Szolnok Megyei Néplap, 1964. június (15. évfolyam, 127-151. szám)

1964-06-18 / 141. szám

6 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1964. Június 18. — AZ MHS SZOLNOK megyei elnöksége szom­bat, vasárnap, hétfőn osz­lop- és távolsági vezetési gyakorlatot tart százhúsz sorkötelesnek. A karcagi, törökszentmiklósi, kunszent­mártoni, szolnoki fiatalok a Balaton mellé utaznak le. — A SZOLNOKI Szig­ligeti Színház június 29-én, 20-án és július 1-én Buda­pesten vendégszerepei. A Vidám Színpadon mutatják be Shaw: Pygmalion című darabját. — A TERMELÉS ÉS A NÉPMŰVELÉS KAPCSO­LATA címmel Törökszent- miklóson a járási-városi tanács vb művelődésügyi osztálya és a népfront-bi­zottság vitát rendezett ked­den. A megnyitó előadást Csík József a járási tanács vb-elnökhelyettese tartotta. A vitát Borge György az eleiká Lenin Tsz elnöke nyitotta meg. A Népmű­velési Intézetből Bodnár István osztályvezető, a Mű­velődésügyi Minisztérium­ból dr. Csipkai László, a népművelési osztály veze­tője jelent meg. — JŰNIUS 16-ÁN 19.30 órakor Tiszabura belterüle­tén a Kossuth Lajos utca 463 sz. ház előtt Balok Sándor 30 éves gépkocsive­zető a termelőszövetkezet tulajdonában lévő teher­gépkocsival műszaki hiba következtében elütötte az előtte szabályosan közleke­dő Sike György 62 éves tsz-tagot, aki kórházba szállítás közben meghalt. A tiszaburai Lenin Terme­lőszövetkezet javító műhe­lyének vezetője, és a gép­kocsi vezető hibás a bal­eset miatt, mert a gépko­csi egy éve nem volt mű­szaki ellenőrzésen. — A SZOLNOK MEGYEI Építőipari Vállalat a hét elején adta át az újszászi szociális otthont, — A MŰVELŐDÉSÜGYI Minisztérium és az Orszá­gos Pedagógiai Intézet jú­nius 29. és július 13 között kéthetes, bentlakásos nyelv­tanfolyamot szervez a kö- eépiskolai orosz szakos nyelvtanároknak — Ezeket az előadásokat, szeminá­riumi foglalkozásokat és társalgási gyakorlatokat szovjet felsőoktatási intéz­ményekben tanító pedagó­gusok tartják. A tanfolyam­ra mintegy hatvan közép­iskolai orosz szakos nevelő érkezik az ország minden részéből, akik a tanulás mellett megismerkednek majd Szolnok város és a megye nevezetességeivel is. — A HÉKI ÁLLAMI Gazdaság martfűi üzem­egységében a nagyfeszült­ségű vezeték leszakadt, és a gazdaság négy tehenét agyonvágta. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Mindazoknak, akik szere­tett férjem elhunytéval, te­metésén mejelentek és fáj­dalmunkat enyhíteni igye­keztek, ezúton mondunk há­lás köszönetét. özv- Erdei Jánosné és gyermekei Szolnok megyei NÉPLAP A Magyar Szocialista Mun­káspárt Szolnok megyei Bi­zottsága és a Megyei Tanács laDia Főszerkesztő: Varga József Kiadla a Szolnok megyei Lapkiadó Vállalat Igazgató: Fülemen Latos Telefon: Szerkesztőség: 20-93. 23-20. 20-69- Kiadóhivatal: 20—94- Szerkesztőség és Kiadóhlva- tal: Szolnok. I- sz- Irodaház­Index-szám: 25 068 A lapot előfizetésben és áru­sításban a Szolnok megyei postahivatalok és fiókposták teriesztik- A lap előfizetési díia egy hóra 12-—Ft- Előfi­zethető bármely postahivatal­nál és kézbesítőnél­Szolnok megyei Nyomdaipari Vállalat Felelős vezető: Mészáros Sándor “ JÁSZAPÁTIBAN jú­nius 28-án szolgáltató bol­tot nyit a fmsz. A meg­nyitáskor divatbemutatót tartanak. Június 18 | Csütörtök Arnold A Nap kel: 3.46 h-kor. nyugszik: 19.44 h-kor. A