Szolnok Megyei Néplap, 1964. december (15. évfolyam, 281-305. szám)

1964-12-06 / 286. szám

1VM. december i. SZOLNOK MEGYEI NÉPLAt n Készül a csempe A BUDA! VÁRBA Régen volt, amikor a kis Rusóy Pista elszegődött a romhányi cserépkályha- gyárba tanulónak. Aztán Karcagra került Székely Szűcs Sándor kályhásmes­ter uramhoz segédnek. Az öreg nyugdíjba ment, a mesterséget igazi ráter­mettséggel Rusóy István, a népművészet mestere foly­tatja. Ugye, milyen egyszerű így leírni egy életutat? Vé­gigcsinálni azonban nehéz. Amikor harmadmagával megalakította Karcagon az Agyagipari Cserépkályha- készítő Háziipari Szövetke­zetei, nem gondolta, hogy tizenkét év múlva nevüket az egész országban ismerik, hogy több mint hetvenen dolgoznak majd. hogy évi termelésük értéke eléri a három és félmillió forintot, s hogy ezer-ezerkétszáz kályhát tudnak készíteni. Ö, személy szerint, an­nak örül, hogy akkor, 1954- ben elvállalta a matyó szö­vetkezet cserépkályháinak készítését. Miért? — Miniszterek jöttek oda látogatóba, külföldi vendé­gekkel együtt. Nézték, ahogy raktam másodma- gammal a kályhát és meg­kérdezték, hová valósiak vagyunk, mivel foglaltco- zunk. Javasolták: készít­sünk nér'es kályhákat. Gondolkodtunk rajta és ne­kifogtunk. Ma ketten va­gyunk népművészek a szö­vetkezetben. Tóth Kálmán és én. — Fel lehet-e sorolni, hol melegít már az országban ilyenkor, télidőben karcagi cserépkályha? Az ország különböző városaiban melegít a karcagi cserépkályha — Az egy kicsit nehéz — mond ,a nevetve. S hogy még jobban menjen a gon­dolkodás, feljebb tolja a fején a kék svájcisapkát, úgy magyarázza: — Csinál­tunk egy szép kandallót Pestre, az Ördögorom csár­dába. Nem tudja, hol van? Pedig jó kis hely az. — Aztán? — A gödöllői Zöldházba, igen, a vadászkastélyba is készítettünk egyet Minden csempét egy-egy erdei vad képe díszít. Itt van ni, néz­ze csak! Eltettem egyet em­lékül. Küldtünk mi kályna- csempét aztán Debrecenbe, Sopronba, Győrbe... — Hallottam, hogy most igazán szíve szerinti meg­bízatást kapott. Láttak-e már ragyogni kék borostvánt? Milyen tiszta kék, és milyen csillo­gó! Ehhez hasonlíthatom Rusóy István szemét, aho­gyan új munkájáról beszél. — Boros Mária népraj­zosnak készítettünk a laká­sába egy szép szemeská'y- hát. Ahogy dolgozunk, oda­jött Feuer Istvánná, a Tör­ténelmi Múzeum munkatár­sa. Nézte, hogy rakjuk a kályhát, aztán beszélget­tünk. Beszéd közben meg­kérdezte, volna-e kedvem szétnézni náluk, mert ők is igen érdekes és értékes munkával tudnának meg­bízni. — És? — Elmentem. Mátyás ko­rabeli csempéket mutatott. A budai vár restaurálásá­hoz van szükségük Mátyás korabeli csempékre. Míg né­zegettem, arra gondoltam, de jó lenne, ha tényleg kapnák én is ilyen megbí­zatást — Sikerült: Bíráló bizottság előtt a mintapéldány — Igen. Apró darabokból volt összerakva az eredeti példány, de még így is hiá­nyos volt. Úgy hoztam fu­ra. mint a hímestojást. Még külön táskát is vettem hozzá. Aztán elkészült a mintapéldány. Ez az! A budai várat ábrázoló zöld csempét tett elém. Igazán csodálatos. Olyan, mint az eredeti! — Hogy csinálta? — Először gipszbe farag­tam, aztán elkészítettem a matricát és csak azután jö­hetett az anyagot formál­ni... Munka közben jöttem rá: nem mindegy, hogyan szikkasztjuk. Ha gyorsan, szétszakadozik és lehet kez­deni élőiről. Ezt a csem­pét már elfogadta a bíráló bizottság. Amit most készí­tettem el, ezt a másik faj­tát... — elém tett egy góti­kus áttört mintával készí­tett csempét —. ezt most ■viszem a bizottság elé. Ügy tudom, a néprajzosok azon tanakodnak, milyen