Szolnok Megyei Néplap, 1966. február (17. évfolyam, 26-49. szám)

1966-02-01 / 26. szám

VHáq proletár'ai egyesüljetek! SZOLNOK MEEYfl |,a megyei pártbizottság es a megyei TANArc 1 *B|* MtŰSSSSSÍIm XVII. évfolyam, 26. sa4m, Ara SO fillér 1966. február L, kedd. Növekedett a felhalmozás aránya a megye közös gazdaságaiban Ülésezett a megyei termelőszövetkezeti tanács Mától lépnek életbe a húsfélék, a tej­termékek és egyes ruházati cikkek új fogyasztói árai As ezévi népgazdasági tervvel kapcsolatosan bo> zott ár- és bérpolitikai, val amint szociális jellegű in­tézkedésekre vonatkozó kormányhatározat végrehajtá­saként február 1-tól egyes állati eredetű élelmiszerek fogyasztói ára emelkedik, ugyanakkor a sertészsír és a szalonnafélék, valamint egyes textiláruk és ruházati cikkek fogyasztói ára esők ken. Az áremelésekre és az árleszállításokra vonat­kozó intézkedések megjelentek a* Országos Árhivatal hivatalos lapjában. A Belkereskedelmi Minisztérium kiadta a megváltozott árak jegyzékét, valamint a ven­déglátóipari árak új szabályozásáról szóló miniszteri utasítást. A húst, húskészítményeket, tejtermékeket árusító boltokban mindenütt kifüggesztik az árjegyzéket, — amelyeken a változással érintett főbb éWmldkkek új ára megtalálható. A SZOT elnökségének ülése Tegnap Szolnokon, a me­gyei tanács kis tanácster­mében ülésezett a termelő­szövetkezeti tanács. A me­gyei tanács vb elnökhelyet­tese Nyíri Béla, a tsz-tanács elnöke bevezető előadásá­ban a megye közös gazda­ságainak elmúlt évi mun­kájáról, a termelőszövetke­zeti tanács idei feladatai­ról, tennivalóiról, valamint az Országos Termelőszövet­kezeti Tanács legutóbbi üléséről számolt be. A második ötéves terv­ben a Szolnok megyei kö­zös gazdaságok tovább erő­södtek, koncentrálódtak. — Amíg 1960-ban 237 szövet­kezet működött megyénk­ben, ebben az évben 137 termelőszövetkezet készít tervet. örvendetes, hogy nemcsak területileg növe­kedtek a szövetkezetek, ha­nem lényegesen nőtt a ter­melési értékük is. Az utóbbi három évben foko­zatosan növekedett a gaz­dálkodási eredményből a felhalmozás 1963-ban a gazdálkodási eredmény 32.7, 1964-ben 27.3, 1965-ben pe­dig több mint 30 százalé­kát halmozták fel a közös gazdaságok a megyében. Ez jobb az országos átlagnál. Fokozatosan emelkedett az egy tagra eső évi jövede­lem is. A termelőszövetke­zetekben 1960-ban 10 891 forint jutott egy dolgozó tagra, az idei zárszámadá­sok tanúsága szerint pedig 15 000 forint. Nyíri Béla hangsúlyozta, hogy a második ötéves terv­ben a növénytermesztésben elért eredmények kimagas­lóak Bizonyítja ezt az is, hogy a megye szövetkeze­teiben 24 százalékkal nőtt a búza átlagtermése, 31 százalékkal a cukorrépáé. Sajnos a rizs, a burgonya és a lucerna termesztésé­ben viss- .esés tapasztal­ható. A 14.7 mázsás hol­danként! lucemaszéna átlag fokozatosan visszaesett 13.9 mázsára. Tehát ebben az évben és az elkövetkezendő időszakban a megye nö­vénytermesztésében legfon­tosabb feladat a lucerna, a kukorica és a rizs ter­mésátlagának növelése. Az előadó a továbbiak­ban az állattenyésztés hely­zetét elemezte. Elmondot­ta, hogy minden 100 ka- tasztrális szántóra 17.3 szá­mosállat jut. Ez nem rossz A nagyüzemi feltételek