Szolnok Megyei Néplap, 1964. március (15. évfolyam, 51-75. szám)

1964-03-21 / 68. szám

IWL ssámwR 2. SZOLNOK MKGYH NÉPLAP 3 A Hazafias Népfront Országos I Tanácsának tagjai Achátz Imre, közgazdasá­gi technikumi igazgató, Pécs (Baranya m.); dr. Almási Gábor egyetemi tanár, Bu­dapest; Arnold Károly ter­melőszövetkezeti elnök, Vil­lány (Baranya m.); Bállá István, a Hazafias Népfront Termelőszövetkezet elnöke, Örhalom (Nógrád m.); Bállá János, a Hazafias Népfront Termelőszövetkezet elnöke, Gyöngyös (Heves m.); Barati József, a Hazafias Népfront országos titkárságának osz­tályvezetője, Budapest; — Barcs Sándor, a Magyar Távirati Iroda vezérigazgar tója, Budapest; dr. Bartha Tibor református püspök, Debrecen (Hajdú m.); Ben- csik István, az agrártudo­mányi főiskola rektora, Deb­recen (Hajdú m.); Benke Márton, az útügyi igazgató­ság vezetője, Székesfehérvár (Fejér m.); Benke Valéria, a Társadalmi Szemle szer­kesztőbizottságának vezető­je, Budapest; dr. Bereczky Albert nyugalmazott refor­mátus püspök, Budapest; dr. Beresztőczy Miklós, az or­szággyűlés alelnöke, r.kat pápai prelátus, Budapest; Béleczki József, a Kinizsi Szakszövetkezet tagja, Ke­cel (Bács m.); dr. Brezanóczi Pál r.kat. apostoli kormány­zó, Eger (Heves m.); Bielik György, a Magyarországi Szlovákok Demokratikus Szövetségének főtitkára, Bu­dapest; Bihari Lajos mező- gazdasági technikumi igaz­gató, Törökszentmiklós (Szol­nok m.); Bihari László, a Kisipari Szövetkezetek Gép­ipari Műszaki Fejlesztési és Profil Irodájának igazgató­ja, Budapest; Dinnyéi Ist­ván, a Mélyépítési Tervező Vállalat mérnöke, Budapest, Boér Ferenc, az erdészeti igazgatóság vezetője, Keszt­hely (Veszprém m.); dr. Bognár József, a Kulturális Kapcsolatok Intézetének el­nöke, egyetemi tanár, Buda­pest; dr. Bognár Hezső aka­démikus, egyetemi tanár, Debrecen (Hajdú m.); dr. Borsa Mihály, a MIOK központi szociális bi­zottságának elnöke, Bu­dapest; — dr. Bodóczky László, a megyei bíróság el­nöke, Kecskémét (Bács m.); Bugár Jánosné, a Szakszer­vezetek Országos Tanácsá­nak titkára, Budapest; Bul­la Elma Kossuth-díjas szín- művésznő, Budapest; dr. Csernik József közgazdasá­gi technikumi igazgató, Eger (Heves m.); Csóka Zsig- mondné építészmérnök, Ta­tabánya (Komárom m.); dr. Dallos Ferenc, a Miniszter- tanács tanácsszervek osztá­lyának vezetője, Budapest; Darvas József Kossuth-díjas író, a Magyar írók Szövetsé­gének elnöke, Budapest; De- zséry László, a Magyar Rá­dió főmunkatársa, az Orszá­gos Béketanács főtitkára, Budapest; Dénes Leó nyu­galmazott tanácselnök, Bu­dapest; Dobi István, a Nép- köztársaság Elnöki Tanácsá­nak elnöke, Budapest; Do- bozy Imre Kossuth-díjas író, a Magyar írók Szövetsé­gének titkára, Budapest; — Dóra János, a Hazafias Népfront budapesti bizott­ságának titkára, — Eck Gyula, a Képes Üjság fő- szerkesztője, Budapest; dr. Erdei Ferenc, a Magyar Tu­dományos Akadémia főtit­kára, Budapest; dr. Erdey- Gruz Tibor akadémikus, egyetemi tanár, Budapest; Erdei Lászlóné, a Magyar Nők Országos Tanácsának elnöke, Budapest; Erdős Jó­zsef, az Országos Kisipari Szövetkezetek Szövetségé­nek elnöke, Budapest; — Faggyas Jenő tarpai tér- ír. "»szövetkezeti ein.; Far­kas Ignác termelőszövetke­zeti elnök, Szabadszállás (Bács megye); dr. Felvidéki Istvánná rendelőintézeti fő­orvos, Baja (Bács m.); dr. Földi István gimnáziumi