Hold kel: 13.08 li­kőr, nyugszik: 0.24 h-kor. IDŐJÁRÁS JELENTÉS Várható időjárás: boltozó mennyiségű felhőzet. Zápo­rok, zivatarok. Mérsékelt, a zivatarok idején megélén­külő szél. Várható legma­gasabb nappali hőmérséklet északnyugaton 22—26, más­hol 26—31 fok között. ARNOLD Az ónémet Aranol, any- nyit jelent, hogy erős, mini a sas. (Am: sas). Arnult német római császárral kö­töttek szövetséget a hon­foglaló magyarok Szvatop- luk ellen. — TŰRKEVÉN négyszáz­ötven férőhelyes széles­vásznú mozi épül 4,5 mil­lió forint beruházással. A munkák a befejezés előtt állnak. A lakosság a par­kosításnál ötvenezer forint társadalmi munkát végzett. Strandon — Bácsi kérem, nem lát­ta a keresztbe lilacsíkos bi­kinis anyukámat? — szólít meg egy emberke. — Nem láttam, kisfiam. — Tetszik tudni, félek, hogy nem tudja majd, hogy hol vagyok. — És miért nem keresed meg te? — Hogyne, akkor haza­megyünk. — SZQLNQKON a hét cukrászdában, a bisztróban és az utcai árusoknál a meleg napokban átlag 10— 12 mázsa fagylaltot vásá­roltak. MEGBÜNTETTÉK, MERT JOGTALANUL ÜLT A BÖRTÖNBEN John Belghir ausztráliai Adelaida város polgára éve­ken át csatangolt a világ­ban, majd utána elhatároz­ta, hogy visszavonul a za­jos élettől, — de nem volt pénze, se lakása, se bútora: Belopózkodott hát a bör­tönbe, ahol csaknem egy évig élt nyugodtan, — míg egy ellenőrzés során rájöt­tek, hogy jogtalanul ül a cellában és ingyen eszi az állam kosztját. Bíróság elé állították és elítélték. Most egy darabig jogosan fogja államköltségen a magányt élvezni. A VILÁG LEGHOSSZABB BAJUSZA Az angolok viselik a leg­hosszabb bajuszt. A rekor­der még nemrég is Dawson Owstofi nyugdíjas volt. De azóta a londoni John Roy 2,5 centiméterrel túlszár­nyalta őt. Az ismert portré- festő 60 centiméter bajuszt visel. ÍK RÁDIÖ• TV»MOZI» SZÍNHÁZ MOZI: SZOLNOK Vörös Csillag: Jelena öböl. Tisza: Párduc I—II. rész. MÄV: Nincs előadás. JÁSZBERÉNY Lehel: Esős vasárnap. Kert: Robin Hood új ka­landjai. KARCAG Déryné: Honfoglalás I-II- r. MÉDOSZ: Nincs előadás. KISÜ.ISZALLAS Ady: A nap vége. KUNHEGYES Szabadság: Férjek. kunsz’- tmAkton Körös: Az ördög és a tíz­parancsolat. MV7ÖTŰR Béke: Nincs előadás. Dózsa: Majdnem baleset. Szabadság: Lupény, 1979. TISZAFÜRED Tisza: Az arénában- TÖRÖKSZENTMIKLOS Dézsa: Fáklyák. Kert: 2x2 néha 5. TŰRKEVE Nagykun: Férjek. SZÍNHÁZ Szolnoki Szigligeti Színház este 8 órakor Martfűn: Ár­mány és szerelem­művelődési házáig Ságvári művelődési ház Szandaszöllősön: ismerett°-­jesztő filmek. A MAGYAR RÄD ÉS TV SZOLNOKI STÚDIÓJÁNAK MŰSORA a 222 méteres középhullámon Naponta 18-00—19-00 óráig­A két szomszédvár- Riport­műsor. — A rádió zenei archí­vumából. — Alföldi krónika. - Hétköznapi vallomások. Jegyzet. — Sporthíradó. Rit­mikus percek TELEVÍZIÓ: 17,28: Hírek. 17,35: I. ma­gyar rövidíilm és TV-rövtá­film fesztivál. 1- Dióbél ki­rályfi- 2. Szeretem az állatot. 17,55: Orosz társalgás haja­dóknak. 