Szolnok Megyei Néplap, 1964. augusztus (15. évfolyam, 179-203. szám)

1964-08-07 / 184. szám

If64. augusztus 7, SZOLNOK KEGYEI NÉPLAP 5 Fiatat lányokat nézek, most az egyszer nem féifi-szemmel, vagy ha tet­szik, mondják rám. hogy mégis úgy, mert azt né­zem, milyen szeg a termetük, jócombú, erős lábú és karú gyerekek. Most éppen ilyenek járnak itt, amikor másik szememmel az öregasszony vergődé­sét nézem. Két botra támaszkodik, de így sem tud az osz­loptól elszakadni, hogy a kijárathoz eljusson és taxit hívjon magának. Aztán fiúk is jönnek és férfiak, erős, fiatalem­berek — talán valami más betegséggel, mely nem töri meg úgy az embert, járkálnak itt a szolnoki SZTK-rendelöben. Senki. Várok, Állok, magam is bénán, vállam-törötten, jó volna már leülni valahol, de ezt meg kell vár­nom. Azt is hogy meddig tart. Azt is, hogy mikor jön. És ki jön. Egy fiatal lovag nyújtja karját a néninek? Vagy mégis egy lány, megszégyenítve a fiúkat? Egyik sem. Egy öreg ember segít, egy olyan öreg, akinek már maga az élet is súlyos. Elindul a két öreg. Sétáló, szép, idegen tulipá­nok közt tipegnek a kijárat felé 01) fagyasztó és tárolótér nélkül A nagyüzemi baromfine­velés gyors növekedését jelzi, hogy az 1960 és 1963 között kétszeresére növeke­dett felvásárlás az idén további 15 százalékkal emelkedett. A nagyüze­mekben, s kisebb részben a háztáji gazdaságokban szerződéssel lekötött ba­romfival egész évben za­vartalanul ki tudják elégí­teni mind a belföldi, mind pedig az exportigényeket. A bőséges készletek lehe­tővé tették, hogy az üzemi konyhák a piacinál olcsóbb kedvezményes áron jussa­nak baromfihúshoz. A hű­tő-. fagyasztó- és tárolótér hiány azonban még a bő­séges készletek mellett is okozhat, elsősorban vidé­ken, kisebb zavarokat. Sok sikert, tanár űr Kertes ház Karcagon, a csendes Jókai utcában. Barátságos-közvetlen fo­gadtatás. Dr. Szathmáry Sebestyén nyomban labora­tóriumába vezet. — Engedje meg. hogy ne szabályos kérdés-felelet in­terjút kérjek. Meséljen az életéről, munkájáról. — Jó. Legfeljebb közbe­szól, ha valamire kíváncsi Azt már tudtam, hogy párttag, s hogy szívesen te­vékenykedik a város köz­életében. * A laboratóriumom mára harmincas évek elején, Gyulán megvolt. Negyven­hattól itt folytattam. Nyug­díjas vagyok. Az emberi — főképpen ezeket — és az állati gombás megbetege­dések kórokozóit kutatom. Igen tekintélyes támogatást kapok az Egészségügyi Tu­dományos Tanácstól. A mikológia, a kórokozó gombákkal foglalkozó tudo­mány túlságosan elvont, nemigen foglalkoznak vele. És nincs mindenki által eb fogadott, egységes rendszer­tana. Ám gyakorlati jelen­tősége mind nagyobb az iparban, a mezőgazdaság­ban és az emberi, állati gyógyászatban is. Sajnos, itteni remetesé­gemben eléggé elszakadok a legújabb kutatásoktól. Pestről küldenének anya­got, csak — mondták — jelöljem meg, hogy mit ké­NÉGY EV UTÁN... Megkezdték a jászberényi fürdő műszaki átvételét A tisztaság fél egészség — vallották a jászberényi városi tanács vezetői, ami­kor elhatározták; a város tisztasági fürdőt kap. A kezdeti jó indulás bi­zakodással töltötte el a ve­zetőket és a lakosságot egy­aránt. A remények azon­ban gyorsan szertefoszlot­tak. A tervéket 1960-ban ké­szítették el az ÉM. Köz­épülettervező Vállalat mun­katársai. A tervezés látszó­lag jól és gyorsan haladt. 