formá­ja legyen a kályhának, mert nem mindegy ám az. — Mennyit dolgozott ezen a két csempén, míg elké­szült? —- Körülbelül négyszáz Most már lehet majd sorozatban gyáriam. Úgy tudom, rajtam kívül még két budapesti iparművész kapott hasonló megbízatást. — És a színek? — Azokat természetesen ki kellett kísérletezni. Kö­rülbelül 35—40 színmintát csináltam, míg sikerült az eredetit megkapnom. Mos­tanában azon gondolkodom, csinálok magamnak otthon egy kis házi múzeumot. Van egy szobám, amit berende­zek. Kis kályhamodelleket, csempéket gyűjtők össze benne. Húsz-harminc év múlva legalább látják az unokáim, milyen is volt az a cserépkályha, amit mi ké­szítettünk. A fiú az apa nyomdokaiba lép — De hiszen a munkája évtizedekig, évszázadokig fennmarad majd a budai várban és máshol is. — Ez így igaz. Meg az­után a fiam, aki tőlem ta­nulta a mesterséget, csak megmutatja a gyerekeinek a szakmai fogásokat... De- ‘ hát a múzeum, az mégis ; más. Készül a csempe a budai I várba. S ha majd megnéz- 1 zük mi valamennyien a , vármúzeumot, megpillant­juk Mátyás király kályhá­ját, gondoljunk arra. ez egy karcagi mesterember — mestermunkája. V .V. A zene langyos hullámain Az utóbbi időben sokszor kifogásolja a közönség a szolnoki vendéglátóipari szórakozóhelyeken a zenét. Vagy tán már nem is ki­fogásolja? Megszokta, hogy olyan, amilyen? Szerdán este végigjártuk a fontosabb vendéglátóipari üzemeket és meghallgattuk a zenét, megfigyeltük a hangulatot. Ahoí zavarják a zenekart Először a Múzeum Étte­rembe mentünk. Éppen szünet volt, majd szalon­zenét, később tánczenét játszott a négytagú együt­tes. Felszerelésük: zongora, bőgő, dob, szakszofon, he­gedű, csörgő. Legtöbb szá­mukat jó ritmussal, szép összjátékkal adták elő. Nem tudtak azonban igazi han­gulatot teremteni. Ez azon­ban nem egészen rajtuk múlott. Ebben a vendéglő­ben nem mindig kérik csendre a hangos vendége­ket. Máskor egy fülig ka­lapos ember vonul végig a színen. Most meg egy bácsi töménytelen kolbászt húz elő a zsebéből. A zenekar A modíern f Nagyzási mánia régen és ma — Ha az emker nem ’ud diszimgva-ni — Szó no^on is gycgyLnaio a T?-nóaori A mai orvostudomány azt vallja, hogy a gyógyítás komplex folyamat, mely­ben a beteg személyisége is szerepet játszik. Az embe­rek különböző lelktolka- túak. A környezet behatá­saira másképpen reagálnak. Az elmebetegeknél — akik abnormális lelkialkatúak — a személyiség megismerése, jellemző jegyeinek feltárá­sa különösen nehéz. Pedig a „lélekbelátás”, a beteg megismerése elengedhetet­len gyógyításához. Ezt a sok türelmet, ala­pos körültekintést és jó kombinálóképességet kívá­nó munkát végzi dr. Sallai Lajos ideggyógyász, kórházi főorvos. Aki azt hiszi, hogy ő a Rockefeller A főorvos prakszisában a legkülönbözőbb esetek for­dulnak elő. A legáltaláno­sabb a nagyzási mánia. — Ezek az emberek más­nak képzelik magukat, mint akik valójában. És az az érdekességük, hogy nagy­zási hóbortjuk a társadalmi fejlődés adott szakaszának függvénye. Régebbi betege­im között többen grófnak, vagy hercegnek képzelték magukat. Napjainkban nem egy esetben mai politiku­sokhoz, államfőkhöz hason­lítják magukat. Hogy a társadalmi .válto­zás mennyiben érényesülaz elmebetegeknél, azt egy „klinikai” eset jól mutatja. A főorvos egyik nőbetege beszélgetésükkor leplezetlen büszkeséggel sorolta fel napjaink több kiemelkedő politikusát; mondván, hogy ő szoptatta őket gyerekko­rukban. A tv megjelenése egy újabb mániát alakított ki. Az ebben szenvedők azt vallják, hogy a bemon­dók, sőt a tv-ben előadást tartó