igazgatóhelyettes, Dombóvár (Tolna megye); Gáli Ferenc méntelepvezető, Jászberény (Szolnok megye); Gáspár Sándor, a Magyar Szocialis­ta Munkáspárt , Budapesti Bizottságának első titkára, Shjdaoest: Gerle Imre, a Kiskereskedők Országos Szervezetének elnöke, Buda­pest; dr. Gervai Béla, a Kis­iparosok Országos Szerveze­tének elnöke, Budapest; Gu­lyás György zeneiskolai igazgató, Debrecen (Hajdú m.); Györgyi Lajos termelő­szövetkezeti tag, Szentist- vántelep (Pest m.); Hada- rics József munkás, szocia­lista brigádvezető, Győr (Győr m.); dr. Hajdú Ele­mér, az erőmű tröszt igaz­gatóhelyettese, Budapest; — Hajduska István újságíró, a Hazafias Népfront országos titkárságának osztályvezető­je, Budapest; dr. Halász Ala­dár egyetemi tanár, Buda­pest; dr. Hamvás Endre r. kát. Csanádi püspök, Szeged (Csongrád m.); Harmati Sán­dor, a Hazafias Népfront or­szágos tanácsának titkára, Budapest; — dr. Harrer Ferenc nyugalmazott alpol­gármester, Budapest; Hont Ferenc, a színháztudományi intézet igazgatója, Buda­pest; Horváth Sándorné, a Somogy megyei nőtanács titkára, Kaposvár; dr. Hor­váth Richárd r.kat. temp­lomigazgató, Budapest; dr. Hónig Vilmös, az országos traumatológiai intézet igaz­gatóhelyettese, Budapest; — Jámbor István termelőszö­vetkezeti elnök, Földes (Haj­dú m.); Kádár János, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, a forradalmi mun­kás-paraszt kormány elnöke, Budapest; Kállai Gyula, a forradalmi munkás-paraszt kormány elnökhelyettese, Budapest; Katona Sándor, a Hazafias Népfront megyei titkára, Szeged (Csongrád m.); dr. Kárász Benő kórhá­zi főorvos, Salgótarján (Nógrád m.); Kasza Lajosné termelőszövetkezeti tag, Ba­ranya m.); Kelemen János termelőszövetkezeti brigád­vezető, Zomba (Tolna m.); dr. Kende Zsigmond orvos, Budapest; Kisházi Ödön, a Népköztársaság Elnöki Ta­nácsának helyettes elnöke, Budapest; Kisfaludi Stróbl Zsigmond Kossuth-díjas szobrászművész, Budapest; dr. Kispéter István, a Fejér megyei tanács vb titkára, Székesfehérvár; Kiár János egyetemi tanár, Budapest; Klibán András asztalos mű­vezető, Miskolc (Borsod m.); Kodály Zolátn Kossuth-dí­jas akadémikus, Budapest; Kohut Magda színművésznő, Budapest; Koltay István, a Hazafias Népfront országos titkárságának osztályvezető helyettese, Budapest; Ko­vács Józsefné, a Fejér me­gyei nőtanács titkára, Szé­kesfehérvár; Krisztof Éva termelőszövetkezeti brigád- vezető, Békéscsaba (Békés m.) Kun János termelőszö­vetkezeti brigádvez., Mező- szilas (Fejér m.); Kupái Má­ria miskolci fonónő; Kurek József termelőszövetkezeti elnök, Kézsmárk (Borsod m.); Loy Árpád bányász, Kossuth-díjas frontmester. Alberttelep (Borsod m.);— Madió István, a Hazafias Népfront Vas megyei titká­ra, Szombathely; Major Bé­la termelőszövetkezeti tag, Kunágota (Békés m.); dr. Magyari András, az agrár- tudományi egyetem rektora, Gödöllő (Pest megye); dr. Magyari Jenő szekszárdi állatorvos; — dr. Man- ninger Rezső Kossuth-díjas akadémikus, egyetemi ta- í nár, Budapest; Mihályfi Er- j nő, a Magyar Nemzet fő- j szerkesztője, Budapest; ' dr, Murányi Klára főorvos. Deb- j récén (Hajdú m.); dr. Mün- nich Ferenc államminiszter, Budapest; dr. Mód Aladár J egyetemi tanár, Budapest; j dr. Mosonyi Emil Kossuth- j díjas, az akadémia levelező : tagja, egyetemi tanár, Bu- j dapest; Nagy Dániel, a hal- gazdasági tröszt igazgatója, Budapest; Nagy