1961 márciusában már a kivitelező — az ÉM. Szol­nok megyei Állami Építő­ipari Vállalat — kapta a főszerepet. És ekkor kez­dődött a több mint nyolc­millió forintot igénylő be­j ÄJr^hJWöeT£s¥kj ÁLLÁS Mezőgazdasági Géo- iavító Vállalat — Szolnok — férfi se­gédmunkásokat vesz fel. — Fizetés meg­egyezés alaolán. Je­lentkezni lehet a munkaügyi osztá­lyon. A TISZAFÜRED— Kocsi Petőfi Tsz azonnali belénéssel kovácsot keres. Fi­zetés megegyezés szerint. Lakást ősz­szel biztosítunk. Je­lentkezéseket a Tsz .címére: Tiszafüred- fcJKócs. Rákóczi utca 31 sz. kérjük. ÉRTESÍTÉS. Szol­nok Városi Tanács VB Városgazdálko­dása férfi és női út­tisztító munkásokat vesz fel. Jelentkez­ni lehet: Szolnok. József Attila u. 89- sz. alatt reggel 7- től délután 5-ig. — Munkaruhát bizto­sít Inszeminátort nagv- létszámú szarvas- marha állományhoz állami gazdaság al­kalmazna. Lakást szükség szerint biz­tosít. Fizetés kol­lektív szerint „687” ieligére a budanes- ti Felszabadulás téri Megvár Hirdetőbe. . TÓSZEGI Gépál­lomás felvesz háló­zati villanyszerelő­let külszolgálatos- ként. KözDonti mű­helyébe esztergá­lyosokat és nagy gyakorlattal mező- gazdasági eéoszere- őket. Az E. M- Szobiok megyei Állami Edí- töiDari Vállalat fel­vételre keres azon­nali beléüésre kő­műves ács. vb. sze­relő. énületlakatos szakmunkásokat. — valamint kubikoso­kat. Jelentkezni le­het: Szolnok. Beloi­annisz út 14/a. — aunkaügvj osztó­műnk SZAKKÉPZETT fér­fi ánolót E 210 kulcs­számú fizetéssel. — szeütember 1-i be- lénéssel felveszünk. Jelentkezés: Járási Szociális Otthon. — Bánhalma. VÍZÜGYI Építő Vállalat — szolnoki Üzemelésvezetősége felvételre keres — dömper- és vontató vezetőket. Jelentke­zés: Szolnok. Vörös­hadsereg u. 5. Fel­vétel esetén útikölt­séget térítünk­A JÁNOSHIDA és Vidéke Körzeti Fmsz Igazgatósága a iászboldogházai 2- sz. vegyes-iparcikk boltjába szakképzett boltvezetőt keres. — Felvétel esetén úti­költséget térít- Fel­vétel helye: János- hida. — központi iroda. Felveszünk üzem­vezetői munkakör­ben iártas gépész­mérnököt. továbbá szerkesztőt 5 éves gyakorlattal, vala­mint elektro és mechanikus műsze­részeket. marós és lemezlakatos szak­munkásokat. Jelent­kezés: Finommecha­nikai Vállalat 2. számú Gyáregysége. — Törökszentmikós. Dózsa Gvörgv utca 17. Vidéken dolgozó helvi lakosok előnv- ben. ____________ G YAKORLOTT be­dolgozó varrónőket. — valamint szabás­varrás tanfol vamot végzetteket felvesz a Szolnoki Házi­ipari Termelőszö­vetkezet. Magyar ut­ca 14- szám. _____ A DAS-VETFI Könyvespolc és kombinált szekrény eladó. Szolnok. Kos­suth tér 10/a. IV. emelet 3< JÓ minőségű fával égetett mész kap­ható kismennviség- ben és vagontétel­ben mázsánként 110 Ft-os árban. Egri Petőfi” Tsz. tele- fon: 13-81/9._____ S INGER férfi var­rógép. mindent varr. 1400 Ft. Medveczkv. Jászapáti. Damia- nich u. 19._______ INGATLAN Kétlakásos ház. 2 szoba. 2 konyha és mellékhelyiséggel — életiáradékkal el­adó. Cserelakással beköltözhető. Szol­nok, Balassa B. u- 23. Érdeklődni: Ceg­léd. Kovács János. Irinvl u. 1. ELADÓ egv szoba konvhás ház 600 n- öl telekkel — fele szőlő 22 termő gyü­mölcsfával. 26 ezer­ért. Tiszaienő. Rá­kóczi u. 59/a. GÉPJÁRMŰ LOTTÓN nvert Ju- nak motorkerékpár nulla kilométerrel. — árkedvezménnyel eladó. Tószeg. vasútállomás lett. Kiss. mel­ELADÓ egv fekete Pannónia igényes­nek. Kiss József. Túrkeve, Gépjavító. SKODA Octavia Super 8000 km-rel eladó. — Hegrnan. Szolnok. Vöröscsil­lag u. 4/B. 5 épület. — Megtekinthető 18 órától ÜGYEK ELVESZETT - két héttel ezelőtt kis fekete puli. — .Bo­gáncs” névre hall­gat. Kérem a be­csületes megtalálót, vagy nyomraveze­tőt. iutalom ellené­ben adia le: Szol­nok. dr Vágó. Má­jus 1 út 37. ruházás kálváriája. Mint ahogy az már lenni szokott, hol anyaghiányra, hol pénzhiányra, hol más egyébre hivatkozva gyak­ran állt, de legalábbis von­tatottan haladt a munka. Pedig a lakosság nagyon várta az új fürdőt, mely a tervek szerint jónak és szépnek