hiánya és az állandóan visszatérő takarmányprob­léma azonban az állatte­nyésztés további fejlődését nagymértékben akadályozza. A munkaerő ellátottság is figyelmet érdemel. Nyil­vánvaló, hogy azokban a szövetkezetekben kell a műszaki fejlesztést sürgetni, ahol a munkaerő ellátott­ság Is jobban megköveteli ezt. Az elmúlt évben annak ellenére, hogy árvíz-, bel­víz okozott károkat a me­gyében, s többek között 32 ezer hold nem termett semmit, mégis Igen magas termésátlagok születtek — Például kenyérgabonából 13.5, őszi árpából 14.8, cu­korrépából mintegy 185, kukoricából pedig 174 (má­jusi morzsolt) takarítottak be tanácsi szektorban hol­danként. Az elemi károk inkább a gyengén gazdál­kodó szövetkezetekben okoz­tak nagyobb terméskiesést. Míg az 1964-es esztendőt két szövetkezet zárta mérleg­hiánnyal, az 1965-ös év jó­val több gazdaságban hozott mérleghiányt A hozzászólások során Csepesz Imre, a cserke- szöúői Magyar—Román Ba­rátság Tsz elnöke javasolta, hogy a termelőszövetkeze­tek középkáderei képzésé­vel megyei szinten foglal­kozni kellene. Bódi Imre, a tiszaföldvári Lenin Tsz elnöke hangsúlyozta, hogy a szövetkezetek szervezeti felépítését tovább kell Ja­vítani, mert ez az egyik alapja a még jövedelme­zőbb gazdálkodásnak. Az új termeléstechnikai módszerek tovább terjedése a vezetéstől Is függ. Ez minden szövetkezetnek ér­deke, s ezért a jövőben több gondot fordítanak rá. Suba István, a mezőtúri A szolnoki Vasipari Vál­lalat akkumulátor javító üzeme jelenleg két megyé­nek is dolgozik. Elhelye­zése azonban nem felei meg a munkavédelmi kö­vetelményeknek. a munká­sok egészségükre ártalmas környezetben kénytelenek meglenni. A megyed ta­nács ipari osztálya é6 a vállalat közös erővel fel­mérte a lehetőségeket ab­ból a célból, hogy változ­tasson a helyzeten. így lesz a javítás mellett lemezgyártás is Két megoldás kínálko­zott: vagy helyben fejlesz­tik a szolnoki üzemrészt, vagy máshová telepítik. Az első változat megvalósítá­sához mintegy másfél mil­lió forintra lett volna szükség. Az amúgy is szű­kös szolnoki telephelyen csak emeletráépítésre es­hetne a választás. Megálla­pították, hogy ez nem gazdaságos, ezenkívül naég mindig belterületen ma­radna az üzem. A döntő érv, aminek alapján ezt a2 elképzelést elvetették az volt: hogy az akkumulá­torlemezek beszerzése ten- port útján történik, holott hazai gyártásra is Tan Vörös Október Tsz elnöke felvetette, hogy most a szö­vetkezetek nagyobb önálló­ságának korában igen lé­nyeges a vezetők tájéko­zottsága, rugalmassága. So­kan megszokták és szívesen is vették korábban, hogy a tanács megszabja mit, hogyan csináljanak. Ez most elmarad. Ez egyben azt is jelenti, hogy vége az ilyen fajta „kényelmességnek”. — Felhívta a figyelmet a szö­vetkezetek középirányítói­nak anyagi és erkölcsi meg­becsülésére. Kurtára Jó­zsef, a karcagi November 7 Tsz elnöke a megfontoltabb és jobb szakemberképzésre hívta fél a termelőszövet­kezeti tanács figyelmét. A tanácskozás további részében dr. Szigethy Lehel jogügyi főelőadó a terme­lőszövetkezetek jogvédelmé­nek alakulásáról és az 1965- ös évben elért eredmények­ről beszélt. Megállapította, hogy megyénkben bevált a szövetkezetek jogképvisele­tének