Józsefné, a Goldberger textilműv^k igazgatója, Budapest: dr ; Nagy László, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat fő- ; titkára, Budapest; Nádaál Józsefné selyemgyári mun- | kásnő, Tolna (Tolna m.); | Nádasdv Kálmán Kossuth- díjas. az Operahóz igazgató­ja, Budapest; Nánási László, a Szövetkezetek Országos Szövetsége felügyelő bizott­ságának elnöke, Budapest; Nemes Dezső, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának titkára, Budapest; dr. Nemecz Ernő egyetemi tanár, Veszprém (Veszprém m.); Németh Im­re nyugdíjas, Miskolc (Bor­sod m.); Ognyenovics Milán, a Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetségé­nek főtitkár, Budapest; Olty Magda Kossuth-díjas szín- művésznő, Budapest; dr. Or­bán László, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának osztály- vezetője, Budapest. Orosz Ferenc, a Magyar Szocialista Munkáspárt Szabolcs megyei bizottsá­gának első titkára, Nyír­egyháza (Szabolcs m,); Oros Miklós bányász. Oroszlány (Komárom m.); dr. Ortutay Gyula akadémikus, egye­temi tanár, Budapest; Papp Lajos termelőszövetkezeti tag, Taksony (Somogy m.); Pallai Sándonné, a Haza­fias Népfront Szolnok me­gyei titkára, Szolnok; Pal­kó Sándor, a Baranya me­gyei tanács vt-elnöke, Pécs; Patakfalvi Edit csi­szolómunkás, szocialista brigád tagja, Salgótarján (Nógrád m.); Pataki László, a Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizott­ságának titkára, Budapest; Péczelt Ferenc, az Ütügyi Kutató Intézet osztályveze­tője, Budapest; Pátzay Pál Kossuth-díjas szobrászmű­vész, Budapest; dr. Pesta László, a fővárosi tanács végrehajtó bizottságának elnökhelyettese. Budapest; Pethő Tibor » újságíró, Bu­dapest; Pióker Ignác Kos­suth-díjas gyalús, Buda­pest; dr. Pongrácz Kálmán nyugdíjas. Budapest; Rad- ványi Gáspár, a Hazafias Népfront országos titkár­ságának osztályvezetője, Budapest; dr. Rázsó Imre, az akadémia levelező tag­ja, tanszékvezető egyetemi tanár, Budapest; dr. Reischl Antal egyetemi tanár, Bu­dapest; Rónai Sándor, a Magyar—Szovjet Baráti Társaság elnöke, Budapest; Rusznyák János, a Hazafias Népfront Békés megyei bi­zottságának titkára, Békés­csaba; Sallai Sándor ken­dergyári művezető, Szeged. (Csográd m.); dr. Sarlós István, a fővárosi tanács végrehajtó bizottságának elnöke, Budapest; dr. Sá- lyi István Kossuth-díjas egyetemi tanár, Miskolc (Borsod1 m); Sebestyén Nándomé, a Hazafias Nép­front országos titkárságá­nak osztályvezetője, Buda­pest; dr. Sípos Gábor, az agrártudományi egyetem tanára, Budapest; dr. Soós Gábor, a Földművelésügyi Minisztérium főigazgatósá­gának vezetője, Budapest: Szabó Béláné pedagógus. Somlóvásárhely (Veszprém m.); Szabó Károly terme­lőszövetkezeti elnök, Du- naszeg (Győr m.); Szabó Pál Kossuth-díjas író. Bu­dapest; dr. Szádeezky­A szolnoki járás párt- bizottsága tegnap kibőví­tett ülést tartott, amelyre meghívák a terület köz­ségi tanácselnökeit, alap­szervi párttitkárait, szövet­kezeti Vezetőit. A városi tanácsháza nagytermében tartott pártbizottsági ülé­sen megjelent Csáki Ist­ván elvtárs a Szolnok me­gyei pártbizottság első tit­kára is. Vitaindító előadást Sári Mihály, a iárási pártbizott­ság titkára tartott a mező­gazdaság fejlesztéséről. Kü­lön foglalkozott a növény­termesztési ágazat eredmé­nyeivel, teendőivel, vázol­ta az állattenyésztés fel­adatait, szólt a felvásárlás alakulásáról, az