ígérkezett. A für­dő kútja hatszáz liter 450 fokos thermálvizet szolgál­tat percenként. Ezt hiva­tott hasznosítani a két thermálmedence. Ezenkívül 12 kád is van. A budapesti tervezőmér­nökök automatikus szellőz­tetést is beterveztek, amely az egészséget és az épület állagát lenne hivatva vé­delmezni. Segesdi Ferenc szobrászművész „Lány a bozótban” című ólomlemez­ből kalapált szobra az esz­tétikai igények kielégítésé­re szolgák Ezek a szép tervek, ha minden sikerül, most au­gusztusban megvalósulnak. A városi tanács vezetői szerint a kivitelezőn mú­lott, hogy az építkezés négy éve húzódik. Az építők sze­rint viszont a határidő eltolódásáért a tervező és a beruházó is hibás. A tervezők látszólag jó ter­veket készítettek. de az építkezés során számtalan módosításra került sor. Ezt a kivitelező vállalat iga­zolni tudja. Ugyanakkor a beruházó is hibázott any- nyiban, hogy a szükséges összeget nem tudja állan­dóan folyósítani. A fürdő épület műszaki átadása július 31-én kez­dődött meg. A hibás tervet mutatja, hogy az automa­tikus szellőztető berende­zés működésképtelen és, hogy a beruházónak mint­egy félmillió forintot kell fordítani még az utólagos munkálatokra. A kivitelező elismerte: a részlettervek tüzetesebb átvizsgálásával több hiba kiküszöbölhető lett volna. Ha gondosabb, pontosabb munkát végez­nek mind a tervezők, mind az építők már régen kész lehetne a fürdő. A jászberényiek most ismét reménykednek. Re­ménykednek abban, hogy a fedett uszoda építésénél nem követ, az illetékesek a tisztasági fürdőnél „meg­szokott” munkaütemet és tervszerűtlenséget. Tóth László rek. De itt van a bökkenő. A publikációk ismerete nél­kül hogyan válasszak? A külföldön megjelenő cik­keim honoráriumát nem ve­szem fel, hanem előfizetek más lapokra. Az 1957-ben megjelent Orvosi mycologia című könyvnek mintegy egyhar- madát írtam. Most készül a német és az orosz nyelvű kiadás. Szolnok megye területén a mikológiái laboratóriumi munkát végzem, a megyei bőr- és nemibeteggondozó intézet irányítása mellett. Egy asszisztensnő segít. Tu­dom, kissé korszerűtlen eszközökkel, szűkösen dol­gozom. * Az udvaron, látható ba­rátságban sétál egy gólya és egy tyúk. — Ezek az én háziálla­taim. A gólyát összeverték a gyerekek, valahol kint az árokban, A fiam hazahozta. Lába, szárnya törve volt. Meggyógyítottuk, de repül­ni ma sem bír. Kísérletez­tem is vele, nagyon össze­barátkoztunk. Esténként ko­pog az ajtómon, akkor fel­viszem az éjjeli szállására. Mindig megköszöni: kele­pek Igazán megkedveltem, bár sokat eszik, naponta tetemes mennyiségű mar­hahúst — Hát így élek. Ha egészségem lesz, még so­káig szeretnék dolgozni. — Sok sikert, tanár úr! (v. p.) ■■■ A Szolnok megyei Szesz-, Üdítőital és Műjéggyártó Vállalat szolnoki üdítőital tizemében a múlthéten át­álltak a három műszakra. Egy műszak alatt 5500 üveg citrom-, narancs-, szeder-, csipke- vagy málna­szörpöt készítenek. Képűn kön Czikó Józsefné a szörp cukorfokát állapítja meg Egységes szervezete* kap a társadalom­biztosítás A társadalombiztosítás szervezetének egységesíté­séről szóló legutóbbi álla­mi rendeletek, valamint a vonatkozó SZOT-szabályzal értelmében a Szakszervezeti Társadalombiztosítási Köz­pontnak és helyi szervei­nek, az Országos Nyugdíj- intézetnek, a Kisipari Szö­vetkezeti Kölcsönös Bizto­sító Intézetnek és helyi szerveinek, továbbá az új­ságírók szanatórium egye­sületének társadalombizto­sítási feladatait a jövőben egy intézmény, a SZOT társadalombiztosítási fő­iigazgatósága és annak ügy­viteli szervei látják el. Az SZTK-nak és helyi szerveinek feladatait au­gusztus 1-vel már átvette a SZOT