megszervezése, afnely mentes munden sa Dión tói. költeni kell, akkor a javí­tás és lemezgyártás ügyé' egyszerre célszerű megol­dani. Kapóra jött, hogy a szászberek! gépállomás épületei az átszervezés után gazdátlanul maradtak. A megyei tanács ipari osztá­lyának javaslatára, kérésé­re a Földművelésügyi Mi­nisztérium hozzájárult ah­hoz, hogy a Vasipari Vál­lalat megkaphassa a volt gépállomást. Egyszóval oda költözik a javító üzem és ott kezdődik meg majd az akkumulátorlemezek gyár­tása is. Az épületek átalakításához, felszereléséhez 2—2.5 mil­lió forint kell. P Évente 20 millió forintot termel Pontosan ennyi termelési értékre számíthatunk a le­mezgyártásból, nem be­szélve arról a deviza kü- lönbözetrő], ámelyet meg­takarítanak, hiszen keve­sebb lemezt kell az ország­nak külföldről behozni. — Természetesen a javító részleg termelését sem sza­bad figyelmen kívül hagy­ni. Az új telephely építési réssé befejeződött. Jelenleg a lemezgyártó üzemrész fű­tés szerelésén dolgoznak, majd a technológiai szere­lés is megkezdődik. A be- riurtisisihii s Túl Isi at hé­Két nyomvonalon járhatók a fő- közlekedési utak Hétfőn valamennyi főút­vonalon már két nyomvo­nalon közlekedhettek a gépjárművek. Tovább foly­tatták a mellékvonalakon is az áttörések szélesítését A KPM közúti főigazga­tóság utasította az útügyi szolgálatot, hogy minde­nütt azonnal lássanak hoz­zá az átereszek, hídnyüá- sok tisztításához, s a fő­útvonalak mentén a hóval befutott vízlevezető árkokat is sürgősen tisztítsák meg. A másik nagy feladat ezekben a napokban az utak szórása. A gyakori dara és ködszitálás, ködlecsapódás miatt nagyon síkosak az utak. A KPM közúti fő- igazgatóság felhívja a gép- járművezetőket, hogy na­gyon óvatosan vezessenek. 4 Hold felé halad a Inna—9 A Szovjetunió felbocsátot­ta a Luna—9 automata űr­állomást. Az űrállomás a megadotthoz közeli pályán a Hold felé halad. zilag, saját gyáregységei­ben készítteti el. A javító részleg lényegé­ben elkészült, még a belső elektromos szerelés van hátra. A transzformátor ál­lomás üzemképes, csak be kell kötni a hálózatba. — Egyszóval alig két hónap múlva kezdődhet a költöz­ködés. Hetven embernek munkát kínálnak A megyei tanács ipari osztályán kapott imformá- ció szerint a javító üzem­részben áprilisban, míg a lemezgyártó részlegben má­jusban termelnek. A költözködés a dolgo­zókat nem érinti hátrányo­sam, hiszen legtöbben Űj- szászon laknak, Szászbe­rekre átjárniuk nem meg­erőltető. Ma mintegy hu­szonöt embert foglalkoz­tatnak a szolnoki javító­egységben, Szászberekén azonban még hetvenen Jut­hatnak munkához, hiszen a lemezgyártásnál szükség lesz rájuk. A vállalat azt szeretné, ha elsősorban a helyiek je­lentkeznének felvételre, ez azonban nem jelenti azt, hogy a környező falukból nem lehet próbálkozni. Áprilisban tehát beköltö­zik Szászberekbe az ipar, korszerű, a dolgozók egész­ségét védő környezetben kezdődhet meg a termelés •*f —* ASZÓT elnöksége, a for­radalmi munkás-paraszt kormány határozata alap­ján, hétfőn foglalkozott a február 1-ével bevezetésre kerülő ár-, bér- és szociál­politikai intézkedések vég­rehajtásának tapasztalatai­val. — Ennek alapján: a SZOT elnöksége felkéri a forradalmi