tak; a járási tanács szak­' agép dolgozik az árvízvé­delmi vonalakon, Mezőtú­ron, és Szolnokon igazga­tóságunk géptelepénél pad­ira, építése, a folyamtelep- r.él pedig gátépítés folyik. — Igazgatóságunk terü­letén a törökszentmiklósi belvízvédelmi szakaszon I. fokú, a többin III- fokú készültséget tartunk. A vízzel borított terület feb­ruár 27-én 47 176 hold volt, egy nap alatt 2800 holddal csökkent a vízborítás. Dol­gozik a 35 stabil szivattyú- telep. a 62 szállítható szí- vittyú, s az idegen szer­vek áltat üzemeltetett hor­dozható 44 szivattyú. Bel­vízvédekezésen igazgatósá­gunk állományából tegnap 1141 ember dolgozott, a víz leeresztésével pedig 177 mezőgazdasági dolgozó fog­lalkozott, igazgatási szervei, valamint a MÉSZÖV együttesen vizs­gálja felül: hogyan lehetne a jelenlegi ellátási problé­mákat megoldani, és a meg­oldásra tegyék meg a szük­séges intézkedéseket. Ne legyen ellátatlan körzet - Szervezzék meg az áruk házhoz szállítását - A helyi boltokban is árulják a ktsz-ek termékeit 4 kereskedelmi hálósat fejlesztéséről, az áruellátás tarifáséról tárgyalt a jászberényi járási tanács — Jelenleg 26 földmun­Megfelelő előkészület után tegnap a járási tanács napi­rendre tűzte a lakosság megfelelő áruellátásával kapcsolatos tennivalókat. A járási tanács vb az MSZMP járási végrehajtó bizottságá­val, a MÉSZÖV és a föld­művesszövetkezetek járási központjának képviselőivel előzetesen megbeszélt irány­elv tervezetet terjesztett ejp a harmadik ötéves terv ke­reskedelmi hálózat fejlesz­tésére. Az irányelv tervezetben a végrehajtó bizottság tá­jékoztatta a tanácsülést a jelenlegi helyzetről: Annak ellenére, hogy Jászapátiban szolgáltató kombinátot, a járásban 38 önkiszolgáló és önkiválasztó egységet. .4 községben kölcsönző boltot, eszpresszókat építettek, a lakosság igényeit nem tud­ják kielégíteni. A járás 43 alapvető ellátási körzete kö­zül kilencben nincs üzlet, a községek peremrészein la­kóknak kilométereket kell gyalogolniok, míg boltot ér­nek. Több helyen hiányzik a tejbolt, nincs zöldség­gyümölcs árusítás. A járásban 112 élelmi­szer, 20 ruházati, 47 vegyes- iparcikk, 67 vendéglőipari egység, 4 kölcsönző bolt és 1 szolgáltató kombinát áll a lakosság rendelkezésére. Ez kevés. Különösen kevés, ha azt is hozzá tesszük, hogy az egységek eladó-, valamint rakterülete kicsi, sőt 76 egységben egyáltalán nincs raktár. Súlyosbítja a helyzetet a már említett 9 ellátatlan körzet, amely több mint tízezer embert érint. Éppen ezért az irány­elv tervezetben az ellátat­lan körzetek megszünteté­sét, az egységek további korszerűsítését, a szakember A kisújszállási Faipari Vállalat bemutatta az Artexnek 1966. évi mintakollekcióját (Folytatás a 2. oldalamé

Next

/
Oldalképek
Tartalom