társadalombiztosí­tási főigazgatósága, azokat az ügyeket, amelyeket ed­dig az SZTK intézett, a SZOT társadalombiztosítási főiigazgatósága látja el, az SZTK-alközpontok, illetőleg kirendeltségek teendőit pe­dig a társadalombiztosítási igazgatóságok, illetőleg ki- rendeltségek végzik. Az új társadalombiztosítási szer vek ugyanazon a helyen működnek, ahol eddig az SZTK, illetőleg helyi szer­vei működtek. Az Országos Nyugdíjinté­zet, a KSZKBI és az USZE társadalombiztosítási fel­adatait december 31-ig ve­szi át a SZOT társadalom- biztosítási főigazgatósága. Az átvétel napját a sajtó útján közük. Megnyílik a velencei camping Szombaton megnyitják a velencei campinget, ame­lyet a Fejér megyei Ide genforgalmd Hivatal lótesí tett. Egyébként Fejér me­gyében. a 7-es számú műú’ mentén, két új sátorozó helyet jelöltek ki. Az egyi­ket Polgárdi és Lepsén\ között, az úgynevezett kö­lesteleki erdőben, a Mókus bisztró közelében létesítik A másik sátorozóhely Pet- tendpusztán lesz. de itt csak a jövő év tavaszától verhetnek sátrat a turisták. Itíentelkede népművelési terv Besen i$ szögűn A községekben a műve­lődési terek elkészítésének időszakát éljük. Bár a terv nem csodaszer, hiszen vég­rehajtása során dől el, mennyire volt reális, még­is a gondosan elkészített, sokoldalú munkaterv rend­kívüli módon megkönnyí­ti a tényleges munkát. Besenyszögön egységes köz­ségi népművelési tervet állítottak össze. — Jó ez a terv, minde­nek előtt azért, mert el­készítését széleskörű köz­véleménykutatás előzte meg. A művelődési otthon társadalmi vezetőségének tagjai igen sok emberrel beszéltek, s a különböző tan­folyamok hallgatói is el­mondották: mi lenne a kívánságuk erre a nép­művelési évadra vonatko­zóan. Maga a munkaterv nem egy embernek, ha­nem széleskörű kollektí­vának a műve. Elkészítésé­ben szinte teljes számban resztvettek a tanács-, a párt- és tömegszervezeti vezetők, valamint a köz­ség értelmisége. És hogy ez nemcsak formális felso­rolás ml sem bizonyítja jobban, mint hogy a tö­megszervezetek kívánságai* a termelőszövetkezet gaz­dasági érdekei a legmesz- szebbmenően érvényesül­nek; Jó a terv azért is, mert a község jelenlegi gazda­sági helyzetéből indul ki. Figyelembe veszi a kedve­zőtlen talajviszonyokat, a község művelődésbeli el­maradottságát, a hagyo­mányokat. Az imeretter- jesztési és az öntevékeny művészeti munkát mind­ezeknek a tényezőknek gondos mérlegelésével ter­vezték meg. Megkönnyí­tette munkájukat a pontos felmérés az iskolai vég­zettségről, a lakosság fog­lalkozásbeli megoszlásáról; Az úgynevezett beseny- szögi kísérlet, azaz az ál­talános iskola és mezőgaz­dasági ^ szakmunkásképző kombinációjának második éves anyagának összeállí­tása például teljesen a község talajművelési és ál­lattenyésztési lehetőségei nek felmérésével történt; A tervezet 70 oldalrf terjed. Rendkívül pontos és igen sokoldalú. Csak av a kérdéses, hogy nem mé retezték-e túl helyenként7 Ennek eldöntése azonban már egy . másik időszak feladata lesz. A terv elkészítéséhez igen sok segítséget nyújtót" a járási tanács művelődési osztálya, amelynek mun­katársai tizennyolc község tapasztalata alapján voltak segítségére a beser.yszö- gieknek. Ügy gondoljuk, hogy a besenyszögi terv precizitásával, sokoldalú­ságával követendő példa lesz megyénk valamennyi községe számára; •— ht — A tökéletes karmester A Zeneműkiadó Vállalat gondozásában szeptember elején az üzletekbe kerül Fred Goldbeck: „A töké­letes karmester” című munkája; Ugyancsak rövi­desen megjelenik Ambrózy Ágostonnak Schumann ter­mékeny és tragikus életé­től írt „Világos pütanaf című regém«,

Next

/
Oldalképek
Tartalom