állami gazdaságok, a gépállomá­Kardoss Elemér Kossuth- díjas akadémikus, egyete­mi tanár, Budapest; Szaka- sits Árpád, az Országos Béketanács elnöke, Buda­pest; dr. Szalay József, a Legfelsőbb Bíróság elnöke, Budapest; Szatmári Nagy | Imre, a Hazafias Népfront j Országos tanácsának tit— kára, Budapest; Szaszák I Pál termelőszövetkezeti ál- í lattenyésztési brigádvezető. ! Békéscsaba (Békés m,): Szentkirályi János, a Sza- • bad Föld főszerkesztője, Budapest, Szilágyi Péter, a magyarországi románok demokratikus szövetségének főtitkára, Gyula (Békés m.): Szőnyi Miklós, a Csepel autógyár igazgatója, Buda­pest; dr. Szvoboda Jenő kórházi főorvos, Szombat- J hely (Vas m.); Tamasi Áron Kossuth-díjas író, Budapest; Tarr Sándor, a tiszacsegei gépállomás igaz­gatója, (Hajdú m.); dr. Ti- gyi József egyetemi do­cens, Pécs (Baranya m.); Tóth, Anna, a Textilipari Dolgozók Szakszervezeté­nek főtitkára, Budapest; dr. Tóth Jánosné főorvos, Budapest; Tóth Lajos ve­zérőrnagy, Budapest; Tóth j G. Sándor, a kiskunfélegy­házi vegyipari gépgyár technikusa, (Bács m.); Tóth Mihályné termelőszövetke­zeti tag Dunaföldvár (Tol­na m.); dr. Trautmann Re­zső építésügyi miniszter, Budapest; Uklár Ernő, a berentei vegyiművek vil­lanyszerelője (Borsod m.V, dr. Valkó Endre, a mű­szaki és természettudomá- ' nyi egyesületek szövetségé­nek főtitkára, Budapest; Varga Béla általános isko­lai igazgató. Nagykanizsa (Zala m.); Varga János olajüzemi munkás. Lispe- szentadorján (Zala m.); Varga Károly mezőgazda­sági mérnök, Kanosvár (Somogy m.); Vass György kórházi főkönyvelő, Sár­vár (Vas m.); Vass Ist­ván né, az országsvűlés elnöke. Bpest; Vas-Witteg Miklós, a Szakszervezetek Országos Tanácsának alel­nöke, Budapest; dr. Vág- sellyei István egyetemi ta­nár, Gödöllő, (Pest m.); Veres Péter Kossuth-díjas író, Budapest; dr. Vető Lajos evangélikus püspök, Budapest; Vezse Sándor, az északmagyarországi víz­ügyi igazgatóság vezetője, Miskolc (Borsod m.); Végh József, a tatabányai ce­ment és mészművek igaz­gatója (Komárom m.); Vigh Imre termelőszövetkezeti tag, Székkutas (Csongrád m.); dr. Vitéz András, az országos idegenforgalmi ta­nács főtitkára, Budapest; dr. Vitális Sándor Kossuth- díjas egyetemi tanár. Bu­dapest; dr. Wild Frigyes, a magyarországi német dol­gozók demokratikus szö­vetségének főtitkára, Bu­dapest; Wilhelm Tibor Kossuth-díjas főmérnök. Budapest; Z. Nagy Ferenc nyugdíjas, Budapest. sok munkájáról, a szövet­kezet gazdálkodásáról és a pártszervezetek termelés- szervező tevékenységéről. Gazdálkodási eredmé­nyeik alapján dicsérte a kőtelki Petőfi, a tószegi Dózsa, a rákóczifalvai Rá­kóczi, a zagyvarékasi Béke. a mezőhéki Táncsics Ter­melőszövetkezeteket, a Pa­lotás! és a Héki Állami Gazdaságot, valamint mun­káiéért a Tószegi Gépállo­mást. Elmarasztalta a ti- szasülyi Rákóczi, a szan- daszöllősi Vörös Mező Ter­melőszövetkezeteket, a Szolnoki Állami Gazdasá- ! got és a Szolnoki Céoál- ! lomást. A vitában szót kért Csáki István a párt me­gyei bizottságának első titkára is. f A kongresszus pénteki üiése (Folytatás a 2. oldalról) majd Erdei Ferenc buda­pesti küldött kapott szót a szünet előtt. A szünet után Erdey-Grúz Tibor elnökölt. Elsőnek Kodály Zoltán Kos­suth-díjas, kiváló művész kapott szót, majd dr. Sar­lós István, a fővárosi ta­nács vb elnöke, Fabio Fabbrini, Horváth Sándor­né, Somogy