munkás-paraszt kormányt, hogy hívja fel az illetékes állami szervek figyelmét a következőkre: — Az állami szervek az ármódosításokat a rende­letben foglaltaknak megfe­lelően hajtsák végre. A szabadpiaci árak alakulá­sának befolyásolása érde­kében helyes áruterítéssel biztosítsák, hogy a lakosság igényelt minden cikkféle­ségből ki lehessen elégíte­ni. Biztosítsák, hogy az árleszállítással érintett cik­kekből hiány ne keletkez­zék. Gondoskodjanak arról, hogy az árleszállítás köré­be bevont áruféleségekből a kereskedelem igényeinek és a lakosság szükségletei­nek megfelelő mennyiségű, minőségű és választékú ter­mék álljon rendelkezésre. Különösen vonatkozik ez az olyan alapvető szükség­leteket kielégítő cikkekre, amelyek elsősorban az ala- csonvkeresetű családokat érintik. — Az irányító gazdasági szervek tegyenek megfele­lő intézkedéseket annak érdekében, hogy a vállala­tok a keresletnek megfe­lelően továbbra is gyártsa­nak olcsóbb, a választék­nak megfelelő árufélesége­ket. — A tanácsok biztosít­sák. hogy a szolgáltatások jobban alkalmazkodjanak az igényekhez és jobban elégítsék ki a lakosság ez- íránvú szükségleteit. Intéz­kedjenek. hogy a végzett szolgáltatások vállalási ide­ié csökkenjen, a munka minősége javuljon a törvé­nyes szolgáltatási dijak be­tartása mellett. — A Pénzügyminiszté­rium, a Központi Népi El­lenőrzési Bizottság, a taná­csi szervek, a KIOSZ az eddiginél fokomét*hban el­lenőrizzék a kisiparosok te­vékenységét. Gondoskodja­nak az érvényes szolgálta­tói dijak kifüggesztéséről és betartásáról. Tegyenek meg mindent annak érde­kében, hogy a megemelt adót a fogyasztókra ne Lehessen áthárítani. A SZOT elnöksége java­solja a forradalmi munkás­paraszt kormánynak, hogy az érintett állami szerveket a fentiekről, az ár- és bér- politikai intézkedések vég­rehajtásáról 1966. első ne­gyedévében számoltassa be. A szakszervezetek azár-, bér- és szociálpolitikai kér­désekkel továbbra is szer-, vezetten, megkülönböztetett módon foglalkozzanak, sze­rezzenek érvényt különö­sen az árpolitikai kérdé­seknél annak, hogy csak azon cikkeknél és olyan mértékben kerüljön sor ár­változtatásra, ahogy azt a központi rendelkezések sza­bályozzák. A leghatározot­tabban lépjenek felaz il­letékes állami szervekkel együttesen azon törekvé­sek ellen, amelyek akár nyílt, akár burkolt áreme­lés formájában a vásárlók megkárosítását eredmé­nyeznék. A SZOT elnöksége fel­kéri a társadalmi ellen­őrök, mintegy 15 000 fős táborát. hogy ugyanúgy mint idáig, továbbra is mindent tegyenek meg an­nak érdekében, hogy a kormánv határozata az elő­írtaknak megfelelően ke­rüljön végrehajtásra. Dol­gozótársaik. a fogyasztók millióinak érdekében aka­dályozzanak meg minden esetleges visszaélést. Segít­sék a kereskedelmi dolgo­zókat is feladataik megva­lósításában. A szakszerve­zetek gondoskodianak ar­ról, hogy a feladatokról a társadalmi ellenőrök, aktí­vák megfelelően tájékoz­tatva legvenek. Az általuk feltárt hiányosságok meg­oldásához nyújtsanak segít­séget. Intézkedjenek az ál­lami szerveknél a hibák megszüntetése érdekében. Budapest. 1966 január 31. A SZOT Elnöksége Áprilisban működését Szászberken az akkumulátor \

Next

/
Oldalképek
Tartalom