egyes személyek ki­zárólag nekik beszélnek. Egész viselkedésüket ez az önkényes kisajátítás hatá­rozza meg. Természetesen az ilyen betegek gyógyítása is hosszabb időt kíván. Á om-e vsgy valóság? Az elmebetegek egy ré­szének lelkivilága a gyer­mekekéhez, hasonló. Ebből következik, hogy ál műk egy részét megtörténtnek véül.. — Egyik betegem azt ál­modta, hogy férje meg akarja ölni. Ezt az álmot meglörténendönek is tekin­tette, csak hosszabb inté­zeti kezeléssel sikerült le’ki egyensúlyát visszaállítani. Ennek a disztingválóképes- ségnek a hiánya azt ered­ményezi, hogy képes a be­teg olyan találkozóra el­menni, amit álmában be­szélt meg valakivel. És ha nem találja ott az illetőt ugyanúgy bosszankodik, mintha igazi csalódás érte volna. Az ember társas lény. A környezet nagymértékben befolyásolja a viselkedését. Az elmebetegek gyógyítása megkívánja, hogy az ideg- gyógyász ismerje környeze­tét is. Az egészséges lelki- alkatú család nagy segítsé­get nyújthat, különösen az utókezelés alkalmával. Rendkívül bonyolult, össze­tett az em??er lelkivilága Ebben a kusza hálózatban kell a pszichiáternek meg­találni a vezérfonalat. Mi­nél hamarabb megismer' a beteg egyéniségét, annál gyorsabban bekövetkezik a gyógyulás. És ez nemcsak a család hanem a társadalom érdeke is hiszen mindkettő visszavárja környezetéből kiszakadt tagját. Tóth László Mit mond a tudós a Föld forgásának lassulásáról Amint híre érkezett, — nemrég érdekes adatokat sikerült kiolvasni a Föld múltjára vonatkozólag a reges-régen elpusztult ko- rallok fennmaradt „élet­művéből”. A koraitok ugyanis — amint ezt a bio­lógusok megállapították — csak napsütésben dolgoz­nak, énítik szigeteiket, az éjszakát „átahisszák”, és ágas-bogas alkotásaikon ennek a szakaszos építke­zésnek a nyomai éppen úgy felismerhetők, mint az évgyűrűk a fákon. A koraitok „napi telje­sítményei” ugyanis elárul­ják, hogy egy-egy Időszak­ban naponta hosszabb vagy rövidebb ideig dolgoztak-e. tehát hosszabb vagy rövi­debb ideig tartott- e a napsütés, vagyis az épít­ménynek az a része tavasz- szal, nyáron, ősszel, vagy télen rakódott-e le. — A lerakodásokból tehát sza­bályszerű „naptár” állít­ható össze. Az újabbkori építkezéseken valóban pon­tosan meg is számolható az évi 365 lerakodás, a régeb­bi képződményeken viszont évente 370, sőt még régeb­ben 300 réteg figyelhető meg. Ez a megfigyelés újabb bizonyítéka annak, hogy a Föld forgása lassul Erre egyébként már régebben is következtettek abból, hogy a Nap- és Ho'dforyatkozá- sok látszólag mindig ko­rábban következnek be, mint ahogy előzetesen ki­számították. A lassúbbo­dás okát azonban még nem sikerült egyértelműlen tisz­tázni. Főleg kétféle ma­gyarázat van előtétben. Az egyik a Hold által okozott úgynevezett „dagálysúrló­dásra” vezeti vissza, a másik pedig a Föld tágu­lására. A lassúbbodás mértékét azonban már ismerik. — Tudják, hogy ez a „késés” naponta elenyésző uglan, az elmúlt kétezer év 730 000 napja alatt azonban együtt­véve több mint három órára nőtt. Mivel pedig a lassúbbodás mértéke a kamatos kamat módiára növekszik, napiatoktól szá­mítva 11 000 év alatt to­vábbi egész napot tesz majd ki. így akkor egy Holdfogyatkozás — amely­nek a „menetrendjét” a Föld forgásának lassúbbo­dása természetesen nem be­folyásolja — látszólag tel­jes 24 órával hamarabb következik majd be, mint amikor abban az eset­ben kellene, ha a Föld for­gásának sebessége változat­lan maradt volna. vár. Végre rákezdheti. Ek­kor meg egy szék össze­omlik a gyanútlan vendég alatt. — Hogy ezek nem tartoznak a tárgyhoz? Igaz. Éppen