megyei, Gheor- ghe Stoica, dr, Vágsellyei István Pest megyei, Kom- lós Juci budapesti, Petnő Tibor budapesti, Hadarics József Győr-Sopron megyei, Kosztolánczi Ernő Vas me­gyei és Lakatos István He­ves megyei küldött beszélt. Az ebédszünet után az elnöklő Bognár Rezső Földi István Tolna megyei Pozso­nyi Kálmán Pest megyei küldöttnek, valamint Ke­resztes János Baranya me­gyei küldöttnek adta meg a szót. Kriszfóf Éva Békés me­gyei, Bihari Lajos Szolnok megyei, Derszib Jenő Ko­márom megyei, Boér Fe­renc Veszprém megyei, dr. Szabó György Zala megyei küldött felszólalása után Kállai Gyula válaszolt a hozzászólásokra, majd kér­te a kongresszust, hogy adja meg a felmentést az országos tanácsnak, a ta­nács elnökségének és fu­karságának. A kongresszus egyhangú­lag elfogadta az Országos Tanács beszámolóját, a népfrontmozgalom két kongresszus közötti mun­kájáról írásban kiadott je­lentést. Hozzájárult a Ha­zafias Népfront működési szabályzatának módosításá­hoz megadta a felmentést a mozgalom vezető szervei­nek. Mihályfi Ernő, a felhí­vást szerkesztő bizottság vezetője jelentést tett a bizottság munkájáról. A jelentést a kongresszus el­fogadta, s a Hazafias Nép­front III. kongresszusának felhívását jóváhagyta. Dr Zsigmond László, a jelölőbizottság elnöke ar­ról számolt be, hogy a Hazafias Népfront Orszá­gos Tanácsa tagjainak név­sorára tett javaslatot a kül­döttek között szétosztották. A tervezethez több javas­lat, észrevétel érkezett. — Ezek alapján a jelölőbi­zottság indítványozza: a kongresszus részvevői 170 tagot válasszanak a Ha­zafias Népfront Országos Tanácsába. A jelölőbizott­ságnak a Hazafias Nép­front Országos Tanácsa tagjaira tett javaslatát a küldöttek egyhangúlag el­fogadták. Darvas József elnök ez­után ismét szünetet ren­delt el. A Hazafias Népfront újonnan megválasztott Or­szágos Tanácsa a szünet­ben megtartotta első ülését és megválasztotta vezető szerveit, az Országos Ta­nács elnökségét és titkár­ságát A Hazafias Népfront Or­szágos Tanácsának elnöké­vé ismét Kállai Gyulát, al- elnökeivé Dobi Istvánt, Erdei Lászlónét, Harrer Fe­rencet, Ortutay Gyulát, Szabó Pált és Z. Nagy Fe­rencet; Főtitkárrá Erdei Feren­cet, főtitkárhelyettessé Bu­gár Jánosáét, titkárokká pedig Harmati Sándort és Szatmári ;Nagy Imrét vá­lasztották meg. A Hazafias Népfront Or­szágos Tanácsa elnökségé­nek tagjai: Bállá János, Bencsik István, Bognár Rezső, Darvas József, Er- dey-Gruz Tibor, Hamvas Endre, Kodály Zoltán, Mi­hályfi Ernő, Nánási László, Pióker Ignác, Rónai Sándor, Sarlós István, Szakasits Árpád és Vas-Witteg Mik­lós. Szünet után Kállai Gyu­la mondott beszédet s ez­zel a kongresszus befejez­te munkáját Lugossy lenő művelődésügyi miniszterhelyettes előadása A művelődéspolitikai aka­démia március havi előadá­sán tegnap délelőtt a szol­noki Ságvári művelődési házban Lugossy Jenő mű­velődésügyi miniszterhelyet­tes tartott beszámolót Az akadémián megjelentek a megye iskolaigazgatói, járá­si művelődésügyi szakem­berei. A nagy érdeklődéssel kí­sért előadáson Lugossy elv­társ az oktatáspolitika né­hány aktuális problémájá­val, a különböző iskolatípu­sok szerepével és az ideoló­giai, erkölcsi nevelés leg­égetőbb kérdéseivel foglal­kozott A lakosság jobb vízellátása érdekében új vízkifoíyól állították fel Kenderesen A aiezőoazdasá« fejlesztéséről

Next

/
Oldalképek
Tartalom