18.15: Falusi dolgok­ról. Kaposi Kis István jegy­zete. 18,20: Mai vendégünk... Dr. Tarján Endrével, az OTP vezérigazgatóhelyettesável oe szélget Molnár Margit- 18,30: Telesport- 18,55: Esti mese. 19,05: Közvetítés a debreceni Csokonai Színházból. Csaj­kovszkij: Anyegin. Opera 3 felvonásban 7 képben. Az I. szünetben TV Híradó. A II. szünetben: a jövő hét műso­ra- Kb- 22,00: TV Híradó - 2, kiadás. Emberek, panaszok — & elmaradt intézkedések ELŐSZÖR nézzük a pa­naszos levelek intézkedé­sének úgynevezett „formai oldalát”: a szerkesztősé­günkhöz érkező leveleket, melyeket illetékesekhez to­vábbítunk, megvizsgálják-e idejében? Az esetek túl­nyomó többségében igen. Néhány esetben, sajnos, nem. Január végén kérték a kengyeli kismamák, hogy kapnák meg helyben a babakelengyét, ne kelljen Törökszentmiklósra vagy Szolnokra utazniok. A tö­rökszentmiklósi járási ta­nács vb kereskedelmi elő­adója április közepén vála­szolt: szabadságon volt, vé­leménye szerint jogos a kismamák kérése, s el­küldte a javaslatot a me­gyei tanács kereskedelmi osztályának. Véleményünk szerint ezt a kérést más is elküldhette volna már ja­nuárban a megyéhez. Más­részt viszont talán az sem túlzott kívánság, hogy ilyen problémát ne több ember aláírására tűzzenek napirendre. A járási ta­nács illetékesei önmaguk- tól is javasolhatták volna már ezt a megyének. S eltelt azóta csaknem hat hónap, de ma sem tudni, hogy megvalósulhat-e a kengyeli kismamák kérése, vagy ha nem, mi akadá­lyozza. Február 18-án a török­szentmiklósi járási tanács mezőgazdasági osztályához küldtük egy olvasónk le­velét — közérdekű beje­lentést tartalmazott. Má­jus 28-án érdeklődtünk, de még ma sem tudni, mi lett a vizsgálat eredménye. Február elején Kovács Sándor (Törökszentmiklós, Barta-dülő II. 46.) panaszát továbbítottuk a Szolnok megyei Állami Gazdaságok Igazgatóságához. Március végén ismét kértük, hogy szíveskedjenek megvizsgál­ni a panaszt. Olvasónk a napokban írta a harmadik levelet: ....higgyék el, ha a z embernek birkatürelme | volna, az is kevés... fél j évig nem lehet egy ügyre | választ adni?” — kommen­tár nem is kell hozzá. FEBRUÁR végén Böjtös Ferencné (Szolnok, Kossuth tér 30 panaszát levélben közöltük az Ingatlankezelő Vállalattal: öt ' kisgyermek van a családban, és évek óta rossz a kéményük. A lakás rendszeresen szén­gázzal van tele. Több eset­ben javították a kéményt, de megjavítani sosem tud­ták. Tűzveszélyes a vil­lanyvezeték is... Májusban ismét írtunk az Ingatlan- kezelőnek — válasz még nem érkezett. Az Országos Nyugdíjin­tézethez március 4-én küld­tük el, majd két hónap múlva sürgettük Nagy Já­nos (Karcag, Nyár u. 2.) panaszát. Május végén vá­laszoltak: személyi adato­kat kémek. Érdemben va­jon mikor intézkednek, ha személyi adatok kérésé­re kellett ennyi idő?! A KUNSZENTMÁRTONI járási tanács vb mezőgaz­dasági osztálya és a keres­kedelmi előadó egy-egy pa­nasz-intézése is elmarasz­talható. Természetesen e „for­mai” hibák is elítélendők, s felvetik a felelősség kér­dését. Hiszen rendelet írja elő, hogy 30 nap a pana­szok kivizsgálásának ha­tárideje. özv. Menkó Imréné (Be- senyszög—Palotás) esetére egyszerűen nem találunk magyarázatot. A helyi ter­melőszövetkezetet szóban és írásban is több ízben felszólította a községi ta­nács, hogy fizessék ki Menkó néninek a föld után járó haszonbért. A tsz, no­ha közjegyzői határozatot is kapott, továbbra is az örökösöknek fizet — már két éve. Mit lehet ilyen­kor tenni? A községi ta­nács vb elnöke azt java­solta, hogy forduljunk a járásbírósághoz. Egyelőre a szolnoki járási tanács vb mezőgazdasági osztályát kér^k meg: segítsenek megrendszabályozni az ön­kényeskedő tsz-vezetőket. Felesleges „rangsorolást^ megállapítani: melyek sú­lyosabb hibák, az előbbi „formaiak”, vagy ez utób­biak-e? Mindegyik hanyag­ság, mindegyik csalódást okoz az embereknek, akik bizalommal, reménykedve várják, hogy ügyüket ér­demlegesen vizsgálják meg és igazságosan döntsenek, intézkedjenek. Virányi Pál Megrontás és ifjúság elleni bűntett miatt négy és fél év Megtörtént az ítélethirde­tés Papp Dénes, a szolnoki. Achim úti általános iskola volt tanárának ügyében, aki a nevelésére bízott fiú- és leánytanulók sérelmére éveken keresztül súlyos bűncselekményeket köve­tett el. A szolnoki járásbí­róság nyilvánosan kihirde­tett ítéletében négyrend­beli, ebből három esetben folytatólagosan elkövetett megrontásban és ifjúság elleni bűntettben mon­dotta ki bűnösnek Papp Dénest. Ezért őt 4 évi és 6 hónapi szabadságvesz­tésre, mellékbüntetésként pedig a pedagógusi pályán való tevékenységtől 8 évre, a közügyektől pedig 5 évre eltiltotta. A vádlott és vé­dője, valamint az ügyész is az ítélet elleni nyilatkozat­tételre 3 napi gondolkodási időt tartott fenn. Az ítélet kihirdetése után végső következtetésként a bíróság megállapította, hogy az Achim András úti isko­lában kialakult és éveken át tartó ilyen ifjúságellenes helyzetért az iskola többi nevelőjét és a felügyeleti szerveket is felelősség ter­heli, mert az ottani taná­ri kollektíva a megalkuvó közönyösség felszámolásá­val, a felügyeleti szervek pedig alaposabb ellenőrzés­sel az ott uralkodó bűnös légkört idejében megszün­tethették volna. Sikkasztás miatt Bálint József, a szolnoki MÁV-fűtőház irodavezetője ellen az ügyészség a társa­dalmi tulajdon sérelmére folytatólagosan elkövetett sikkasztás és csalás címén emelt vádat. Bálint ugyan­is a munkahelyén, mint a KST-ügyek intézője a taka­rékossági mozgalomban résztvevő dolgozók által be­fizetett összegekből mint­egy 75 ezer forintot saját céljaira használt fel. A já­rásbíróság június 16—17-én tárgyalta az ügyet, ítélet­hirdetés körülbelül 8 nap múlva lesz. Közérdekű közlemény A Szolnok Városi Tanács VB Építési és Közlekedési Osztálya tájékoztatót adott ki az engedélyhez kötött a beje­lentés alá eső építési mun­kákról. Engedély szükséges min­den új építményre, bővítésre, eltolásra, az építmény maga­sítására. emelésére, süllyesz­tésére. Ha az építkezési mun­ka befolyásolja az építmény eddigi használatának módját, vagy a város képét bizonyos mértékben megváltoztatja — engedély kell az építkezés el­kezdéséhez. Kiterjed a ren­delet többek között még a személy- illetve a teherszál­lításra szolgáló berendezések, a három négyzetméternél na­gyobb fűtő felületű melegvíz vagy gőzfejlesztő kazán, az egy négyzetméternél nagyobo emléktábla elhelyezésére, il­letve építéséie. Be kell jelenteni a tető­szerkezet helyreállítását, az olyan tatarozást, amelyhez közterületre helyezendő áll­vány szükséges, daru, illetve segédépítmény felállítását. A bejelentéshez mellékelni kell az I. fokú építésügyi ha­tóságnál a tulajdonjogot iga­zoló okmányt műszaki ’efrás- sal- A munkavégzési enge­délyt a hatóság nyolc napon belül adja meg, illetve uta­sítja el. Az engedélyezésről, vagy elutasításról 15 napon belül történik értesítés­A rendeletet a városi ta­nács vb. építési ás közleke­dési osztályán lehet megte* hinteni,

Next

/
Oldalképek
Tartalom