azért kellene kizárni ezeket a diszharmónikákat. Ahol o több - kevesebb Éppen szünetelt a zene, amikor a Tisza Szállóba érkeztünk is (hogy ne ismé­számokban is indokolatla­nul vontatott, az előadás­mód mélabús, mondhat­nánk úgyis, kissé unott Megtudjuk, hogy ez csak „kisegítő” zenekar. Heten­ként egyszer itt, egyszer a Múzeumban, egyszer a Bé­kében játszik. Egy rend­szeres helyettesítésnek nem szabad ennyire „csak” ki­segítésnek lennie! A vendég A Múzeum Étteremben teljünk sókat, előre meg­mondjuk, hogy így volt később a Nemzeti Éterem­ben és az Árkádban is). Húsz perc múlva elkezdte és huszonhárom percig ját­szott itt az öttagú zenekar. (?) Felszerelésük: zongora, villanyzongora, dob, pisz­ton, klarinét, szakszofon, csörgő. Többen vannak és bővebb a felszerelésük, mint a Múzeumban mégis, ha amazokét jónak mond­juk, az itteniek munkáját langyosnak kell minősíte­nünk. A trombitás egy percre sem vette ki a hangtompítót. Hosszabb ideig nem kellemes ez a nazális hang. A zongora túlságosan háttérbe szorult és játéka nem tudott a kommersz modor fölé emel­kedni. Tempo mutató? A Halászcsárdában egy cimbalom, három hegedű, egy bőgő és egy cselló a hattagú zenekar felszerelé­se. (A klarinét, a cigány­zene jellegzetes hangszere miért hiányzik?) A prímás tisztább hangvételű játéka és jó ritmusérzéke időnként a töbibeket is magával tud­ta ragadni, de ha ő pihent, valami régies, szecessziós előadásmód került előtérbe. Gyakori volt a dallamcson­kítás, a cigánymuzsika „szalonzenésítésének” ez a bántó formája. Máskor az időmérték „mulatós” szét- tagolását tapasztaltuk. Nem vagyunk ellensége a „mu­latós” tempónak, ha azt ízléssel, hangulatkeltőn és — dinamikusan csinálják. De ez langyos volt. ..Csak" kisegítés ? A Nemzeti Étteremben zongora, két hegedű és tan­góharmonika áll a zenekar rendelkezésére. A zongorát támaszkodásra használják, a harmonika pedig bevonul a cigányzenébe és az ope­rettbe. Tempójuk a lassú joggal elvárja, hogy min­den nap jó zenét kapjon. Ahol már nem is táncolnak rá „Hold világos éjszakén. Miről álmodik a lány?...” énekli a dobos az Árkád­ban a letűnt idők bájdús románcát. Néha olyan mély és zenétien, hogy meg se rezdül tőle a mikrofon membránja. A pedállal az ütemet lötyögtette. Egyszer megpergette a dobot a kézi verővel is. (Úgy hangzott, mint amikor Sándor Má­tyást a vesztőhelyre viszik.) A lány közben egészen másról álmodik. Szürke pulóverben van, vagy piros szvetterben, ezzel is jelez­ve, mennyire becsüli ezt a helyet. Másról álmodik, mint amit a zene mond, mert mást táncol. Maguk­nak táncolnak itt a párok, mindegyik mást, nem tö­rődve a zenével. Requ'em Zenéről álmodnak a lá­nyok a szolnoki vendéglátó- ipari szórakozóhelyeken. — Zenéről, igazi, jó szórakoz­tató zenéről. Kellemes, szé­pen zsongó szalonzenéről — de hol van az? Tánczené­ről — minthogy az sincs, hozzámondják a tánchoz. A dzsesszről meg ne is be­széljünk. Cigányzene? Most van éppen lemenőben... Természetes, hogy így nem lehet jó hangulatot te­remteni, a szórakozni vá­gyó közönség csak saját társasága hangulatát élvez­heti. Pedig a vendéglátóipar­nak nemcsak ételt és italt kell adnia, de arról is gon­doskodnia kell, hogy a ven­dég jól érezze magát egye­dül is, a maga társaságá­ban is, és érezze azt a jó közhangulatot is, amit a figyelmes kiszolgálás és a jó zene megteremt. Ha volt is jó a zene, most kihalóban van a szol­noki vendéglátóiparban. De él és virul az, aminek a jó zene életbentartását kel­lene szolgálnia. A zenei felár. Lórin ez Lóráar

Next

/
Oldalképek
Tartalom